2022. gada 20. janv.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Izsoles

Izsola nedzīvojamo telpu nomas tiesības Dīķa ielā 6, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldība rakstiskā izsolē izsola nedzīvojamo telpu nomas tiesības.

Nekustamā īpašuma atrašanās vieta – Dīķa ielā 6, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā.

Nomas objekts -nedzīvojamā telpa Nr.001-12  ar kopplatību 13,1 m2, saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu,  būves kadastra apzīmējums 4276 006 0470 018.

Telpu nomas tiesību izsoles sākuma cena noteikta 26,20 EUR (divdesmit seši euro 20 centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2022. gada 17. janvāra plkst. 17.00 Smiltenes novada pašvaldībai, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā

Pieteikumam lūdzu izmantot pievienoto pieteikuma veidni.

Iznomājamo telpu apskate uz vietas saskaņojama ar Raunas pagasta pārvaldes vadītāju, tālrunis – 28397062.

PIETEIKUMS

LĪGUMA PROJEKTS

NOTEIKUMI

LĒMUMS

TELPU PLĀNS

 

Izsola automašīnu SUZUKI JIMNY

Automašīna SUZUKI JIMNY, valsts reģistrācijas numuru zīme GR3188, izlaiduma gads 2007

 Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod kustamo īpašumu – automašīnu SUZUKI JIMNY, valsts reģistrācijas numuru zīme GR3188, izlaiduma gads 2007.

Izsoles sākumcena – EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi)

Izsoles solis – EUR 20,00.

Reģistrācija izsolei no 2022.gada 14. janvāra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 24. janvāra plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 24. janvāra plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda –  10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas t.i 180,00  euro (viens simts astoņdesmit euro 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā: Nr. LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 14. janvārī plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 3. februārī plkst. 13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmo transportlīdzekli dabā iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar Saimnieciskās nodaļas vadītāju Ingaru Veismani, telefons 29194723.

 Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

NOVĒRTĒJUMS

IZSOLES NOTEIKUMI

LĒMUMS

 

Izsola automašīnu OPEL ASTRA

Kustamo īpašumu – automašīnu OPEL ASTRA, valsts reģistrācijas numuru zīme FU 3070, izlaiduma gads 2003.

 Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod kustamo īpašumu – automašīnu OPEL ASTRA, valsts reģistrācijas numuru zīme FU 3070, izlaiduma gads 2003.

Izsoles sākumcena – EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro 00 centi).

Izsoles solis – EUR 10,00.

Reģistrācija izsolei no 2022. gada 14. janvāra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 24. janvāra plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 24 .janvāra plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda –  10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas t.i 25,00  euro (divdesmit pieci euro 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā: Nr. LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 14. janvārī plkst. 13.00 un noslēdzas 2022.gada 3.februārī plkst.13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmo transportlīdzekli dabā iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar Saimnieciskās nodaļas vadītāju Ingaru Veismani, telefons 29194723.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

LĒMUMS

NOTEIKUMI

NOVĒRTĒJUMS

 

Izsola nekustamo īpašumu – „Vadžu ferma”, Blomes pagasts, Smiltenes novads

„Vadžu ferma”, Blomes pagasts, Smiltenes novads

Kadastra numurs: 9446 004 0094
Domājamās daļas no īpašuma: 1/1

57.43765088348548, 25.68420617429448

 Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – „Vadžu ferma”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 9446 004 0094, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0094 ar platību 1,12 ha un nedzīvojamām ēkas ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0094 001.

Izsoles sākumcena – 2440,00 EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro un nulle centi).

Izsoles solis – EUR 50,00.

Reģistrācija izsolei no 2022. gada 12. janvāra plkst. 13.00 līdz 2022.gada 1. februāra plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 1. februāra plkst. 23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda –  10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas t.i 435,00 euro (četri simti trīsdesmit pieci euro), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā: Nr. LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 12. janvāra plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 11. februārī plkst. 13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Blomes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 26420044.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

LĒMUMS

NOTEIKUMI

NOVĒRTĒJUMS

 

Izsola nekustamo īpašumu – „Vecpalsas”, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads

„Vecpalsas”, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads

Kadastra numurs: 9474 004 0352
Domājamās daļas no īpašuma: 1/1

57.38768212396306, 26.19022453602593

 Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – „Vecpalsas”, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 9474 004 0352, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0352 ar platību 0,1743 ha un nedzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 9474 004 0352 001, 9474 004 0352 002, 9474 004 0352 003 un 9474 004 0352 004.

Izsoles sākumcena – 4350,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit euro un nulle centi).

Izsoles solis – EUR 100,00.

Reģistrācija izsolei no 2022. gada 12. janvāra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 1. februāra plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022 gada 1. februāra plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda –  10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas t.i 435,00 euro (četri simti trīsdesmit pieci euro), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā: Nr. LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 12 .janvāra plkst. 13:00 un noslēdzas 2022. gada 11. februārī plkst. 13:00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29474697.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

NOTEIKUMI

LĒMUMS

VĒRTĒJUMS

 

Izsola nekustamo īpašumu – Meža iela 4, Apē, Smiltenes novadā

Meža iela 4, Ape, Smiltenes novads, LV-4337

Kadastra numurs: 3605 005 1026
Domājamās daļas no īpašuma: 1/1

57.53502615179409, 26.698113451687355

 Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – Meža iela 4, Apē, Smiltenes novadā, kadastra numurs 3605 005 1026, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3605 005 1026   ar platību  0,2894 ha.

Izsoles sākumcena – EUR 3400,00 (trīs tūkstoši četri simti euro 00centi).

Izsoles solis – EUR 50,00.

Reģistrācija izsolei no 2022. gada 12. janvāra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 1. februāra plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 1. februāra plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda –  10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas t.i 480,00  euro (četri simti astoņdesmit euro 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā: Nr. LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 12. janvāra plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 11. februārī plkst. 13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Apes pilsētas pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 26547110.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

LĒMUMS

NOVĒRTĒJUMS

NOTEIKUMI

 

Izsola nekustamo īpašumu – „Lejas Purenes”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā

“Lejas Purenes”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads

Kadastra numurs: 9470 010 0276
Domājamās daļas no īpašuma: 1/1

57.3473324, 25.9507469

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – „Lejas Purenes”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0276, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0267   ar platību  0,2330 ha.

Izsoles sākumcena – EUR 4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro 00centi).

Izsoles solis – EUR 50,00. 

Reģistrācija izsolei no 2022. gada 12. janvāra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 1. februāra plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 1. februāra plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda –  10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas t.i 480,00  euro (četri simti astoņdesmit euro 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā: Nr. LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 12. janvāra plkst. 13.00 un noslēdzas 2022.gada 11.februārī plkst.13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

 

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008. 

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

NOTEIKUMI

LĒMUMS

NOVĒRTĒJUMS

 

Izsola kustamo mantu – augošus kokus zemes vienībā “Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā 1.kvartāla 1.  nogabalā

Kustamā manta – augoši koki (turpmāk – kustamā manta) ar kopējo kailcirtē izcērtamo platību 0,50 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 182,90 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9444 001 0151, un sastāv no meža audzes 1.kvartāla 1.  nogabalā esošas stumbra krājas – 182,90 m3 (no tās lietkoksne – 169,54 m3, malka – 13,36 m3), turpmāk – cirsma.

 Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod kustamo īpašumu – augošos kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 0,50 ha  ar  aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 182,90 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9444 001 0151 (1.kvartāla 1. nogabals).

Izsoles sākumcena –  EUR 6741,00  (seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens euro 00 centi).

Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro).

Reģistrācija izsolei no 2022. gada 14. janvāra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 24. janvāra plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 1. februāra plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda –  10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas t.i  674,10  euro (seši simti septiņdesmit četri euro un 10 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā: Nr. LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 14. janvāra plkst. 13:00 un noslēdzas 2022. gada 3.februārī plkst. 13:00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Pirms izsoles līdz Izsoles dienai katru darba dienu cirsmu var apskatīt dabā, iepriekš vienojoties ar Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes vadītāju pa mob. tālr. 29189126.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

LĒMUMS

NOTEIKUMI

NOVĒRTĒJUMS

 

Izsola kustamo mantu – augošus kokus zemes vienībā “Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā 1.kvartāla 3., 4. un 7. nogabalā

Kustamā manta – augoši koki (turpmāk – kustamā manta) ar kopējo kailcirtē izcērtamo platību 1,78 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 604,65 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9444 001 0151, un sastāv no meža audzes 1.kvartāla 3., 4. un 7. nogabalā esošas stumbra krājas – 604,65 m3 (no tās lietkoksne – 507,79 m3, malka – 96,86 m3), turpmāk – cirsma.

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod kustamo īpašumu – augošos kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 1,78 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 604,65 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9444 001 0151 (1.kvartāla 3., 4. un 7. nogabals),

 Izsoles sākumcena –  14187,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi euro 00 centi).

 Izsoles solis – EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro).

 Reģistrācija izsolei no 2022. gada 14. janvāra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 3. februāra plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

 Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 1. februāra plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda –  10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas t.i  1418,70  euro (viens tūkstotis četri simti astoņpadsmit euro un 70 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā: Nr. LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

 Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 14. janvārī plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 14. februārī plkst. 13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Pirms izsoles līdz Izsoles dienai katru darba dienu cirsmu var apskatīt dabā, iepriekš vienojoties ar Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes vadītāju pa mob.tālr. 29189126.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

LĒMUMS

NOTEIKUMI

NOVĒRTĒJUMS

 

Izsola kustamo mantu – augošus kokus zemes vienībā “Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā 1.kvartāla 9., 10. un 12. nogabalā

Kustamā manta – augoši koki (turpmāk – kustamā manta) ar kopējo kailcirtē izcērtamo platību 0,84 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 296,85 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9444 001 0151, un sastāv no meža audzes 1.kvartāla 9., 10. un 12. nogabalā esošas stumbra krājas – 296,85 m3 (no tās lietkoksne – 260,80 m3, malka – 36,05 m3), turpmāk – cirsma

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod kustamo īpašumu – augošos kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo 0,84 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 296,85 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9444 001 0151 (1.kvartāla 9., 10. un 12. nogabals),

Izsoles sākumcena –  9125,00 EUR (deviņi tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro 00 centi).

Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro).

Reģistrācija izsolei no 2022. gada 14. janvāra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 24. janvāra plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 24. janvāra plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda –  10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas t.i  912,50  euro (deviņi simti divpadsmit euro un 50 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā: Nr. LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 14. janvārī plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 3. februārī plkst. 13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Pirms izsoles līdz Izsoles dienai katru darba dienu cirsmu var apskatīt dabā, iepriekš vienojoties ar Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes vadītāju pa mob. tālr. 29189126.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

LĒMUMS

NOTEIKUMI

NOVĒRTĒJUMS

 

Izsola kustamo mantu – augošus kokus zemes vienībā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā 1.kvartāla 1. un 5. nogabalā

Kustamā manta – augoši koki (turpmāk – kustamā manta) ar kopējo kailcirtē izcērtamo platību 0,59 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 280,32 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9458 005 0032, un sastāv no meža audzes 1.kvartāla 1. un 5. nogabalā esošas stumbra krājas – 280,32 m3 (no tās lietkoksne – 249,37 m3, malka – 30,95 m3), turpmāk – cirsma.

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod kustamo īpašumu – augošos kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 1,95 ha   ar  aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 280,32 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9458 005 0032 (1.kvartāla 1. un 5. nogabals),

Izsoles sākumcena –   EUR 9370,00 (deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit  euro 00 centi),

Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro).

Reģistrācija izsolei no 2022. gada 14. janvāra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 24. janvāra plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 24. janvāra plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda –  10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas t.i  937,00  euro (deviņi simti trīsdesmit septiņi euro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā: Nr. LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 14. janvārī plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 3. februārī plkst. 13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Pirms izsoles līdz izsoles dienai katru darba dienu cirsmu var apskatīt dabā, iepriekš vienojoties ar Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāju pa mob. tālr. 29474697.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

LĒMUMS

NOTEIKUMI

NOVĒRTĒJUMS

 

Izsola kustamo mantu – augošus kokus zemes vienībā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā 1.kvartāla 10. un 12. nogabalā

Kustamā manta – augoši koki (turpmāk – kustamā manta) ar kopējo kailcirtē izcērtamo platību 059 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 225,30 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9458 005 0032, un sastāv no meža audzes 1.kvartāla 10. un 12. nogabalā esošas stumbra krājas – 225,30 m3 (no tās lietkoksne – 211,57 m3, malka – 13,73 m3), turpmāk – cirsma

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod kustamo īpašumu – augošos kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 1,61 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 225,30 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9458 005 0032 (1.kvartāla 10. un 12. nogabals),

Izsoles sākumcena –   EUR 9132,00 (deviņi tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro 00 centi)

Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro).

Reģistrācija izsolei no 2022. gada 14. janvāra plkst. 13.00 līdz 2022. gada 24. janvāra plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 24. janvāra plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda –  10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas t.i  913,20  euro (deviņi simti trīspadsmit euro un 20 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā: Nr. LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 14. janvārī plkst. 13.00 un noslēdzas 2022. gada 3. februārī plkst. 13.00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Pirms izsoles līdz izsoles dienai katru darba dienu cirsmu var apskatīt dabā, iepriekš vienojoties ar Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāju pa mob. tālr. 29474697.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

LĒMUMS

NOTEIKUMI

NOVĒRTĒJUMS

Izsola kustamo mantu – augošus kokus zemes vienībā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā 1. kvartāla 13. nogabalā

kustamā manta – augoši koki (turpmāk – kustamā manta) ar kopējo kailcirtē izcērtamo platību 059 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 294,49 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9458 005 0032, un sastāv no meža audzes 1. kvartāla 13. nogabalā esošas stumbra krājas – 294,49 m3 (no tās lietkoksne – 278,89 m3, malka – 15,60 m3), turpmāk – cirsma

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod kustamo īpašumu – augošos kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 1,95 ha un aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 294,49 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9458 005 0032 (1.kvartāla 13. nogabals).

Izsoles sākumcena –   EUR 12480,00 (divpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit euro 00 centi).

Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro).

Reģistrācija izsolei no 2022. gada 14. janvāra plkst. 13.00 līdz 2022 .gada 3. februāra plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 24. janvāra plkst. 23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda –  10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas t.i  1248,00  euro (viens tūkstotis divi simti četrdesmit astoņi euro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā: Nr. LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022. gada 14 .janvārī plkst. 13:00 un noslēdzas 2022. gada 14. februārī plkst. 13:00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Pirms izsoles līdz izsoles dienai katru darba dienu cirsmu var apskatīt dabā, iepriekš vienojoties ar Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāju pa mob. tālr. 29474697.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

LĒMUMS

NOTEIKUMI

NOVĒRTĒJUMS

 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

Kalendārstīmekļvietne