2023. gada 3. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: Smilts-grants, smilts un mālsmilts ieguve atradnē “Vālodzes”.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “DSG Karjeri”, reģistrācijas Nr. 40003747654, juridiskā adrese: Rīga, Hipokrāta iela 2D, LV-1079

Paredzētās darbības norises vietas: Nekustamā īpašuma “Vālodzes” (kadastra Nr. 4276 006 0007) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0007, Raunas pagasts, Smiltenes novads.

Lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības IVN: Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. VI22SI0016

Ar informācija par paredzēto darbību var iepazīties:

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme:

Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības sanāksme tiks organizēta attālināti ZOOM platformā, tiešsaistē 2022.gada  26.maijā, plkst.17.00.

Pieteikt dalību sanāksmē var rakstot uz e-pasta adresi [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 67500180 (darba laikā, darba dienās).

Sabiedrība tiek aicināta piedalīties sabiedriskajā apspriešanā laika posmā no 2022.gada 12.maija līdz 2.junijam. 5 dienu laikā pēc sanāksmes, iespējams atkārtoti iepazīties ar sanāksmes prezentāciju un uzdot interesējošus jautājumus, izmantojot E-pastu [email protected]

20 dienu laikā no šī Paziņojuma publicēšanas lūdzam iesniegt rakstveida priekšlikumus vai viedokļus Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173, e – pasta adrese: [email protected], mājas lapas adrese: www.vpvb.gov.lv).