2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Eiropas Atveseļošanas fonds

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā

Projekta nosaukums

“Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā”, Nr. 1.2.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/004

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Smiltenes novada Raunas pamatskolā, tādējādi samazinot ikgadējo primārās enerģijas patēriņu un sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu. Projekta realizācijas rezultātā uzlabosies arī ēkas tehniskais stāvoklis un tiks rasts sociāli ekonomisks ieguvums, jo tajā būs komfortabli strādāt gan darbiniekiem, gan uzturēties skolēniem.
Projekta mērķis un tajā plānotie pasākumi atbilst specifiskā atbalsta mērķim – uzlabot pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitāti, lai samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sasniegtu enerģijas ietaupījumu, ieviešot efektīvākos siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošos pasākumus pašvaldības ēku energoefektivitātes un siltumnoturības uzlabošanai.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai

Projekts atbilst Smiltenes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam vidējā termiņa prioritātei VTP3 “Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība”, rīcības virzienam RV14 “Klimatnoturība un enerģētika” un uzdevumam U54 “Veicināt pašvaldības īpašumu energoefektivitāti un atjaunīgo energoresursu izmantošanu”.

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros, atbilstoši veiktajam energosertifikātam, ir plānots veikt energoefektivitātes uzlabošanas aktivitātes Raunas pamatskolā, kā arī ir plānots uzstādīt atjaunojamos enerģijas komponentus – saules paneļus. Projekta īstenošanas gaitā ir paredzētas šādas galvenās darbības: energosertifikācijas veikšana, būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudziba un būvdarbu veikšana.

   

Projekta ilgums

Līdz 2025.gada 31.decembrim

Projekta finansējums

Projekta kopējās plānotās attiecināmās  izmaksas ir 877 874.05 EUR.

Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda finansējums 725 515.74 EUR

Smiltenes novada pašvaldības finansējums 152 358.31 EUR.

Publicitāte

05.01.2024.

“Smiltenes pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi”

Projekta nosaukums

“Smiltenes pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi” , Nr.3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/010.

Projekta mērķis

Nodrošināt vides pieejamību personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem publiskajās ēkās Dārza ielā 11, Smiltenē, kur tiek sniegti Sociālā dienesta un Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi un Galdnieku ielā 10, Smiltenē, kur tiek sniegti Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra pakalpojumi.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai

Vidēja termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība

Rīcības virziens 1: Vietējā kopiena

Uzdevums 5: Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra pārbūve

Rīcības virziens 7: Sociālā aizsardzība

Uzdevums 31: Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas  pasākumi- Dārza iela 11, Smiltenē

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros tiks palielināti sabiedrībai paredzēto labklājības nozares publisko pakalpojumu un publisko ēku skaits, kurās tiek sniegti labklājības nozares valsts pakalpojumi vai pašvaldību sociālie pakalpojumi un kurās ir nodrošināta vides, nodarbinātības un informācijas pieejamība visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem.

Aktivitātes

–        Būvprojekta izstrāde ēkām Dārza ielā 11 un Galdnieku ielā 10, Smiltenē, lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem.

–        Būvdarbi vides pieejamības personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem ēkām Dārza ielā 11 un Galdnieku ielā 10, Smiltenē nodrošināšanai.

–        Vides pieejamības personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem ekspertu konsultācijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām par ēkām – Dārza ielā 11, Smiltenē un Galdnieku ielā 10, Smiltenē.

Projekta ilgums

Līdz 2024.gada 31.decembrim

Projekta finansējums

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 268 620,00 EUR

Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda finansējums 222 000,00 EUR

Smiltenes novada pašvaldības finansējums 46 620,00 EUR.

Publicitāte

https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Smiltene_02_2023.pdf

 

“Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada skolēnu pārvadāšanai”

Projekta nosaukums

“Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada skolēnu pārvadāšanai”, Nr.3.1.1.6.i.0/1/23/A/CFLA/010.

Projekta mērķis

Iegādāties bezemisiju elektroautobusu un tā uzlādes iekārtu Smiltenes novada skolēnu pārvadāšanai, tādējādi uzlabojot pašvaldību funkciju īstenošanu un sniegtos pakalpojumus izglītojamo mobilitātē, skolu tīkla sasniedzamību.

Atjaunot Smiltenes novada pašvaldības autoparku, aizvietojot ar fosilo degvielu darbināmu transportlīdzekli ar bezemisiju transportlīdzekli, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju līmeni, zaļinot publiskā sektora transportu Latvijā un veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām, atbilstoši Eiropas Zaļajam kursam.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai

Vidēja termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība

Rīcības virziens 15: Transporta infrastruktūra un mobilitāte

Uzdevums 62: Elektroautobusa un tā uzlādes iekārtas iegāde Smiltenes novada skolēnu pārvadāšanai

Projekta aktivitātes

Iegādātais elektroautobuss aizstās 20 gadus vecu ar dīzeļdegvielu darbināmu autobusu, tādējādi Smiltenes novada pašvaldības autoparka SEG emisiju izmešu līmenis tiks samazināts par 14,4 tCO2 ekv/gadā. Elektroautobusa ekspluatācijas izmaksas ir par ~ 60% mazākas par līdzīgas ietilpības dīzeļdegvielas autobusa ekspluatācijas izmaksām, tādēļ plānots, ka Smiltenes novada pašvaldības investīcijas tā iegādē atpelnīsies ~7  gadu laikā, tādējādi radot arī ekonomisku izdevīgumu. Kā arī jaunais elektroautobuss būs klusāks, patīkamāks, modernāks pārvietošanās transporta līdzeklis skolēniem.

Aktivitātes

Projekta ietvaros tiks iegādāts viens jauns bezemisiju elektroautobuss Smiltenes novada skolēnu pārvadāšanai, tā OCTA, KASKO un viena uzlādes stacija.

Projekta ilgums

Līdz 2024.gada 31.decembrim

Projekta finansējums

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 317 495,65 EUR

Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda finansējums 263 391,25 EUR

Smiltenes novada pašvaldības finansējums 54 104,40 EUR.

Publicitāte

08.05.2023