2024. gada 2. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos vairākām elektroniskām izsolēm

 

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Ielejas”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0271. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0223 un platību 0,2765 ha.

Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 2024. gada 30. janvārī plkst.13.00 un noslēdzas 2024. gada 29. februārī plkst.13.00.

Izsoles sākumcena 9400,00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti eiro un 00 centi).

Izsoles solis 200,00 EUR (divi simti eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2024. gada 30. janvāra plkst.13.00 līdz 2024. gada 19. februārim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 19. februāra plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 940,00 eiro (deviņi simti četrdesmit eiro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X, maksājuma mērķī norādot: nodrošinājums izsolei par Ielejas, Launkalnes pagasts. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Vairāk par izsoli šeit.


Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Mežciems”–10, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900 0335. Īpašums sastāv no dzīvokļa 41,3 m² platībā, 413/5132 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143 001, 9470 014 0143 002, 9470 014 0143 003 un 413/5132 kopīpašuma domājamām daļām no zemes ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143.

Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsole sākas 2024. gada 30. janvārī plkst.13.00 un noslēdzas 2024. gada 29. februārī plkst.13.00.

Izsoles sākumcena 2320,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti divdesmit eiro un 00 centi).

Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2024. gada 30. janvāra plkst.13.00 līdz 2024. gada 19. februārim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 19.februāra plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 232,00 eiro (divi simti trīsdesmit divi eiro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X, maksājuma mērķī norādot: nodrošinājums izsolei par Mežciems-10, Launkalnes pagasts. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Vairāk par izsoli šeit.


Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Branti”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9444 005 0004, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 005 0135 un platību  6,10 ha – no tās lauksaimniecībā izmantojama zeme 4,08 ha, meži 0,36 ha, zeme zem ūdens 0,10 ha un citas zemes 1,56 ha.

Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 2024.gada 30.janvārī plkst.13:00 un noslēdzas 2024.gada 29.februārī plkst.13:00.

Izsoles sākumcena 20 200,00 EUR (divdesmit tūkstoši divi simti eiro un 00 centi).

Izsoles solis 200,00 EUR (divi simti eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2024. gada 30. janvāra plkst.13.00 līdz 2024. gada 19. februārim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024.gada 19.februāra plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 2020,00 eiro (divi tūkstoši divdesmit eiro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X, maksājuma mērķī norādot: nodrošinājums izsolei par Branti, Bilskas pagasts. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Vairāk par izsoli šeit.