2022. gada 30. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Izsoles

Izsola īres tiesību rezervāciju –  SIA “Smiltenes NKUP” piederošo dzīvokliDaugavas iela 7A, Smiltene, Smiltenes novads

Dzīvokļa Nr. 24, adrese: Daugavas iela 7A, Smiltene, kadastra Nr. 9415 008 0808 001 024

  • Reģistrēšanās izsolei notiek atbilstoši Noteikumos 3. punktā noteiktajai kārtībai līdz gada 9. jūlijam plkst. 16.00, SIA “Smiltenes NKUP”, Pils ielā 3A, Smiltenē, iepriekš piesakoties pa tālruni 26182972;
  • Izsoles objekta izsole notiks gada 15. jūlijā plkst. 10.00, SIA “Smiltenes NKUP” telpās, Pils ielā 3A, Smiltenē, Smiltenes novadā;
  • Izsoles objekta nosacītā cena (turpmāk – Sākumcena) ir 50,00 eiro (piecdesmit eiro, 00 centi).

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izsola īres tiesību rezervāciju –  SIA “Smiltenes NKUP” piederošo dzīvokliDaugavas iela 7A, Smiltene, Smiltenes novads

Dzīvokļa Nr. 8, adrese: Daugavas iela 7a, Smiltene, Smiltenes novads, kadastra Nr. – 9415 008 0808 001 008

  • Reģistrēšanās izsolei notiek atbilstoši Noteikumos 3.punktā noteiktajai kārtībai līdz gada 26. aprīlim plkst. 16.00 SIA “Smiltenes NKUP”, Pils ielā 3A, Smiltenē, Smiltenes novadā;
  • Izsoles objekta izsole notiks gada 29.aprīlī plkst. 10.00 Smiltenē, SIA “Smiltenes NKUP” telpās – Pils ielā 3A, Smiltenē, Smiltenes novadā.
  • Izsoles objekta nosacītā cena (turpmāk – Sākumcena) ir 50,00 eiro (piecdesmit eiro, 00 centi).

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izsola īres tiesību rezervāciju –  SIA “Smiltenes NKUP” piederošo dzīvokliDaugavas iela 7A, Smiltene, Smiltenes novads

Dzīvokļa Nr. 21, adrese: Daugavas iela 7A, Smiltene, Smiltenes novads, kadastra Nr. – 9415 008 0808 001 021

  • Reģistrēšanās izsolei notiek atbilstoši Noteikumos 3.punktā noteiktajai kārtībai līdz gada 26. aprīlim plkst. 16.00 SIA “Smiltenes NKUP”, Pils ielā 3a, Smiltenē;
  • Izsoles objekta izsole notiks gada 29. aprīlī plkst. 11.00  Smiltenē, SIA “Smiltenes NKUP” telpās – Pils ielā 3a, zālē;
  • Izsoles objekta nosacītā cena (turpmāk – Sākumcena) ir 50,00 eiro (piecdesmit eiro, 00 centi).

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam – Meža ielā 4, Apē, Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Meža iela 4, Apē, Smiltenes novadā, kadastra numurs 3605 005 1026, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3605 005 1026 0.2894 ha platībā.

Izsoles sākuma cena 2380.00 EUR (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro un 00 centi).

Izsoles solis 50.00 EUR (piecdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2022.gada 15. jūnija plkst.13:00 līdz 2022.gada 5. jūlijam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 5.jūlijam plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas t.i. 238.00 EUR (divi simti trīsdesmit astoņi euro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ. Nr. 90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 15.jūnijā plkst.13:00  un noslēdzas 2022.gada 15.jūlijā plkst.13:00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591 AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Apes pilsētas pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 26547110.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.lv

IZSOLES NOTEIKUMI

LĒMUMS

VĒRTĒJUMS