2023. gada 26. janv.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Administrācija

Smiltenes novada domes administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus pašvaldības nolikumā noteiktos uzdevumus. Pašvaldības administrāciju vada pašvaldības izpilddirektors.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Organizēt un vadīt novada teritorijas attīstības plāna izstrādi, koordinēt attīstības plāna realizēšanu un veic tā ietvaros noteikto pasākumu monitoringu:

 • Veikt novada statistisko datu uzkrāšanu un analīzi;
 • Sadarbībā ar citām pašvaldības struktūrvienībām izstrādāt novada ilgtermiņa attīstības koncepciju/stratēģiju;
 • Noteikt nepieciešamos rīcības plānus un investīciju programmas saskaņā ar novada stratēģiskajām prioritātēm un veikt/koordinēt šo projektu izstrādi sadarbojoties ar attiecīgās nozares speciālistiem;
 • Ievērtēt nacionālās un reģionālās intereses novada attīstības plānā;
 • Sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām, reģionālajām, Latvijas, kā arī ārvalstu institūcijām, NVO un uzņēmējiem attīstības plāna izstrādē.

Organizēt un vadīt novada teritorijas plānojumu, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi.

 • Sadarbībā ar attiecīgās nozares speciālistiem veikt attīstības alternatīvu izstrādi, novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādi;
 • Veikt novada teritorijas plānojuma, teritorijas izmantošanas, kartogrāfiskā materiāla izstrādi un labojumu/precizējumu izdarīšanu tajā;
 • Ja nepieciešams, organizēt ekspertu piesaisti specifisku jautājumu risināšanā;
 • Organizēt teritorijas plānojumu sabiedriskās apspriešanas.

Koordinēt un/vai vadīt projektus vai programmas, kuros piedalās novada pašvaldība:

 • Sniegt Domei un pašvaldības vadībai priekšlikumus par investīciju piesaisti no nacionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem atbilstoši novada attīstības plānā noteikto aktivitāšu realizēšanai;
 • Organizēt un koordinēt projektu iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu finansējuma saņemšanai;
 • Koordinēt finanšu līdzekļu piesaisti no nacionālajām un starptautiskajām finanšu institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem;
 • Veikt projektu ideju, sagatavoto un realizēto projektu uzskaiti;
 • Koordinēt projektu ieviešanu.

Koordinēt telpisko plānošanu pašvaldībā:

 • Vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības un telpiskās attīstības plānošanas projektu izstrādē;
 • Uzturēt teritorijas plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS);
 • Uzkrāt telpiskos datus (topogrāfiskos plānus, izpildshēmas, u.c.);
 • Sagatavot tematiskās kartes un kartoshēmas.

Organizēt novada teritorijas apstādījumu un labiekārtojuma plānošanu un pārvaldību:

 • Sadarbībā ar citiem pašvaldības speciālistiem sagatavot Smiltenes pilsētas publisko teritoriju kopšanas plānu un veikt tā uzraudzību;
 • Plānot Smiltenes pilsētas publisko teritoriju noformējumu;
 • Plānot Smiltenes pilsētas publisko teritoriju apstādījumus un labiekārtojumu;
 • Plānot un organizēt talkas Smiltenes pilsētā;
 • Sagatavot teritorijas labiekārtošanas tehniskos noteikumus;
 • Konsultēt par apstādījumiem un labiekārtojumu novada publiskajās teritorijās un sabiedriskajos objektos.

Koordinēt vides jautājumu risināšanu pašvaldībā.

Nodrošināt apstādījumu saglabāšanas komisijas darbību atbilstoši Domes apstiprinātajam komisijas nolikumam.

Būvvalde

Būvvalde savas kompetences ietvaros veic šādas pašvaldības līdzsvarotas vides veidošanas, attīstības, kontroles un administrēšanas funkcijas:

1. Pārzina un koordinē Smiltenes administratīvās teritorijas būvniecību un zemes ierīcību, ievērojot teritoriālplānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības:

 • Piedalās pašvaldības sociālās un ekonomiskās attīstības programmas izstrādāšanā;
 • Iesniedz izskatīšanai ar būvniecību saistītos dokumentus;
 • Izskata un izvērtē esošos teritoriālplānojumus, zemes ierīcības un lietojuma dokumentus, apbūves noteikumus un vides vizuālās noformēšanas noteikumus un, ja nepieciešams, ierosina pašvaldības domei izlemt jautājumu par jaunu saistošo teritoriālplānojumu un noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu;
 • Atbilstoši pašvaldības domes lēmumam piedalās saistošā teritoriālplānojuma, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un citu noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanu;
 • Piedalās vides vizuālās noformēšanas prasību izstrādāšanā, ievērojot teritorijā esošo kultūrvēstures pieminekļu un citu īpaši aizsargājamo objektu saglabāšanu un aizsardzību;
 • Organizē līdzsvarotas vides veidošanas un būvniecības ieceru publisku apspriešanu saskaņā ar likumu un citu normatīvo aktu prasībām;
 • Kopā ar citām pašvaldības institūcijām piedalās izsoļu (konkursu) organizēšanā, konkursu komisiju darbā un būvniecības piedāvājuma dokumentācijas sagatavošanā objektiem, kuri pilnīgi vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta.

3. Pārrauga būvniecības procesu:

 • Kontrolē teritorijā veicamo būvdarbu atbilstību likumu un citu normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām;
 • Pieprasa būvniecības ierosinātājam saņemt tehniskos un īpašos noteikumus no valsts institūcijām, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos;
 • Pieņem būves ekspluatācijā.

4. Administrē vides veidošanas un attīstības procesu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā:

 • Sniedz ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī teritorijā esošajiem inženiertīkliem;
 • Informē par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniedz ziņas par būvi;
 • Izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
 • Izskata būvuzraudzības plānu;
 • Norīko būvinspektoru būvniecības kontrolei objektā un nosaka obligāto būvlaukuma apmeklējuma grafiku. Gadījumos, kad būvei nepieciešama būvuzraudzība, minētais grafiks nosakāms, izvērtējot būvuzraudzības plānā noteiktos galvenos būvdarbu posmus;
 • Saņēmusi informāciju par būvlaukumā esoša būvizstrādājuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām, lemj par nepieciešamību uzdot būvniecības ieceres iesniedzējam izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būtiskām būvei izvirzītām prasībām;
 • Izskata alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, ja nepieciešams, lūdzot attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli gadījumos, kad būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības;
 • Izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būves vai tās daļas lietošanas veida maiņu bez pārbūves;
 • Sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;
 • Veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības;
 • Reģistrē citu institūciju izdotās būvatļaujas;
 • Sniedz konsultācijas par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā;
 • Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarbojas ar biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas;
 • Veic inženierģeoloģisko, ar zemes ierīcību un lietojumu saistīto darbu un citu teritorijas izpētes darbu un inženierkomunikāciju izvietojuma plānu skaņošanu;
 • Kārto ar būvvaldes darbību saistīto materiālu un dokumentu arhīvu un nodrošina tā glabāšanu;
 • Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām apkopo datus un sistemātiski sniedz statistikas pārskatus valsts institūcijām;
 • Izdod izziņas zemesgrāmatām par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības faktisko stāvokli teritorijā.

5. Uztur ģeodēzisko mērījumu un topogrāfiskās informācijas datubāzi:

 • Pārzina valsts un citu ģeodēzisko atbalsta sistēmu parametrus;
 • Kontrolē ģeodēzisko darbu izpildi;
 • Veic topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu, uzturēšanu un izsniegšanu;
 • Saskaņo topogrāfiskos uzmērījumus, izpildshēmas, u.c. mērniecības datus.

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas pamatfunkcija ir civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana un civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fonda veidošana saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Nodaļas uzdevumi:

 • Reģistrēt dzimšanas, miršanas, laulības faktus;
 • Reģistrēt Smiltenes un Palsmanes baznīcās noslēgto laulības reģistru noformēšanu;
 • Kārtot civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas un labošanas lietas, pamatojoties uz ieinteresētās personas iesniegumu, un sniedz atzinumu;
 • Pieņemt paternitātes atzīšanas iesniegumus;
 • Izdarīt labojumus un papildinājumus civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos, atjaunot bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumu, administratīvo aktu, Dzimtsarakstu nodaļas atzinumu vai ieinteresētās personas iesniegumu.
 • Sagatavot dokumentus un atzinumus par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņu un iesniedz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, un paziņo par to PMLP Valkas nodaļai un LR IM Informācijas centram;
 • Veidot Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru arhīva fondu un nodrošināt arhīva fonda dokumentu glabāšanu, uzskaiti, izmantošanu;
 • Izsniegt atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistru apliecības, izrakstus no reģistriem, izziņas vai reģistru kopijas, pamatojoties uz arhīva materiāliem pēc fizisku un juridisku personu pieprasījuma;
 • Izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus;
 • Izsniegt civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu norakstus pēc tiesu, izmeklēšanas iestāžu un citu dzimtsarakstu nodaļu pieprasījuma;
 • Sniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamās ziņas par dzimšanas fakta reģistrāciju, kuras nepieciešamas pirmuzskaites veikšanai, un ziņas par personas laulību reģistrāciju, miršanas fakta reģistrāciju, izmaiņām civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos, kuras nepieciešamas Iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu aktualizēšanai;
 • Sniegt ziņas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārzemnieku reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem;
 • Nodrošināt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veidlapu uzskaiti, glabāšanu un izlietošanu Dzimtsarakstu nodaļā;
 • Sastādīt un nosūtīt LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam pārskatus par civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību izlietojumu un nodod tam visu civilstāvokļa reģistru otros eksemplārus;
 • Nodrošināt laulības noslēgšanu un bērnu dzimšanas reģistrāciju svinīgos apstākļos;
 • Glabāt un kārtot civilstāvokļa aktu reģistrus Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā par Smiltenes novada ( Smiltenes pilsētas, Bilskas pagasta, Blomes pagasta, Brantu pagasta, Grundzāles pagasta, Launkalnes pagasta, Palsmanes pagasta, Smiltenes pagasta, Variņu pagasta) iedzīvotājiem no 1994. gada 1. janvāra, sniegt izziņas iedzīvotājiem un valsts vai pašvaldības institūcijām par tajos ietvertajiem faktiem

Finanšu nodaļa

Finanšu nodaļas funkcijas un uzdevumi:

1.Veic pašvaldības budžeta uzskaiti:

 • Kārto pašvaldības budžetu (pamatbudžeta un speciālā budžeta) ieņēmumu un izdevumu uzskaiti saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, citiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši Latvijas Republikas Finanšu ministrijas noteiktajai budžeta vadības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai;
 • Nodrošina novada budžeta iestādēm iedalīto līdzekļu uzskaiti, atskaiti un kontroli atbilstoši domes apstiprinātajam budžetam;
 • Veic pašvaldības ieņēmumu un izdevumu uzskaiti, finanšu līdzekļu uzskaiti, atskaišu sagatavošanu;
 • Pieņem budžeta iestāžu ar atsevišķām grāmatvedībām iesniegtos mēneša, ceturkšņa un gada pārskatus, un operatīvos pārskatus, pārbauda un veic pārskatu konsolidāciju;
 • Konsolidētos pārskatus iesniedz Valsts kasei atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
 • Analizē pārskatus un sniedz operatīvo informāciju un priekšlikumus domes vadībai, deputātiem, administrācijai un domes iestāžu vadītājiem par finanšu resursu racionālāku un lietderīgāku izlietošanu.

2. Veic grāmatvedības uzskaiti:

 • Kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem;
 • Nodrošina grāmatvedības dokumentu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un atbilstoši apstiprinātajai lietu nomenklatūrai un nodod tos glabāšanai arhīvā;
 • Nodrošina savlaicīgus norēķinus ar uzņēmumiem, iestādēm, fiziskām personām par sniegtajiem pakalpojumiem un iegādātajām precēm apstiprinātā budžeta un esošo līdzekļu ietvaros un atbilstoši noslēgtajiem līgumiem;
 • Aprēķina atlīdzību deputātiem, darbiniekiem u.c. fiziskām personām atbilstoši pašvaldības noslēgtajiem līgumiem, lēmumiem, rīkojumiem;
 • Nodrošina pašvaldības materiālo vērtību un pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaiti, veic inventarizāciju rezultātu apkopojumu, informē par rezultātiem domes vadību, deputātus, administrāciju;
 • Veic pašvaldības aktīvu un pasīvu grāmatvedības uzskaiti;
 • Veic pašvaldības saistību un prasību uzskaiti atbilstoši Pašvaldības noteiktajai kārtībai un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 • Sniedz metodiskos norādījumus pašvaldības iestādēm par grāmatvedības organizāciju, izpildes uzskaiti, pārskatu sastādīšanas un iesniegšanas kārtību;
 • Sastāda mēneša, ceturkšņa un gada pārskatus Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam, statistikai u.c. Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajām institūcijām.

3. Organizē pašvaldības budžeta sagatavošanas procesu:

 • Nosaka budžeta pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas termiņus;
 • Izstrādā budžeta aprēķinos izmantojamos kritērijus;
 • Izstrādā budžeta pieteikumu veidlapas;
 • Apkopo un pamato līdzekļu apjomu, kāds pašvaldībai nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti;
 • Pieņem, pārbauda, analizē un apkopo pašvaldības iestāžu un struktūrvienību iesniegtos budžeta pieteikumus, izvērtēt to atbilstību pašvaldības budžeta bāzes kontrolskaitļiem;
 • Sagatavo pašvaldības kopbudžeta lēmuma projektu un iesniedz izskatīšanai Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgai komitejai;
 • Pamatojoties uz izmaiņām ikgadējā valsts budžetā, nodokļos, likumdošanas aktos, pēc iestāžu un struktūrvienību vadītāju pamatota pieteikuma un citiem pamatojumiem, kad nepieciešams pārskata iepriekš pieņemtos lēmumus, sagatavo pašvaldības kopbudžeta grozījumu lēmuma projektu un iesniedz izskatīšanai Domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgai komitejai;
 • Kontrolē budžeta izpildes gaitu, lai asignējumi nepārsniegtu budžetā noteiktos apjomus;
 • Analizē un sagatavo pārskatus par pašvaldības budžeta kopējo ieņēmumu un izdevumu izpildes gaitu;
 • Piedalās pašvaldības publiskā gada pārskata sagatavošanā.

3. Analizē un uzrauga novada domes struktūrvienību finanšu sistēmas efektivitāti.

4. Sadarbojas un sniedz nepieciešamo informāciju ārējiem auditoriem un revidentiem par finanšu uzskaites jautājumiem.

5. Izstrādā un sagatavo lēmumu, nolikumu un saistošo noteikumu projektus tālākai izskatīšanai un apstiprināšanai domē par nodaļas kompetencē esošajiem grāmatvedības un budžeta sagatavošanas jautājumiem.

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Informācijas tehnoloģiju nodaļas funkcijas ir attīstīt un uzturēt pašvaldības IT infrastruktūru; veikt pašvaldības struktūrvienībās izmantoto datu bāzu pārraudzīšanu un administrēšanu, sekmēt informācijas tehnoloģiju attīstību novada teritorijā; e-pārvaldes risinājumu ieviešana, uzturēšanas un attīstības procesu vadība un kontroles nodrošināšana pašvaldībā.

Nodaļas veic sekojošus uzdevumus:

 • Realizē pašvaldības informācijas tehnoloģijas attīstības stratēģiju;
 • Konsultē pašvaldības un to institūciju darbinieku  jautājumos, kas saistīti ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (turpmāk tekstā – IKT) izmantošanu darba pienākumu izpildei;
 • Sniedz atbalstu pašvaldības un to institūciju darbiniekiem palīdzības dienesta veidā (telefoniskas konsultācijas, attālināts atbalsts);
 • Uztur darba kārtībā pašvaldības informācijas tehnoloģiju infrastruktūru un nodrošināt tās nepārtrauktu un kvalitatīvu funkcionēšanu un attīstību;
 • Sniedz rekomendācijas, konsultācijas un apmācības pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītājiem, darbiniekiem par aktuālu jautājumu iespējamiem risinājumiem, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju, programmatūras lietošanu, uzstādīšanu vai ekspluatāciju;
 • Veic pašvaldības un tās iestāžu darba racionalizāciju informācijas tehnoloģiju jomā;
 • Nodrošina pašvaldības datortīkla darbību, tīkla administrēšanu, pārraudzību, veic pašvaldības oficiālo dokumentu un datu bāzu arhīvu regulāru arhīvu izveidi un rezerves kopiju veidošanu (t.sk., atbalsts lietvedības programmas NAMEJS uzturēšanā);
 • Nodrošina sadarbību ar reģionālās attīstības atbalsta struktūrām IKT projektu realizācijā;
 • Sniedz atbalstu e-pakalpojumu ieviešanā, valsts nozīmes informatīvo sistēmu izmantošanā, pieslēgumu izveidošanā valsts reģistriem, e-pakalpojumu sniegšanas kanālu izvēlē;
 • Uztur un veic Smiltenes novada izglītības iestāžu serveru uzturēšanu un monitoringu;
 • Konsultē izglītības iestāžu darbiniekus par audzēkņu un pedagogu datu bāžu aizpildīšanu (VIIS);
 • Sniedz tehnisku palīdzību skolvadības programmatūras uzstādīšanā uz izglītības iestāžu datortehnikas;
 • Pārrauga novada izglītības informācijas bāzi t.sk. obligātā izglītības vecuma bērnu, pedagogu datu bāzi;
 • Atbild par pašvaldību mājas lapu un e-pasta kastīšu izvietošanu uz novada domes serveriem un to funkcionēšanas nodrošināšanu;
 • Nodrošina Smiltenes novada datortīkla resursu administrēšanu, ārpakalpojumu piegādu un ārpakalpojumu pakalpojumu līmeņa monitoringu.
 • Uztur un attīsta pašvaldības IKT infrastruktūru.

Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde ir Smiltenes novada domes nodaļa, kura pilda normatīvajos aktos novada pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno Smiltenes novada pašvaldības kompetenci izglītībā.

Pārvalde veic šādas funkcijas:

 • Nodrošina savas kompetences ietvaros izglītības jautājumos spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu Smiltenes novada izglītības iestādēs;
 • Nodrošina noteiktās kompetences ietvaros Smiltenes novada domes lēmumu izpildi Smiltenes novada izglītības iestādēs;
 • Izstrādā un iesniedz Smiltenes novada domei priekšlikumus par izglītības iestāžu vadītāju iecelšanu amatā un atbrīvošanu;
 • Iesniedz priekšlikumus Smiltenes novada domei to pakļautības izglītības iestāžu dibināšanai, slēgšanai vai reorganizēšanai, saskaņojot ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī klašu atvēršanai, apvienošanai vai slēgšanai;
 • Koordinē Smiltenes novada pašvaldības pārziņā esošo izglītības iestāžu darbību un pārrauga izglītības iestāžu nodrošināšanu ar metodiskajiem materiāliem.
 • Analizē novada izglītības iestāžu darbības un izglītības procesa kvalitāti, izstrādā priekšlikumus novada izglītības iestāžu darba uzlabošanai un iesniedz tos attiecīgajās izglītības iestādēs un Smiltenes novada domē;
 • Izstrādā priekšlikumus valsts piešķirto līdzekļu sadalei novada speciālajām izglītības iestādēm, kā arī pamata un vispārējās vidējās izglītības mācību iestāžu, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības, interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku algām atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajiem normatīviem, kā arī kontrolē minēto līdzekļu racionālu izmantošanu;
 • Saskaņo novada pedagoģisko darbinieku tarifikācijas;
 • Organizē novada pedagogu un atbalsta personāla profesionālās meistarības pilnveidi
 • Koordinē metodisko darbu izglītības iestādēs;
 • Nodrošina atbalstu Smiltenes novada izglītības iestāžu akreditācijā konstatēto nepieciešamo uzlabojumu veikšanai;
 • Organizē novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu un pārrauga iekļaujošās izglītības īstenošanu;
 • Izstrādā priekšlikumus novada vērtībizglītības darbības stratēģijai un koordinē tās īstenošanu;
 • Sadarbībā ar novada izglītības iestādēm organizē novada skolēnu Dziesmu un deju svētkus un koordinē līdzdalību Vidzemes un valsts Skolu jaunatnes pasākumos un ar Bērnu un Jauniešu interešu izglītības centru organizē novada skolēnu interešu izglītību;
 • Koordinē un organizē novada teritorijā esošo izglītības iestāžu pedagogu darba kvalitātes novērtēšanu, nodrošinot novada līmenī vērtējamās kvalitātes pakāpes pretendentu novērtēšanu;
 • Nodrošina Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktās stingrās uzskaites un obligātās dokumentācijas saņemšanu un to izlietošanas uzskaiti;
 • Organizē un koordinē valsts pārbaudes darbu norisi, sertifikātu saņemšanu un rezultātu analīzi Smiltenes novada izglītības iestādēs un atbrīvo izglītojamos no valsts pārbaudes darbiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • Organizē novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskos lasījumus, salidojumus, konkursus, konferences un skates;
 • Pārrauga novada izglītības informācijas bāzi, t.sk. obligātā izglītības vecuma bērnu, pedagogu datu bāzi sadarbībā ar Smiltenes novada domes Informācijas tehnoloģiju nodaļu un bērnu rindu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs;
 • Nodrošina informācijas apmaiņu starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un novada izglītības iestādēm;
 • Koordinē ilgstoši slimo un bērnu ar īpašām vajadzībām apmācību Smiltenes novadā;
 • Savas kompetences ietvaros sagatavo dokumentus novada pedagoģisko darbinieku apbalvošanai par ieguldījumu izglītības attīstībā;
 • Piešķir pārvaldes Atzinības rakstus saskaņā ar pārvaldes Atzinības raksta nolikumu;
 • Veicina jaunāko tehnoloģiju ieviešanu novada izglītības iestādēs;
 • Pieņem apmeklētājus un izskata iedzīvotāju ierosinājumus un sūdzības izglītības jautājumos;
 • Savas kompetences ietvaros veicina un saskaņo izglītības programmu izstrādi un īstenošanu;
 • Organizē karjeras izglītības darbu novada izglītības iestādēs;
 • Veic citas ar izglītību saistītās Smiltenes novada domes deleģētās funkcijas un operatīvos uzdevumus;
 • Veicina logopēda un izglītības psihologa pieejamību novada skolēniem, skolotājiem, vecākiem;
 • Nodrošināt skolēnu pārvadājumu plānošanu.

Juridiskā nodaļa

Nodaļa veic šādas funkcijas:

 • Nodrošina domes, tās struktūrvienību, iestāžu un citu pašvaldības institūciju juridisko atbalstu, sniegt rekomendācijas par juridisku jautājumu iespējamiem risinājumiem;
 • Nodrošina ar tiesību aktu normu piemērošanu saistīto jautājumu, kas skar pašvaldību, tās institūcijas, piemērotu risināšanu;
 • Seko izmaiņām normatīvajos aktos, kas attiecināmi uz pašvaldību un sniegt konsultācijas pašvaldības iestādēm pēc to pieprasījuma par normatīvo aktu vai atsevišķu to normu piemērošanu;
 • Piedalās domes lēmumu projektu gatavošanas un izskatīšanas procesos pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā, novērtē to atbilstību vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • Izskata iesniegtos līgumu projektus, kā arī citus juridiskos dokumentus, vērtējot to atbilstību vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām, izsakot iebildumus vai tos akceptējot;
 • Domes priekšsēdētāja, tā vietnieka vai izpilddirektora uzdevumā gatavo līgumu projektus, to uzdevumā Nodaļas kompetences ietvaros, atbilstoši pašvaldības nolikumam, sagatavo normatīvo aktu projektus (noteikums, lēmumus, rīkojumus, nolikumus, u.c.), kuru izdošana ir pašvaldības kompetencē, nodrošinot to atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • Pašvaldības vadības uzdevumā sadarbojas ar Saeimu, Ministru kabinetu, pašvaldības darbību regulējošo ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, likumprojekta vai Ministru kabineta noteikumu projekta virzītāju, citām fiziskām un juridiskām personām, nolūkā saskaņot vai izstrādāt pašvaldības darbību regulējošos normatīvos aktus;
 • Kontrolē pašvaldības noteikumu, lēmumu, rīkojumu un citu normatīvo aktu projektu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • Sniedz pašvaldības domes deputātiem, pašvaldības vadībai un institūcijām konsultācijas juridiskajos jautājumos, kas rodas to darba pienākumu vai funkciju pildīšanas gaitā;
 • Piedalās pašvaldības domes un pastāvīgo komiteju sēdēs ar padomdevēja tiesībām;
 • Nodrošina pašvaldības interešu pārstāvību tiesā, tiesību aizsardzības iestādēs, citās valsts un pašvaldību institūcijās;
 • Sagatavo pieteikumus, paskaidrojumus, pretprasības, un citus nepieciešamos dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī, atbilstoši izdotai pilnvarai, pilnvarojuma ietvaros pārstāv pašvaldību tiesā kā prasītāju, atbildētāju vai trešo personu;
 • Izstrādā tipveida līgumus un cita veida juridiskus dokumentus;
 • Izstrādā un pilnveido pašvaldības iepirkumu sistēmu iepirkumu efektīvai veikšanai;
 • Kontrolē pašvaldības struktūrvienību, iestāžu un pagasta pārvalžu darbības atbilstību publiskos iepirkumu regulējošiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības lēmumiem;
 • Sadarboties ar pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm, kapitālsabiedrībām, kā arī citām valsts un pašvaldību institūcijām, iestādēm, nevalstiskajām organizācijām Latvijas Republikā; sagatavo priekšlikumus pašvaldības budžeta projektam un tā grozījumiem;
 • Sagatavo un sniedz priekšlikumus par pašvaldības budžeta līdzekļu racionālāku un lietderīgāku izmantošanu;
 • Sagatavo un iesniedz attiecīgās institūcijās nepieciešamos finanšu pārskatus un atskaites normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un kartībā;
 • Pārbauda un izvērtē pašvaldības finansēto un līdzfinansētos projektus, to izpildes tāmes, uzraudzīt projektu īstenošanu, lai tie tiktu pildīti saskaņā ar pašvaldības pieņemto un apstiprināto tehnisko dokumentāciju;
 • Atbilstoši likumam „Publisko iepirkuma likums” un domes lēmumiem piedalās pašvaldības Pastāvīgās iepirkumu komisijas darbā;
 • Nodrošina Smiltenes novada domes Publisko iepirkumu komisijas tehnisko apkalpošanu.

Kancelejas nodaļa

Kancelejas nodaļa veic šādas funkcijas:

 • Veic domes un administrācijas lietvedības organizēšanu un kārtošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • Izstrādā ar domes lietvedību saistītos normatīvos aktus – nolikumus, noteikumus, instrukcijas;
 • Nodrošina domes pieņemto Saistošo noteikumu stāšanos spēkā;
 • Nodrošina personāla vadību;
 • Organizatoriski un tehniski sagatavo domes, domes komiteju, komisiju un darba grupu sēdes:
 • Nodrošina domes, komiteju un komisiju sēžu sasaukšanas laiku izziņošanu un domes sēžu darba kārtības izlikšanu domes ēkā redzamā vietā un publicēšanu novada domes mājas lapā www.smiltenesnovads.lv.
 • Redakcionāli sagatavo domes sēžu lēmumu projektus, saskaņojot tos ar domes priekšsēdētāju un juristiem, kā arī vajadzības gadījumā ar izpilddirektoru un atbildīgajiem speciālistiem;
 • Protokolē komiteju, kā arī domes sēžu gaitu. Sagatavo un noformē: domes komiteju un domes sēžu protokolus;
 • Domes komisiju, komiteju un domes sēžu protokolu norakstus, izrakstus; domes saistošo noteikumu, noteikumu un nolikumu norakstus; dokumentu norakstus, izrakstus no domes arhīva; domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumus; sarakstes dokumentu tekstus atbilstoši domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora norādījumiem; citus dokumentus un tekstus (pieteikumus, raksturojumus, rekomendācijas, pateicības, apsveikumus, ielūgumus u.c.).
 • Organizē iedzīvotāju pieņemšanu pie priekšsēdētāja un izpilddirektora;
 • Veic un nodrošina pašvaldības dokumentu uzkrāšanu, arhivēšanu un uzglabāšanu.
 • Nodrošina domes prezentācijas pasākumus, atskaitās par pasākumos izlietotajiem naudas līdzekļiem;
 • Nodrošina pašvaldības mājas lapas www.smiltenesnovads.lv nepārtrauktu darbību un satura atbilstību likumā noteiktām normām;
 • Sagatavo pašvaldības bezmaksas izdevumu „Smiltenes Novada Domes vēstis”;
 • Realizē pašvaldības funkcijas iedzīvotāju informēšanā par pašvaldības darbu un lēmumiem. Veido sabiedrisko domu un pozitīvu pašvaldības tēlu;
 • Koordinē pašvaldības starptautisko sadarbību ar sadraudzības pilsētām.

Lauku attīstības speciālisti

Nekustamo īpašumu nodaļa

Nekustamo īpašumu nodaļa nodrošina sekojošus uzdevumus:

 • Konsultē Smiltenes novada domes deputātus, darbiniekus un pašvaldību iestāžu vadītājus jautājumos, kas saistīti ar zemes ierīcību, nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu un citiem par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem.
 • Koordinē zemes ierīcības projektu izstrādi pašvaldības administratīvajā teritorijā, sagatavo pieteikumu zemes ierīcības projektu izstrādei atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam;
 • Izstrādā zemes ierīcības projektus pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem;
 • Veic nekustamo īpašumu lietošanas mērķu aktualizēšanu pamatojoties uz Smiltenes novada teritorijas plānojumu;
 • Veic adrešu reģistra sakārtošanu un uzturēšana pašvaldībā;
 • Apkopo dokumentus par nekustamajiem īpašumiem Smiltenes novadā, sagatavot nepieciešamo dokumentāciju ēku/būvju, citu nekustamo īpašumu un zemju lietošanas un atsavināšanas jautājumos;
 • Veic pašvaldībai piederošo īpašumu – ēku/būvju un zemju reģistrāciju Zemesgrāmatā;
 • Nodrošina un organizē zemes komisijas darbu, sēžu protokolēšanu, dokumentu un zemes komisijas lietu sakārtošanu atbilstoši lietvedības un arhīva prasībām, sagatavo Zemes komisijas lēmumprojektus, izziņas;
 • Nodrošina pašvaldības īpašumu privatizācijas un/vai atsavināšanas komisijas darbu, sagatavo lēmumprojektus, izziņas un citu informāciju, kas saistīta ar pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas jautājumiem;
 • Izveido un uztur novada zemes izpirkšanas reģistru, izveidot un uztur pilsētas līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondu;
 • Sagatavo nomas līgumu projektus, personu informēšana un nomas līgumu slēgšana ar personām, kuras ir reģistrētas Pilsētas zemes izpirkšanas reģistrā un līdz likumā noteiktajam termiņam nav iesniegušas Valsts zemes dienestā, zemes robežu plānu vai apliecinājumu par priekšapmaksas veikšanu pirms zemes izpirkumu līguma slēgšanas.
 • Pastāvīgi strādā pie Smiltenes novada īpašumu, lietojumu robežu un topogrāfiskās kartogrāfiskā materiāla izveides un uzturēšanas digitālā formā, sadarbojas ar citām valsts un pašvaldību institūcijām ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ieviešanā un papildināšanā;
 • Nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Smiltenes novadā, uztur un papildina nekustamā īpašuma datu bāzi, sniedz izziņas par nodokļa nomaksu, sagatavo nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, veic nekustamā īpašuma nodokļu piedziņas funkcijas – sagatavojot brīdinājumus, lēmumprojektus;
 • Nodaļas vadītājam ir likumā „Par nodokļiem un nodevām” un „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās nodokļu administrācijas tiesības un pienākumi;
 • Nodaļas vadītājs dod saskaņojumus zemes robežu plāniem, zemes ierīcības projektiem, pašvaldības vārdā un uzdevumā paraksta izziņas un citus nepieciešamos dokumentus nodaļai noteiktā kompetences ietvaros;
 • Pieņem apmeklētājus un izskata citus jautājumus savas kompetences ietvaros;
 • Sagatavo lēmumu projektus un izziņas novada domes un tās komiteju sēdēm savas kompetences ietvaros.

Pašvaldības policija

Smiltenes novada Pašvaldības policija ir Smiltenes novada domes apbruņota militarizēta administrācijas struktūrvienība, kas izveidota, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi sabiedriskās kārtības uzturēšanā un personu saukšanu pie administratīvās atbildības par Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu.

Pašvaldības policijas pamatfunkcija ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem visā Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības policija veic šādus uzdevumus:

 • Pašvaldības izdoto Saistošo noteikumu izpildes kontrole, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu;
 • Nodrošina likumpārkāpumu profilaksi; sniedz palīdzību sociālajā reabilitācijā esošām personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas un ierobežošanas vietām vai kuras ārstējas no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības;
 • Par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšanu un konvojēšanu;
 • Valsts deleģēto pienākumu izpilde un normatīvajos aktos noteiktā pilnvarojuma apmērā sodīt administratīvos pārkāpējus;
 • Sekot un kontrolēt uzlikto naudas sodu nomaksai un/vai veikt procesuālās darbības naudas sodu piedziņai;
 • Par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana;
 • Ņem aktīvu līdzdalību civilās aizsardzības un ārkārtas situāciju pasākumu vai notikumu risināšanā;
 • Sniedz nepieciešamo atbalstu un palīdzību attiecīgajiem valsts dienestiem un Pašvaldības institūcijām stihisku nelaimju vai citu ārkārtēju gadījumu laikā;
 • Sniedz atbalstu Valsts policijas, drošības policijas un zemessardzes sabiedriskās drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā;
 • Piedalās likumpārkāpumu profilaksē;
 • Pieņem un reģistrē cilvēku izsaukumus un ierodas uz izsaukuma vietām vai veic darbības, lai pāradresētu izsaukumus attiecīgajiem dienestiem vai atbildīgajām institūcijām;
 • Apkopo un apstrādā ienākošo informāciju, kā arī nosūta nepieciešamo informāciju valsts institūcijām kopējās datu bāzes aktualizēšanai;
 • Iepazīstina fiziskās un juridiskās personas ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem un lēmumiem, sniedz atbildes uz personu un valsts vai pašvaldību institūciju pieprasījumiem vai interesējošiem jautājumiem par policijas kompetencē risināmiem jautājumiem un darbībām;
 • Organizē un nodrošina apmeklētāju pieņemšanu Pašvaldības policijā;
 • Organizē un veic soda naudas uzskaiti un iemaksu Pašvaldības budžetā;
 • Veikt citus uzdevumus pašvaldības un domes deleģēto jautājumu risināšanā;

Saimnieciskās darbības nodaļa

Saimnieciskā darbības nodaļa savas kompetences ietvaros patstāvīgi vai sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām, iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem veic sekojošus uzdevumus:

 

 • Īsteno Smiltenes pilsētas komunālo pakalpojumu (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) sniegšanas organizēšanu un izpildes kontroles nodrošināšanu;
 • Īstenot Smiltenes pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības (ielu, ceļu un laukumu uzturēšanas; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanas; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanas un uzturēšanas; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumu organizēšana, hidrotehnisko būvju pārraudzība; kapsētu uzturēšanas) organizēšanu un izpildes kontroles nodrošināšanu;
 • Īstenot pašvaldības investīciju projektu realizāciju, nodrošinot pilnu būvniecības darbu ciklu uzraudzību kā pasūtītāja pārstāvjiem.
 • Nodrošina domes izveidoto iestāžu saimniecisko darbinieku (iestāžu vadītāju vietnieku saimnieciskā darbā) darbības koordinēšanu un pārraudzību;
 • Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sniedz saskaņojumus vidi piesārņojošai darbībai Smiltenes pilsētā, ūdens resursu lietošanas atļaujas, organizēt gruntsūdeņu monitoringu, u.c.;
 • Izstrādā nepieciešamos pašvaldības normatīvo aktu projektus par kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie pašvaldības meži un ūdeņi un kontrolēt to izpildes kārtību;
 • Nodaļas kompetences ietvaros nodrošina pašvaldības iekšējo normatīvo aktu projektu (noteikumu, lēmumu, nolikumu u.c.) sagatavošanu, kuru izdošana ir pašvaldības kompetencē;
 • Sadarbībā ar valsts un citām pašvaldības un valsts atbildīgajām institūcijām plānot un organizē dabas aizsardzībai paredzētus pasākumus;
 • Organizē Smiltenes pilsētas zaļās zonas, kapsētu un apbedījuma vietu labiekārtošanu un apsaimniekošanu, kontrolēt šo darbu izpildi;
 • Organizē Smiltenes pilsētas ielu un ietvju apsaimniekošanu un uzturēšanu;
 • Plāno un koordinē nepieciešamos ielu un ietvju remontu darbus, uzrauga to izpildi;
 • Administrē darbus, kas nepieciešami drošas transportlīdzekļu satiksmes, gājēju plūsmas un velosipēdistu kustības organizēšanai Smiltenes pilsētas teritorijā, kontrolē šo darbu izpildi;
 • Organizēt un nodrošina pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo ēku (kuras nav atsevišķi domes iestāžu apsaimniekošanās) apsaimniekošanu Smiltenes pilsētā;
 • Organizē un nodrošina Smiltenes pilsētas stadiona apsaimniekošanu;
 • Nodrošina pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas organizatorisko darbību, organizē komisijas izbraukuma sēdes, nodrošina iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanu;
 • Organizē teritorijas apstādījumu un labiekārtojuma plānošanu un pārvaldību:
 • Sadarbībā ar citiem pašvaldības speciālistiem sagatavo Smiltenes pilsētas publisko teritoriju kopšanas plānu un veic tā uzraudzību;
 • Plāno Smiltenes pilsētas publisko teritoriju noformējumu;
 • Plāno Smiltenes pilsētas publisko teritoriju apstādījumus un labiekārtojumu;
 • Plāno un organizē talkas Smiltenes pilsētā;
 • Sagatavo teritorijas labiekārtošanas tehniskos noteikumus.
 • Konsultē par apstādījumiem un labiekārtojumu novada publiskajās teritorijās un sabiedriskajos objektos.
 • Koordinē vides jautājumu risināšanu pašvaldībā.
 • Organizēt Smiltenes pilsētā esošo pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo tiltu un Smiltenes pilsētā esošo hidrotehnisko būvju (slūžu) drošu ekspluatāciju saskaņā ar valstī noteiktajiem normatīviem, uzrauga to izpildi;
 • Seko mājdzīvnieku labturības noteikumu ievērošanai Smiltenes pilsētā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
 • Apstiprinātā budžeta ietvaros pilnveido Smiltenes pilsētā uzstādītās drošības (novērošanas) sistēmas un kontrolē to darbību;
 • Nodrošina novada pašvaldības un valsts piešķirtā finansējuma ielu un ceļu uzturēšanai racionāla izlietojuma kontroli, ņemt dalību autoceļu fonda rezerves sadalīšanas komisijā;
 • Saskaņo sabiedriskā transporta maršruta kustības grafikus;
 • Nodrošina pašvaldības autotransporta uzturēšanu un darbību;
 • Nodaļas kompetences ietvaros pieņemt apmeklētājus un izskata iesniegumus, veic saraksti ar fiziskām un juridiskām personām, atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību;
 • Nodrošina ielu tirdzniecības uzraudzību Smiltenes pilsētā.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

2016.gada 1.jūlijā Smiltenē tika atklāts pirmais reģionālās nozīmes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Vidzemē, kur iedzīvotāji var saņemt Smiltenes novada pašvaldības un astoņu valsts iestāžu pakalpojumus.

Valsts un pašvaldības vienotais Klientu apkalpošanas centrs (turpmāk – VPVKAC) ir Smiltenes novada pašvaldības domes izveidota administrācijas struktūrvienība, kas darbojas, kurš tiek finansēts no pašvaldības budžeta un valsts mērķdotācijas līdzekļiem.

Valsts un pašvaldības vienotais Klientu apkalpošanas centrs nodrošina šādu funkciju izpildi:

 • Koordinē domes izveidoto struktūrvienību un iestāžu sniegto pakalpojumu (tajā skaitā – e-pakalpojumu) un ar to saistīto procesu apzināšanu, aktualizēšanu, aprakstīšanu un publicēšanu, kā arī informēt par tiem pakalpojumu saņēmējus;
 • Koordinē valsts iestāžu (VZD – Valsts zemes dienests, VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, VID – Valsts ieņēmumu dienests, NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra, PLMP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, UR – Uzņēmumu reģistrs, LAD – Lauku atbalsta dienests, VDI – Valsts darba inspekcija) pakalpojumu un ar to saistīto procesu apzināšanu, aktualizēšanu saskaņā ar valsts iestādēm noslēgtajiem sadarbības līgumiem;
 • Organizē dokumentu apriti Domes izveidotajās struktūrvienībās.


Valsts un pašvaldības vienotais Klientu apkalpošanas centrs:

 • Sniedz konsultācijas par valsts iestāžu (VZD, PMLP, UR, LAD, NVA, VID, VDI, VSAA) pakalpojumiem un e-pakalpojumu lietošanu , saskaņā ar valsts iestādēm noslēgtajiem sadarbības līgumiem;
 • Nodrošina par valsts iestāžu pakalpojumiem sniegto konsultāciju reģistrāciju pakalpojumu vadības sistēmā;
 • Sniedz vispārīgu informāciju un konsultēt apmeklētājus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem;
 • Uztur un regulāri aktualizē informāciju par domes struktūrvienību un iestāžu sniegto pakalpojumu veidiem vai izmaiņām to saņemšanas kārtībā;
 • Reģistrē struktūrvienībā saņemtos informācijas pieprasījumus un ierosinājumus, sūdzības, priekšlikumus un problēmu pieprasījumus dokumentu vadības sistēmā, saskaņā ar domes vadības norādījumiem nosūta to izpildei atbildīgajiem iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem, kontrolē uzdevumu izpildes termiņus, sniedz atskaiti izpilddirektoram par izpildes termiņu kavējumiem;
 • Analizē no apmeklētājiem saņemto iesniegumu saturu un, apkopojot rezultātus, sniedz priekšlikumus procedūru vienkāršošanai;
 • Nodrošina domes darbību reglamentējošo normatīvo aktu un pieņemto lēmumu pieejamību, ciktāl to neierobežo citi normatīvie akti;
 • Veic dokumentu vadības sistēmas administrēšanu, sniedz konsultācijas par sistēmas darbību un dokumentu pārvaldības jautājumiem domes struktūrvienību un iestāžu darbiniekiem;
 • Pieņem domei adresētos dokumentus, izvērtēt klātienē iesniegto iesniegumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, reģistrēt un nodot dokumentus izskatīšanai domes vadībai un atbilstoši rezolūcijām – atbildīgajiem izpildītājiem, kontrolē izpildes termiņus;
 • Pēc apmeklētāja pieprasījuma noformē mutvārdu iesniegumu rakstveidā;
 • Saņem, apstrādā un nodod izskatīšanā uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi [email protected] saņemtos paziņojumus un oficiālās sarakstes dokumentus, kontrolē atbilžu sniegšanas termiņus;
 • Saņem, apstrādā un sagatavo atbildes uz oficiālo e-pasta adresi [email protected] saņemtos paziņojumus un oficiālās sarakstes dokumentus, kontrolēt atbilžu sniegšanas termiņus;
 • Sniedz konsultācijas klientiem pa telefonu;
 • Apkopo domes izveidoto struktūrvienību pasta sūtījumus un nogādāt tos pastā nosūtīšanai.