2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu Smiltenes iela 9, Rauna, Raunas pagasts

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Smiltenes ielā 9, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 4276 006 0595, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0595 ar platību 1,0405 ha.

Izsoles sākumcena: 19 200,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši divi simti eiro un 00 centi).

Izsoles solis: 200,00 EUR (divi simti eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023. gada 7. februāra plkst. 13.00 līdz 2023. gada 27. februārim plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 27. februārim plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 1920,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit eiro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 7. februārī plkst.13.00 un noslēdzas 2023. gada 9. martā plkst. 13.00

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Smiltenes novada pašvaldības Raunas pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 28397062.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi izsoles.ta.gov.lv.

Plašāka informācija ŠEIT. 

 

Nekustamo īpašumu nodaļa