2022. gada 6. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada attīstības dokumentu publiskā apspriešana no 4.11.2021.-3.12.2021.

Paziņojums par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada projekta un Smiltenes novada attīstības programmas no 2022. gada projekta publisko apspriešanu

 

Smiltenes novada pašvaldības dome 2021. gada 27. oktobra domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr. 260 “ Par Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Abu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 4. novembra  līdz 2021. gada 3. decembrim.

Tās laikā interesentiem ir iespēja:

 • iepazīties ar sagatavotajiem dokumentu projektiem,
 • piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmēs (tiešsaistes formātā),
 • sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei.

Ar dokumentiem elektroniskā formātā iespējams iepazīties:

Publiskās apspriešanas laikā ar dokumentiem klātienē varēs iepazīties pēc stingro ierobežojumu atcelšanas, t.i. tiklīdz būs atļauta iestāžu apmeklēšana klātienē:

 • Dārza ielā 3, Smiltene, Attīstības un plānošanas nodaļā,
 • Visās Smiltenes novada pagastu pārvaldēs. (Apes, Bilskas, Blomes, Drustu, Gaujienas, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Raunas, Trapenes, Variņu, Virešu, Brantu un Smiltenes pagasta pārvaldēs)

 

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

2021.gada 23. novembrī plkst. 10.00 (saite: https://ieej.lv/7Orgx) un 25. novembrī plkst. 18.00 (saite: https://us02web.zoom.us/j/86488477714?pwd=dWs0djdZbDJNV3pPRktRQStEcWNWUT09)  attālinātā formātā, izmantojot platformu “Zoom”.


Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas.  Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā vai viedierīcē ir lejupielādēta “ZOOM” lietotne. 25.novembra sanāksme būs vērojama arī pašvaldības facebook profilā.

Lai vienotos par attālinātu vai klātienes konsultāciju par Jums interesējošiem jautājumiem saistībā ar sagatavotajiem dokumentiem, aicinām vērsties Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā 64707866, 27001449 vai uz e-pastiem: [email protected], [email protected], [email protected].

Rakstiskus priekšlikumus par abiem attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz š.g. 3. decembrim (ieskaitot) kādā no zemāk norādītajiem veidiem:

 • nosūtot pa pastu uz adresi: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
 • ievietojot pašvaldības pastkastē pie ieejas durvīm kādā no Smiltenes novada pašvaldības administrācijas ēkām vai pagasta pārvalžu ēkām;
 • nosūtīt elektroniski uz [email protected], vai [email protected], vai [email protected].
 • iesniegt elektroniski, izmantojot valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu Ģeolatvija.lv (tīmekļa saites norādītas augstāk paziņojumā).

Aicinām izmantot priekšlikumu veidlapu!

Fiziskām personām aicinām norādīt, kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons), lai nepieciešamības gadījumā pastāv iespēja sazināties. Juridiskām personām ieteicams norādīt – reģistrācijas numuru, juridisko adresi un darbības vietas adresi.  

Par publiskajai apspriešanai nodotajiem plānošanas dokumentiem:

 • Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada (Stratēģija) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Smiltenes novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Izstrādes mērķis ir nodrošināt saskaņotu un koordinētu Smiltenes novada attīstību ilgtermiņā. Stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka virzienus un vadlīnijas turpmākajai teritorijas attīstības plānošanai.
 • Smiltenes novada Attīstības programma 2022. gada (Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Attīstības programmu veido vairākas sadaļas, t.sk. Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns, Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Par informatīvu materiālu dokumentu izstrādē izmantots Pašreizējās situācijas raksturojums (ar pielikumu “Apvienotā Smiltenes novada iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti (2021)”). Dokumentācija par izstrādes procesu apkopota atsevišķā sējumā – Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.

 

Aicinām ikvienu iesaistīties Smiltenes novada attīstības plānošanā!