2022. gada 26. sept.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Izsoles

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Līdari”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Līdari”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9446 003 0053, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 003 0053 13,41 ha platībā, tajā skaitā mežaudze.

Izsoles sākumcena 42 040,00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši četrdesmit euro un 00 centi).

Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2022.gada 14.septembra plkst.13:00 līdz 2022.gada 4.oktobrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 4.oktobrim plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 4204,00 EUR (četri tūkstoši divi simti četri euro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 14.septembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2022.gada 14.oktobrī plkst.13:00

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Blomes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 26420044.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv

IZSOLES NOTEIKUMI

VĒRTĒJUMS

LĒMUMS

 

Smiltenes novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pirtsmala” ar adresi Skolas ielā 2A, Drustos, Drustu pagastā

Smiltenes novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Pirtsmala” ar adresi Skolas ielā 2A, Drustos, Drustu pagastā, kadastra numurs 4248 007 0318,  sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0310  0.1484 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0134 003 (pirts).

Izsoles sākumcena 2990,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit  euro un 00 centi).

Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2022.gada 9.septembra plkst.13:00 līdz 2022.gada 29.septembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 29.septembrim plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 299,00 EUR (divi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 9.septembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2022.gada 10.oktobrī plkst.13:00

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Drustu pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 22334927.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv

IZSOLES NOTEIKUMI

VĒRTĒJUMS

LĒMUMS

 

Smiltenes novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Kalna Ilziņi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Kalna Ilziņi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0003, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0047 ar platību 23,4 ha, tajā skaitā meža zemes ar platību 10,77 ha   ar mežaudzi.

Izsoles sākumcena 115 740,00 EUR (viens simts piecpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit  euro un 00 centi).

Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2022.gada 13.septembra plkst.13:00 līdz 2022.gada 3.oktobrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 3.oktobrim plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 11 574,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 13.septembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2022.gada 13.oktobrī plkst.13:00

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29127008.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv

IZSOLES NOTEIKUMI

VĒRTĒJUMS

LĒMUMS

 

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – vieglajai automašīnai VW CADDY LIFE, reģistrācijas Nr. JK 5403

Smiltenes novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – vieglajai automašīnai VW CADDY LIFE, reģistrācijas Nr. JK 5403.

Izsoles sākumcena – 300.00 EUR (trīs simti euro un 00 centi).

Izsoles solis – 20.00 EUR (divdesmit euro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2022.gada 9.septembra plkst.13:00 līdz 2022.gada 19.septembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 19.septembrim plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 30.00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 9.septembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2022.gada 29.septembrī plkst.13:00

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Apes apvienības pārvaldes saimniecības pārzini, tālr.22036330.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv

IZSOLES NOTEIKUMI

VĒRTĒJUMS

LĒMUMS

 

Smiltenes novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu- augošos kokus (kailcirtē)“Pulciņas”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu- augošos kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 0,49 ha  1.kvartāla 2. nogabalā ar  aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 198,8 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Pulciņas”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9444 002 0138 (1.kvartāla 2. nogabals). Tirgus cenas vērtība ir 7991,79 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit viens euro un 79 centi).

Izsoles sākuma cena – 8000,00 EUR (astoņi tūkstoši euro un 00 centi).

Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2022. gada 16.septembra plkst. 13:00 līdz 2022. gada 26. septembrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 26.septembrim plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākuma cenas t.i. 800,00 EUR (astoņi simti euro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 16.septembrī plkst. 13:00 un noslēdzas 2022.gada 6.oktobrī plkst.13:00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Cirsmu iespējams dabā apskatīt, iepriekš vienojoties ar Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29189126.

LĪGUMS

VĒRTĒJUMS

LĒMUMS

 

Smiltenes novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – augoši koki (kailcirtē) kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Pulciņas”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā

Augoši koki (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 1,25 ha  1.kvartāla 6.; 7. un 9. nogabalā ar  aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 487,65 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Pulciņas”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9444 002 0138.

Smiltenes novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – augošos kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 1,25 ha  1.kvartāla 6.; 7. un 9. nogabalā ar  aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 487,65 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Pulciņas”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9444 002 0138. Tirgus cenas vērtība ir 19 209,59 EUR (deviņpadsmit tūkstoši divi simti deviņi euro euro un 59 centi).

Izsoles sākuma cena – 19 210,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši divi simti desmit euro un 00 centi).

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2022. gada 20. septembra plkst.13:00 līdz 2022.gada 10.oktobrim plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 10.oktobrim plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākuma cenas t.i. 1921,00 EUR (viens tūktotis deviņi simti divdesmit viens euro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 20.septembrī plkst.13:00 un noslēdzas 2022.gada 20.oktobrī plkst.13:00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Cirsmu iespējams dabā apskatīt, iepriekš vienojoties ar Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29189126.

LĪGUMS

VĒRTĒJUMS

LĒMUMS

NOTEIKUMI

 

Smiltenes novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Mežciems” – 8, Launkalnes pag., Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Mežciems” – 8, Launkalnes pag., Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900 0341, kurš sastāv no dzīvokļa 32,9 m² platībā un 329/5132 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143 001, 9470 014 0143 002, 9470 014 0143 003 un 543/5132 kopīpašuma domājamās daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143.

Izsoles sākumcena 2200.00 EUR (divi tūkstoši divi simti  euro un 00 centi).

Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Līdz pieteikuma, par piedalīšanos izsolē, iesniegšanai izsoles pretendentam:

  1. jāiemaksā izsoles reģistrācijas maksa (turpmāk – reģistrācijas maksa) – 25,00 euro (divdesmit pieci euro un 00 centi). Reģistrācijas maksa jāiemaksā Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, kā maksājuma mērķi norādot „Reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma “Mežciems” – 8, Launkalnes pagastā, izsolei”;
  2. jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas (turpmāk – Nodrošinājuma maksa) – 220,00 EUR (divi simti divdesmit euro un nulle centi). Nodrošinājuma maksa jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, kā maksājuma mērķi norādot „Nodrošinājums nekustamā īpašuma “Mežciems” – 8, Launkalnes pagastā, izsolei”.

Pieteikumu izsolei un savu piedāvājumu izsolei līdz 2022.gada 17.oktobra plkst. 18:00 izsoles pretendenti var iesniegt nododot tieši Smiltenes novada pašvaldībai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 vai nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.

Izsole notiek 2022.gada 18.oktobrī plkst.10:00 Smiltenes novada pašvaldībā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729),  domes sēžu zālē (1.stāvā).

NOTEIKUMI

VĒRTĒJUMS

LĒMUMS

 

Smiltenes novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Mežciems” – 9, Launkalnes pag., Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Mežciems” – 9, Launkalnes pag., Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900 0334, kurš sastāv no dzīvokļa 54,3 m² platībā un 543/5132 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143 001, 9470 014 0143 002, 9470 014 0143 003 un 543/5132 kopīpašuma domājamās daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143.

Izsoles sākumcena 3000.00 EUR (trīs tūkstoši  euro un 00 centi).

Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Līdz pieteikuma, par piedalīšanos izsolē, iesniegšanai izsoles pretendentam:

  1. jāiemaksā izsoles reģistrācijas maksa (turpmāk – reģistrācijas maksa) – 25,00 euro (divdesmit pieci euro un 00 centi). Reģistrācijas maksa jāiemaksā Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, kā maksājuma mērķi norādot „Reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma “Mežciems” – 8, Launkalnes pagastā, izsolei”;
  2. jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas (turpmāk – Nodrošinājuma maksa) – 300,00 EUR (trīs simti euro un nulle centi). Nodrošinājuma maksa jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X, kā maksājuma mērķi norādot „Nodrošinājums nekustamā īpašuma “Mežciems” – 9, Launkalnes pagastā, izsolei”.

Pieteikumu izsolei un savu piedāvājumu izsolei līdz 2022.gada 17.oktobra plkst. 18:00 izsoles pretendenti var iesniegt nododot tieši Smiltenes novada pašvaldībai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 vai nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.

Izsole notiek 2022.gada 18.oktobrī plkst.10:00 Smiltenes novada pašvaldībā (adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729),  domes sēžu zālē (1.stāvā).

NOTEIKUMI

VĒRTĒJUMS

LĒMUMS

 


Nodošana privatizācijai

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

30.06.2022. noslēgts zemesgabala Rūpniecības ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā, kad. Nr.94150100101, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 2770 EUR.