2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Zivju fonds piešķir finansējumu Gaujas upes Sikšņu krāču tīrīšanai

Zivju fonda padome 2023. gada 12.aprīļa neklātienes sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības iesniegto projektu “Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs 2023.gadā”. Projekta mērķis ir veikt zivju monitoringu un Gaujas ūdensteces tīrīšanu, atjaunojot dabiskās zivju dzīvotnes un nārsta vietas Gaujas upē ar kopējo platību 1,4 ha. Projektu paredzēts īstenot sadarbojoties ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”.

Gauja ir viena no lielākajām lašupēm Latvijā. Taču, kā liecina pētījumu rezultāti, mūsdienās laši Gaujas augštecē kļuvuši par reti sastopamu sugu, to nārsts upes posmā augšpus Gaujienas norisinās ne katru gadu. Gaujas upes posms no Tirziņas līdz Vecpalsas ietekai, ietverot Sikšņu krāces, ir viens no potenciāli labākiem upes posmiem lašu nārstam. Līdzīgi kā daudzās upēs mūsdienās, laša dzīvotnes ir daļēji degradētas, parasti notiek to pastiprināta aizaugšana eitrofikācijas rezultātā. Lai atjaunotu zivju dabisko atražošanos un labvēlīgu vidi upē dzīvojošām zivju sugām, šai upes posmā ir nepieciešams atjaunot un sistemātiski uzturēt zivju dzīvotnes un dabiskās nārsta vietas.

Projekta ietvaros tiks veikta upes grunts kultivēšana, lai “izravētu” ūdensaugus, kā arī apzinātu un labiekārtotu potenciālās nārsta ligzdas un attīrītu dabiskās zivju dzīvotnes (bedres, dabīgie sanesumi u.tml.), atstājot laukumam nepieciešamās slēptuves – koku sagāzumus, paceres.  Papildus paredzēts veikt teritorijas zinātnisko novērtējumu zivju fona un laša mazuļu potenciālās barības monitoringu, kā arī veikt projekta realizācijas laukumu zinātnisko ekspertīzi.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 13 364,64 EUR. Zivju fonda finansējums ir 11 894,53 EUR  un biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” līdzfinansējums ir 1 470,11 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2023.gada 30.septembrim.

Par citiem ar Zivju fonda atbalstu realizētajiem projektiem var izlasīt Smiltenes novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, sadaļā Projekti.

 

Ira Punkstiņa

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja