2022. gada 21. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Aktualizēts saraksts, uz kuru publisko ūdenstilpju ledus atrasties ir AIZLIEGTS!

Ņemot vērā stabilos sala apstākļus, ūdenstilpju īpatnības, cilvēku pulcēšanās intensitāti, Smiltenes novada pašvaldība izdod rīkojumu Nr. 3.19./98 “Par aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu ledus”.

Sākot ar 2021.gada 23.decembri noteikts aizliegums atrasties uz sekojošu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo pašvaldības iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus:

  1. Smiltenes pilsētā uz Tepera ezera Abula upes ieteces, izteces apkārtnē un uz Vidusezera;
  2. Bilskas pagastā uz Mēru ūdenskrātuves;
  3. Grundzāles pagastā uz Palsas upes Grundzāles ciema teritorijā;
  4. Palsmanes pagastā uz Palsas un Rauzas upes Palsmanes ciema teritorijā;
  5. Apes pilsētā uz Vaidavas upes pie skolas un dīķa pie hokeja laukuma;
  6. Gaujienas pagastā uz Anniņu dīķa, Gaujas upe Gaujienas ciema teritorijā;
  7. Raunas pagastā uz Skolas, Lauktehnikas, Galdniecības, Dzirnavu dīķa;
  8. Drustu pagastā uz Draudzesskolas ezera un Skolas dīķa.

 

Ar šī rīkojuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē pašvaldības izpilddirektora 2021.gada 8.decembra rīkojums Nr.87 “Par aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu ledus”.

Rīkojuma izpildi kontrolēs Smiltenes novada Pašvaldības policija. Pašvaldība atgādina –  par aizlieguma pārkāpšanu saskaņā ar Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 9. pantu personai var piemērot naudas sodu.

 

Aicinām sabiedrību atbildīgi izturēties pret savu drošību un uz ledus nebūt pārgalvīgiem!

 

Pamats:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15. panta astoto daļu pašvaldībai ir tiesības noteikt aizliegumu atrasties uz tās administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus, kā arī tās administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība.

 

Linda Beitika,

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

Kalendārstīmekļvietne