2021. gada 27. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Nosaka precīzus kritērijus un kārtību, kā pašvaldība var piemērot nomas maksas samazinājumu

Jau informējām, ka, lai atbalstītu ārkārtējas situācijas laikā novada krīzē skartos komersantus, Smiltenes novada dome 25.martā pieņēma lēmumu par nomas maksas samazinājumu krīzes skartajiem komersantiem, kuri nomā pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrību mantu.

Domes pieņemtais lēmums attiecas uz visiem krīzes skartiem komersantiem, kuri nomā Smiltenes novada pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrību mantu (piem., telpas, zemi, būves vai kustamu mantu). Lēmums paredz arī to, ka ārkārtējās situācijas laikā komersantiem netiks aprēķināti un piemēroti nomas maksas kavējuma procenti un līgumsodi nomas maksas samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.

Šā gada  2.aprīlī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (stājās spēkā 03.04.2020.), kas nosaka precīzus kritērijus un kārtību kādā pašvaldība var piemērot nomas maksas samazinājumu.  

Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņems Smiltenes novada pašvaldības domes izveidota komisija, katru komersanta (nomnieka) iesniegto iesniegumu izskatot individuāli. Atbilstoši MK noteikumu Nr.180 3.punktam, pašvaldībai ir tiesības samazināt noteikto nomas maksu līdz 90 % (atbilstoši komersanta (nomnieka) ieņēmumu no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam) no nomas līgumā noteiktās nomas maksas vai atbrīvot no nomas maksas, ja komersants (nomnieks) vienlaikus atbilst visiem šādiem kritērijiem:  

  • komersanta ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies vismaz par 30 %, bet, ja komersants saimniecisko darbību uzsācis 2019. gada martā vai vēlāk, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī ir samazinājušies vismaz par 30 %, salīdzinot ar vidējo mēneša ieņēmumu apmēru no saimnieciskās darbības laika periodā līdz 2020. gada 29. februārim;
  • komersantam iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 eiro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās līgums;
  • komersantam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process;
  • komersantam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju.

Nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu pašvaldība ir tiesīga noteiktu uz laika periodu, sākot no 2020. gada 12. marta, bet ne ilgāk kā līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai valstī.

Lai saņemtu atbalstu, komersantam (nomniekam) ir jāiesniedz Smiltenes novada domei adresēts iesniegums par pašvaldības atbalstu samazinātas vai atceltas nomas maksas veidā. Precizēta iesniegumu veidlapa ŠEIT.  

Domes izveidotā komisija iesniegumu izskatīs un lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņems piecu darbdienu laikā.

Pēc lēmuma pieņemšanas dome savā tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv publicēs to krīzes skarto komersantu (nomnieku) sarakstu, kuri saņēmuši iepriekšminētos atbalsta pasākumus.

Dome aicina visus komersantus sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo situācija mainās katru dienu!

 

Sagatavoja:

Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

Kalendārs

Slider