2022. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Inga

Sabiedriskā apspriede ir sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus sniedz sabiedrības pārstāvji.

Institūcija, organizējot sabiedrisko apspriedi :

  • informē par sanāksmes vietu, laiku un atbildīgo amatpersonu;
  • nodrošina, ka visa ar sanāksmi saistītā informācija ir pieejama institūcijas mājaslapā ne mazāk kā 14 dienas pirms sabiedriskās apspriedes. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos. (MK Nr.970)

2015

Derīgo izrakteņu atradnes “Dzeņi” iecirkņi “Kalna kades – 1” un “Kalna kades – 2” izstrādes ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās apspriešanas uzsākšana

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 11. jūnija lēmuma nr. 155, tiek uzsākta dolomīta atradnes “Dzeņi” iecirkņu “Kalna kades – 1” un “Kalna kades – 2” ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “Īpašumi EG” (Reģ. Nr. 40103442701, Juridiskā adrese:“Piekalni” Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, LV – 5022, tālr. 65058985).

Tiek plānota derīgo izrakteņu ieguve dolomīta atradnē “Dzeņi” iecirkņos “Kalna kades – 1” un “Kalna kades – 2”, kadastra numuri 9458 007 0075; 9458 007 0076; 9458 007 0077. Atradne atrodas Smiltenes novadā, Grundzāles pagastā. Paredzētā dolomīta atradnes platība – 39,35 ha, dziļums līdz 6 m. Ieguvi paredzēts veikt pazeminot gruntsūdens līmeni. Dolomīta slāņa irdināšanai tiks izmantots ekskavators vai hidrauliskais āmurs. Nepieciešamības gadījumos tiks veikta dolomīta spridzināšana.

Paredzētā darbība atbilst 2008. – 2020. gada Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojumam.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 16. jūlijā, plkst. 17.00 Grundzāles pagasta pārvaldes ēkā, Tilta 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713.

No š.g. 03. jūlija līdz 23. jūlijam sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzētas darbības iespējamo ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: [email protected], www.vpvb.gov.lv ). Plašāku informāciju (Vides pārraudzības valsts biroja lēmums) par paredzēto darbību var atrast Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā: www.smiltenesnovads.lv., kā arī uz vietas Smiltenes novada pašvaldības telpās, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltene novads, LV-4729, un Grundzāles pagasta pārvaldes telpās, Tilta 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713, darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

1. Lēmums par ietekmes uz vidi novērtējums
2. Iesniegums par paredzēto darbību
Derīgo izrakteņu atradnes pase
Atzinums par augu sugu un biotopu inventarizāciju
Zemes robežu plāns  (Nr.1)
Zemes robežu plāns (Nr.2)
Atzinums par teritorijas ģeoloģisko, hidroģeoloģisko un hidroloģisko novērtējumu
Atzinums par ietekmi uz savvaļas putnu populāciju
Pārskats par aprēķiniem maksimāli pieļaujamās sprāgstvielu lādiņiem seismiski drošam attālumam projektējamiem spridzināšanas darbiem
Pielikums 2
Pielikums 3

SIA „Īpašumi EG”
Tālr. 29499443

Smiltenes novada dome 27.maija domes sēdē apstiprināja Smiltenes novada „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” gala ziņojumu. No 28.maija līdz 18.jūnijam notiks „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/”modeļu sabiedriskā apspriešana.

Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs par Smiltenes novada „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļiem 11.jūnijā:

Plkst.9.00 – Smiltenes Centra vidusskolā,
Plkst.11.00 – Smiltenes ģimnāzijā,
Plkst.13.00 – Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā,
Plkst.17.00 – Smiltenes Kultūras centrā.

„Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” modeļu apspriešanā ļoti svarīgs ir Smiltenes novada iedzīvotāju viedoklis, tāpēc aicinām Jūs aizpildīt anketu un izteikt savu viedokli. Anketu „Izglītības modeļu sabiedriskā apspriešana” no 28.maija līdz 18.jūnijam var aizpildīt Smiltenes novada domē Dārza ielā 3 un Pils ielā 2, Izglītības pārvaldē Dārza ielā 11, vai elektroniski pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv.

Anketās izteiktie iedzīvotāju viedokļi tiks apkopoti līdz 22.jūnijam.

Smiltenes novada dome „Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/” gala ziņojums ŠEIT

Anketa-ŠEIT

 


Publiskā apspriešana ir ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laikposms, kurā sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās) (MK Nr.970).

Institūcija, organizējot publisko apspriešanu:

  • nosaka publiskās apspriešanas laiku, ne īsāku par 30 dienām, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;
  • nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību mājaslapā visu publiskās apspriešanas laiku. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos.

Ministru kabineta noteikumi Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība” nosaka būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtību. 

Publisko apriešanu, ārpus normatīvajos aktos noteiktajiem gadījumiem, institūcijas ir tiesīgas organizēt pēc vajadzības, it sevišķi gadījumos, kad tiek ietekmētas, skartas, būtiski mainītas publiskas teritorijas, bet publiskās apspriešanas par būvniecības ieceri tiek rīkotas pamatojoties uz izstrādāto projektu tad, ja projekta risinājums, vai pati būve var radīt būtisku ietekmi – smaku, troksni, vibrāciju vai kāda cita veida piesārņojumu, bet būvei nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums. 

2014

Paziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.7, 11.§. no 8.05.2014. līdz 17.06.2014. tiek organizēta Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008-2020.gadam un Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006-2018.gadam grozījumu 2.redakcijas un Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata 2.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:

  • Mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu Grundzāles pagastā īpašumiem „Bemberu pļavas” (kad Nr. 9458 007 0076 un 9458 007 0077), ”Kalna Kades” (kad. Nr.9458 007 0075), „Raudiņas” (kad. Nr. 9458 010 0040), „Grotes” (kad. Nr.9458 010 0008), uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijām. Precizēt dolomītu atradnes teritoriju Grundzāles pagastā.
  • Mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu Launkalnes pagastā īpašumam „Krogzemji” uz „Rūpnieciskās ražošanas apbūves teritoriju”.
  • Veikt grozījumus Smiltenes novada Saistošajos noteikumos Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem”.

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs: Smiltenes novada dome, adrese: Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729, Interneta mājaslapa www.smiltenesnovads.lv.
Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Vides eksperti”; adrese: Ganību dambis 24D-317A; LV-1005, Rīga. Interneta mājaslapa www.videseksperti.lv.

Ar teritorijas plānojumu grozījumu 2.redakcijas un vides pārskata 2.redakcijas materiāliem var iepazīties Smiltenes novadā novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, kā arī darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvaldē (“Pilskalni”, Launkalne, Launkalnes pag.); Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldē (Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag.), Smiltenes novada domē (Attīstības un plānošanas nodaļa, Dārza iela 3, Smiltene).

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks: 29.05.2014. plkst. 17.30 Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldē Tilta ielā 5, Grundzālē, Grundzāles pagastā un 30.05.2014. plkst. 16.00 Smiltenes novada dome telpās, Pils ielā 2, Smiltenē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 17.06.2014. Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.

Apmeklētājus pieņem darba dienās no 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 Smiltenes novada domē Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, Smiltenē.

Smiltenes novada dome laika periodā no 2014.gada 25.aprīļa līdz 2014.gada 23.maijam nodod publiskai apspriešanai „Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” būvniecības ieceres materiālus. Būvniecības iecere paredz Vecā parka un Tepera ezeram pieguļošo teritoriju rekonstrukciju. Rekonstruējamās un labiekārtojamās teritorijas platība 29,46ha.

Būvniecības ierosinātājs: Smiltenes novada dome
Atbildīgā persona: U. Rudzītis (tel.:29416035)
Reģ.Nr.: 90009067337
Juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Projektētājs: SIA „BELSS”,
Atbildīgā persona: D.Dāle (tel.: 26191009)
Reģ.Nr.: 40003237609
Juridiskā adrese: Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058

Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā) no 2014.gada 25.aprīļa līdz 23.maijam, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā), 2014.gada 15.maijā, plkst.17.00.

Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, 11.kab.(2.stāvā) tālr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2014.gada 23.maijam (ieskaitot).

Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var uzzināt Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, vai pa tālruni 64774844.

Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices
Pielikums nr.1
Pielikums nr.2
Pielikums nr.3
Pielikums nr.4
Pielikums nr.5
Pielikums nr.6
Paskaidrojuma raksts

APTAUJAS LAPA

Smiltenes novada dome laika periodā no 2014.gada 21.februāra līdz 2014.gada 21.martam nodod publiskai apspriešanai „Smiltenes pilsētas Dakteru ielas posma no Dakteru ielas 1 līdz Atmodas ielai kompleksā rekonstrukcija”būvniecības ieceres materiālus. Būvniecības iecere paredz Dakteru ielas rekonstrukciju. Aptuvenais rekonstrukcijas ielas posma garums 1,28km.

Būvniecības ierosinātājs: Smiltenes novada dome
Atbildīgā persona: U. Rudzītis (tel.:29416035)
Reģ.Nr.: 90009067337
Juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Projektētājs: SIA „Ceļu komforts”,
Atbildīgā persona: E.Leitis (tel.: 29470503)
Reģ.Nr.: 44103040845
Juridiskā adrese: „Ežmalas”, Plāņu pag. Strenču nov., LV-4730

Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā) no 2014.gada 21.februāra līdz 21.martam, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā), 2014.gada 6.martā, plkst.17.00.

Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, 11.kab.(2.stāvā) tālr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2014.gada 21.martam (ieskaitot).

Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var uzzināt Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, vai pa tālruni 64774844.

PROJEKTA RISINĀJUMS

KOPPLĀNS

RASĒJUMI:
CD_2-1; CD_2-2 ;CD_2-3; CD_2-4 ;CD_2-5 ;CD_2-6 ;CD_2-7

APTAUJAS LAPA