2023. gada 27. janv.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Izsoles

Smiltenes novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu “Cīrulīši”, Virešu pagasts

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Cīrulīši”, Virešu pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 3690 004 0140, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3690 004 0140, platība 0,8158 ha un uz tām esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumu 3690 004 0140 001 (administratīvā ēka) un 3690 004 0140 002 (saimniecības ēka).

Izsoles sākumcena 27 250,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti piecdesmit  euro un 00 centi).

Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023.gada 17.janvāra plkst.13:00 līdz 2023.gada 6.februārim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 6.februārim plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 2725,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci euro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023.gada 17.janvārī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 16.februārī plkst.13:00

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Smiltenes novada pašvaldības Virešu pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29489660.

LĒMUMS

NOTEIKUMI

PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

VĒRTĒJUMS

 

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – automašīnai PEUGEOT PARTNER, reģistrācijas numurs GO 2135

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – automašīnai PEUGEOT PARTNER, reģistrācijas numurs GO 2135.

Izsoles sākumcena – 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi).

Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023.gada 23.janvāra plkst.13:00 līdz 2023.gada 2.februārim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 2.februārim plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023.gada 23.janvārī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 13.februārī plkst.13:00

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāju pa tālruni 64707868.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv

NOTEIKUMI

LĒMUMS

PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

NOVĒRTĒJUMS

 

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – automašīnai VW CRAFTER, reģistrācijas numurs HP 5255 (automašīna pēc ceļu satiksmes negadījuma)

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai pēc ceļu satiksmes negadījuma – automašīnai VW CRAFTER, reģistrācijas numurs HP 5255.

Izsoles sākumcena – 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi).

Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023.gada 23.janvāra plkst.13:00 līdz 2023.gada 2.februārim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 2.februārim plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023.gada 23.janvārī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 13.februārī plkst.13:00

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāju pa tālruni 64707868.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv

NOTEIKUMI

LĒMUMS

PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

 


Nodošana privatizācijai

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

30.06.2022. noslēgts zemesgabala Rūpniecības ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, kad. Nr.94150100101, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 2770 EUR.