2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Iestādes

Pagastu pārvaldes

Pagastu pārvaldes ir Smiltenes novada domes izveidota pastarpināta pārvaldes iestādes, kas  pagasta teritorijā to iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, kā arī doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pagasta pārvalde:

 • nodrošina domes lēmumu un pašvaldībai noteikto autonomo funkciju izpildi pārvaldes darbības teritorijā;
 • nodrošina  pagasta teritorijas attīstību;
 • nodrošina likuma „Par pašvaldībām” 1 panta otrajā daļā noteikto uzdevumu izpildi;
 • sadarbojoties ar pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļu sniedz organizatorisku atbalstu pagastu iedzīvotājiem dzimtsarakstu nodaļas jautājumu kompetencē;
 • nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu informāciju;
 • sniedz atzinumu domes komisijai gadījumos, kad atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumam Pašvaldībai iesniegts pieteikums par publisku pasākumu rīkošanu Pārvaldes teritorijā;
 • sniedz atzinumu Pašvaldībai gadījumos, kad atbilstoši likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” noteikumiem Pašvaldībai iesniegts pieteikums par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu Pārvaldes teritorijā;
 • izskata iesniegumus un izsniedz tirdzniecības atļaujas savas darbības teritorijā atbilstoši pašvaldības kompetencei;
 • nodrošina Dzīvesvietas deklarēšanas likuma prasības attiecībā uz pārvaldes teritorijā dzīvesvietu deklarējošiem iedzīvotājiem;
 • atbilstoši normatīvajiem aktiem kārto pagasta zemes lietojumu uzskaiti;
 • veic citus ar atsevišķiem Domes vai Pašvaldības lēmumiem vai rīkojumiem uzdotus uzdevumus;
 • pašvaldības autonomo funkciju izpildei un jautājumu risināšanai, nodrošina vietējo iedzīvotāju (sabiedrības) iesaistīšanos vietējās pārvaldes procesos.

Smiltenes novada domes izveidota pastarpināta pārvaldes iestādes:

Izglītības iestādes

Iespēju saņemt pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību Smiltenes novadā nodrošina 14 pašvaldības izglītības iestādes:

 • Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;
 • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”;
 • Smiltenes vidusskola;
 • Smiltenes novada speciālā pamatskola;
 • Bilskas pamatskola;
 • Blomes pamatskola;
 • Grundzāles pamatskola;
 • Launkalnes sākumskola;
 • Palsmanes pamatskola;
 • Variņu pamatskola;
 • Smiltenes mūzikas skola;
 • Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola;
 • Smiltenes mākslas skola;
 • Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs. 

Vairāk informācija par izglītības iestādēm ŠEIT. 

Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde 

Tās pārraudzībā un pakļautībā esošās iestādes un struktūrvienības:

 • Smiltenes kultūras centrs;
 • Smiltenes novada bibliotēka (ar apakšstruktūrām);
 • Smiltenes novada Sporta centrs;
 • Tūrisma informācijas centrs;
 • Smiltenes novada muzejs;
 • Blomes tautas nams;
 • Variņu tautas nams;
 • Launkalnes tautas nams;
 • Bilskas pagasta Birzuļu tautas nams;
 • Grundzāles kultūras nams;
 • Palsmanes kultūras nams.

 Pārvaldes darbības mērķi ir:

 • Attīstīt kultūras un tūrisma iestādes un struktūrvienības, kā daudzfunkcionālas un kvalitatīvas kultūras un tūrisma pakalpojumu sniedzējas, kas dod ieguldījumu daudzveidīga un sabiedrības aktīvai līdzdalībai pieejama kultūras, tūrisma un mūžizglītības procesa veidošanā;
 • Nodrošināt tautas mākslas un kultūras vērtību radīšanu, saglabāšanu, izkopšanu un jaunrades procesu attīstīšanu Smiltenes novadā un Smiltenes pilsētā;
 • Sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību Smiltenes novadā, nodrošinot iedzīvotājiem tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu.

Smiltenes novada Sporta pārvalde

Sociālais dienests

Smiltenes novada Bērnu un ģimene atbalsta centrs

Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrā – pašvaldības apmaksāti atbalsta pakalpojumi bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, krīzes situācijās nonākušajiem bērniem un vecākiem.

Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs ir Smiltenes novada domes dibināta un tās pakļautībā esoša iestāde, kura finansējumu saņem no pašvaldības budžeta.

Iestādes galvenās funkcijas ir:

 • nodrošināt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu un jauniešu audzināšanu, vispusīgu attīstību un rehabilitāciju;
 • nodrošināt sociālu un psiholoģisku palīdzību krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem, kā arī nepilngadīgām mātēm un mātēm, kurām nav pietiekamas bērna aprūpes prasmes;
 • sniedz krīzes centra un jauniešu mājas pakalpojumu, kur krīzes grupā īslaicīgai aprūpei (līdz 60 diennaktīm) uzņem ārkārtas situācijā nonākušos bērnus un mātes ar bērniem. Jauniešu mājas funkcija ir sagatavot jauniešus patstāvīgai dzīvei pēc pilngadības sasniegšanas, lai, atstājot ārpusģimenes aprūpes iestādi, tie varētu veiksmīgi iekļauties sabiedrībā un dzīvot patstāvīgi;
 • rīko “Bēbīšu skolas” nodarbības jauniem vecākiem ar bērniem. 

Bērnu un ģimenes atbalsta centrā strādā sociālais darbinieks, psihologs, sociālie audzinātāji un aprūpētāji.

Bāriņtiesa

Bāriņtiesa ir Smiltenes novada domes  izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesu izveido, reorganizē un likvidē Smiltenes novada dome ar savu lēmumu.

Bāriņtiesas sastāvā ir priekšsēdētājs un bāriņtiesas locekļi,  kurus Dome ievēl uz 5 (pieciem) gadiem. Katra Smiltenes novada pagasta pārvaldes teritorijā darbojas 1 (viens) bāriņtiesas loceklis. 

Bāriņtiesas uzdevumi:

 • Aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.
 • Izskatīt iesniegumus un sūdzības, tai skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību.
 • Veikt riska novērtēšanu, aizpildot noteiktas anketas un ņemot vērā noteiktus kritērijus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanā par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem.
 • Piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu.
 • Sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.
 • Informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.
 • Neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai.
 • Sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.
 • Ja bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos, tad bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes.
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.
 • Savas kompetences ietvaros atbildēt  par konfidenciālas  informācijas saglabāšanu.

Vairāk par Bāriņtiesas darbu lasi ŠEIT

Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrā “Smiltene”

Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta  centrā “Smiltene” – valsts apmaksāti pakalpojumi audžuģimenēm, viesģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem.

2018.gada 1.jūlijā spēkā stājās grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kā arī Audžuģimenes noteikumi un Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi, kuri paredz, ka Latvijā sāk darboties speciālās audžuģimenes un Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri. Smiltenes novada atbalsta centrs ir viens no 13 atbalsta centriem Latvijā, kas turpmāk sniegs atbalstu ne tikai novadā, bet arī Vidzemes reģionā.

Atbalsta centra darbības mērķis ir radīt apstākļus, lai bērnam būtu iespēja atgriezties bioloģiskā ģimenē vai uzaugt audžu ģimenē.

Vidzemes reģiona atbalsta centra galvenie uzdevumi ir:

 • piesaistīt jaunas audžuģimenes, nodrošināt to apmācību;
 • sniegt bāriņtiesā psihologa atzinumus;
 • nodrošināt psihologa, jurista, sociālā darbinieka un citu piesaistīto speciālistu atbalstu;
 • izstrādāt un īstenot audžuģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plānu;
 • nodrošināt psihosociālo atbalstu audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, tai skaitā ģimenē ievietotajam bērnam;
 • organizēt audžuģimenē ievietotu bērnu saskarsmi ar savu bioloģisko ģimeni;
 • nodrošināt sadarbību ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, atbalsta centriem un citām iestādēm;
 • pamatojoties uz noslēgtajām vienošanām ar audžuģimenēm izmaksāt atlīdzības par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu un vienreizēju kompensāciju izmaksu par mājokļa iekārtošanu.

Atbalsta centrā pastāvīgi ir nodarbināti 4 speciālisti, kā arī vajadzības gadījumā tiks piesaistīti citi speciālisti, kas palīdzēs ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem integrēties ģimenē un uzlabot garīgās vai fiziskas veselības stāvokli.

Finansējums ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra darbībai paredzēts no valsts budžeta līdzekļiem.

Atbalsta  centra “Smiltene”  darba laiks ir katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00. Adrese: Galdnieku iela 10b, Smiltene, LV-4729,  tālr.: 62005085, e-pasts: [email protected].