2022. gada 20. janv.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Iesniegumu veidlapas

Šeit pieejamas Smiltenes novada pašvaldībai adresētās iesnieguma veidlapas Jums ērtā formātā. Elektroniski parakstītas (ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) iesniegumu veidlapas aicinām sūtīt uz Smiltenes novada domes oficiālo e-pasta adresi [email protected]. Iesniegums tiks reģistrēts pašvaldības elektroniskās lietvedības sistēmā, un Jums tiks sniegts pakalpojums vai atbilde likumā noteiktā kārtībā.

Deklarēšanās

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Dzīvesvietas deklarācijas izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra

Pabalsti, Sociālā palīdzība

IESNIEGUMS par Smiltenes  pašvaldības atbalstu ārkārtējās situācijas laikā

Izglītība

Iesniegums bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai pirmsskolas grupu rindā
Iesniegums par bērna uzņemšanas atlikšanu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē vai pirmsskolas grupu rindā
Iesniegums bērna uzņemšanai Smiltenes novada pagastu (pirmsskolas) izglītības iestādēs (ārpus Smiltenes pilsētas)
Iesniegums bērna uzņemšanai Smiltenes novada vispārizglītojošajās skolās un Smiltenes vidusskolā

Atļaujas, tirdzniecība

Atļauja publisko pasākumu rīkošanai
Iesniegums reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai 
Iesniegums reklāmas izvietošana uz afišu stabiem saskaņošana
Atļaujas izsniegšana tirdzniecības organizēšanai
Ielu tirdzniecības atļauja/ tirdzniecībai sabiedrisko pasākumu norises vietās
Ielu tirdzniecības atļauja/ tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta
Atļauja iebraukt un/vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai
Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja
Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
Atļauja šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai
Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

Būvniecība

BŪVNIECĪBAS PROCESA VEIDLAPAS

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 21.pantu ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā, līdz ar to būvniecības ieceres aicinām iesniegt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS): https://bis.gov.lv/bisp/lv vai caur Latvija.lv portālu.

 

Iesniegums būvvaldei

MK Nr. 529 ĒKAS

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
Apliecinājuma karte
Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Būvniecības iesniegums
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
Apliecinājuma paraugi (Būvprojekta vadītājs, Būvprojekta daļas vadītājs)
Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts
Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts
Segto darbu pieņemšanas akts

 

MK Nr. 253 ATSEVIŠĶU INŽENIERBŪVJU BŪVNOTEIKUMI

Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm
Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
Apliecinājuma karte
Būvniecības iesniegums
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu
Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts
Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts
Segto darbu pieņemšanas akts

MK Nr.633 AUTOCEĻI UN IELAS

Paskaidrojuma raksts
Apliecinājumu karte
Būvniecības iesniegums
Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
Būvdarbu pabeigšanas akts
Būves vietas nodošanas akts atjaunošanai/pārbūvei/jaunai būvniecībai
Segto darbu pieņemšanas akts

MK Nr.550 HIDROTEHNISKĀS UN MELIORĀCIJAS BŪVES

Paskaidrojuma raksts 1. grupas hidrotehniskās un meliorācijas būvēm
Paskaidrojuma raksts hidrotehniskās un meliorācijas būves konservācijai
Būvniecības iesniegums
Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu
Apliecinājumu paraugi (Būvprojekta vadītājs, Būvprojekta daļas vadītājs)
Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts
Segto darbu pieņemšanas akts

MK Nr.573 ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS, PĀRVADES UN SADALES BŪVES

Paziņojums par būvniecību
Paskaidrojuma raksts
Būvniecības ieceres iesniegums
Apliecinājuma karte
Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai

MK Nr. 501 ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLU BŪVNIECĪBA

Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums
Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai
Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļu kanalizācija)
Segto darbu pieņemšanas akts (elektronisko sakaru tīkla kabeļi)

REKLĀMAS IZVIETOŠANAS SASKAŅOŠANA

Iesniegums reklāmas izvietošanas atļaujas saņemšanai 

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšana e-pastā
Paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas apmēru un termiņiem nosūtīšanu
Izziņas saņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu
Pārmaksātā nekustamā īpašuma nodokļa atmaksa
Aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi pārskatīšana
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

Darījumi ar nekustamo īpašumu

Izziņa/Atzinums par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam
Izziņas izsniegšana darījumos ar zemes īpašumiem, ja nepieciešama domes piekrišana (nepilsoņiem, ārvalstniekiem)
Nekustamā īpašuma adreses piešķiršana, maiņa, likvidēšana vai precizēšana
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana un maiņa
Nekustamā īpašuma (jauna) nosaukuma piešķiršana vai maiņa
Nekustamā īpašuma atdalīšana un jauna nosaukuma piešķiršana
Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izziņa par pašvaldības piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā fiziskām personām
Izziņa par pašvaldības piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā juridiskām personām
Pašvaldībai piederošas vai piekrītošas zemes iznomāšana
Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Nosacījumu izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādāšanai
Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei

Lauksaimniecība

Izziņa par pašvaldības piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā fiziskām personām
Izziņa par pašvaldības piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā juridiskām personām

Citi

Iesniegums Smiltenes novada domei
Iesniegums Bāriņtiesai
Iesniegums Dzimtsarakstu nodaļai
Pašvaldības dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana
Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

Kalendārstīmekļvietne