2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli Smiltenē un Drustos

Smiltenes novada pašvaldība rīko zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 001 0310 un kopējo platību 90m2, kas atrodas Pils ielā 1A, Smiltenē, Smiltenes novadā, nomas tiesību izsoli.

Nomas tiesību izsoles sākumcena: 0,80 EUR (nulle eiro un astoņdesmit centi) par 1 m2 mēnesī bez pievienotā vērtības nodokļa.

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz 2024.gada 15.janvārim plkst. 17:00 (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, nosūtīt pieteikumu pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Smiltenes novada pašvaldības ēkas – Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Smiltenes novada pašvaldības saimnieciskās nodaļas vadītāju, tālr. 64707868.


Smiltenes novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli ēkai “Drustu skola”, Skolas ielā 7, Drustos, Drustu pagastā, Smiltenes novadā un daļai no zemes vienības.

Smiltenes novada pašvaldība rīko ēkas “Drustu skola”, Skolas ielā 7, Drustos, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 4248 007 0190 001, un daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0190, nomas tiesību izsoli.

Nomas tiesību izsoles sākumcena: 1090,00 EUR (viens tūkstotis deviņdesmit eiro un 00 centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz 2024.gada 29.janvārim plkst. 17:00 (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, nosūtīt pieteikumu pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Smiltenes novada pašvaldības ēkas – Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Drustu pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 22334927.

Plašāka informācija ŠEIT.