2023. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

ELFLA projekti

Projekts “Teritorijas labiekārtošana īpašumā “Jeberlejas”

Projekta nosaukums:
Teritorijas labiekārtošana īpašumā “Jeberlejas” (ELFLA,Nr. 22-09-AL10-A019.2201-000003)
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir uzstādīt pontona tiltu un uzlabot pludmales zonu Asuāna uzstādījumā, tādējādi labiekārtojot īpašumu “Jeberlejas” Blomes pagastā. Projekta ietvaros tiks pilnveidota un labiekārtota teritorija, ar mērķi veicināt brīvā laika pavadīšanu, uzlabojot lauku iedzīvotāju dzīves vidi un palielinot vietas potenciālu un pievilcību.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
Rīcības virziens 15:  Publiskā ārtelpa un infrastruktūra
Uzdevums 56: Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu
Projekta aktivitātes:
Projekta aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Aktivitātes:
Tiks uzstādīts pontona tilts, uzlabota pludmales zona Asuāna uzstādījumā īpašumā “Jeberlejas”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā.
Projekta ilgums:
02.06.2022. – 30.06.2023.
Projekta finansējums:
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 16310,68 EUR
Programmas finansējums: 14679,61 EUR
Pašvaldības finansējums: 1631,07 EUR
Publicitāte:
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/apstiprinati-sesi-smiltenes-novada-pasvaldibas-leader-projekti/

Projekts “Krogus ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana”

Projekta nosaukums:
“Krogus ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana” (ELFLA, Nr. 22-09-AL18-A019.2201-000004)
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir Drustu pagasta centrā esošā Krogus ezera peldvietas paplašināšana, attīrot daļu krasta zonas no ūdenszālēm, infrastruktūras uzlabošana, uzstādot kāpnes drošai nokļūšanai pie ezera no stāvlaukuma. Kā arī nodrošināt peldvietas pieejamību iedzīvotājiem un pagasta viesiem ar ratiņkrēsliem, bērnu ratiņiem, velotransportu. Papildus teritorija tiks labiekārtota, uzstādot soliņus, zviļņus un pontonu laipu, uz kuras arī tiks uzstādīts soliņš Drustu ezera ainavas baudīšanai. Tiks uzstādīts arī velosipēdu turētājs, tādejādi veidojot velosipēdistiem pieejamu infrastruktūru.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
Rīcības virziens 15:  Publiskā ārtelpa un infrastruktūra
Uzdevums 56: Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu
Projekta aktivitātes:
Projekta aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Aktivitātes:
Drustu pagasta centrā esošā Krogus ezera peldvietā tiks veiktas šādas aktivitātes:
1) pludmales zonas paplašināšana aptuveni 30 m garumā – attīrīšana no ūdensaugiem, atbilstoša smilšu maisījuma izkaisīšana ūdens un pludmales zonā. Tiks atrisināta saspiestības problēma, būs iespēja droši atpūsties gan ģimenēm ar maziem bērniem, kuri izmanto krasta zonu, gan pieaugušajiem, kuri vēlas peldēt un lēkt dziļumā;
2) pontonu tipa laipas ar soliņu uzstādīšana – atrisinās saspiestību uz esošās mazās laipas, mazinās risku uzlēkt kādam virsū;
3) koka tipa celiņa ierīkošana, lai nokļūšana uz pludmales zonu būtu iespējama cilvēkiem ratiņkrēslā, māmiņām ar ratiņiem un velosipēdistiem. Līdz šim piekļuve ir pa pašu iestaigātu taciņu nopļautā zaļajā zonā. Ar ratiņkrēsliem nobraukšana ir praktiski neiespējama;
4) trepju izveide no stāvlaukuma – drošai nokļūšanai no stāvās nogāzes peldvietā;
5) 4 soliņu un 3 zviļņu uzstādīšana, lai nodrošinātu atpūtas iespējas visā peldvietas zonā;
6) 3 metāla atkritumu urnu uzstādīšana, lai rūpētos par vides sakopšanu. Iegūto rezultātu turpinās uzturēt un kopt pārvaldes saimnieciskais dienests. Labiekārtotā zona tiks izmantota dažādām kultūras un sporta aktivitātēm, tiks rīkotas regulāras sakopšanas talkas.
Projekta ilgums:
13.05.2022. – 30.11.2023.
Projekta finansējums:
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 19919,17 EUR
Programmas finansējums: 17927,25 EUR
Pašvaldības finansējums: 1991,92 EUR
Publicitāte:
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/apstiprinati-sesi-smiltenes-novada-pasvaldibas-leader-projekti/

Vaidavas dabas takas labiekārtošana

Projekta nosaukums

Vaidavas dabas takas labiekārtošana ELFLA Nr. 23-09-AL26-A019.2207-000001

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pilnveidot Vaidavas dabas takas infrastruktūru, izvietojot tās teritorijā nozīmīgus rekreācijas un brīvā laika pavadīšanas elementus, izceļot un uzsverot Vaidavas upes unikālo nozīmi Apes pilsētvidē un sniedzot sabiedrībai savādāku pieeju apkārtējās dabas, vides un dabas bagātību izzināšanā.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai

Vidējā termiņa prioritāte 2: Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide

Rīcības virziens 11: Tūrisms un mārketings  

Uzdevums 43: Attīstīt tūrisma objektus un infrastruktūru

Rīcības virziens 15: Publiskā ārtelpa un infrastruktūra

Uzdevums 55: Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu

Projekta aktivitātes

Projekta aktivitātes mērķis ir izvietojot

dabas takas teritorijā nozīmīgus rekreācijas un brīvā laika pavadīšanas elementus, kas veicinās tās sakārtošanu, uzlabos atpūtas, tūrisma pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, vienlaicīgi saglabājot arī dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, ļaujot ikvienam takas apmeklētājam nedaudz savādāk sajust, sadzirdēt un izzināt Vaidavas upes un takas dabas maģiju un unikalitāti Apes pilsētvidē.

Aktivitātes

Projekta ietvaros paredzēts pilnveidot Vaidavas dabas takas infrastruktūru, izvietojot takā:

–        20 izziņas zīmes, kas ļaus iepazīt dabas takā sastopamos augus, kokus, krūmus;

–        2 zviļņus – dabas, tās skaņu baudīšanai, relaksācijai;

–        2 sēdrāmjus – labizjūtas vairošanai, unikālu skatu uz Vaidavas upi ieraudzīšanai.

Aktīvai atpūtai tiks veidots šūpoļu parks, ietverot: 1 ģimenes šūpoles, 1 Lieldienu šūpoles, 1 šūpoles Ligzda.

Projekta ilgums

Marts 2023 – Decembris 2023

Projekta finansējums

Kopējās projekta izmaksas: 16667,00 EUR

Programmas finansējums: 15000,00 EUR

Pašvaldības finansējums: 1667,00 EUR

Publicitāte

https://smiltenesnovads.lv/blog/class/ape-uzsak-istenot-leader-projektus/

 

Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana

Projekta nosaukums

Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana ELFLA Nr. 23-09-AL26-A019.2208-000001

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir godināt senākās motosporta sacensības Latvijā, uzstādot Apes pilsētā vides dizaina elementu, kurš kā godinājums un veltījums rūcošās moto pasaules cienītājiem būs vienīgais Latvijā, kā arī  pilnveidot Apes mototrases teritoriju, kurā aktīvās dzīves piekritēji rod dažādas iespējas kustības un veselības uzlabošanas veicināšanai.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai

Vidējā termiņa prioritāte 2: Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide

Rīcības virziens 5: Sports un aktīvā atpūta

Uzdevums 21: Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pasākumu piedāvājumu

Uzdevums 23: Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi

Projekta aktivitātes

Projekta aktivitātes radīs pozitīvas izmaiņas trases attīstībā un Apes pilsētas kā motosporta ilglaicīgāko tradīciju uzturētājas tēlu. Kā arī veidos pozitīvu ietekmi uz citiem vietas procesiem un ekonomiku, jo tiks piesaistīti arvien jauni interesenti, gan motosporta “fanāti”, gan viņu ģimenes, gan citi aktīvā dzīves veida piekritēji

Aktivitātes

Projekta ietvaros kā viena no aktivitātēm savas vietas identitātes stiprināšanai un popularizēšanai tiks radīts un uzstādīts unikāls stilizēts vides objekts-cieņas, vēstures, dzīvesveida simbols un tiek plānots uzstādīt 11 apgaismojuma vienības, tādējādi pilnveidojot Apes mototrases  teritoriju

Projekta ilgums

Marts 2023 – Novembris 2023

Projekta finansējums

Kopējās projekta izmaksas: 38888,00 EUR

Programmas finansējums: 35000,00 EUR

Pašvaldības finansējums: 3888,00EUR

Publicitāte

https://smiltenesnovads.lv/blog/class/ape-uzsak-istenot-leader-projektus/

20.10.2023.

 

Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā

 

Projekta nosaukums

Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā ELFLA Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000005

Projekta mērķis

Uzstādīt rotaļu kompleksus, ieklāt triecienabsorbējošu segumu un labiekārtot atpūtas zonu Raunas

pagasta centra teritorijā, tādējādi nodrošinot publiski pieejamu spēļu un rekreācijas zonu, kas atbilst drošības un kvalitātes standartiem.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai

Rīcības virziens 15: Publiskā ārtelpa un infrastruktūra

Uzdevums 56: Bērnu

rotaļu laukumu izveide apdzīvotās vietās

Projekta aktivitātes

Jauna laukuma ierīkošana sniedz iespēju paaugstināt brīvā laika pavadīšanas kvalitāti ģimenēm ar bērniem- iekļaujot laukumiņa apmeklējumu ikdienas pastaigu maršrutā, kur vecāks ar bērniem var pavadīt laiku. Bērnu dabiskais stāvoklis ir rotaļāšanās, tā nodrošina visu, kas bērnam vajadzīgs, lai attīstītos, apgūtu pasauli un veidot attiecības ar citiem. Bērnu rotaļu laukums nodrošina iespēju maksimāli daudz uzturēties ārā- svaigā gaisā; tikties ar citiem bērniem; attīstīt spēku, veiklību, koordināciju.

Aktivitātes

Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt piecas kustību koordināciju, mazās un lielās motorikas attīstību ietekmējošas iekārtas- atpūtas, spēļu un sporta kompleksus, kā arī

atbilstošā apjomā zem iekārtām ierīkot triecienu slāpējošu laukuma segumu.

Projekta ilgums

Septembris 2022 – 30.09.2023

Projekta finansējums

Projekta kopējās izmaksas: 19781.42 EUR

Programmas finansējums: 17803.27 EUR

Pašvaldības finansējums: 1978.14 EUR

Publicitāte

02.06.2023

Drustu kapsētas digitalizācija

Projekta nosaukums:

Drustu kapsētas digitalizācija” (ELFLA, Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000006)

Projekta mērķis:

Projekta “Drustu kapsētas digitalizācija” mērķis ir saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošinot tā ilgtermiņa pieejamību mūsdienu tehnoloģiskajā formātā. Paralēli veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos informācijas papildināšanā, atklājot un atpazīstot arvien jaunas kapu vietas. Iegūtais materiāls būs pieejams gan digitalizētā veidā, gan kā kapu plāns vizualizēts uz kapličas ēkas sienas, kur tas periodiski tiks aktualizēts.

Programma, prioritāte, aktivitāte:

ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:

  • Vidējā termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība.
  • Rīcības virziens 15: Publiskā ārtelpa un infrastruktūra.
  • Uzdevums 58: Uzlabot kapsētu teritorijas apsaimniekošanu un pakalpojumus.
  • Vidējā termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība.
  • Rīcības virziens 4: Kultūrvide un mantojums.
  • Uzdevums 19: Attīstīt muzeju darbību un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
  • Uzdevums 21: Atjaunot un attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.

Aktivitātes:

Projekta īstenošanas laikā kapsētā tiks veikta topogrāfiskā uzmērīšana, kapu kopiņu uzskaite, fotofiksācija, datu vākšana un sistematizēšana, mirušo reģistrācijas grāmatu skenēšana, digitalizēšana, digitalizēta kapsētas plāna izveide, sistēmas izstrāde, kuru var papildināt un lietot no jebkuras vietas. Ka arī uz projekta noslēgšanas brīdi tiks izveidota lielformāta vizualizācija, kura novietota pie kapličas sienas, tādejādi informējot interesentus par projektu un iespēju papildināt datus par Drustu kapsētu. Projekta rezultātā izveidoto datu bāzi un projekta materiālus uzturēs Smiltenes novada pašvaldība, datubāze tiks abonēta pastāvīgi un katra jaunā kapu vieta tiks reģistrēta.

Projekta ilgums: 01.06.2023. – 27.01.2024.

Projekta finansējums:

Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 4779,50 EUR, no kurām:

  • Programmas finansējums: 4301,55 EUR;
  • Pašvaldības finansējums: 477,95 EUR.

Publicitāte:

14.07.2023