2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pedagogi tiek sveikti Skolotāju dienā

Turpinot pirms pieciem gadiem aizsākto tradīciju, 3.oktobrī Smiltenes novada izglītības iestāžu pedagogi pulcējās kopā, lai kopīgi svinētu svētkus un godinātu konkursa „Par sasniegumiem izglītībā” laureātus. 

“Māciet jauno paaudzi, galvenais, audziniet cilvēkus domāt, domāt patstāvīgi un māciet domātspējīgu jauno paaudzi”, savas uzrunas noslēgumā vēlēja novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš, pasakoties pedagogiem, kā arī atbalsta personālam par ieguldījumu ikviena novada bērna audzināšanā un attīstībā.

Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore aicināja prast lepoties: “Jums novēlu nebūt lepniem, bet ar lepnumu katrā izglītības iestādē priecāties par katra bērna jaunajām čalām, par katru izglītības sasniegumu, par katru audzēkni un lepoties par katru skolotāju!”

Klātesošos sveica svētkos arī 12.Saeimas deputāts Ainārs Mežulis.

Smiltenes novada domes un Izglītības pārvaldes rīkotā konkursa „Par sasniegumiem izglītībā” mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā, motivēt pedagogus radošam darbam. Tā laureātus apbalvo piecās nominācijās. Šogad pateicības rakstus un naudas balvas saņēma 27 pedagogi.

Nominācijā “Sasniegumi mācību darbā” pateicības rakstus saņēma astoņi skolotāji: Baiba Kvelde, (Launkalnes sākumskolas skolotāja ar lielisku prasmi iemācīt bērniem stāstīt par pasauli apkārt un pat visbezcerīgākajos gadījumos iegūt lasītprasmi), Inguna Baumane (Launkalnes sākumskolas skolotāja, kurai izdodas mācību saturu sasaistīt ar senajām tautas tradīcijām, latvisko dzīvesziņu un mūsdienu reālo dzīvi ), Tigna Podniece (Palsmanes pamatskolas skolotāja, kura skolas kolektīvu daudzkārt iesaistījusi projektu darbā, bet skolēnu motivēšanai angļu valodas apguvē kopā devusies pat uz Londonu), Rasma Legzdiņa (Smiltenes vidusskolas skolotāja, kura ir emocionāla un jūtīga, arī prasīga un precīza, vadot bērnus burtu burvībā un skaitļu maģijā, attīstot ieradumus, lai nākotnē kļūtu par dzīves māksliniekiem ar izpratni par veselīgu dzīvesveidu), Elita Babra (Smiltenes vidusskolas skolotāja, kura, mācot angļu valodu, māca arī patstāvīgi, kritiski domāt, pamatot savu viedokli un uzņemties atbildību, zināšanas izmantot darbībā, lai gūtu augstus panākumus), Agita Birkenšteina (Variņu pamatskolas skolotāja, kura savas stundas allaž saista ar jaunāko tehnoloģiju izmantošanu un aktualitātēm izglītībā), Vineta Balode (Smiltenes Mākslas skolas skolotāja, kura ar panākumiem savus audzēkņus ved tālāk par mācību ikdienu un rosina piedalīties Nacionālā kultūras centra rīkotajos konkursos un plenēros), Ilze Megne (Smiltenes Mūzikas skolas skolotāja, kura audzēkņu veikumā ieguldīto, sadarbībā veikto darbu bauda audzēkņu spožajos panākumos nozīmīgos konkursos).

Izglītības pārvaldes vadītāja G.Grigore, nominācijas “Sasniegumi mācību darbā” laureātes, domes izpilddirektors K.Lapiņš

Nominācijā “Audzināšanas darbs” pateicības rakstus saņēma seši pedagogi: Ligita Kukurāne (Smiltenes vidusskolas skolotāja- cilvēks īstajā vietā. Sociālā pedagoģe, kurai piemīt fantastiskā prasme uzklausīt un vienmēr ir gatava palīdzēt, viņas īstajā brīdī dotais padoms bērniem dod ticību, ka viss būs labi), Zinta Kokare (Smiltenes Mūzikas skolas skolotāja, kura ieaicina audzēkņus rūpīgā un pacietīgā ikdienas darbā, lai pēc tam kopīgi gūtu panākumus klavierspēles konkursos un saņemtu pat Simpātiju specbalvu), Sarmīte Kuģe (Blomes pamatskolas skolotāja, kuras aicinājums un veiksme ir bērnu sagatavošana skolai ar individuālu pieeju un vecāku iesaistīšanu), Mārīte Sīmane (Bilskas pamatskolas skolotāja, kurai, paralēli mācību uzdevumiem, ir nozīmīgi mācīt bērniem saskarsmes nianses un sirds bagātību ielikt labdarības pasākumos), Indra Nerbule (Bilskas pamatskola skolotāja, kam bērnu radošie darbi un zaļā domāšana ir spēcīgi instrumenti atbalstam un audzēkņu socializācijai), Irēna Kukule (Variņu pamatskolas skolotāja- kā drošā siena, kā gādīga mamma un saprotoša kolēģe, pilnvērtīgi sagatavojot bērnus skolas gaitām).

Izglītības pārvaldes vadītāja G.Grigore, nominācijas “Audzināšanas darbs” laureātes, domes izpilddirektors K.Lapiņš

Nominācijā “Radošums un inovācijas” pateicības rakstus saņēma septiņi pedagogi: Andra Ozoliņa (Palsmanes pagasta PII skolotāja, kas meistarīgi darbojas nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšanas aktivitātēs un rokdarbu pasaules iespējas izmanto arī mūsdienīgā pirmsskolēnu apmācībā), Baiba Žēbina (Smiltenes Mūzikas skolas skolotāja, vokālo prasmju izkopēja, kas ar prasīgumu un mērķtiecību māca jauniešiem grūto ceļu uz panākumiem valsts un starptautiskos konkursos), Inese Pērkone (Palsmanes internātpamatskolas skolotāja, kuras ierosmes skolas vides veidošanā, lai tā būtu jauno ābelīšu kopšana vai gaismas ceļa veidošana, māca bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem piedalīties skaistuma radīšanā), Jānis Pērkons (Palsmanes internātpamatskolas skolotājs ar krietna amatnieka godaprātu, kas māca bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem kokapstrādes iespējas derīgu un skaistu lietu gatavošanā), Ginta Rudzīte (Smiltenes vidusskolas skolotāja, kura uzņēmībā un sirsnībā vada pirmās palīdzības prasmju apgūšanu un sirds veselības monitoringu un veselības stiprināšanas aktivitātes novada skolēniem), Guna Lejiņa (Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” skolotāja, kuras ilgstošie un jēgpilnie meklējumi metodisko līdzekļu un materiālu pasaulē šogad izplaukuši pašas veidotajā, izdevniecības RaKa izdotajā grāmatā skolotājiem un vecākiem “Pirmie soļi veidošanā”), Ieva Klāva-Bunga (Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” skolotāja, kas, labi pazīstot bērnu vecumposma nianses, artistiski un aizrautīgi, ar improvizatores prasmēm un humoru, rada pasauli, kurā katrs bērns var aktīvi kustēties un augt, bet vecāki- iesaistīties, piemēram, Tēvu dienas pasākuma etapos).

Izglītības pārvaldes vadītāja G.Grigore, nominācijas “Radošums un inovācijas” laureāti, domes izpilddirektors K.Lapiņš

Pateicības rakstus nominācijā “Atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem” saņēma Blomes pamatskolas skolotājs Juris Bērziņš (skolotājs, sportisks un meistarīgs, kurš prasmīgi pārvalda dažādu materiālu izmantošanu un ieinteresē zēnus līdz varēšanai, lai ar panākumiem startētu valsts mājturības olimpiādē) un Smiltenes Mūzika skolas skolotājs Jānis Silakalns (mērķtiecīgs individuālajā darbā ar skolēniem, kuri, kopīgā muzicēšanā motivēti, spēj saņemt godalgas valsts un starptautiskos konkursos un izvēlēties mūziku savai karjerai).

Izglītības pārvaldes vadītāja G.Grigore, nominācijas “Atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem” laureāti, domes izpilddirektors K.Lapiņš

Nominācijā “Izglītības iestāžu vadīšana”, pateicības rakstus saņēma četri iestāžu vadītāji: Valda Elstiņa (Grundzāles pamatskolas direktore, pārmaiņu iniciatore savā izglītības iestādē, gan izvirzot stratēģiskos mērķus skolas iesaistei uzņēmējdarbībā laukos, gan kopā ar kolektīvu darbojoties daudzveidīgos projektos, gan pārsteidzot kolektīvu ar gleznojumiem skolas telpās), Santa Rudzīte (Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” vadītāja, kura ir nerimstoša jaunu ideju un risinājumu meklējumos bērnu emocionālās inteliģences izkopšanā un latviskās dzīvesziņas iepazīšanā, vienmēr iestājusies par attīstību un novitāšu ienākšanu kā savā iestādē, tā visa novada pirmsskolas izglītībā), Inga Sīmane (Smiltenes Mūzikas skolas vijoļspēles skolotāja,  ar vērtīgu iestādes vadības pieredzi, kuru skolai atbildīgā brīdī lika lietā, nodrošinot kolēģiem un audzēkņiem atbalstošu darba vidi un sagatavojot skolas 60 gadu jubilejas pasākumu), Ivars Joksts (Smiltenes Bērnu un jauniešu sporta skolas vadītājs treneru kolektīvam, kura mērķis ir bērnu un jauniešu aktīva, veselīga, kustīga dzīvesveida veicināšana, sporta vērtības cildināšana sadarbībā ar novada skolu kolēģiem).

Izglītības pārvaldes vadītāja G.Grigore, nominācijas  “Izglītības iestāžu vadīšana” laureāti, domes izpilddirektors K.Lapiņš

Pasākuma noslēgumā ikviens svētku dalībnieks saņēma piezīmju blociņu, kuram uz vāka attēlots kāds no Smiltenes novada skolēnu mākslas darbiem- konkursa “Skaista mana Tēvu Sēta” laureāts. Lai tie pildās ar vislabākajām domām, pārdomām, spēka vārdiem ikdienai un svētkiem, radošām idejām, kas izkrāsotu ikdienas pelēkumu un ikviena skolēna mācību ceļu!

Smiltenes novada dome sveic visus novada pedagogus, tehniskos darbiniekus Skolotāju dienā, vēlot veselību, spēku un vēlmi pārvarēt augtākos kalnus un prast dot iedvesmu spārnus to pārvarēšanā ikvienam bērnam!

Pasākuma FOTO.

Sagatavoja:
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto autore: Evija Ziemiņa
Informācijas avots: Konkursa pieteikumi apbalvojumiem