2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Izsoles

Par jautājumiem, kas attiecas uz izsolēm, aicinām sazināties ar Nekustamo īpašumu nodaļu. Tālrunis: 20284499; e-pasts: [email protected]

 

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – automašīnai VW Transporter, reģistrācijas Nr. FN8528

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – automašīnai VW Transporter, reģistrācijas Nr. FN8528.

Izsoles nosacītā sākuma cena – 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit eiro un 00 centi).

Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023.gada 7.novembra plkst.13:00 līdz 2023.gada 17.novembra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 17.novembrim plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 75,00 EUR (septiņdesmit pieci eiro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X, maksājuma mērķī norādot: Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – VW Transporter, reģistrācijas Nr. FN8528, izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023.gada 7.novembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 27.novembrī plkst.13:00

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Saimnieciskās nodaļas saimniecības pārzini pa tālruni 26396436.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles noteikumi

Lēmums

Novērtējums

Reģistrācijas apliecība

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – automašīnai MB Sprinter, reģistrācijas Nr. DZ9249

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – automašīnai MB Sprinter, reģistrācijas Nr. DZ9249.

Izsoles nosacītā sākuma cena – 2650,00 EUR (divi tūkstoši seši simti piecdesmit eiro un 00 centi).

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023.gada 7.novembra plkst.13:00 līdz 2023.gada 17.novembra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 17.novembrim plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 265,00 EUR (divi simti sešdesmit pieci eiro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X, maksājuma mērķī norādot: Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – MB Sprinter, reģistrācijas Nr. DZ9249, izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023.gada 7.novembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 27.novembrī plkst.13:00

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Saimnieciskās nodaļas saimniecības pārzini pa tālruni 26396436.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv

Izsoles noteikumi

Lēmums

Novērtējums

Reģistrācijas apliecība

Smiltenes novada pašvaldība pārdod izsolē nekustamo īpašumu “Pērlīte”, Drustu pagastā

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Pērlīte”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 4248 011 0087. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 011 0029 un platību  0.46 ha.

Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsole sākas 2023.gada 8.novembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 8.decembrī plkst.13:00.

Izsoles sākumcena 1800,00 EUR (Viens tūkstotis astoņi simti eiro un 00 centi).

Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023.gada 8.novembra plkst.13:00 līdz 2023.gada 28.novembra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 28.novembra plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 180,00 eiro (viens simts astoņdesmit eiro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X, maksājuma mērķī norādot: nodrošinājums izsolei par “Pērlīte”, Drustu pagasts. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsoles noteikumi

Lēmums


Novērtējums


Skice

Smiltenes novada pašvaldība pārdod izsolē nekustamo īpašumu Oktobra iela 5, Variņos

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Oktobra iela 5, Variņos, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9490 003 0385. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0385, platība 0,1522 ha un uz tā esošās dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0385 001 (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būvei ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0385 001 reģistrēts būves klasifikācijas kods 12630101 – skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas).

Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsole sākas 2023.gada 8.novembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 8.decembrī plkst.13:00.

Izsoles sākumcena 22800,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi).

Izsoles solis 200,00 EUR (divi simti eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023.gada 8.novembra plkst.13:00 līdz 2023.gada 28.novembra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 28.novembra plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 2280,00 eiro (divi tūkstoši divi simti astoņdesmit eiro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X, maksājuma mērķī norādot: nodrošinājums izsolei par Oktobra iela 5, Variņos. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsoles noteikumi

Lēmums

Novērtējums

Skice

Smiltenes novada pašvaldība pārdod izsolē nekustamo īpašumu “Gārņi”, Drustu pagastā

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Gārņi”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 4248 004 0130. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 004 0130 un platību 1,052 ha un divām ēkām: dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4248 004 0130 001 un nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4248 004 0130 002.

Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsole sākas 2023.gada 8.novembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 8.decembrī plkst.13:00.

Izsoles sākumcena 26700,00 EUR (Divdesmit seši tūkstoši septiņi simti eiro un 00 centi).

Izsoles solis 500,00 EUR (pieci simti eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023.gada 8.novembra plkst.13:00 līdz 2023.gada 28.novembra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 28.novembra plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 2670,00 eiro (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit eiro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X, maksājuma mērķī norādot: nodrošinājums izsolei par “Gārņi”, Drustu pagasts. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsoles noteikumi

Lēmums

Novērtējums

Skice

Smiltenes novada pašvaldība atklātā rakstiskā izsolē pārdod automašīnu Chrysler Grand Voyager, reģistrācijas Nr. JG9036

Smiltenes novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod automašīnu Chrysler Grand Voyager, valsts reģistrācijas numuru zīme JG9036, izlaiduma gads 2005, šasijas numurs 1C8GYB4515Y534799.

Izsoles sākumcena – 550,00 EUR (pieci simti piecdesmit euro un 00 centi).

Izsoles solis – 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi).

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz 2023.gada 22.novembra plkst. 17:00 (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, nosūtīt pieteikumu pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Smiltenes novada pašvaldības ēkas – Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas saimniecības pārzini Gati Bormani, tālr.Nr.26396436.

Lēmums

Noteikums

Novērtējums

Reģistrācijas apliecība

Pieteikuma veidlapa

 

Smiltenes novada pašvaldība atklātā rakstiskā izsolē pārdod automašīnu Opel Astra Caravan, reģistrācijas Nr. JD8539

Smiltenes novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod automašīnu Opel Astra Caravan, valsts reģistrācijas numuru zīme JD8539, izlaiduma gads 2000, šasijas numurs W0L0TGF35Y8100978.

Izsoles sākumcena – 220,00 EUR (divi simti divdesmit euro un 00 centi).

Izsoles solis – 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi).

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz 2023.gada 22.novembra plkst. 17:00 (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, nosūtīt pieteikumu pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Smiltenes novada pašvaldības ēkas – Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas saimniecības pārzini Gati Bormani, tālr.Nr.26396436.

Lēmums

Noteikumi

Novērtējums

Reģistrācijas aplieciba

Pieteikuma veidlapa

 

Header text

Smiltenes novada pašvaldība atklātā rakstiskā izsolē pārdod automašīnu Peugeot Partner, reģistrācijas Nr. GO2135

 

Smiltenes novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod automašīnu Peugeot Partner, valsts reģistrācijas numuru zīme GO2135, izlaiduma gads 2007, šasijas numurs VF3GJ9HXC95245667.

Izsoles sākumcena – 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi).

Izsoles solis – 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi).

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz 2023.gada 22.novembra plkst. 17:00 (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, nosūtīt pieteikumu pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Smiltenes novada pašvaldības ēkas – Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas saimniecības pārzini Gati Bormani, tālr.Nr.26396436.

Lēmums

Noteikumi

Novērtējums

Reģistrācijas apliecība

Pieteikuma veidlapa

Smiltenes novada pašvaldība atklātā rakstiskā izsolē pārdod automašīnu Chevrolet Lacetti, reģistrācijas Nr. GA611

 

Smiltenes novada pašvaldība par brīvu cenu pārdod automašīnu Chevrolet Lacetti, valsts reģistrācijas numuru zīme GA611, izlaiduma gads 2006, šasijas numurs KL1NF356J6K405338.

Izsoles sākumcena – 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro un 00 centi).

Izsoles solis – 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi).

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz 2023.gada 22.novembra plkst. 17:00 (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, nosūtīt pieteikumu pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Smiltenes novada pašvaldības ēkas – Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas saimniecības pārzini Gati Bormani, tālr.Nr.26396436.

Lēmums

Novērtējums

Noteikumi

Reģistrācijas apliecība

Pieteikuma veidlapa

Smiltenes novada pašvaldība pārdod izsolē nekustamo īpašumu Stacijas iela 3, Smiltenē

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Stacijas iela 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9415 009 0630, sastāv no zemes gabala ar platību 0,2721 ha, ar kadastra apzīmējumu 9415 009 0630.

Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsole sākas 2023.gada 3.oktobrī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 2.novembrī plkst.13:00.

Izsoles sākumcena 22 500,00 EUR (Divdesmit divi tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi).

Izsoles solis 500,00 EUR (pieci simti eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023.gada 3.oktobra plkst.13:00 līdz 2023.gada 23.oktobra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 23.oktobra plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 2250,00 eiro (divi tūkstoši divi simti piecdesmit eiro 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X, maksājuma mērķī norādot: nodrošinājums izsolei par Stacijas 3, Smiltene. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsoles noteikumi

Lēmums

Novērtējums

Plāns

Smiltenes novada pašvaldība pārdod izsolē nekustamo īpašumu Jaunā iela 4, Raunā

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Jaunā iela 4, Raunā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 4276 006 0567, kas sastāv no zemes gabala ar platību 4075 m2, ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0567.

Izsole norisinās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Izsole sākas 2023.gada 3.oktobrī plkst.13:00 un noslēdzas 2023.gada 2.novembrī plkst.13:00.

Izsoles sākumcena 10 400,00 EUR (Desmit tūkstoši četri simti eiro un 00 centi).

Izsoles solis 200,00 EUR (divi simti eiro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2023.gada 3.oktobra plkst.13:00 līdz 2023.gada 23.oktobra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 23.oktobra plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 1040,00 eiro (viens tūkstotis četrdesmit eiro 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X, maksājuma mērķī norādot: nodrošinājums izsolei par Jaunā 4, Rauna. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsoles noteikumi

Lēmums

Novērtējums

Plāns

Smiltenes vecā ugunsdzēsēju depo ilgtermiņa nomas tiesību konkurss

Smiltenes novada pašvaldība atkārtoti rīko Smiltenes vecā ugunsdzēsēju depo ēkas (Baznīcas laukumā 12, Smiltenē) ilgtermiņa nomas tiesību konkursu un aicina interesentus piedalīties. Iepriekš izsludinātajā konkursā netika saņemts neviens pieteikums, tāpēc pašvaldības dome lēma sludināt konkursu atkārtoti.

Konkurss tiek organizēts ar mērķi atrast iespējami labākās un daudzveidīgākās funkcijas ēkas turpmākai izmantošanai ilgākā laika periodā. Tajā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona (uzņēmējs, biedrība, utt.). Ja par konkursa uzvarētāju tiek atzīta fiziska persona, tai jāreģistrējas komercreģistrā.

Iznomāšanai paredzētās funkcijas – vieta publiskiem pasākumiem, sabiedriskajai ēdināšanai vai telpas uzņēmējdarbībai, kā arī citas funkcijas, kas veicina ēkas publisku pieejamību. Konkursants var piedāvāt ēkas izmantošanu vairākām funkcijām. Lai papildinātu iznomātās ēkas funkcionalitāti (piemēram, vasaras terases izveidi), nākotnē iespējama arī papildus zemes gabala daļas noma pie ēkas fasādes uz Baznīcas laukuma pusi.

Pretendenti pieteikumus konkursam aicināti iesniegt līdz šī gada 12. novembra plkst.12.00, Smiltenē, Dārza ielā 3, klientu apkalpošanas centrā vai sūtot uz e – pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums ideju konkursam “Depo ēka”.

Plašāka informācija un konkursa nolikums ŠEIT.

Informācija par kafijas automātu uzstādīšanu

Komersantiem ir iespēja pieteikties kafijas automātu uzstādīšanai Smiltenes novada pašvaldības nekustamajos īpašumos. Lai pieteiktos kafijas automāta izvietošanai kādā no zemāk norādītajām adresēm, jāiesniedz pieteikums pašvaldībā, pievienojot uzstādāmās iekārtas aprakstu un vizualizāciju, kā arī nepieciešamo iznomājamo platību.

Viena kvadrātmetra nomas maksa ir 14,4 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Papildus nomas maksai, atbilstoši nomnieka veiktajai uzskaitei, piemērojami maksājumi par elektroapgādi, ūdensapgādi un citiem komunālajiem maksājumiem.

Nekustamo īpašumu saraksts:

  • Grundzāles kultūras nama foajē, Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov.