2022. gada 21. janv.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Landscape as a Resource: Backing New Services and Tourism jeb RUNRARO

 

 

 

Landscape as a Resource: Backing New Services and Tourism” tulk. “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” (saīsinājums RUNRARO). LV-RU-052

 

Atruna: Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas  2014. – 2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un  Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam finansiāli atbalsta  vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību  un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Uz vietējiem resursiem balstītu, jaunu produktu un pakalpojumu attīstība un veicināšana.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome”.
Bauskas novada pašvaldības iestāde  “Rundāles novada dome”, Smiltenes novada pašvaldība, Ļeņingradas apgabala valsts kultūras iestāde “Parku aģentūra” Gatčinā.
Projekta mērķis:
Paaugstināt Rundāles, Raunas un Gatčinas teritoriju pievilcību, stimulējot aktīvāku un efektīvāku esošo resursu (kultūras un vēstures mantojums, vietējā sabiedrība, uzņēmējdarbība) izmantošanu ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma attīstīšanai.
Tematiskais mērķis: Uzņēmējdarbības un MVU attīstība.
Projekta ilgums:
01.06.2019. – 30.11.2022.
Projekta finansējums:
Kopējais projekta budžets ir EUR 649 814. Projekta līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ir EUR 584 832,60.
Smiltenes novada pašvaldības kopējais projekta budžets EUR 197 762,00. Projekta līdzfinansējums Smiltenes novada pašvaldības aktivitātēm no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ir EUR 177 985,80.
Projekta aktivitātes:
Galvenās aktivitātes: 
1) Infrastruktūras pilnveidošana un attīstīšana: Raunas pilsdrupu galveno korpusu konservācija un interaktīvie stendi Raunas pils tornī;
2) Kopīgas, uzņēmējdarbību veicošas aktivitātes “Esi gudrs un aktīvs!”: biznesa forums, fokusgrupu diskusijas, zinātniskā konference Raunā;
3) Tūrisma veicināšanas pasākumi “Ceļojums laikā”: pasākumu cikls, kas  iepazīstina ar dažādiem vēsturiskajiem periodiem (Raunā – Viduslaiku diena, 14.-16.gs.) un mobilā tūrisma gida ar papildinātās realitātes elementiem izstrāde.
Projekta teritorija:
Smiltenes novada pašvaldības Raunas pagasts
Projektu vadītāja:

Projekta vadītāja:
Laura Ārente, Bauskas novada pašvaldības iestāde “Rundāles novada dome”
(tālr. +371 25622180, e-pasts: [email protected])
 
Projekta vadītāja Smiltenes novadā:
Ieva Plētiena, Raunas muzeja vadītāja
(tālr. +371 28728377, e-pasts: [email protected] un [email protected] )
Publicitāte
Fokusgrupas diskusija 23.-24.01.2020
Fokusgrupas diskusija: no idejas līdz piedāvājumam, 23.-24.01.2020
Sākušies konservācijas darbi Raunas viduslaiku pilsdrupās 24.03.2020
Konservācijas darbi Raunas viduslaiku pilsdrupās 02.06.2020
Raunas pilsdrupu 2020. gada konservācijas darbu pieņemšana, 20.10.2020
Konservācija atklāj jaunas ziņas par Raunas pils būvvēsturi, 23.11.2020
Online diskusija 11. un 18. februārī, 2021. gadā
Raunas pils rekonstrukcijas zīmējumi 09.03.2021
Fokusgrupas diskusija “GAME OF GOALS – Nākotnes tūrisms un Tūrisma nākotne” 12.03.2021
Fokusgrupas diskusija 23.03.2021. un 25.03.2021.
EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

Kalendārstīmekļvietne