2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Aizsargājamās teritorijas

Smiltenes novadā ir 5 dabas liegumi, 4 dabas pieminekļi, 33 mikroliegumi, 15 aizsargājami un reti koki.

Dabas liegums “Mežole”

Pēc platības lielākais Smiltenes novada dabas liegums Natura 2000 teritorijā, Launkalnes pagastā 2832 ha. Dabas vērtības – purvainie meži, augstie un pārejas purvi, boreālo mežu aizsardzības vieta, aizsargājamie augi.


Dabas liegums “Rauza”

Dabas lieguma “Rauza” Natura 2000 teritorija 812 ha platībā atrodas Launkalnes un Palsmanes pagastos. Teritorija izveidota ziemeļu upespērlenes Margaritifera un biezās perlamutrenes Unio crassus aizsardzībai.

Dabas liegums “Launkalne”

Dabas liegums “Launkalne” Natura 2000 teritorija, 172 ha plātībā atrodas Launkalnes pagastā. Izveidots, lai aizsargātu pasaulē retu un izmirstošu gliemju sugu – Ziemeļu upespērleni. Galvenie teritorijas aizsardzības uzdevumi ir apturēt upespērleņu populācijas sarukšanu, panākt sugas normālu pašatjaunošanos, stabilizēt oligotrofo upju ekosistēmas kā upespērleņu dzīves vidi.


Dabas liegums „Lielais purvs”

Dabas liegums „Lielais purvs”, Natura 2000 teritorija Variņu pagastā. Teritorijā tiek aizsargāti ES Biotopu direktīvas aizsargājamie biotopi – purvainie priežu meži, pārejas purvi un slīkšņas. Ir medņu riesti.

Dabas liegums “Šepka”

Dabas liegums teritorija Natura 2000 “Šepka” atrodas Variņu, Palsmanes un Launkalnes pagastos, kopējā platība 375 ha. Dabas liegums izveidots ziemeļu upespērlenes, biezās perlamutrenes aizsardzībai.

Dabas piemineklis “Silvas dendrārijs”

Aizsargājamais dendroloģiskais stādījums Silvas dendrārijs ir dendroloģiskais parks, kurā atrodas vairāk kā 200 dažādas augu sugas. Ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Projektēts 1968. gadā kā ainavu dendroloģiskais parks 15 ha platībā, kur akcentēti atsevišķi eksotiskie augi. 1987. gadā parks ir pārveidots, mainot tā funkcionālo risinājumu – veidojot dendrāriju ar plašākiem viena taksona stādījumiem. Izdarot inventarizāciju, ir konstatēti 234 skuju, lapu koku un krūmu taksoni (t.sk. 47 skujkoki), secinot, ka tā ir lielākā koku un krūmu kolekcija Ziemeļvidzemē.