2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Izsoles

Par jautājumiem, kas attiecas uz izsolēm, aicinām sazināties ar Nekustamo īpašumu nodaļu. Tālrunis 20284499; e-pasts: [email protected].

Pārdod elektroniskā izsolē nekustamo īpašumu Oktobra iela 5, Variņos.

 

Pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Oktobra iela 5, Variņos, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9490 003 0385. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0385, platība 0,1522 ha un uz tā esošās dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0385 001 (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būvei ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0385 001 reģistrēts būves klasifikācijas kods 12630101 – skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas).

Izsoles sākumcena – 22 800,00 EUR; izsoles solis – 200,00 EUR; nodrošinājuma nauda – 2280,00 EUR (10% no izsolāmā objekta sākumcenas).

Izsole sākas 2024. gada 9. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2024. gada 10. jūnijā plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 9. maija plkst. 13.00 līdz 2024. gada 29. maija plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Novērtējums

Pārdod elektroniskā izsolē nekustamo īpašumu “Bērnudārzs”, Skolas iela 2, Drustos.

Pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Bērnudārzs”, Drustu pagastā, ar adresi Skolas iela 2, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 4248 007 0134. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0311 un platību 1,0529 ha, kā arī uz tā esošās nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0134 001 (nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būvei ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0134 001 reģistrēts būves klasifikācijas kods 12630101 – skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas).

Izsoles sākumcena – 40 000,00 EUR;  izsoles solis – 200,00 EUR; nodrošinājuma nauda – 4000,00 EUR (10% no izsolāmā objekta sākumcenas).

Izsole sākas 2024. gada 9. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2024. gada 10. jūnijā plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 9. maija plkst. 13.00 līdz 2024. gada 29. maija plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Novērtējums

Pārdod elektroniskā izsolē nekustamo īpašumu “Pie Pakalniem”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā

Pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Pie Pakalniem”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 4248 007 0275. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0275 un platību 1,21 ha.

Izsoles sākumcena – 4600,00 EUR;  izsoles solis – 100,00 EUR; nodrošinājuma nauda – 460,00 EUR (10% no izsolāmā objekta sākumcenas).

Izsole sākas 2024. gada 9. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2024. gada 10. jūnijā plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 9. maija plkst. 13.00 līdz 2024. gada 29. maija plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Novērtējums

Pārdod elektroniskā izsolē nekustamo īpašumu “Luksti 2”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā

 

Pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Luksti 2”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 4248 005 0036. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 005 0036 un platību 3,1 ha.

Izsoles sākumcena – 4800,00 EUR;  izsoles solis – 100,00 EUR; nodrošinājuma nauda – 480,00 EUR (10% no izsolāmā objekta sākumcenas).

Izsole sākas 2024. gada 9. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2024. gada 10. jūnijā plkst.13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 9. maija plkst. 13.00 līdz 2024. gada 29. maija plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Novērtējums

Pārdod elektroniskā izsolē nekustamo īpašumu “Vizbuļmala”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā

Pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vizbuļmala”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 4248 002 0129. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 002 0091 un platību 0,4020 ha.

Izsoles sākumcena – 1700,00 EUR;  izsoles solis – 100,00 EUR; nodrošinājuma nauda – 170,00 EUR (10% no izsolāmā objekta sākumcenas).

Izsole sākas 2024. gada 9. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2024. gada 10. jūnijā plkst. 13.00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 9. maija plkst. 13.00 līdz 2024. gada 29. maija plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Novērtējums

Smiltenes novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli ēkai “Drustu skola”, Skolas ielā 7, Drustos, Drustu pagastā, Smiltenes novadā un daļai no zemes vienības.

Smiltenes novada pašvaldība rīko ēkas “Drustu skola”, Skolas ielā 7, Drustos, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 4248 007 0190 001, un daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0190, nomas tiesību izsoli.

Nomas tiesību izsoles sākumcena: 436,00 EUR (četri simti trīsdesmit seši eiro un 00 centi) mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz 2024. gada 27. maija plkst. 17.00 (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, nosūtīt pieteikumu pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Smiltenes novada pašvaldības ēkas – Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Drustu pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 22334927.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Zemes nomas daļu pielikumi

Novērtējums

Pieteikuma veidlapa

Smiltenes novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma “Mēru muiža”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, pagrabstāva telpām.

 

Smiltenes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma “Mēru muiža”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9444 010 0264, ēkas pagrabstāva telpu daļas nomas tiesību izsoli.

Nomas tiesību izsoles sākumcena: 0,20 EUR (nulle eiro un 20 centi) par kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz 2024. gada 27. maija plkst. 17.00 (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, nosūtīt pieteikumu pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Smiltenes novada pašvaldības ēkas – Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Bilskas pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29189126.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Novērtējums

Mēru muižas nomas novērtējums

Pagrabstāva telpas

Pieteikuma veidlapa

Smiltenes novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli telpai 8,16 m2 platībā, kas atrodas nekustamā īpašuma “Kultūras nams”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, ēkas pirmajā stāvā

Smiltenes novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli telpai 8,16 m2 platībā, kas atrodas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0214 001 un adresi “Kultūras nams”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, pirmajā stāvā.

Nomas tiesību izsoles sākumcena: 1,90 EUR (viens eiro un 90 centi) mēnesī par vienu kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz 2024. gada 27. maija plkst. 17.00 (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, nosūtīt pieteikumu pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Smiltenes novada pašvaldības ēkas – Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29474697.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Novērtējums

Plāns

Pieteikuma veidlapa

Smiltenes novada pašvaldība pārdod izsolē nekustamo īpašumu “Strazdi”, Drustu pagastā

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Strazdi”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 4248 005 0014. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 005 0014 un platību 1,3 ha.

Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsole sākas 2024. gada 9. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2024. gada 10. jūnijā plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena 2300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi).

Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2024. gada 9. maija plkst. 13.00 līdz 2024. gada 29. maija plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2024. gada 29. maija plkst. 23.59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t. i. 230,00 EUR (divi simti trīsdesmit eiro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr. 90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X, maksājuma mērķī norādot: nodrošinājums izsolei par Strazdi, Drustu pagasts. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Lēmums

Izsoles noteikumi

Novērtējums