2023. gada 2. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās darbs pie Smiltenes novada Sociālās jomas stratēģijas izstrādes

2023. gada 27. septembrī tiešsaistes platformā ZOOM aizvadīta darba sanāksme par Smiltenes novada Sociālās jomas attīstības stratēģijas 2023. – 2033. gadam izstrādi. Klātesot plašam tās tapšanā iesaistīto pušu lokam, bija iespēja iepazīties ar sociālās un veselības jomas Smiltenes novada iedzīvotāju aptaujas rezultātiem (noslēgusies 2023. gada martā) un piedāvātajiem risinājumiem iedzīvotāju dzīves uzlabošanai.

Darba sanāksmi vadīja stratēģijas izstrādei piesaistītās ekspertes – Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) zinātniskās asistentes Anna Broka un Katrīne Kūkoja. Prieks, ka sanāksmē piedalījās plašs dalībnieku skaits (38 dalībnieki) no dažādām iesaistītajām organizācijām: Labklājības ministrijas pārstāve, domes deputāti, novada sociālās jomas darbinieki, pagastu pārvalžu un sociālās aprūpes iestāžu vadītāji, dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji (biedrība “Cerību spārni”, “Latvijas Samariešu apvienība”, “Latvijas Sarkanais Krusts”, “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Latvijas nedzirdīgo Savienības Smiltenes reģionālā biedrība u.c.).

2023. gada nogalē un 2023. gada sākumā veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka Smiltenes novada Sociālā dienesta pakalpojumus visbiežāk izmanto iedzīvotāji virs 50 gadu vecumam, ar kopējiem mājsaimniecības ienākumiem līdz 500 eiro mēnesī. Visbiežāk tie ir pensionāri un personas ar invaliditāti, vientuļie vecāki, un vairāk pakalpojumus izmanto pagastos dzīvojošie. Aptaujas rezultāti ļauj identificēt arī galvenās sociālā atbalsta mērķagrupas un vēlamās atbalsta formas. Pensionāriem biežāk norādītais nepieciešamais atbalsts ir mājas vizītes un pusdienu piegāde, medicīniskā aprūpe dzīvesvietā, kā arī brīvā laika pavadīšanas iespējas u.c. Personām ar invaliditāti ir nepieciešams atbalsta personāls, uzlabota vides pieejamība un komunikācija, kā arī plašāks piedāvājums nodarbībām bērniem un jauniešiem u.c. Tāpat atbalsts nepieciešams ģimenēm ar bērniem – finansiāla palīdzība vientuļajiem vecākiem, transporta izdevumu pilnīga vai daļēja segšana, u.c. Visām mērķa grupām aktuāls ir transporta un mājokļa jautājums, t.sk. atbalsts komunālajiem maksājumiem un sociālo dzīvokļu pieejamība.

Veselības aprūpe Smiltenes novadā visbiežāk (47,3%) tiek vērtēta kā apmierinoša, tajā pat laikā norādot, ka nepieciešami infrastruktūras uzlabojumi SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā” un lokālajos feldšerpunktos. Iedzīvotājiem nereti nākas attiekties no nepieciešamajiem medicīnas pakalpojumiem. Iemesli, ko minējuši aptaujas dalībnieki ir dažādi – visbiežāk tā ir speciālistu nepieejamība, naudas vai laika trūkums, attālums līdz medicīnas iestādei.

14,4% Veselības aptaujas dalībnieki norāda, ka ar fiziskajām aktivitātēm nenodarbojas. Pieaugot vecumam samazinās iedzīvotāju aktivitāte, kas īpaši raksturīga personām ar zemiem ienākumiem. Aptaujas rezultāti parāda, ka būtu nepieciešams attīstīt sporta un aktīva brīvā laika pavadīšanai nepieciešamo infrastruktūru, īpaši Smiltenes novada pagastos.  

APTAUJAS REZULTĀTI

Darba sanāksmes otrajā daļā tika meklēti risinājumi dažādu grupu sociālo problēmu risināšanai. Pārrunātais tiks ņemts vērā stratēģijas izstrādes procesā.

“Esam patiesi priecīgi, ka tik daudziem Sociālā dienesta partneriem esam svarīgi, un daudzi no uzaicinātiem arī piedalījās, lai iepazītos ar stratēģijas izstrādes gaitā apkopotajiem datiem un secinājumiem, kā arī  piedalījās diskusijā  par jomas attīstības virzieniem un problēmu risināšanas  plānošanu  iezīmētajā periodā,” gandarīta ir Smiltenes novada Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa.

2023. gada beigām plānots pabeigt Smiltenes novada Sociālās jomas attīstības stratēģijas 2023. – 2033. gadam izstrādi, kas tiks saskaņota ar iesaistītajām pusēm un apstiprināta. Tas ir nozīmīgs politikas plānošanas dokuments, kas ļaus veikt būtiskus uzlabojumus sociālajā jomā turpmākajā periodā.

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste