2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Par novadu

Smiltenes novada raksturojums

Smiltenes novada pašvaldība izveidota 2021. gada 1. jūlijā, kad pēc pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas apvienojās Apes pagasts, Apes pilsēta, Bilskas pagasts,  Blomes pagasts,  Brantu pagasts,  Drustu pagasts,  Gaujienas pagasts,  Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Raunas pagasts, Smiltenes pagasts, Smiltenes pilsēta, Trapenes pagasts, Variņu pagasts, Virešu pagasts.

Smiltenes novada teritorijas kopējā platība – 1800,55 km2. Vislielāko platību no novada teritorijas aizņem Launkalnes pagasts – 221,8 km2, t.i., 12,32% no kopējās novada teritorijas. Vismazākā platība ir Apes pilsētai – 2,45 km2, kas ir 0,14% no novada teritorijas.

Blīvums – 11 iedz./km2
Administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta
Iedzīvotāju skaits ~19,4 tūkstoši
Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas līdz Smiltenes novada administratīvajam centram– 132 km.
Robežojas ar Valkas,Valmieras, Cēsu, Alūksnes, Gulbenes novadiem un Igaunijas republikas – Valgas un Veru apriņķiem.

Smiltenes novadu šķērso galvenie autoceļi – šoseja (A2) Rīga-Veclaicene–Sanktpēterburga (Krievija) un valsts reģionālie autoceļi Valmiera–Smiltene, Smiltene–Valka, Smiltene–Gulbene, Smiltene–Strenči, Ape-Alūksne, Valka-Vireši, kas sekmē Smiltenes novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.

Smiltenes novada nozīmīgākās tautsaimniecības nozares ir lauksaimniecība un mežsaimniecība. Novada pagastu teritorijās ir vienmērīgi izvietotas  arī derīgo izrakteņu atradnes. Izejvielu resursi spēj pilnīgi nodrošināt ne tikai iekšējā tirgus vajadzības, bet arī ļauj eksportēt daļu izejvielu vai no tām iegūto produkciju. Novads ir bagāts ar ūdenstilpnēm un ūdenstecēm. Tajā esošās upes, ezeri, slīpās nogāzes un salīdzinoši mazais attālums starp ezeriem ir piemērota vide ainaviskās telpas attīstīšanai. Neskartās dabas teritorijas, bioloģiskā daudzveidība ir resursi, kurus, atbilstoši pielāgojot, var izmantot pilsētas un novada lauku teritoriju ekonomiskā potenciāla palielināšanai, ekonomiskās aktivitātes veicināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Smiltenes novads ir vieta, kur dzīvot, strādāt, veidot ģimeni, mācīties, aktīvi atpūsties, kopt kultūras tradīcijas un attīstīt uzņēmējdarbību. Novadā ir pieejama visu līmeņu izglītības iespējas, ir aktīva kultūras dzīve. Novads ir bagāts ar dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, kas dod iespēju sekmīgai tūrisma attīstībai. Reljefs, meži, parki, dabas takas un apskates objekti, dod iespēju aktīvi atpūsties un sportot. Smiltenes novadam ir atpazīstamas tradīcijas riteņbraukšanā, autosportā, futbolā, orientēšanās sportā, vieglatlētikā, notiek vietēja un starptautiska mēroga sacensības.

Smiltenes novads ir viens no ekonomiski aktīvākajiem un straujāk augošajiem novadiem Latvijā, kā galvenos iemeslus var minēt uzņēmējdarbības attīstību un intensīvo Eiropas Savienības fondu apguvi.