2024. gada 19. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Iesniegumu veidlapas

Šeit pieejamas Smiltenes novada pašvaldībai adresētās iesnieguma veidlapas Jums ērtā formātā. Elektroniski parakstītas (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) iesniegumu veidlapas aicinām sūtīt uz Smiltenes novada domes oficiālo e-pasta adresi [email protected]. Iesniegums tiks reģistrēts pašvaldības elektroniskās lietvedības sistēmā, un Jums tiks sniegts pakalpojums vai atbilde likumā noteiktā kārtībā.

Deklarēšanās

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Dzīvesvietas deklarācijas izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra

Pabalsti, Sociālā palīdzība

Iesniegums pabalsta piešķiršanai par bērna piedzimšanu
Iesniegums svētku pabalstam
Iesniegums pabalstam nozīmīgā dzīves jubilejā

Izglītība

Pieteikums Smiltenes novada pašvaldības Interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas mērķdotācijas sadales komisijai
Programmas apraksta forma Smiltenes novada pašvaldības Interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanai
Iesniegums bērna uzņemšanai Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādē vai pirmsskolas grupu rindā
Iesniegums par bērna uzņemšanas atlikšanu Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādē vai pirmsskolas grupu rindā

Atļaujas

Atļauja publisko pasākumu rīkošanai
Iesniegums reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai 
Iesniegums reklāmas izvietošana uz afišu stabiem saskaņošana
Iesniegums atļaujai tirdzniecības organizēšanai
Iesniegums atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās
Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai 
Atļauja iebraukt un/vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai
Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja
Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
Atļauja šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai
Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
Iesniegums rūpnieciskās zvejas tiesību nomai 
Atļaujas saņemšana simbolikas izmantošanai
Interešu izglītības programmas licencēšana (juridiskām personām)
Interešu izglītības programmas licencēšana (fiziskām personām)
Pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšana

Būvniecība

BŪVNIECĪBAS PROCESA VEIDLAPAS

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 21.pantu ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā, līdz ar to būvniecības ieceres aicinām iesniegt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS): https://bis.gov.lv/bisp/lv vai caur Latvija.lv portālu.

 

Iesniegums būvvaldei

MK Nr. 529 ĒKAS

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
Apliecinājums par ēkas nojaukšanu

 

MK Nr. 253 ATSEVIŠĶU INŽENIERBŪVJU BŪVNOTEIKUMI

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

MK Nr.633 AUTOCEĻI UN IELAS

Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

MK Nr.550 HIDROTEHNISKĀS UN MELIORĀCIJAS BŪVES

Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

MK Nr. 501 ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLU BŪVNIECĪBA

Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai

REKLĀMAS IZVIETOŠANAS SASKAŅOŠANA

Iesniegums reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai 

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšana e-pastā
Paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas apmēru un termiņiem nosūtīšanu
Izziņas saņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu
Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa atmaksa
Aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi pārskatīšana
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Izziņa/Atzinums par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam
Izziņas izsniegšana darījumos ar zemes īpašumiem, ja nepieciešama domes piekrišana (nepilsoņiem, ārvalstniekiem)
Nekustamā īpašuma adreses piešķiršana, maiņa, likvidēšana vai precizēšana
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana un maiņa
Nekustamā īpašuma (jauna) nosaukuma piešķiršana vai maiņa
Nekustamā īpašuma atdalīšana un jauna nosaukuma piešķiršana
Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izziņa par pašvaldības piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā fiziskām personām
Izziņa par pašvaldības piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā juridiskām personām
Pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes iznomāšana
Nosacījumu izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādāšanai
Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājums

Lauksaimniecība

Izziņa par pašvaldības piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā fiziskām personām
Izziņa par pašvaldības piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā juridiskām personām

Citi

Iesniegums Smiltenes novada pašvaldībai
Iesniegums Bāriņtiesai
Iesniegums Dzimtsarakstu nodaļai
Pašvaldības dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana

Pieteikumi dzīvokļa īrei zemas īres mājoklī

Iesniegums