2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldības 2022.gada ieceres

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūrā 20,2% jeb 7 070 889 EUR finansējums ir paredzēts projektu īstenošanai.

Šogad turpināsies darbs pie pašvaldības struktūras pilnveidošanas, turpināsies darbs pie  infrastruktūras sakārtošanas, tai skaitā tiks paredzēti līdzekļi vairāku vērienīgu investīciju projektu projektēšanas uzsākšanai (Viedrades kvartāls, Limbažu ielas pagarināšana, savienojot to ar Valmieras ceļu, industriālo parku projektēšana Apē un Raunā).

Pašvaldība 2022.gadā centīsies īstenot pasākumus, lai nodrošinātu vienmērīgu novada teritorijas attīstību, labākas dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, sociālajai un fiziskajai drošībai, pilsētvides attīstībai, sociālo pakalpojumu attīstībai, plānots uzsākt iniciatīvu par līdzdalības budžetu.

Lielākie plānotie projekti 2022.gadā

Kā galvenās prioritātes budžetā noteiktas – iesākto investīciju projektu finansēšana, jaunu investīciju projektu finansēšana, ja projektiem tiek piesaistīts publiskais (ES, Valsts) finansējums, un atalgojuma izlīdzināšana darbiniekiem atbilstoši budžeta līdzekļiem. Zemāk uzskaitīti plānotie projekti pēc iedalījuma funkcionālajās kategorijās: 

Ekonomiskā darbība

 • Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III. kārta 750 000 EUR, t.sk. valsts finansējums 637 500 EUR;
 • Smiltenes autoostas projektēšana, izbūve 685 000 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 620 000 EUR;
 • Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā II. kārta (Baznīcas laukums) 484 284 EUR, t.sk. valsts finansējums 260 894 EUR;
 • Ūdensvads uz sadzīves kanalizācija Avotu ielā, Smiltenē I. kārta 374 726 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 25 700 EUR;
 • Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība 250 000 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 212 500 EUR;
 • Tranzītielas seguma atjaunošana Smiltenē (Gaujas ielas posms, Audēju ielas posms) 112 725 EUR, t.sk. valsts finansējums 78 908 EUR;
 • Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve Apes pilsētā 121 825 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 88 490 EUR;
 • Pašvaldības autoceļu un ielu seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve, Raunas un Drustu pagastos 102 440 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 85 761 EUR;
 • Pārējie projekti 156 901 EUR, t.sk. valsts un Eiropas Savienības finansējums 94 313 EUR.

 

Vides aizsardzība

 • Kompleksa apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā Raunas Staburags 147 000 EUR, t.sk. valsts finansējums 125 000 EUR.

 

Atpūta, kultūra un reliģija

 • Vides pārvaldības uzlabošana, izmantojot kopīgas darbības RU- LV pārrobežu reģionos (Green Palette) (LAT- RUS) 10 214 EUR;
 • Sintētiskā futbola laukuma labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā “Teperis” 314 150 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 181 500 EUR;
 • Mēru muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana “Mēru muižas durvju nomaiņa” 5 000 EUR, t.sk. Eiropas savienības finansējums 4 500 EUR;
 • Dabas gars, LV- RU pārrobežu sadarbības programma (Ape) 134 661 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 59 138 EUR;
 • Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē 300 000 EUR, t.sk. valsts finansējums 255 000 EUR;
 • Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā, LV- RU pārrobežu sadarbības programma 64 538 EUR;
 • Kultūrvides pilnveidošana Gaujienas muižas parkā 19 800 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 17 820 EUR;
 • Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā 54 715 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 51 437 EUR;
 • Bērensa kapličas rekonstrukcija 66 146 EUR;
 • Siera namiņa (Sierūža) rekonstrukcija 22 000 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 20 000 EUR;
 • Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos 17 189 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 11 556 EUR;
 • Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas un Drustu pagastos 24 096 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 16802 EUR.

 

Izglītība

 • Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā 393 960 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 98 519 EUR, valsts finansējums 272 441 EUR;
 • Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana 658 956 EUR t.sk. Valsts kases aizdevums 572 165 EUR, Eiropas Savienības finansējums 2 400 EUR;
 • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 74 358 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 74 358 EUR;
 • Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 42 070 EUR, t.sk. Eiropas savienības finansējums 42 070 EUR;
 • Palsmanes pamatskolas ventilācijas sistēmas uzlabošana 37 179 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 30 932 EUR;
 • Latvijas simtgades programma- Latvijas skolas soma 25 634 EUR, t.sk. valsts finansējums 25 634 EUR;
 • Erasmus projekti skolām 80 672 EUR, t.sk. Eiropas Savienības finansējums 12 384 EUR, partneru finansējums ārvalstu projektiem 1150 EUR;
 • Pārējie projekti 31 433 EUR, t.sk Eiropas Savienības finansējums 20 195 EUR, partneru finansējums ārvalstu projektiem 1 921 EUR.

 

Sociālā aizsardzība

 • Vidzeme iekļauj 301 836 EUR, t.sk. Vidzemes plānošanas reģiona finansējums 251 642 EUR, Eiropas Savienības finansējums 19 740 EUR;
 • Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā- Deinstitucionalizācija 1 115 862 EUR, t.sk. valsts finansējums 1 000 000 EUR;
 • Profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldībās 18 923 EUR, t.sk. valsts finansējums 13 247 EUR;
 • Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros mājokļa pielāgošana personām ar invaliditāti 26 000 EUR, t.sk. valsts finansējums 24 000 EUR.

 

Informācijai:

4.februārī, Smiltenes novada pašvaldības domes deputāti, pieņēma 2022.gada pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2022.gadam plānoti – 30 567 366 EUR apmērā. Kopējie izdevumi – 35 617 170 EUR apmērā. Finansēšanai paredzēti līdzekļi  5 059 804 EUR apmērā, kas sevī ietver  naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontos un aizņēmumus.

INFOGRAMMA PAŠVALDĪBAS BUDŽETAM

Detalizētāka informācija par Smiltenes novada pašvaldības 2022.gada budžetu ir pieejama pašvaldības tīmekļvietnes www.smiltenesnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība  – Budžets”.

 
Linda Beitika,

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja