2023. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 31. maija lēmumu Nr.242., (protokols Nr.8, 55.) “Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrāde.

Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādes turpmākajiem pasākumiem tiks paziņots atsevišķi. Aicinām aktuālajai informācijai sekot līdzi pašvaldības komunikācijas kanālos.

Līdz jaunā teritorijas plānojuma izstrādes pabeigšanai Bilskas, Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes, Variņu pagastos un Smiltenes pilsētā spēkā ir “Smiltenes novada teritorijas plānojums” no 2020. gada. Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagastos un Apes pilsētā spēkā ir “Apes novada teritorijas plānojums”, bet Drustu un Raunas pagastos – “Raunas novada teritorijas plānojums”, vēja parka “Augstkalni” teritorijā pēc lēmuma uzsākt lokālplānojuma īstenošanu, spēkā būs attiecīgajā lokālplānojumā noteiktais.

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmums Nr.242 “Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa