2021. gada 17. sept.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Izsoles

Pārdod nekustamo īpašumu “Vadžu ferma”, Blomes pagastā

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošu īpašumu “Vadžu ferma”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9446 004 0094, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0094 1,12 ha platībā un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0094 001.

Izsoles sākumcena – EUR 2440,00. Nodrošinājums – EUR 244. Izsoles solis – EUR 50,00.

Izsoles sākums – 08.09.2021. plkst. 13.00. Reģistrācija izsolei – līdz 28.09.2021.

Izsoles noslēgums – 08.10.2021. plkst.13.00

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada domes norēķinu kontā: LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.
Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Blomes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 26420044.
Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.

NOTEIKUMI

Par brīvu cenu pārdod nekustamo īpašumu “Siļķītes”, Blomes pagastā

Smiltenes novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu „Siļķītes”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9446 006 0270, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0270  3.83 ha un 9446 006 0269  0.94 ha platībā, un četrām ēkām.

Atsavināmā nekustamā īpašuma brīvā pārdošanas cena ir noteikta – 13120 euro (trīspadsmit tūkstoši viens simts divdesmit euro).

Nekustamā īpašuma izsolē nosolīto maksājumu summu sadalīt uz 60 mēnešiem (atliktais maksājums);

Par atlikto maksājumu maksāt likumiskos 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0.1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Ja 5 (piecu) gadu laikā no Pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas Pircējs atsavina nekustamo īpašumu trešajai personai, Domei ir tiesības izmantot atpakaļpirkuma tiesības, kas paredz Pircēja pienākumu noslēgt ar Domi Atpakaļpirkuma līgumu par nekustamā īpašuma pārdošanu par tādu pašu summu, par kādu nekustamais īpašums sākotnēji tika atsavināts.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Blomes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 26420044.

Personām, kuras vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, ir jāiesniedz pieteikums Smiltenes novada pašvaldībā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00. līdz 2021.gada 7.oktobrim (ieskaitot).

          Ja sludinājumā noteiktajā laikā pieteiksies vairāki pircēji, starp šīm personām tiks rīkota izsole 2021.gada 12.oktobrī plkst.10:00.

PIETEIKUMS 

NOTEIKUMI

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider