2022. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība rīko atklātu rakstisku apbūves tiesību izsoli nekustamā īpašuma zemes vienības daļas, kas atrodas Kaikas iela 6, Smiltenē, Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldība rīko  atklātu rakstisku apbūves tiesību izsoli nekustamā īpašuma zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9415 007 0055 daļu ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0055 8001, ar platību 3456 m², kas atrodas Kaikas iela 6, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – 1550.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN gadā. Izsoles solis 50.00 EUR (piecdesmit euro 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv. Izsolāmā īpašuma apskate ir iespējama sazinoties pa tālruni 29194723, to saskaņojot ar Smiltenes novada pašvaldības saimnieciskās darbības nodaļas vadītāju Ingaru Veismani.

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz  2022.gada 18.aprīlim (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldībā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 vai sūtīt pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Dārza ielas 3, Smiltenē, ēkas.

Vairāk informācijas pieejams šeit