2023. gada 21. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Sociālais dienests atgādina ģimenēm ar bērniem par iespēju saņemt atbalstu un aicina pieteikties pabalstiem jaunajam mācību gadam

Smiltenes novada Sociālais dienests, tuvojoties jaunajam mācību gadam, aicina vecākus griezties vērsties pie sevis, lai saņemtu  pabalstus bērnu ēdināšanai un/vai izglītības ieguves atbalstam.

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam 30,00 EUR apmērā piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, un izglītojamajiem līdz 21 gada vecumam, kuri iegūst vispārējo vai profesionālo izglītību. Uz pabalstu var pretendēt ģimenes, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām. Iesniegumu pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā var iesniegt laikposmā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim.

Pašvaldība pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs piešķir ģimenēm, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas un dzīvo Smiltenes novadā un ja viņu bērni mācās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās vai pirmsskolas izglītības iestādē. Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanai 100 % apmērā ir:

 • izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādē, ja tie mācās Smiltenes novada iestādē vai tās grupā un ja šai mājsaimniecībai piešķirts trūcīgais vai maznodrošinātais statuss;
 • izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē, kuru mājsaimniecībai piešķirts trūcīgais vai maznodrošinātais statuss;
 • pabalstu izglītojamajiem ēdināšanas pakalpojumu apmaksai izglītības iestādēs ar internātu/nakšņošanu piešķir 100 % apmērā, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Ēdināšanas pabalsts izglītojamajiem vispārējā un/vai pirmsskolas izglītības iestādē tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina pakalpojumu katrā konkrētā skolā, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un iesniegtajiem rēķiniem.

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Smiltenes novada pašvaldībā nosaka:

Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu ir izglītojamajiem 100 % apmērā, ja tie mācās vispārizglītojošās skolās:

 • bērniem, kuriem noteikta invaliditāte;
 • daudzbērnu ģimeņu bērniem, ko apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” un pašvaldības vai valsts reģistros pieejamie dati;
 • aizbildnībā esošiem bērniem.

Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem 100%, ja tie mācās Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādē, ir:

 • daudzbērnu ģimeņu bērniem ( “3+ Ģimenes karte”)’;
 • bērniem, kuriem noteikta invaliditāte;
 • aizbildnībā esošiem bērniem.

Lai saņemtu pabalstus, ģimenēm jāvēršas Sociālajā dienestā, Dārza ielā 11, Smiltenē, vai pie sava pagasta sociālajiem darbiniekiem un jāaizpilda iesniegums.

Kontaktinformācija: 

 • Smiltenē – 64707573, 26362282, 28631993, e-pasts [email protected] ;
 • Palsmanes, Variņu, Smiltenes pagastā – 25462830 ;
 • Brantu, Blomes, Bilska pagastā – 26362095;
 • Trapenes pag, Gaujienas pagastā – 27815494;
 • Raunā – 26361803;
 • Ape, Apes pagastā – 26698603;
 • Launkalnes, Drustu pagastā – 27840367;
 • Virešu pagastā – 26692938;
 • Grundzāles pagastā – 25676779.

 

Ilze Mize

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

Smiltenes novada pašvaldības Sociālais dienests