2023. gada 4. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Raunas pagasta bērnu laukums ir papildināts ar jaunām iekārtām un triecienu slāpējošo segumu

Lauku atbalsta dienesta apstiprinātais projekts Nr.23-09-AL18-A019.2201-000005 “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā” ir veiksmīgi realizēts. Projekta “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā” rezultātā ir uzstādīti četri jauni rotaļu un atpūtas elementi, zem jaunajām iekārtām ieklāts triecienabsorbējošs segums un labiekārtota atpūtas zona Raunas pagasta centra teritorijā, tādējādi nodrošinot publiski pieejamu spēļu un rekreācijas zonu, kas atbilst drošības un kvalitātes standartiem. Ir saņemts SIA “Play Inspect” atzinums par rotaļu elementu uz seguma atbilstību normatīviem standartiem.

Projekts īstenots ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” finansējumu un Smiltenes novada domes finansiālu atbalstu.

Faktiskās projekta izmaksas ar PVN veido EUR 20279,01 (divdesmit tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi eiro un nulle viens cents). Saskaņā ar Projekta izmaksu tāmi Projekta attiecināmās izmaksas tika plānotas EUR 19781,41 (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens eiro un četrdesmit viens cents), tajā skaitā publiskais finansējums EUR 17803,27 (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti trīs eiro divdesmit septiņi centi) un Smiltenes novada pašvaldības finansējums – 1978,14 (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit astoņi eiro četrpadsmit centi) apjomā, taču publiskā iepirkuma dalībnieku piedāvājumi pārsniedza plānotās izmaksas, kā rezultātā Smiltenes novada pašvaldībai palielināsies projekta līdzfinansējums par EUR 497,60.

Bērnu laukums ir publiski pieejams, aicinām vecākus ar bērniem pārrunāt drošības noteikumus un to izmantot atbildīgi – atbilstoši norādījumiem! Lai patīkama rotaļāšanās Raunas bērnu laukumā!

“Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests”

Raunas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa