2024. gada 17. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par lokālplānojuma “Lokālplānojums Aumeisteri 2016” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Smiltenes novada dome 2019-10-30 ir pieņēmusi lēmumu Nr. Nr.724 “Par lokālplānojuma Grundzāles pagasta, Aumeisteros, Smiltenes novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr.13. 11.§.) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 16/19 “Grundzāles pagasta Aumeisteru ciema nekustamā īpašuma „Šalkas” (kadastra Nr.94580020011), daļai zemes vienības (kadastra Nr.94580020091) un daļai zemes vienības (kadastra Nr.94580020170), teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16179