2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Vidzemes plānošanas reģions kopā ar Vides risinājumu institūtu turpina stiprināt pārrobežu inovāciju sistēmu virzībā uz ilgtspējīgu bioekonomiku Baltijas Jūras reģiona lauku reģionos

Reģioniem, veidojot savas priekšrocības globālajos tirgos, lietpratīgu specializāciju (S3) izmantošana, transnacionālo tīklu un apvienību stratēģiskā izveide, kā arī starpvalstu inovācijas pārvaldības un sadarbības spējas ir būtiski faktori, lai veicinātu jaunas tirgus iespējas un neatpaliktu no globālās konkurences. Lauku reģionos vajadzība pēc tīkliem un sadarbības kļūst ar vien nozīmīgāka, cilvēkkapitāla trūkuma, zema uzņēmumu skaita un nepietiekamas zinātniskās produktivitātes dēļ.

Lai stiprinātu pārrobežu inovāciju sistēmu, savienotu un apvienotu kompetences, rastu jaunus risinājumus un atbalstītu inovāciju komercializāciju virzībā uz ilgtspējīgu bioekonomiku Baltijas Jūras reģiona lauku reģionos, Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu un citām Latvijā balstītām organizācijām, kā asociētajiem partneriem, ir uzsācis darbu pie projekta “Biobord atvērtā inovāciju platforma – bioekonomikas attīstītāju sadarbība Baltijas Jūras reģionā” (ConnectedByBiobord), turpinot jau iesākto projekta “Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos” (RDI2CluB) ietvaros. Projekta partneri no Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Igaunijas un Polijas savos lauku reģionos saskaras ar līdzīgām problēmām, kas saistītas ar inovācijas spēju trūkumu, kavējot to centienus attīstīt bioekonomiku un šī projekta mērķis ir atrisināt šīs problēmas, izmantojot stratēģiskas starpreģionālas alianses.

Lauku reģionu attīstības nozīme redzama ik dienu saskaroties ar zinātnes un tehnoloģu augošo progresu. Iedzīvotājiem paveras ar vien jaunas iespējas savu nākotni saistīt ar dzīvi laukos, attīstot augstas vērtības produktus, uzlabojot savstarpējo sadarbību un produktivitāti lauksaimniecībā un citās nozarēs.

Galvenais projekta RDI2Club mērķis tā īstenošanas laikā ir bijis atbalstīt viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu bioekonomikas nozares izaugsmi Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās un ConnectedByBiobord projekta, kā tā turpinājums, ir balstīts tieši uz RDI2CluB projektā iesākto: kopīgajiem rīcības plāniem un Biobord platformu starptautiskai inovācijas sadarbībai. Turklāt, tiešsaistes platformas Biobord pakalpojumu modelis tiek modernizēts un ar to saistītā bioekonomikas izstrādātāju atvērtā kopiena tiek paplašināta ar jauniem dalībniekiem un lietotājiem. Augošais tīkls un uzlabotie sadarbības modeļi var tikt izmantoti reģionu labā kā piekļuve jauniem kontaktiem un kopīgām iniciatīvām, kā arī resursiem, zināšanām un pārbaudītām praksēm, lai piemērotu pārdomātas specializācijas pieeju. Vairāk par RDI2CluB projekta laikā sasniegto: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/bioekonomikas_inovaciju_sistemas_attistisana_regionos_rdi2club/vidzeme_top_speciga_bioekonomikas_ekosistema/

Projektu ConnectedByBiobord īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar nodibinājumu „Vides risinājumu institūts” Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam ietvaros (https://biobord.eu/) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Norvēģijas līdzfinansējumu. Tā mērķis ir stiprināt pārrobežu inovāciju sistēmu, savienot un apvienot kompetences, rast jaunus risinājumus un atbalstīt inovāciju komercializāciju virzībā uz ilgtspējīgu bioekonomiku Baltijas Jūras reģiona lauku reģionos. Vidzemes plānošanas reģions kopā ar projekta asociēto partneri – Latvijas pārtikas bioekonomikas klasteri – ir atbildīgs par pārtikas inovāciju pilotēšanas aktivitāšu koordinēšanu projektā. Kā būtiskākā aktivitāte tā ietvaros tiek plānots starptautisks pārtikas inovāciju tiešsaistes hakatons 2021.gada februārī, kas apvienos uzņēmumus un ekspertus alternatīvo proteīnu un funkcionālās pārtikas jomās  no Zviedrijas, Latvijas, Somijas un Igaunijas, lai starptautiskās komandās tiktu risināti iesaistīto uzņēmumu specifskie izaicinājumi jaunu produktu attīstīšanā šajās nišās. 

Papildu informācija: Kristaps Ročāns, projekta ConnectedByBiobord vadītājs Vidzemes plānošanas reģionā, [email protected], +371 29753011

Informāciju sagatavoja:

Marta Riekstiņa,

Sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā