2022. gada 17. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli zemes vienības iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai

Smiltenes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli par zemes vienības “Ķevēni”, Raunas pagasts, Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 4276 002 0106, ar platību 38,2 ha iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa 2215.60 EUR (divi tūkstoši divi simti piecpadsmit euro un sešdesmit centi) bez PVN gadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv. Izsolāmā īpašuma apskate ir iespējama sazinoties pa tālruni 28397062, to saskaņojot ar Raunas pagasta pārvaldes vadītāju.

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai nomas tiesību izsolei līdz 2022. gada 16. maijam (ieskaitot),  iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldībā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 vai sūtīt pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Dārza ielas 3, Smiltenē, ēkas.