2024. gada 21. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par “Lokālplānojuma vēja parkam “Augstkalni”, Smiltenes novadā” un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Smiltenes novada pašvaldības dome 25.01.2023. pieņēma lēmumu Nr.3 (sēdes protokols Nr.2, 2.§.) “Par lokālplānojuma vēja parkam “Augstkalni”, Smiltenes novadā 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” un Vides pārskata projektu.

Abus dokumentus izstrādājusi SIA “Grupa93” (Torņa iela 4, IIC-202, Rīga, LV-1050, e-pasts: [email protected], tālr.: 27373939, www.grupa93.lv).

Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2023. gada 6. februāra līdz 2023. gada 12. martam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Zoom platformā 2023. gada 28. februārī plkst. 17.00. Saite uz sanāksmi – https://ej.uz/PA-veja-parks

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: Lokālplānojuma izstrādes mērķis noteikt jaunu indeksētu apakšzonu funkcionālajā zonā Meža teritorija (M), vai paredzētu citu, vēja parka būvniecībai atbilstošu teritorijas funkcionālo zonu, kurā tiktu pieļauta energoapgādes uzņēmumu apbūve, ietverot vēja elektrostaciju un vēja parku izvietošanas iespēju, kā arī veikt citas no tā izrietošas izmaiņas un detalizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Lokālplānojuma risinājumi: Lokālplānojuma risinājumi, atbilstoši plānotajai attīstības iecerei, kas paredz vēja parka izbūvi, paredz grozīt funkcionālo zonējumu lokālplānojuma teritorijā, nosakot jaunu indeksētu funkcionālo apakšzonu Mežu teritorija (M1) un Lauksaimniecības teritorija (L2), kur cita starpā atļauta vēja elektrostaciju izvietošana un Mežu teritorija (M2) un Lauksaimniecības teritorija (L3), kur nav atļauta vēja elektrostaciju izvietošana. Teritorijā nemainīgi tiek saglabāts funkcionālais zonējums Transporta infrastruktūras teritorija (TR1) un Ūdeņu teritorija (Ū), precizējot funkcionālo zonu robežas atbilstoši aktuālajai topogrāfiskajai informācijai un Publiskās apbūves teritorija (P) (skatīt Paskaidrojuma raksta 5.tabulu un 9.attēlu). Papildus skatīt grafiskās daļas saistošo karti “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi” M 1:10 000 noteiktībā.

Publiskās apspriešanas laikā ar Lokālplānojuma materiāliem iespējams iepazīties:

Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā līdz 2023.gada 12.martam (ieskaitot):

  • nosūtot pa pastu Smiltenes novada pašvaldībai, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV- 4729;
  • pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām un pagastu pārvalžu ēkām:

Dārza ielā 3, Pils ielā 2, Smiltenē;

Ezera iela 2A, Launkalne, Launkalnes pagastā;

Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagastā;

  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu [email protected];
  • vietnē geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”.

Informāciju par Lokālplānojuma risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt:

  • sazinoties ar Lokālplānojuma izstrādes vadītāju: Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Sarmīti Daudzieti (tālrunis 64707866, 27062522, e-pasts: [email protected]);
  • sazinoties ar Lokālplānojuma izstrādātāju: SIA “Grupa93” pārstāvi Anitu Beikuli (e-pasts [email protected]).

Sagatavoja: Attīstības un plānošanas nodaļa