2023. gada 30. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: vēja elektrostaciju parka būvniecība Smiltenes novada Drustu un Launkalnes pagastos.

Ierosinātāja: SIA “WPR2” (Reģ. Nr. 50203195901, juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 21-11, Rīga, LV-1010, tālrunis 29466765).

Paredzētās darbības vieta: Smiltenes novada Drustu un Launkalnes pagasti (informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem pieejama ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā).

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 23. marta lēmums Nr. 5-02/13/2022.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un tā sagatavotājs: Vēja elektrostaciju parka “Augstkalni” būvniecības Smiltenes novada Drustu un Launkalnes pagastos ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (2023. gada jūnijs) sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai 2023. gada 22. jūnijā.

Ziņojuma redakcija pēc sabiedriskās apspriešanas pieejama SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā “Aktualitātes”.