2024. gada 19. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Struktūra, iestādes, kapitālsabiedrības

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, pašvaldības galvenās funkcijas ir:

 • organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus;
 • gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
 • noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;
 • gādāt par iedzīvotāju izglītību, kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu;
 • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
  kārtot aizbildnības, aizgādnības un adopcijas lietas;
 • sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • sekmēt uzņēmējdarbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;
 • izsniegt atļaujas un licences uzņēmējdarbībai, ja tas paredzēts likumos;
 • gādāt par sabiedrisko kārtību, apkarot žūpību un netiklību;
  saskaņā ar attiecīgās administratīvās teritorijas attīstības plānu noteikt tās apbūves kārtību;
 • pārzināt būvniecību attiecīgajā administratīvajā teritorijā;
 • u.c.

Pašvaldības pārvaldes struktūru skatīt ŠEIT.