2024. gada 2. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Stājušās spēkā izmaiņas saistošajos noteikumos par līdzfinansējuma piešķiršanu centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Grozījumi paredz pašvaldības līdzfinansējumu arī decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvei nekustamajos īpašumos ciemu teritorijās, kur šobrīd tehniski nav pieejama un tuvākajos piecos gados netiek plānota iespēja pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Aicinām plašāk iepazīties ar informāciju par līdzfinansējuma apjomu un citiem nosacījumiem atbalsta saņemšanai.

Saistošie noteikumi Nr. 27/23, ar kuriem izdara grozījumus saistošajos noteikumos Nr.13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” apstiprināti Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 21. decembra sēdē. Izmaiņas noteikumos paredz vairākus papildinājumus, kas attiecas uz atbalsta saņemšanu teritorijās, kur nav pieejama centralizētā kanalizācijas sistēma – decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvei.

Decentralizētā kanalizācijas sistēma ir sistēma, kura nav pievienota sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un kurā notekūdeņu savākšanai vai/un  attīrīšanai izmanto:

 • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē. To kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
 • septiķus;
 • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi, tai skaitā sausās tualetes.

Atbalstu varēs piešķirt arī fiziskām personām decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūves būvniecības izmaksu kompensēšanai. Vērts ņemt vērā, ka esošas decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūve vai nojaukšana netiek atbalstīta.

Šo līdzfinansējumu pašvaldība pretendentiem piešķirs kārtējā kalendārā gada pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros. Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā, pēc budžeta apstiprināšanas.

Pēc grozījumiem noteiktais līdzfinansējuma apjoms:

 • viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai: 50% apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 600 eiro;
 • viena nekustamā īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvei: 50% apmērā no būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 600 eiro;
 • viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (personām ar I vai II grupas invaliditāti, ģimenēm ar trūcīgas/maznodrošinātā statusu, daudzbērnu ģimenēm, vientuļajiem pensionāriem, vai gadījumos, ja pieslēgums jāizbūvē kā maģistrāle pa pašvaldības ielu): 90% apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 1200 eiro;
 • decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvei (personām ar I vai II grupas invaliditāti, ģimenēm ar trūcīgas/maznodrošinātā statusu, daudzbērnu ģimenēm, vientuļajiem pensionāriem vai ja vienas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vairāk kā vienam dzīvokļu īpašumam): 90 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 1200 eiro;
 • viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai: 50% apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 600 eiro;
 • īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai (personām ar I vai II grupas invaliditāti, ģimenēm ar trūcīgas/maznodrošinātā statusu, daudzbērnu ģimenēm, vientuļajiem pensionāriem, vai gadījumos, ja pieslēgums jāizbūvē kā maģistrāle pa pašvaldības ielu): 90% apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 1200 eiro;
 • ja nekustamais īpašums vienlaikus tiek pieslēgts gan centrālās kanalizācijas, gan centrālās ūdensapgādes sistēmai, pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50% apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 eiro;
 • ja nekustamais īpašums vienlaikus tiek pieslēgts gan centrālās kanalizācijas, gan centrālās ūdensapgādes sistēmai, noteiktajām prioritātēm (personām ar I vai II grupas invaliditāti, ģimenēm ar trūcīgas/maznodrošinātā statusu, daudzbērnu ģimenēm, vientuļajiem pensionāriem, vai gadījumos, ja pieslēgums jāizbūvē kā maģistrāle pa pašvaldības ielu): 90% apmērā, bet ne vairāk kā 2000 eiro.

Tāpat aicinām ņemt vērā, ka pretendentiem, kuri saņem līdzfinansējumu, būvdarbi nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus un darbi jāpabeidz līdz attiecīgā kalendārā gada 30. novembrim.

Ar pilnu saistošo noteikumu Nr.13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” saturu aicinām iepazīties ŠEIT.

Informāciju par līdzfinansējumu, pieteikšanās termiņiem, pieteikuma veidlapu u.c. detaļas aicinām meklēt arī Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē, sadaļā “Pašvaldības līdzfinansējums”.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste