2022. gada 9. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Uz iekšzemes publisko ūdeņu ledus atrasties AIZLIEGTS!

Š.g. 8.decembrī Smiltenes novada pašvaldība (pamatojoties uz 27.01.2021. domes lēmumu Nr.39) izdevusi rīkojumu par aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu ledus.

Izvērtējot iespējamo personas dzīvības un veselības apdraudējumu, laikapstākļus un meteoroloģiskās prognozes, pēc Smiltenes novada Pašvaldības policijas ierosinājuma pašvaldība no 2021.gada 8.decembra nosaka aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu ledus:

 • Smiltenes pagastā uz Krusta dīķa;
 • Smiltenes pilsētā uz Tepera ezera, Vidusezera, Tiltleju ezera;
 • Bilskas pagastā uz Bilskas ezera un Mēru ūdenskrātuves;
 • Brantu pagastā uz Brantu ezera un Strantes ezera;
 • Blomes pagastā uz Blomes dzirnavu ezera, Asuāna ezera, Steģu gravas ūdenskrātuves;
 • Grundzāles pagastā uz Palsas upes Grundzāles ciema teritorijā;
 • Palsmanes pagastā uz Palsas un Rauzas upes, Palsmanes ciema teritorijā, Kļavaisa uzstādinājuma;
 • Launkalnes pagastā uz Lizdoles ezera;
 • Variņu pagastā uz Palsas upes uzstādinājuma;
 • Apes pilsētā uz Vaidavas upes, pie hokeja laukuma un druvas dīķa;
 • Gaujienas pagastā uz Anniņu dīķa, Zvārtavas ezera un Gaujas upes Gaujienas ciema teritorijā;
 • Trapenes pagastā uz Vidusdīķa, Pasta un Peldu dīķa;
 • Virešu pagastā uz Kalna Bužezera;
 • Raunas pagastā uz Skolas, Lauktehnikas, Galdniecības, Dzirnavu dīķa un Lubūžu esera;
 • Drustu pagastā uz Krogus, Seisuma, Skolas, Dūķu Kreiļu Brengūža ezera un uz dīķa estrādes parkā;

Smiltenes novada Pašvaldības policija un AS „Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecība aicina šo aizliegumu ievērot un neatrasties uz ledus arī Launkalnes pagasta Niedrāja un Spiciera ezeriem, Smiltenē uz Klievezera, uz Salaiņa, Melluža, Zummera ezeriem, kā arī AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajās teritorijās, kas piekļaujas Smiltenes novadam, pie Garā ezera (apdzīvota vieta Ādams) un Lukstu ezera ( arī pie apdzīvotas vietas Adams).

Rīkojuma izpildi kontrolēs Smiltenes novada Pašvaldības policija. Pašvaldība atgādina –  par aizlieguma pārkāpšanu saskaņā ar Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 9. pantu personai var piemērot naudas sodu.

Par aizliegumu pie ūdenstilpēm tiks izvietotas brīdinājuma zīmes, aicinām sabiedrību atbildīgi izturēties pret savu drošību un nebūt pārgalvīgiem!

 

Pamats:

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15. panta astoto daļu pašvaldībai ir tiesības noteikt aizliegumu atrasties uz tās administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus, kā arī tās administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība.

 

Linda Beitika,

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja