2023. gada 17. marts
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

ELFLA projekti

 

Projekts “Diska golfa parka “Palsa” paplašināšana”

 

Projekta nosaukums:
Diska golfa parka “Palsa” paplašināšana ELFLA, Nr. 22-09-AL10-A019.2203-000002
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir palielināt diska golfa parka “Palsa” laukumu par 6 spēles celiņiem, kas dos iespēju ne tikai uzlabot sporta un aktīvās atpūtas objektu Smiltenes novadā, bet arī rīkot augstākā līmeņa sacensības. Diska golfa parks “Palsa” ir iekļauts Latvijas Disku golfa federācijas 2022. gada sacensību kalendārā kā Latvijas Pāru Čempionāta disku golfā rīkotāji, kur piedalīsies augstākā līmeņa spēlētāji. Šāda veida sacensību rīkošana veicinātu Smiltenes novada atpazīstamību Latvijas mērogā. Paplašinot sporta un aktīvās atpūtas objektu Smiltenes novadā, tiks popularizēts sporta veids ārpus telpām, kurš ir piemērots visa vecuma un jebkuras fiziskās sagatavotības cilvēkiem. Tiks apgūtas un sakārtotas līdz šim neizmantotās pagastam piederošas teritorijas.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība
Rīcības virziens 5:  Sports un aktīvā atpūta
Uzdevums 24: Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.
Projekta aktivitātes:
Projekta aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Aktivitātes:
Tiks palielināts diska golfa parka “Palsa” laukums par 6 spēles celiņiem, kas dos iespēju ne tikai uzlabot sporta un aktīvās atpūtas objektu Smiltenes novadā, bet arī rīkot augstākā līmeņa sacensības.
Projekta ilgums:
13.05.2022. – 01.12.2022.
Projekta finansējums:
Projekta finansējums:
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 3621,61 EUR: Programmas finansējums: 3259,45 EUR
Pašvaldības finansējums: 362,16 EUR
Publicitāte:
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/apstiprinati-sesi-smiltenes-novada-pasvaldibas-leader-projekti/

Projekts “Multi fitnesa stacijas un atpūtas sola iegāde Palsmanes pamatskolai brīvā laika aktivitāšu dažādošanai”

 

Projekta nosaukums:
Multi fitnesa stacijas un atpūtas sola iegāde Palsmanes pamatskolai brīvā laika aktivitāšu dažādošanai ELFLA, Nr.22-09-AL10-A019.2203-000003
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir iegādāties Multi-fitness staciju un solu, lai veicinātu skolēnu un jauniešu interesi par fiziskajām aktivitātēm, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un pievēršanos ielu vingrošanai.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība
Rīcības virziens 5:  Sports un aktīvā atpūta
Uzdevums 24: Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.
Projekta aktivitātes:
Projekta aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Aktivitātes:
Tiks uzstādīta multi fitnesa stacija un sols, kas veicinās sabiedrības iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs, kā arī dos iespēju organizēt saistošus un sportiskus pasākumus.
Projekta ilgums:
16.05.2022. – 04.03.2023.
Projekta finansējums:
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas: 7990,01 EUR
Programmas finansējums: 7191,01 EUR
Pašvaldības finansējums: 799,00 EUR
Publicitāte:
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/apstiprinati-sesi-smiltenes-novada-pasvaldibas-leader-projekti/

Projekts “Strūves ģeodēziskā loka punkta Palzmar atjaunošana”

 

Projekta nosaukums:
Strūves ģeodēziskā loka punkta Palzmar atjaunošana ELFLA, Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000003
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir atjaunot  punkta Palzmar atrašanās vietas zīmi, popularizēt informāciju par Strūves ģeodēzisko loku  un radīt jaunu tūrisma objektu.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
Rīcības virziens 15:  Publiskā ārtelpa un infrastruktūra
Uzdevums 56: Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu
Projekta aktivitātes:
Projekta aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Aktivitātes:
Lai nodrošinātu pieeju Strūves ģeodēziskā loka punktam Palzmar, tiks novākti krūmi un sīkie kociņi. Plānots, ka mežā nenāksies nocirst lielos kokus. Projekta īstenošana paredz piebraucamā servitūta ceļa seguma lokālu vietu remontu, stāvlaukuma gājēju celiņa un trīsstūrveida laukuma izveidošanu ar betona apmalēm, atpūtas soliņa, divu informatīvo stendu ar aprakstu četrās valodās- LV, EST, UK, RUS un divu līmeņu koka margu gar gājēju celiņa malu uzstādīšanu. Celiņa galā paredzēts izveidot trīsstūrveida (trīsstūris simbolizē trigonometriskā tīkla vienu posmu ar virsotnēm Palzmar, Oppekaln un Kortenhof) laukumu, kura vienā no stūriem Strūves punkta koordinātu krustpunktā uzstādīt granīta akmeni ar iekaltu krustu. Strūves loka vizualizācijai plānots izgatavot vides elementu – globusa metāla karkasu ar tajā attēlotu Strūves ģeodēzisko loku, un metāla info plāksni ar paskaidrojumiem. Uz valsts ceļiem tūristu informēšanai paredzēts uzstādīt piecas norādes zīmes uz metāla stabiem.
Projekta ilgums:
23.02.2022. – 10.07.2023.
Projekta finansējums:
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas: 32622,56 EUR
Programmas finansējums: 27 000,00 EUR
Pašvaldības finansējums: 5622,56 EUR
Publicitāte:
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/apstiprinati-sesi-smiltenes-novada-pasvaldibas-leader-projekti/

Projekts “Variņu teritorijas labiekārtošana”

 

Projekta nosaukums:
Variņu teritorijas labiekārtošana (ELFLA, Nr. 22-09-AL10-A019.2201-000004)
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir labiekārtot un padarīt iedzīvotājiem un viesiem pieejamas pastaigu un atpūtas vietas Variņu ciemā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks atjaunots laukuma segums un uzstādīts soliņš, kā arī izveidots bruģēts celiņš, lai nodrošinātu drošu piekļuvi pašvaldības un izglītības iestādēm, sporta un rotaļu laukumiem.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
Rīcības virziens 15:  Publiskā ārtelpa un infrastruktūra
Uzdevums 56: Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu
Projekta aktivitātes:
Projekta aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Aktivitātes:
Projekta ietvaros tiek veiktas divas aktivitātes:
–        pirmās aktivitātes ietvaros tiek plānots uzlabot teritoriju pie Variņu pamatskolas un Variņu Tautas nama. Pie Variņu pamatskolas 1977. gadā, kad to uzcēla, tika ieklāts betonu plākšņu laukums, gadu gaitā esošās plāksnes sals ir izcilājis. Tās ir nelīdzenas, salūzušas, izdrupušas, iedzīvotāji ir krituši – guvuši traumas. Līdz ar to projekta ietvaros plānots šajā teritorijā uzlikt bruģa segumu, kā arī šajā teritorijā uzstādīt atkritumu urnas un atpūtas soliņus;
–        otrās aktivitātes ietvaros plānots ierīkot bruģētu taku ar labiekārtošanas elementiem netālu no Variņu Tautas nama, pašvaldības īpašumā, kur 2021. gadā tika sastādīti kociņi kopā ar skolēniem un pagasta darbiniekiem (relīzehttps://smiltenesnovads.lv/blog/class/meza-dienas-smiltene-un-varinos/) un tika atstāta vieta, kur uzstādīt soliņus un bruģa celiņu, kur cilvēkiem atpūsties un baudīt apkārtni. Veicot projekta ietvaros šīs abas aktivitātes, pagasta iedzīvotājiem tiks uzlabota, pilnveidota un radīta sakopta vide, kā arī tiks uzlabota pārvietošanās drošība. Iedzīvotāji šo teritoriju jau izmanto regulāri, bet projekta realizācija sniegtu iespēju iedzīvotājiem izmantot kvalitatīvāku infrastruktūru, ar iespēju atpūsties.
Projekta ilgums:
26.04.2022. – 03.05.2023.
Projekta finansējums:
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas:  22542,44 EUR
Programmas finansējums: 20 288.20 EUR
Pašvaldības finansējums: 2 254,24 EUR
Publicitāte:
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/apstiprinati-sesi-smiltenes-novada-pasvaldibas-leader-projekti/

Projekts „Kultūrvides pilnveidošana Gaujienas muižas parkā”

 

Projekta nosaukums:
Kultūrvides pilnveidošana Gaujienas muižas parkā (ELFLA, Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000004)
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir izvietot Gaujienas muižas ansambļa sastāvā ietilpstošā Gaujienas parka teritorijā vienota stila informatīvi izglītojošus stendus, soliņus un stilizētas pieturvietas, tādējādi uzlabojot un radot iespēju ikvienam baudīt pievilcīgu vidi, nesteidzīgi vērot ainavas un iepazīt komponista Jāzepa Vītola daiļradi. Vienlaicīgi projektā tiks radīts jauns kultūrizglītojošais maršruts ārpus telpām, brīvi pieejams jebkurā laikā un ikvienai sabiedrības grupai, neatkarīgi no epidemioloģiskiem ierobežojumiem, tādējādi popularizējot gan Gaujienu, gan arī Vidzemes reģionu kā kvalitatīvu kultūras un dabas, atpūtas un tūrisma vietu.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība
Rīcības virziens 4:  Kultūrvide un mantojums
Uzdevums 17: Sekmēt kultūrizglītības iespēju pieejamību un radošo industriju attīstību
Projekta aktivitātes:
Projekta aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Aktivitātes:
Projektā paredzēts pilnveidot Gaujienas kultūrvidi kvalitatīvai parka ainavu baudīšanai un kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanai, izveidojot jaunu pastaigu maršrutu – Jāzepa Vītola taku. Projektā tiks izgatavoti un izvietoti tādi elementi kā 10 individuāla dizaina soliņi, 10 atkritumu urnas, 2 stilizētas segtas pieturvietas, kas pasargās ne tikai lietainā laikā, bet arī ļaus katram individuāli sajust un izbaudīt maģiskās vietas burvību. Kultūrvēsturiskā informācija būs pieejama drukātā formātā uz alumīnija plāksnēm 10 informatīvos metāla stendos. Inovatīvā tiešas skaņas audiosistēma nodrošinās komponista radīto muzikālo skaņdarbu atskaņošanu mūzikas pieturvietā uz terasēm pie “Anniņu” muzeja, skaņu dzirdot konkrētā vietā un netraucējot pārējos parka apmeklētājus. Īstenotās aktivitātes veicinās dabas un kultūras objekta Gaujienas muižas parka sakārtošanu, uzlabos atpūtas un tūrisma pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, vienlaicīgi saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu. Projekta rezultāti būs izmantojami visām sabiedrības grupām ilgtermiņā.
Projekta ilgums:
08.04.2022. – 31.10.2022.
Projekta finansējums:
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 18260,16 EUR
Programmas finansējums: 16434,14 EUR
Pašvaldības finansējums: 1826,02 EUR
Publicitāte:

https://ziemellatvija.lv/gaujiena-uzsak-istenot-projektu-kulturvides-pilnveidosana-gaujienas-muizas-parka/
https://aluksniesiem.lv/sabiedriba/gaujiena-pilnveidos-muizas-parku/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/gaujiena-tiek-uzsakts-istenot-leader-projekts/

Gaujienā īstenots LEADER projekts 

Projekts “Laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana”

 

Projekta nosaukums:
Laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana, (ELFLA, Nr. 22-09-AL10-A019.2203-000004)
Projekta mērķis:
Projekta “Laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana” mērķis ir izveidot laukumu Bilskā, radot piemērotu vidi daudzpusīgas aktīvās atpūtas nodrošināšanai ģimenēm ar bērniem. Laukumā būs iespēja jaunākā vecuma bērniem nodarboties ar sportu, spēlēt futbolu, basketbolu, kā arī iedzīvotāji varēs veikt dažādas fiziskās aktivitātes, piemēram, mobilitātes un iesildīšanās treniņus pēc spēka un kardio treniņiem u.c.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība
Rīcības virziens 5:  Sports un aktīvā atpūta
Uzdevums 24: Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.
Projekta aktivitātes:
Projekta aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks norakta  un izvesta augsne no gumijas laukumam paredzētās teritorijas, tiks izbūvēta šķembu pamatne, uzlikta gumijas plāksne un uzstādītas betona apmales.
Projekta ilgums:
27.06.2022. – 30.11.2022.
Projekta finansējums:
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 9244,40 EUR
Programmas finansējums: 7200,00 EUR
Pašvaldības finansējums: 2044,40 EUR

Projekts “Teritorijas labiekārtošana īpašumā “Jeberlejas”

 

Projekta nosaukums:
Teritorijas labiekārtošana īpašumā “Jeberlejas” (ELFLA,Nr. 22-09-AL10-A019.2201-000003)
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir uzstādīt pontona tiltu un uzlabot pludmales zonu Asuāna uzstādījumā, tādējādi labiekārtojot īpašumu “Jeberlejas” Blomes pagastā. Projekta ietvaros tiks pilnveidota un labiekārtota teritorija, ar mērķi veicināt brīvā laika pavadīšanu, uzlabojot lauku iedzīvotāju dzīves vidi un palielinot vietas potenciālu un pievilcību.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
Rīcības virziens 15:  Publiskā ārtelpa un infrastruktūra
Uzdevums 56: Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu
Projekta aktivitātes:
Projekta aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Aktivitātes:
Tiks uzstādīts pontona tilts, uzlabota pludmales zona Asuāna uzstādījumā īpašumā “Jeberlejas”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā.
Projekta ilgums:
02.06.2022. – 30.06.2023.
Projekta finansējums:
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 16310,68 EUR
Programmas finansējums: 14679,61 EUR
Pašvaldības finansējums: 1631,07 EUR
Publicitāte:
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/apstiprinati-sesi-smiltenes-novada-pasvaldibas-leader-projekti/

Projekts “Krogus ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana”

 

Projekta nosaukums:
“Krogus ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana” (ELFLA, Nr. 22-09-AL18-A019.2201-000004)
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir Drustu pagasta centrā esošā Krogus ezera peldvietas paplašināšana, attīrot daļu krasta zonas no ūdenszālēm, infrastruktūras uzlabošana, uzstādot kāpnes drošai nokļūšanai pie ezera no stāvlaukuma. Kā arī nodrošināt peldvietas pieejamību iedzīvotājiem un pagasta viesiem ar ratiņkrēsliem, bērnu ratiņiem, velotransportu. Papildus teritorija tiks labiekārtota, uzstādot soliņus, zviļņus un pontonu laipu, uz kuras arī tiks uzstādīts soliņš Drustu ezera ainavas baudīšanai. Tiks uzstādīts arī velosipēdu turētājs, tādejādi veidojot velosipēdistiem pieejamu infrastruktūru.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
Rīcības virziens 15:  Publiskā ārtelpa un infrastruktūra
Uzdevums 56: Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu
Projekta aktivitātes:
Projekta aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Aktivitātes:
Drustu pagasta centrā esošā Krogus ezera peldvietā tiks veiktas šādas aktivitātes:
1) pludmales zonas paplašināšana aptuveni 30 m garumā – attīrīšana no ūdensaugiem, atbilstoša smilšu maisījuma izkaisīšana ūdens un pludmales zonā. Tiks atrisināta saspiestības problēma, būs iespēja droši atpūsties gan ģimenēm ar maziem bērniem, kuri izmanto krasta zonu, gan pieaugušajiem, kuri vēlas peldēt un lēkt dziļumā;
2) pontonu tipa laipas ar soliņu uzstādīšana – atrisinās saspiestību uz esošās mazās laipas, mazinās risku uzlēkt kādam virsū;
3) koka tipa celiņa ierīkošana, lai nokļūšana uz pludmales zonu būtu iespējama cilvēkiem ratiņkrēslā, māmiņām ar ratiņiem un velosipēdistiem. Līdz šim piekļuve ir pa pašu iestaigātu taciņu nopļautā zaļajā zonā. Ar ratiņkrēsliem nobraukšana ir praktiski neiespējama;
4) trepju izveide no stāvlaukuma – drošai nokļūšanai no stāvās nogāzes peldvietā;
5) 4 soliņu un 3 zviļņu uzstādīšana, lai nodrošinātu atpūtas iespējas visā peldvietas zonā;
6) 3 metāla atkritumu urnu uzstādīšana, lai rūpētos par vides sakopšanu. Iegūto rezultātu turpinās uzturēt un kopt pārvaldes saimnieciskais dienests. Labiekārtotā zona tiks izmantota dažādām kultūras un sporta aktivitātēm, tiks rīkotas regulāras sakopšanas talkas.
Projekta ilgums:
13.05.2022. –  31.12.2022.
Projekta finansējums:
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 19919,17 EUR
Programmas finansējums: 17927,25 EUR
Pašvaldības finansējums: 1991,92 EUR
Publicitāte:
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/apstiprinati-sesi-smiltenes-novada-pasvaldibas-leader-projekti/

Projekts “Līgo kalna skatu laukuma izveide”

 

Projekta nosaukums:
Līgo kalna skatu laukuma izveide, (ELFLA, Nr. 22-09-AL10-A019.2201-000002)
Projekta mērķis:
Projekta “Līgo kalna skatu laukuma izveide” mērķis ir labiekārtot Smiltenes pagasta Līgo kalnu kā kultūrvides un atpūtas vietu novada iedzīvotājiem un viesiem. Projekta ietvaros tiks uzlabota un pilnveidota Smiltenes novada iedzīvotāju un viesu iecienīta atpūtas vieta.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
Rīcības virziens 15:  Publiskā ārtelpa un infrastruktūra
Uzdevums 56: Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu
Projekta aktivitātes:
Projekta aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Aktivitātes:
Projekta ietvaros Līgo kalnā, Smiltenes pagastā tiks izveidots skatu laukums, uzlabots reljefs, kalna virsotne tiks noklāta ar bruģakmeni un granīta plāksnēm. Skatu laukuma centrā tiks izveidota ugunskura vieta, pa perimetru skatu laukumam tiks izkārtoti soli apmeklētājiem, kuri vēlēsies baudīt saullēkta vai saulrieta burvību. Lai uzturētu sakoptu apkārtējo vidi paredzēts uzstādīt arī atkritumu urnas. Tas ievērojami uzlabos vides sakoptību un sabiedrisko aktivitāšu kvalitāti.
Projekta ilgums:
20.04.2022. – 05.07.2023.
Projekta finansējums:
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 15079,02 EUR
Programmas finansējums: 13571,12 EUR
Pašvaldības finansējums: 1507,90 EUR
Publicitāte:
https://ziemellatvija.lv/apstiprinats-projekts-ligo-kalna-skatu-laukuma-izveide/