2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Publiskās apspriešanas paziņojums par ielu nosaukumu piešķiršanu Saltupu un Ilgu ciemos

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 55. panta pirmo daļu un Smiltenes novada pašvaldības domes 2024. gada 22. februāra lēmumiem Nr. 68 “Par ielu nosaukumu piešķiršanu Smiltenes novada Launkalnes pagasta Saltupu ciemā” un Nr. 69 “Par ielu nosaukumu piešķiršanu Smiltenes novada Smiltenes pagasta Ilgu ciemā”, lēmumos piedāvātie ielu nosaukumi tiek nodoti publiskajai apspriešanai.

Sakarā ar nākotnē plānoto Saltupu ciema iekļaušanu Smiltenes pilsētas teritorijā, kā arī pašlaik pastāvošo neskaidro adresācijas sistēmu Saltupu un Ilgu ciemos, Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļa ir sagatavojusi priekšlikumus ielu nosaukumu maiņai. Lai vieglāk būtu orientēties ielu nosaukumos nākotnē, Saltupu ciemā ir priekšlikums ielām piešķirt Latvijas putnu nosaukumus (Strazdu, Dzilnu, Dzeņu, Sīļu, Cielavu, Zvirbuļu, Žubīšu, Stārķu, Lakstīgalu, Sloku, Vārnu un Žagatu iela), Ilgu ciemā – Latvijas zvēru vai kukaiņu nosaukumus (Lapsu, Lūšu, Stirnu, Bebru, Ežu, Ūdru,  Skudru, Briežu un Vilku iela).

Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2035. gadam noteikts, ka tiešā Smiltenes pilsētas tuvumā vēsturiski veidojušās vairākas apdzīvotās vietas (Vidzeme, Kalnamuiža, Saltupi, Mācītājmuiža, Silva un Grotūzis), kuras ar pilsētu saista ciešas un noturīgas saites, teritoriāli saplūdušas ar pilsētu. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija atbalsta Smiltenes pilsētas robežu paplašināšanu, veidojot telpiski un funkcionāli vienotu teritoriju.

Ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 24. augusta lēmumu Nr. 381 “Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu” apstiprināts Darba uzdevums Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādei. Darba uzdevuma 2.17. punktā paredzēts izstrādāt Smiltenes pilsētas robežu korekcijas, atbilstoši Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2035. gadam.

Smiltenes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus izteikt viedokli par ielu plānotajiem nosaukumiem, ņemot vērā, ka ielu nosaukumi nevar atkārtoties ar jau esošiem ielu nosaukumiem Smiltenes pilsētā.

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 1. marta līdz 2. aprīlim.

Ar lēmumiem un tajos piedāvātajiem jaunajiem ielu nosaukumiem var iepazīties:

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 2024. gada 2. aprīlim:

  • elektroniski: www.latvija.lv;
  • sūtot uz e-pastu [email protected];
  • pa pastu (pasta zīmogs līdz 2024. gada 2. aprīlim, adresējot Smiltenes novada pašvaldībai Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV – 4729);
  • klātienē iesniedzami Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā un Smiltenes novada pagastu un pagastu apvienību pārvaldēs darba dienās darba laikā.

Uzziņai:

 

Artūrs Cukurs
Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas speciālists