2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Administrācija

Smiltenes novada domes administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus pašvaldības nolikumā noteiktos uzdevumus. Pašvaldības administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Attīstības un plānošanas nodaļas mērķis un funkcijas ir organizēt un vadīt novada teritorijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi, koordinēt stratēģijas un attīstības programmas realizēšanu un veikt tā ietvaros noteikto pasākumu monitoringu:

 • veikt novada statistisko datu uzkrāšanu un analīzi;
 • sadarbībā ar citām pašvaldības struktūrvienībām izstrādāt novada ilgtermiņa attīstības koncepciju/stratēģiju;
 • noteikt nepieciešamos rīcības plānus un investīciju programmas saskaņā ar novada stratēģiskajām prioritātēm un veikt/koordinēt šo projektu izstrādi sadarbojoties ar attiecīgās nozares speciālistiem;
 • ievērtēt nacionālās un reģionālās intereses novada attīstības plānā;
 • sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām, reģionālajām, Latvijas, kā arī ārvalstu institūcijām, NVO un uzņēmējiem attīstības plāna izstrādē;
 • organizēt un vadīt pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, detālplānojumu, tematisko plānojumu izstrādi un to grozījumu izstrādi;
 • sadarbībā ar attiecīgās nozares speciālistiem veikt attīstības alternatīvu izstrādi, novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādi;
 • veikt novada teritorijas plānojuma, teritorijas izmantošanas, kartogrāfiskā materiāla izstrādi un labojumu/precizējumu izdarīšanu tajā;
 • ja nepieciešams, organizēt ekspertu piesaisti specifisku jautājumu risināšanā;
 • organizēt teritorijas plānojumu sabiedriskās apspriešanas.

Koordinēt un/vai vadīt projektus vai programmas, kuros piedalās novada pašvaldība:

 • sniegt domei un pašvaldības vadībai priekšlikumus par investīciju piesaisti no nacionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem atbilstoši novada attīstības plānā noteikto aktivitāšu realizēšanai;
 • organizēt un koordinēt projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu finansējuma saņemšanai;
 • koordinēt finanšu līdzekļu piesaisti no nacionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem;
 • veikt projektu ideju, sagatavoto un realizēto projektu uzskaiti;
 • koordinēt projektu ieviešanu.
 • koordinēt telpisko plānošanu pašvaldībā:
 • vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības un telpiskās attīstības plānošanas projektu izstrādē;
 • uzturēt teritorijas plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS);
 • veidot, sistematizēt, uzturēt un aktualizēt Pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamās ģeotelpiskās datu bāzes;
 • sagatavot tematiskās kartes un kartoshēmas;
 • koordinēt uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumus pašvaldībā:
 • veicināt pašvaldības sadarbību ar uzņēmējiem, uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām;
 • piedalīties uzņēmējdarbību saistītu pasākumu organizēšanā, t.sk. konferences, Uzņēmēju dienas, vizītes uzņēmumos u.c.;
 • apkopot statistikas datus par Smiltenes novada ekonomisko attīstību, uzņēmējdarbības vidi un investīciju iespējām;
 • izvērtēt un apkopot uzņēmēju priekšlikumus un ieteikumus par uzņēmējdarbības vides pilnveidi, nodrošināt uzņēmēju iesaisti novada attīstības plānošanā;
 • organizēt uzņēmējdarbības konkursu;
 • apkopot un sagatavot informāciju par atbalstu uzņēmējdarbībai, to izplatīt un izskaidrot uzņēmējiem.

Koordinēt lauku attīstības jautājumus:

 • konsultēt lauksaimniekus, lauku uzņēmējus un citus interesentus noteiktajā pieņemšanas vietā par aktualitātēm lauku attīstības un lauksaimniecības jautājumos;
 • sniegt tehnisko palīdzību iedzīvotājiem dokumentācijas sagatavošanā dažādām institūcijām un sniegt padomus zemkopības problēmu un metožu jautājumos;
 • organizēt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, dažādu fondu atbalsta veidu piesaisti, informatīvās dienas, iniciatīvas un interešu grupu tikšanās.

 

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir nodrošināt visā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā civilstāvokļa aktu reģistrāciju un civilstāvokļa aktu reģistra datu bāzes un  arhīva fonda veidošanu, uzskaiti un saglabāšanu saskaņā ar likumdošanas noteiktajām normām.

Dzimtsarakstu nodaļas uzdevumi:

 • reģistrēt dzimšanas un miršanas faktus, laulības reģistrāciju;
 • veikt jaundzimušo deklarēšanu dzīvesvietā;
 • izdarīt laulības ierakstus civilstāvokļa aktu reģistrā, kas noslēgtas pie Civillikuma 51. pantā norādītajiem konfesiju garīdzniekiem;
 • atjaunot bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, anulēt, papildināt un labot civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumu, administratīvo aktu, dzimtsarakstu nodaļas atzinumu vai ieinteresētās personas iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • pieņemt paternitātes atzīšanas iesniegumus un nodrošināt paternitātes atzīšanas noformēšanu, veicot ierakstu dzimšanas reģistrā;
 • sagatavot dokumentus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu un iesniegt tos izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam;
 • paziņot bāriņtiesai par bērna piedzimšanu nepilngadīgai personai, kā arī ja, reģistrējot miršanas faktu, kļūst zināms, ka mirušā nepilngadīgie bērni palikuši bez aizgādības;
 • veidot Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fondu un nodrošināt arhīva fonda dokumentu glabāšanu, uzskaiti un izmantošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • izsniegt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un reģistru ieraksta kopijas pēc pieprasījuma, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt un nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu Dzimtsarakstu nodaļā;
 • atkārtoti sastādīt dzimšanas reģistra ierakstu, ja dzimšanas reģistra ieraksts, kurā jāveic papildinājums, reģistrēts ārvalstī;
 • izsniegt izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi laulības reģistrācijai citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka;
 • paziņot mirušās personas pilsonības valsts akreditētajai diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai Latvijā par ārzemnieka miršanas fakta reģistrāciju un nosūtīt personu apliecinošos dokumentus;
 • izsniegt civilstāvokļa aktu reģistru ieraksta kopijas pēc pieprasījuma tiesai, prokuratūrai, izmeklēšanas iestādei, Tieslietu ministrijai, dzimtsarakstu nodaļai, bāriņtiesai un notāram;
 • glabāt Smiltenes novada teritoriālo vienību (Smiltenes pilsētas, Apes pilsētas, Bilskas pagasta, Blomes pagasta, Brantu pagasta, Drustu pagasta, Gaujienas pagasta, Grundzāles pagasta, Launkalnes pagasta, Palsmanes pagasta, Raunas pagasta, Smiltenes pagasta, Trapenes pagasta, Variņu pagasta, Virešu pagasta)reģistru grāmatas no 1994. gada;
 • kārtot lietvedību atbilstoši normatīvo aktu prasībām un apstiprinātajai lietu nomenklatūrai;
 • sagatavot un sniegt pārskatus par savu darbību Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam;
 • veikt ārzemnieku reģistrēšanu un datu aktualizēšanu Fizisko personu reģistrā;
 • nodrošināt laulības noslēgšanu un bērnu dzimšanas reģistrāciju svinīgos apstākļos;
 • sagatavot un izsniegt dokumentus pēc Latvijas valsts portāla latvija.lv pieprasījuma;
 • veikt citus uzdevumus, atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Finanšu nodaļa

Finanšu nodaļas mērķis ir nodrošināt Smiltenes novada pašvaldības saimniecisko darījumu uzskaiti un organizēt finanšu līdzekļu plānošanas procesu.

Nodaļas funkcijas:

 • nodrošināt tiesiskumu un finanšu riska mazināšanu pašvaldībā;
 • sniegt rekomendācijas par pašvaldības kompetencē esošu finanšu jautājumu iespējamiem risinājumiem;
 • uz pilnvarojuma pamata pārstāvēt pašvaldību valsts, pašvaldību institūcijās, kā arī citās institūcijās pašvaldības kompetences ietvaros.

Nodaļas uzdevumi:

Veikt pašvaldības budžeta uzskaiti:

 • kārtot pašvaldības budžetu (pamatbudžeta u.c. budžeta) ieņēmumu un izdevumu uzskaiti saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, citiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši Latvijas Republikas Finanšu ministrijas noteiktajai budžeta vadības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai;
 • nodrošināt novada budžeta iestādēm iedalīto līdzekļu uzskaiti, atskaiti un kontroli atbilstoši domes apstiprinātajam pašvaldības budžetam;
 • veikt pašvaldības ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, finanšu līdzekļu uzskaiti, atskaišu sagatavošanu;
 • pieņemt budžeta iestāžu ar atsevišķām grāmatvedībām iesniegtos mēneša, ceturkšņa un gada pārskatus, un operatīvos pārskatus, pārbaudīt un veikt pārskatu konsolidāciju;
 • konsolidētos pārskatus iesniegt Valsts kasei atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
 • analizēt pārskatus un sniegt operatīvo informāciju un priekšlikumus domes vadībai, deputātiem, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem par finanšu resursu racionālāku un lietderīgāku izlietošanu.

Veikt grāmatvedības uzskaiti:

 • kārtot grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
 • nodrošināt grāmatvedības dokumentu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai un nodot tos glabāšanai arhīvā;
 • nodrošināt savlaicīgus norēķinus ar uzņēmumiem, iestādēm, fiziskām personām par sniegtajiem pakalpojumiem un iegādātajām precēm apstiprinātā budžeta un esošo līdzekļu ietvaros un atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;
 • aprēķināt atlīdzību deputātiem, darbiniekiem u.c. fiziskām personām atbilstoši pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, lēmumiem, rīkojumiem;
 • nodrošināt pašvaldības materiālo vērtību un pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaiti, veikt inventarizāciju rezultātu apkopojumu, informēt par rezultātiem domes vadību, deputātus, administrāciju;
 • veikt pašvaldības aktīvu un pasīvu grāmatvedības uzskaiti;
 • veikt pašvaldības saistību un prasību uzskaiti atbilstoši Pašvaldības noteiktajai kārtībai un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 • sniegt metodiskos norādījumus pašvaldības iestādēm par grāmatvedības organizāciju, izpildes uzskaiti, pārskatu sastādīšanas un iesniegšanas kārtību;
 • sastādīt mēneša, ceturkšņa un gada pārskatus Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam, statistikai u.c. Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajām institūcijām.

Organizēt pašvaldības budžeta sagatavošanas procesu:

 • noteikt budžeta pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņus;
 • izstrādāt budžeta aprēķinos izmantojamos kritērijus;
 • izstrādāt budžeta pieteikumu veidlapas;
 • apkopot un pamatot līdzekļu apjomu, kāds pašvaldībai nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti;
 • pieņemt, pārbaudīt, analizēt un apkopot pašvaldības iestāžu un struktūrvienību iesniegtos budžeta pieteikumus, izvērtēt to atbilstību pašvaldības budžeta bāzes kontrolskaitļiem;
 • sagatavot pašvaldības kopbudžeta lēmuma projektu un iesniegt izskatīšanai domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgai komitejai;
 • pamatojoties uz izmaiņām ikgadējā valsts budžetā, valsts un pašvaldību nodokļos, normatīvajos aktos, pēc iestāžu un struktūrvienību vadītāju pamatota pieteikuma un citiem pamatojumiem, kad nepieciešams pārskatīt iepriekš pieņemtos lēmumus, sagatavot pašvaldības pamatbudžeta sasitošo noteikumu projektu un iesniegt izskatīšanai domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgai komitejai;
 • kontrolēt budžeta izpildes gaitu, lai asignējumi nepārsniegtu budžetā noteiktos apjomus;
 • analizēt un sagatavot pārskatus par pašvaldības budžeta kopējo ieņēmumu un izdevumu izpildes gaitu;
 • piedalīties pašvaldības publiskā gada pārskata sagatavošanā.
 • Analizēt un uzraudzīt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību finanšu sistēmas efektivitāti;
 • sadarboties un sniegt nepieciešamo informāciju ārējiem auditoriem un revidentiem par finanšu uzskaites jautājumiem;
 • izstrādāt un sagatavot lēmumu, nolikumu un saistošo noteikumu projektus tālākai izskatīšanai un apstiprināšanai domē par Nodaļas kompetencē esošajiem grāmatvedības un budžeta sagatavošanas jautājumiem;
 • izstrādāt pašvaldības grāmatvedības uzskaites un organizācijas dokumentus, kontu plānu un citus ar grāmatvedību saistītus dokumentus;
 • veikt citus uzdevumus saskaņā ar domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja, tā vietnieku vai izpilddirektora rīkojumiem saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem atbilstoši Nodaļas kompetencei.
Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Nodaļas funkcijas:

 • noteikt vienotu informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) attīstības virzienu pašvaldībā un pašvaldības iestādēs, nodrošināt to efektīvu ieviešanu;
 • attīstīt un uzturēt pašvaldības IT infrastruktūru;
 • veikt pašvaldības struktūrvienībās izmantoto datu bāzu pārraudzīšanu un administrēšanu, kā arī sniegt informatīvos pakalpojumus pašvaldības domes deputātiem, pašvaldības darbiniekiem un pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem;
 • sekmēt IT attīstību novada teritorijā;
 • e-pārvaldes risinājumu ieviešana, uzturēšanas un attīstības procesu vadība un kontroles nodrošināšana pašvaldībā;
 • pašvaldības izstrādātās drošības politikas realizācija informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (turpmāk tekstā – IKT) jomā;
 • nodrošināt citu funkcijas, kas izriet no Nodaļas uzdevumiem, izpildi.

Nodaļas galvenie uzdevumi:

 • realizēt pašvaldības IT attīstības stratēģiju;
 • pašvaldības un to institūciju darbinieku konsultēšana jautājumos, kas saistīti ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izmantošanu darba pienākumu izpildei;
 • IT atbalsta dienesta nodrošināšana un lietotāju atbalsts attālināti un klātienē;
 • uzturēt darba kārtībā pašvaldības IT infrastruktūru un nodrošināt tās nepārtrauktu un kvalitatīvu funkcionēšanu un attīstību;
 • sniegt rekomendācijas, konsultācijas un apmācības pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītājiem, darbiniekiem par aktuālu jautājumu iespējamiem risinājumiem, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju, programmatūras lietošanu, uzstādīšanu vai ekspluatāciju;
 • sekot līdzi aktualitātēm nozarē un nepieciešamības gadījumā iepazīstināt ar tām pašvaldības domes deputātus, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājus un darbiniekus;
 • veikt pašvaldības un tās iestāžu darba racionalizāciju IT jomā;
 • nodrošināt pašvaldības datortīkla darbību, tīkla administrēšanu, pārraudzību, veikt pašvaldības oficiālo dokumentu un datu bāzu arhīvu regulāru arhīvu izveidi un rezerves kopiju veidošanu (t.sk., atbalsts lietvedības programmas NAMEJS uzturēšanā;);
 • nodrošināt sadarbību ar reģionālās attīstības atbalsta struktūrām IKT projektu realizācijā;
 • atbalsts e-pakalpojumu ieviešanā, valsts nozīmes informatīvo sistēmu izmantošanā, pieslēgumu izveidošanā valsts reģistriem, e-pakalpojumu sniegšanas kanālu izvēlē;
 • Smiltenes novada izglītības iestāžu mājaslapu serveru uzturēšana, monitorings;
 • videonovērošanas sistēmas ieviešana un uzturēšana;
 • tehniskā palīdzība skolvadības programmatūras uzstādīšanā uz izglītības iestāžu datortehnikas;
 • pašvaldību mājas lapu un e-pasta kastīšu izvietošana uz novada domes serveriem un to funkcionēšanas nodrošināšana;
 • sadarbībā ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību un Kancelejas un personāla nodaļu jaunu priekšlikumu izstrādāšana pašvaldības mājas lapas pilnveidošanā;
 • Smiltenes novada datortīkla resursu administrēšana, ārpakalpojumu piegāde un ārpakalpojumu pakalpojumu līmeņa monitorings.

Pašvaldības IKT infrastruktūras uzturēšana un attīstīšana:

 • Smiltenes novada pašvaldības domes un tās institūciju darbinieku konsultēšana un praktiska palīdzība jautājumos, kas saistīti ar IKT izmantošanu darba pienākumu izpildei;
 • datortehnikas un programmatūras specifikāciju sastādīšana, konsultācijas konkursu piedāvājumu izvērtēšanā, konfigurācijas plānu izstrādē;
 • palīdzība pašvaldības Publisko iepirkumu komisijai ar IT saistītu iepirkumu organizēšanā un iepirkumu koordinēšanā, kas veido kopēju IKT infrastruktūru;
 • infrastruktūras ieviešana – datortehnikas un programmatūras uzstādīšana un konfigurēšana, lokālo datortīklu konfigurācijas un topoloģijas plānošana un izveide;
 • nodrošināt datortehnikas un programmatūras apkopes veikšanu, uzlabojumu un jauninājumu ieviešana, nodrošinot pakāpenisku datortehnikas, programmatūras atjaunošanu.

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Sabiedrisko attiecību nodaļas mērķi ir:

 • Veicināt Smiltenes novada atpazīstamību un pozitīvu reputāciju, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
 • Nodrošināt informācijas pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai, sagatavot un izplatīt plašsaziņas līdzekļiem un pašvaldības komunikācijas kanālos pašvaldības oficiālo viedokli, informāciju par pašvaldības aktualitātēm, pieņemtajiem lēmumiem, to nepieciešamību un izpildi.

Sabiedrisko attiecību nodaļas funkcijas:

 • Plānot, vadīt, un koordinēt pašvaldības darbību sabiedrisko attiecību, pašvaldības zīmolvedības un mārketinga jautājumos;
 • Nodrošināt pašvaldības publicitāti, atpazīstamību un reklāmu atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības mārketinga un komunikācijas stratēģijai, īstenojot dažādas komunikācijas un mārketinga aktivitātes;
 • Veidot komunikāciju un veicināt sadarbību starp pašvaldību un mērķauditorijām, koordinēt sabiedrības iesaistes aktivitātes, remigrācijas un integrācijas projektus;
 • Nodrošināt pašvaldības publiskās informācijas sagatavošanu, kvalitāti, izplatīšanu un atgriezenisko saiti;
 • Sekmēt pašvaldības struktūrvienību iekšējo komunikāciju.
Juridiskā nodaļa

Juridiskās nodaļas mērķis ir nodrošināt pašvaldības struktūrvienību, iestāžu un citu institūciju darbības atbilstību tiesību aktiem.

Juridiskās nodaļas funkcijas:

 • nodrošināt tiesiskumu un juridiskā riska mazināšanu pašvaldības un tās domes darbībā;
 • sniegt rekomendācijas par pašvaldības kompetencē esošu juridisku jautājumu iespējamiem risinājumiem;
 • uz pilnvarojuma pamata pārstāvēt pašvaldību valsts, pašvaldību institūcijās, tiesā, kā arī citās institūcijās pašvaldības kompetences ietvaros;
 • organizēt normatīvajos aktos noteikto publisko iepirkumu procedūru norisi;
 • juridiski sarežģītos gadījumos konsultēt Smiltenes novada iedzīvotājus jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības darbu.

Nodaļas uzdevumi:

 • sniegt pašvaldības domei, pašvaldības iestādēm, administrācijas struktūrvienībām, un citām pašvaldības institūcijām nepieciešamo juridisko atbalstu to funkciju sekmīgai realizēšanai;
 • nodrošināt juridiska rakstura dokumentu paraugu sagatavošanu;
 • izstrādāt domes lēmumu projektus Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
 • izskatīt un saskaņot domes amatpersonu, pašvaldības iestāžu, struktūrvienību, un citu pašvaldības institūciju darbinieku izstrādāto lēmumu projektu atbilstību normatīvo aktu prasībām, nepieciešamības gadījumā sagatavot atzinumu par tiem;
 • sniegt atbalstu attiecīgās nozares vai jomas speciālistiem pašvaldības kompetencē esošo ārējo un iekšējo normatīvo aktu sagatavošanā;
 • kompetences ietvaros sagatavot administratīvo aktu projektus, kā arī nepieciešamības gadījumā izvērtēt pašvaldības iestāžu, struktūrvienību, citu pašvaldības institūciju vadītāju izdoto administratīvo aktu atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • pēc pieprasījuma sniegt atbalstu attiecīgās nozares vai jomas speciālistiem atbilžu sagatavošanā uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, sūdzībām, kā arī institūciju vēstulēm, informācijas pieprasījumiem par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • pēc pieprasījuma sniegt juridisko atbalstu pašvaldības kapitālsabiedrību pārraudzības procesa nodrošināšanā;
 • Nodaļas kompetences ietvaros vai pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, izpilddirektora vai izpilddirektora vietnieku uzdevumā izstrādāt līgumu, vienošanās par grozījumiem līgumā, projektus;
 • piedalīties pašvaldības komisiju un darba grupu darbā Nodaļas kompetences ietvaros;
 • regulāri sekot izmaiņām normatīvajos aktos, un informēt par izmaiņām pašvaldības un tās domes vadību;
 • sagatavot un sniegt atzinumus juridisku strīdu gadījumos;
 • veikt regulāru pašvaldības ārējo un iekšējo normatīvo aktu atbilstības augstāka spēka normatīviem aktiem pārbaudi;
 • sniegt atbalstu parādu par pašvaldības dzīvokļu īri atgūšanas procesā;
 • piedalīties pašvaldības komisiju un darba grupu darbā Nodaļas kompetences ietvaros;
 • regulāri sekot izmaiņām normatīvajos aktos, un informēt par izmaiņām pašvaldības un tās domes vadību;
 • pēc pieprasījuma sniegt pašvaldības domes deputātiem, kā arī pašvaldības darbiniekiem un amatpersonām juridiskas konsultācijas jautājumos, kas skar pašvaldības darbību;
 • piedalīties domes un tās pastāvīgo komiteju sēdēs;
 • nodrošināt pašvaldības interešu pārstāvību visu līmeņu Latvijas Republikas tiesās, valsts un pašvaldību institūcijās;
 • sagatavot šā Nolikuma 9.19. apakšpunktā minētajās institūcijās iesniedzamos dokumentus;
 • analizēt tiesu praksi pašvaldības kompetencē esošos jautājumos;
 • organizēt un kontrolēt tiesas nolēmumu izpildi;
 • nodrošināt pašvaldības domes izveidotās Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas darba organizatorisko, juridisko un tehnisko atbalstu;
 • koordinēt publisko iepirkumu funkciju pašvaldībā; savas kompetences ietvaros veikt kontroli pār pašvaldību iestāžu un struktūrvienību darbības atbilstību pašvaldības izdotiem iekšējiem tiesību aktiem iepirkumu organizēšanā un norisē un līgumu slēgšanā;
 • nodrošināt pašvaldības ikgadējā publisko iepirkumu plāna sagatavošanu un publicēšanu;
 • izstrādāt un pilnveidot pašvaldības iepirkumu sistēmu iepirkumu efektīvai veikšanai;
 • kontrolēt pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbības atbilstību publiskos iepirkumu regulējošiem normatīvajiem aktiem, domes lēmumiem un pašvaldības izdotiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, dot saistošus norādījumus pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītājiem publisko iepirkumu organizēšanas jautājumos;
 • sagatavot priekšlikumus pašvaldības budžeta projektam un tā grozījumiem Nodaļas kompetencē esošajās jomās;
 • sagatavot un sniegt priekšlikumus par pašvaldības budžeta līdzekļu racionālāku un lietderīgāku izmantošanu;

Sagatavot un iesniegt attiecīgās institūcijās nepieciešamos finanšu pārskatus un atskaites normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un kartībā.

 • nodrošināt pašvaldībā veikto iepirkumu statistikas pārskatu sagatavošanu;
 • veic citus, ar atsevišķu domes lēmumu uzdotus, uzdevumus.
Kancelejas un personāla nodaļa

Savas kompetences ietvaros Nodaļa nodrošina šādu funkciju izpildi:

 • nodrošina pašvaldības dokumentu pārvaldību un kārtošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • administrē domes un komiteju sēdes atbilstoši Saistošajiem noteikumiem „Smiltenes novada pašvaldības nolikums“;
 • nodrošina domes izdoto saistošo noteikumu stāšanos spēkā;
 • nodrošina personāla vadību;
 • veic un nodrošina pašvaldības un domes dokumentu uzkrāšanu, arhivēšanu un uzglabāšanu.

Nodaļas galvenie uzdevumi ir:

 • organizatoriski un tehniski sagatavot domes, domes komiteju, komisiju un darba grupu sēdes:
 • nodrošināt domes un komiteju sēžu darba kārtības sagatavošanu, sasaukšanas laiku izziņošanu un publicēšanu pašvaldības mājas lapā smiltenesnovads.lv;
 • organizēt lēmumu projektu saskaņošanu atbilstoši pašvaldības nolikumam.
 • nodrošināt lēmumu projektu pieejamību dokumentu vadības sistēmā;
 • protokolēt komiteju, kā arī domes sēžu gaitu;
 • veikt sēdēs nostrādāto stundu uzskaiti;
 • nodrošināt domes sēžu ierakstīšanu audioformātā un rediģēšanu ievietošanai pašvaldības mājaslapā internetā;
 • konsultēt pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbiniekus jautājumos, saistītos ar dokumentu lietvedību un iepazīstina ar lietvedības darbu reglamentējošiem rīkojumiem un normatīvajiem aktiem;
 • nodrošināt pašvaldības līgumu apriti;
 • kontrolēt lietvedības darba atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu un domes izdoto pašvaldības iekšējo normatīvo aktu prasībām;
 • izstrādāt ar pašvaldības lietvedību saistītos normatīvos aktus – nolikumus, noteikumus, instrukcijas;
 • analizēt lietvedības darbu pašvaldībā un informēt vadību;
 • veikt pašvaldības zīmogu un spiedogu izgatavošanas un izmantošanas kontroli, uzskaiti un norakstīšanu;

Sagatavot un noformēt:

 • domes komiteju un domes sēžu protokolus;
 • domes komisiju, komiteju un domes sēžu protokolu norakstus, izrakstus;
 • domes saistošo noteikumu, noteikumu un nolikumu norakstus;
 • dokumentu norakstus, izrakstus no pašvaldības arhīva;
 • pašvaldības vadības rīkojumus;
 • sarakstes dokumentu tekstus atbilstoši pašvaldības vadības norādījumiem;
 • atļaujas un licences (Atļaujas autotransporta iebraukšanai, Atļaujas ielu tirdzniecībai, Atļaujas publisko pasākumu rīkošanai, Atļaujas vīna, raudzēto dzērienu ražošanai, Licences interešu izglītības realizēšanai, u.c.);
 • citus dokumentus un tekstus (izziņas, pieteikumus, raksturojumus, rekomendācijas, pateicības, apsveikumus, ielūgumus u.c.);
 • organizēt amatu konkursus un darbinieku pieņemšanu darbā saskaņā ar domes apstiprinātu amata vietu sarakstu;
 • plānot darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu;

Organizēt un nodrošināt personāla lietvedības procesu:

 • sagatavot personāla un atvaļinājuma rīkojumus;
 • sagatavot darba līgumus, vienošanās un amata aprakstus;
 • veikt datu administrēšanu personāla uzskaites programmā KADRI un darbinieku darba laika uzskaiti programmā MADIS;
 • sagatavot un noformēt izziņas un veikt saraksti personāla jautājumos;
 • veikt darbinieku sociālās un apmierinātības aptaujas;
 • analizēt datus personāla jautājumos;
 • organizēt darba aizsardzības pasākumus un darbinieku obligātās veselības pārbaudes;
 • organizēt ārpusdarba neformālās aktivitātes;
 • veidot vienotu personāla politiku, koordinēt tās ieviešanu un īstenošanu pašvaldībā;
 • piedalīties pie pašvaldības personāla atlīdzības sistēmas izstrādes;
 • piedalīties pie pašvaldības novērtēšanas sistēmas izstrādes;
 • konsultēt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājus personāllietu jautājumos;
 • sagatavot pašvaldības domes lēmumu projektus savas kompetences ietvaros;
 • uzturēt pašvaldības amatu katalogu;
 • uzturēt pašvaldības amatu vienību sarakstus;
 • sagatavot un iesniegt valsts amatpersonu sarakstus;
 • organizēt iedzīvotāju pieņemšanu pie pašvaldības vadības;
 • nodrošināt pašvaldības reprezentācijas pasākumus, atskaitīties par pasākumos izlietotajiem naudas līdzekļiem;
 • atbilstoši domes dotajam pilnvarojumam nodrošināt atsevišķu pašvaldības iestāžu un struktūrvienību personāla vadību;

Veikt pašvaldības dokumentu arhivēšanu:

 • nodrošināt un atbildēt par domes dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu, uzskaiti un izmantošanu, veidot un atbildēt par domes arhīva fondu;
 • sagatavot, precizēt un rediģēt domes lietu nomenklatūru;
 • organizēt pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo lietu aprakstu sagatavošanu;
 • pieņemt no domes speciālistiem, noformēt un nodot glabāšanai valsts arhīvā pastāvīgi glabājamos dokumentus;
 • organizēt vēsturiskās izziņas sagatavošanu;
 • piedalīties Ekspertu komisijas darbā;
 • veikt dokumentu vērtības ekspertīzi, lietu esamības un fiziskā stāvokļa pārbaudi par domes arhīvā esošajām pastāvīgi un ilgtermiņa (personālsastāva) glabājamām lietām, sastādīt arhīva pasi;
 • organizēt tādu dokumentu iznīcināšanu, kuriem nav arhīviskās vērtības;
 • atlasīt un izsniegt izmantošanai arhīva dokumentus;
 • noformēt un nodot glabāšanai valsts arhīvā pašvaldības dokumentus;
 • konsultēt pašvaldības struktūrvienību un iestāžu darbiniekus jautājumos, saistītos ar dokumentu uzkrāšanu, arhivēšanu un saglabāšanu.
 • veikt plānoto neregulāro braucienu ar pašvaldības transportu ārpus Smiltenes novada robežām uzskaiti un koordinēšanu;
 • sagatavot priekšlikumus Pašvaldības budžeta projektam un tā grozījumiem Nodaļas kompetencē esošajās jomās;
 • sagatavot un sniegt priekšlikumus par pašvaldības budžeta līdzekļu racionālāku un lietderīgāku izmantošanu;
 • sagatavot un iesniegt attiecīgās institūcijās nepieciešamos pārskatus un atskaites normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un kartībā.

 

Nekustamo īpašumu nodaļa

Nekustamo īpašumu nodaļas mērķis ir nodrošināt Pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi nekustamo īpašumu jautājumos, nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas administrēšanu Smiltenes novadā un to iekasēšanu.

Nodaļas funkcijas un uzdevumi:

 • nodrošina Pašvaldības nekustamā īpašuma uzskaiti, pārraudzību un pārzināšanu (datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu):
 • sadarbībā ar pašvaldības Finanšu nodaļu uzskaita pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu – dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas un būves, zemes, ūdeņus, mežu teritorijas, parkus;
 • strādā ar īpašumu datu bāzēm, izmantojot publiskos reģistrus;
 • sadarbībā ar pagastu pārvaldēm izstrādā lēmumu projektus par pašvaldības nekustamā īpašuma sadalīšanu un darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei;
 • pārstāv pašvaldību zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos pašvaldības teritorijā, to saskaņojot ar pašvaldības pagasta pārvalžu vadītājiem, uz pilnvarojuma pamata paraksta kadastrālās uzmērīšanas dokumentus;
 • sagatavo dokumentus pašvaldības nekustamo īpašumu pirmreizējai ierakstīšanai, jaunas tiesības nostiprināšanai un tiesību grozīšanai zemesgrāmatā, nodrošina dokumentu iesniegšanu tiesā;

Nodrošina lietderīgu un racionālu īpašumu izmantošanu vai konkrēta īpašumu atsavināšanu atbilstoši domes lēmumam:

 • organizē pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu novērtēšanu un atsavināšanas procesu;
 • sadarbībā ar pagasta pārvalžu vadītājiem un pašvaldības Saimniecisko nodaļu izvērtē nekustamo īpašumu nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai;
 • nodrošina nepieciešamās procedūras īpašumu iznomāšanai (īpašumu uzmērīšana dabā, skices sagatavošana, līgumu projektu sagatavošana);
 • izstrādā priekšlikumus un organizē procedūras objektu nomāšanai no citām fiziskām vai juridiskām personām, kas nepieciešami pašvaldības funkciju veikšanai;
 • uztur un aktualizē pašvaldības nomas reģistru (zeme un būves);
 • veic nomas maksas aprēķināšanu, rēķinu sagatavošanu un nosūtīšanu nomniekiem.

Veic pirmpirkuma tiesību izmantošanas izvērtēšanu:

 • izvērtē iesniegtos pieteikumus pašvaldības pirmpirkumu tiesību izmantošanai uz nekustamiem īpašumiem;
 • sagatavo priekšlikumus pirmpirkuma tiesību izmantošanai;
 • sagatavo izziņas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām;

Nodrošina Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas tehnisko un organizatorisko apkalpošanu:

 • veic iesniegto pieteikumu izvērtēšanu – pārbauda publiskos reģistros nepieciešamo informāciju;
 • nosūta informāciju AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” vai zemes nomniekam par pirmpirkuma tiesību īstenošanu;
 • sagatavo lēmuma projektus uz Komisijas sēdi;
 • uztur savstarpēji starp personām noslēgto zemes nomas līgumu reģistru un reģistrē jaunus līgumus;
 • uztur Ceļu reģistru un veic nepieciešamās izmaiņas Ceļu reģistrā;
 • uz pilnvarojuma pamata pārstāv pašvaldību Valsts zemes dienestā, Valsts meža dienestā, VSIA “Latvijas valsts ceļi”, mērniecības firmās u.c. saistībā ar pašvaldības nekustamajiem īpašumiem;

Nodrošina Nekustamā īpašuma komisijas tehnisko un organizatorisko apkalpošanu un sagatavo lēmumu projektus izskatīšanai komisijā:

 • zemes ierīcības projektu izvērtēšana, zemes ierīcības projektu un tā grozījumu apstiprināšana;
 • nekustamā īpašuma adrešu piešķiršana, maiņa un likvidēšana;
 • nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršana, maiņa un likvidēšana;
 • kad īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atmaksā pašvaldībai nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas izmaksas;
 • nekustamo īpašuma sadalīšana, apvienošana;
 • nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un piekrītošās zemes platības noteikšana;
 • zemes vienības platības precizēšana;
 • zemes lietošanas tiesību izbeigšana;
 • zemes platības noteikšana ēku (būvju) uzturēšanai vai ierakstīšanai zemesgrāmatā;
 • starpgabala statusa noteikšana pašvaldības piederošai vai piekritīgai zemei;
 • pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu noteikšana;
 • zemes konsolidācijas ierosinājumu izstrādāšana;
 • par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatā;
 • nekustamā īpašuma nomas tiesību piešķiršana, izbeigšana, nomas līgumu termiņu pagarināšana atbilstoši Domes noteiktajai kārtībai;
 • nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošana;
 • medību tiesību nomas piešķiršana;
 • sagatavo darba uzdevumus Zemes ierīcības projektu izstrādei;
 • sadarbībā ar pašvaldības pagastu pārvaldēm izstrādā lēmumu projektus par pašvaldības nekustamā īpašuma sadalīšanu un darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei;
 • piedalās pašvaldības normatīvo aktu izstrādē un sniedz informāciju par pašvaldības mežu apsaimniekošanas projektiem un mežu apsaimniekošanu;
 • sagatavo domes lēmuma projektus izskatīšanai Finanšu un attīstības jautājumu komitejai par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu;
 • sagatavo domes lēmumu projektus izskatīšanai domes sēdē apbūves tiesību nodibināšanai uz pašvaldības zemes;
 • tehniski nodrošina izsoļu izsludināšanu un norisi elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv

Veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Smiltenes novadā:

 • uztur un aktualizē informāciju nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas programmā NINO;
 • aprēķina nekustamā īpašuma nodokli un nodrošina maksāšanas paziņojumu nosūtīšanu nodokļa maksātājiem;
 • reģistrē veiktos nodokļu maksājumus, izmantojot nozares reģistru;
 • sagatavo un iesniedz zvērinātiem tiesu izpildītājiem nodokļa parādu piedziņai nepieciešamos dokumentus;
 • veic nekustamā īpašuma nodokļa papildus aprēķinu par lauksaimniecībā neapstrādāto zemi;
 • izstrādā saistošos noteikumu projektu un tā grozījumus par atvieglojumu piešķiršanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, kā arī citus saistošo noteikumu projektus par nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem;
 • veic nekustamā īpašuma nodokļa bezstrīda piedziņu no nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem;
 • pieņem skaidras un bezskaidras naudas maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu;
 • nodrošina saņemto iesniegumu savlaicīgu izskatīšanu, atbilžu sagatavošanu īpaši norādītajos vai normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;
 • konsultē Smiltenes novada iedzīvotājus jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu un nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas aprēķinu.

Nodaļas uzdevumi:

 • sniegt pašvaldības domei, pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, un citām pašvaldības institūcijām nepieciešamo informāciju par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem;
 • izstrādāt domes lēmumu projektus Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
 • Nodaļas kompetences ietvaros sagatavot administratīvo aktu projektus, līgumus, publisko iepirkumu specifikācijas;
 • piedalīties pašvaldības komisiju un darba grupu darbā Nodaļas kompetences ietvaros;
 • regulāri sekot izmaiņām normatīvajos aktos;
 • piedalīties domes un Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdēs, ja tiek izskatīti jautājumi par nekustamo īpašumu;
 • sagatavot priekšlikumus pašvaldības budžeta projektam un tā grozījumiem Nodaļas kompetencē esošajās jomās.
Saimnieciskās darbības nodaļa

Nodaļas darbības mērķis ir Smiltenes pilsētas administratīvajā teritorijā organizēt un nodrošināt pašvaldības lēmumu izpildes kontroli teritorijas labiekārtošanas, būvniecības procesa vispārējo lietu koordinācijas un sanitārās tīrības (ielu, ceļu un laukumu uzturēšanas; atsevišķu pašvaldības ēku un citu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodrošināšana, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanas; parku, mežu, publisko ūdens tilpņu, skvēru un zaļo zonu uzturēšanas; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumu; kapsētu uzturēšanas) procesus.

Nodaļas vispārīgie uzdevumi:

Nodaļas kompetences ietvaros patstāvīgi vai sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām, iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem īstenot:

 • Smiltenes pilsētas komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) sniegšanas organizēšanu un izpildes kontroles nodrošināšanu;
 • Smiltenes pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības (ielu, ceļu un laukumu uzturēšanas; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanas; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanas un uzturēšanas; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumu organizēšana, hidrotehnisko būvju pārraudzība; kapsētu uzturēšanas) organizēšanu un izpildes kontroles nodrošināšanu;
 • Smiltenes pilsētas mežu, ūdeņu apsaimniekošanas organizēšana;
 • Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas organizēšana Smiltenes pilsētā;
 • nodrošināt Domes izveidoto iestāžu un kapitālsabiedrību, kas darbojas Nolikuma 8.1.1.apakšpunktā noteiktajās darbības jomās, darbības ikdienas uzraudzību;
 • organizēt Smiltenes pilsētas ielu un ietvju apsaimniekošanu un uzturēšanu; plānot un koordinēt nepieciešamos ielu un ietvju remontu darbus, uzraudzīt to izpildi;
 • organizēt un nodrošināt pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo ēku (kuras nav atsevišķi domes iestāžu apsaimniekošanās) apsaimniekošanu Smiltenes pilsētā;
 • saskaņā ar rīkojumu nodrošināt būvprojektu izstrādes organizēšana, to izstrādes kontroli, iesniegšanu, vadību, pārraudzību, piedalīties darba grupās valsts pārvaldes institūcijās;
 • nodrošināt pašvaldības realizēto būvprojektu būvniecības procesa vispārējo lietu koordināciju un vadību projektos;
 • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sniegt saskaņojumus vidi piesārņojošai darbībai Smiltenes pilsētā, ūdens resursu lietošanas atļaujas, organizēt gruntsūdeņu monitoringu, u.c.;
 • izstrādāt nepieciešamos pašvaldības normatīvo aktu projektus par kārtību, kādā izmantojami Smiltenes pilsētas publiskā lietošanā esošie pašvaldības meži un ūdeņi;
 • Nodaļas kompetences ietvaros nodrošināt pašvaldības iekšējo normatīvo aktu projektu (noteikumu, lēmumu, nolikumuc.) sagatavošanu, kuru izdošana ir pašvaldības kompetencē;
 • atbilstoši pašvaldības nolikumam Nodaļas kompetences ietvaros sagatavot lēmumu projektus iesniegšanai domes pastāvīgajās komitejās, komisijās un domes sēdēs;
 • Nodaļas kompetences ietvaros sadarboties ar pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm, kapitālsabiedrībām, kā arī citām valsts un pašvaldību institūcijām, iestādēm, nevalstiskajām organizācijām Latvijas Republikā;
 • sagatavot priekšlikumus pašvaldības budžeta projektam un tā grozījumiem Nodaļas kompetencē esošajās jomās;
 • Nodaļas kompetences ietvaros, pēc uzaicinājuma piedalīties pašvaldības Iepirkumu komisijas darbā;
 • administrēt darbus, kas nepieciešami drošas transportlīdzekļu satiksmes, gājēju plūsmas un velosipēdistu kustības organizēšanai Smiltenes pilsētas teritorijā, kontrolēt šo darbu izpildi;
 • nodrošināt pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas organizatorisko darbību, organizēt komisijas izbraukuma sēdes, nodrošināt iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanu;

Organizēt teritorijas apstādījumu un labiekārtojuma plānošanu un pārvaldību:

 • sadarbībā ar citiem pašvaldības speciālistiem sagatavot Smiltenes pilsētas publisko teritoriju kopšanas plānu un veikt tā izpildes uzraudzību;
 • plānot Smiltenes pilsētas publisko teritoriju noformējumu;
 • plānot Smiltenes pilsētas publisko teritoriju apstādījumus un labiekārtojumu;
 • plānot un organizēt talkas Smiltenes pilsētā;
 • konsultēt par apstādījumiem un labiekārtojumu novada publiskajās teritorijās un sabiedriskajos objektos;
 • Nodaļas kompetences ietvaros piedalīties vides jautājumu risināšanā pašvaldībā;
 • organizēt Smiltenes pilsētā esošo pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo tiltu un Smiltenes pilsētā esošo hidrotehnisko būvju (slūžu) drošu ekspluatāciju saskaņā ar valstī noteiktajiem normatīviem, uzraudzīt to izpildi;
 • nodrošināt novada pašvaldības un valsts piešķirtā finansējuma ielu un ceļu uzturēšanai racionāla izlietojuma kontroli, ņemt dalību autoceļu fonda rezerves sadalīšanas komisijā;
 • izsniegt tehniskos noteikumus Smiltenes pilsētā no jauna būvējamiem, pārbūvējamiem, atjaunojamiem un nojaucamiem objektiem;
 • izskatīt un saskaņot pagaidu satiksmes organizācijas shēmas;
 • nodrošināt pašvaldības energopārvaldnieka funkcijas;
 • veikt asenizatoru reģistra uzturēšanu;
 • nodrošināt pašvaldības politikas īstenošanu kapitālsabiedrībās – SIA “Smiltenes NKUP” un SIA “ZAAO” (turpmāk – Kapitālsabiedrības), veicinot pašvaldības attīstības stratēģijā un domes lēmumos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu, kā arī normatīvajos aktos noteikto nosacījumu izpildi;
 • Nodaļas kompetences ietvaros pieņemt apmeklētājus un izskatīt iesniegumus, veikt saraksti ar fiziskām un juridiskām personām, atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību;
 • saskaņot ielu tirdzniecības vietu atļauju izsniegšanu Smiltenes pilsētā;
 • pildīt citus uzdevumus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, pašvaldības nolikumam un domes lēmumiem.
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Savas kompetences ietvaros Klientu apkalpošanas centrs (KAC) nodrošina šādu funkciju izpildi:

 • nodrošināt pašvaldības pakalpojumu uzturēšanu un to pieejamību par pakalpojumiem un to sniegšanu pašvaldībā (tajā skaitā – e-pakalpojumu) un ar to saistīto procesu apzināšanu, aktualizēšanu, aprakstīšanu un publicēšanu valsts pakalpojumu portālā latvija.lv un pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, kā arī informēt par tiem pakalpojumu saņēmējus;
 • nodrošināt valsts iestāžu (VZD – Valsts zemes dienests, VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, VID – Valsts ieņēmumu dienests, NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra, PLMP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, UR – Uzņēmumu reģistrs, LAD – Lauku atbalsta dienests, VDI – Valsts darba inspekcija, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija – VDEĀK, ) pakalpojumu pieejamību un ar to saistīto procesu apzināšanu, aktualizēšanu saskaņā ar valsts iestādēm noslēgtajiem sadarbības līgumiem;
 • organizēt pašvaldības elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas NAMEJS (turpmāk- NAMEJS) administrēšanu un attīstību;
 • koordinēt dokumentu apriti (t.sk. elektronisko), organizēt ieviešanas procesus un darbinieku apmācības NAMEJS Domes izveidotajās struktūrvienībās un iestādēs;
 • KAC zvanu centram sniegt telefona konsultācijas par Latvija.lv publicētajiem valsts iestāžu – pakalpojumu turētāju e-pakalpojumiem;
 • organizēt vēstuļu, korespondences, bandroļu (vienkāršo un ierakstīto) pasta sūtījumu noformēšanu Latvijas un ārvalstu robežās ievērojot noteiktu kārtību Latvijas pasts sistēmā MANS PASTS.

KAC galvenie uzdevumi:

Pakalpojumu uzturēšanas jomā:

 • uzturēt un regulāri aktualizēt informāciju par pašvaldības struktūrvienību un iestāžu, kā arī par valsts iestāžu sniedzamo pakalpojumu veidiem vai to saņemšanas kārtības izmaiņām;
 • sniegt informāciju un pieņemt pieteikumu (t.sk. papīrā) par valsts iestāžu (VZD, PMLP, UR, LAD, NVA, VID, VDI, VSAA, VDEĀK) pakalpojumiem, saskaņā ar valsts iestādēm noslēgtajiem sadarbības līgumiem;
 • sniegt konsultācijas par valsts iestāžu (VZD, PMLP, UR, LAD, NVA, VID, VDI, VSAA, VDEĀK) e-pakalpojumu lietošanu, saskaņā ar valsts iestādēm noslēgtajiem sadarbības līgumiem;
 • nodrošināt par valsts iestāžu pakalpojumiem sniegto konsultāciju un pieņemto pieteikumu (t.sk. papīrā) reģistrāciju valsts pakalpojumu sistēmā (turpmāk – VPS);
 • sniegt telefonisku atbalstu valsts pārvaldes e-pakalpojumu pieteikšanā portālā latvija.lv;
 • sniegt vispārīgu informāciju un konsultēt apmeklētājus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem;
 • sadarboties ar visām Domes struktūrvienībām un iestādēm nepieciešamās informācijas iegūšanai un apmaiņai;
 • uzturēt un regulāri aktualizēt informāciju par Domes struktūrvienību un iestāžu sniegto pakalpojumu veidiem vai izmaiņām to saņemšanas kārtībā;
 • reģistrēt struktūrvienībā saņemtos informācijas pieprasījumus un ierosinājumus, sūdzības, priekšlikumus un problēmu pieprasījumus dokumentu vadības sistēmā, saskaņā ar Domes vadības norādījumiem nosūtīt to izpildei atbildīgajiem iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, kontrolēt uzdevumu izpildes termiņus, sniegt atskaiti izpilddirektoram par izpildes termiņu kavējumiem;
 • analizēt no apmeklētājiem saņemto iesniegumu saturu un, apkopojot rezultātus, izteikt priekšlikumus procedūru vienkāršošanai;
 • nodrošināt Domes darbību reglamentējošo normatīvo aktu un pieņemto lēmumu pieejamību, ciktāl to neierobežo citi normatīvie akti;
 • sniegt informāciju dokumentu autoriem par iesniegto dokumentu virzību Domes izveidotajās struktūrvienībās;
 • savas kompetences ietvaros sadarbības nodrošināšana ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

 

Dokumentu aprites un apkalpošanas jomā:

 • attīstīt dokumentu vadības sistēmu NAMEJS, veikt dokumentu vadības sistēmas administrēšanu NAMEJS, sniegt atbalstu par tās darbību un dokumentu pārvaldības jautājumiem Domes struktūrvienību un iestāžu darbiniekiem;
 • pieņemt Domei adresētos dokumentus, izvērtēt klātienē iesniegto iesniegumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, reģistrēt un nodot dokumentus izskatīšanai Domes vadībai un atbilstoši rezolūcijām – atbildīgajiem izpildītājiem, kontrolēt izpildes termiņus, pēc saņemtā pieprasījuma sniegt atskaiti izpilddirektoram par izpildes termiņu kavējumiem;
 • nodrošināt pašvaldībā saņemto un nosūtāmo dokumentu reģistrāciju un operatīvu apriti sistēmā NAMEJS atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem;
 • kontrolē darbinieku izstrādāto izejošo (elektronisko) dokumentu atbilstību tiesību aktiem, kuri reglamentē dokumentu noformēšanu;
 • nodrošina informācijas pieejamību par pakalpojumiem pašvaldības klientu apkalpošanā;
 • pēc apmeklētāja pieprasījuma noformēt mutvārdu iesniegumu rakstveidā;
 • saņemt, apstrādāt un nodot izskatīšanā uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi [email protected] saņemtos paziņojumus un oficiālās sarakstes dokumentus, kontrolēt atbilžu sniegšanas termiņus, pēc saņemtā pieprasījuma sniegt atskaiti izpilddirektoram par izpildes termiņu kavējumiem;
 • saņemt, apstrādāt un sagatavot atbildes uz oficiālo e-pasta adresi [email protected] saņemtos paziņojumus un oficiālās sarakstes dokumentus, kontrolēt atbilžu sniegšanas termiņus;
 • apkopot pašvaldības struktūrvienību pasta sūtījumus un nodrošināt pasta sūtījumu nogādi nosūtīšanai pastā;
 • saistībā ar KAC funkciju izpildi sniegt konsultācijas klientiem pa telefonu;
 • veikt pasākumus, informēt klātienes apmeklētājus, kas saistīts ar iedzīvotājuizglītošanai veicamiem pasākumiem  digitālo pamatprasmju un e-rīku pārvaldību;
 • veikt klientu prasību apzināšanu, statistiskās informācijas apkopošanu un šo datu analīzi, lai pilnveidotu KAC darbību.