2023. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Zemes noma

Iznomātās zemes vienības Smiltenes novadā

  • Ar sarakstu var iepazīties ŠEIT

 

Aicinām pieteikties uz sekojošu neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu Smiltenes novadā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām

Nomas līguma termiņš 5 gadi

Nomas maksu noteikt pēc Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija  noteikumiem Nr.350 “Par publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem”; Smiltenes novada 2021.gada 24.novembra lēmumu Nr.357 (protokols Nr.14, 73§) “Par Smiltenes novada pašvaldības lauksaimniecības zemju nomas maksas apstiprināšanu” un  Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 24.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.22/21 “Par neapbūvēta, Smiltenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu”.   

Pilsēta, pagasts Zemes vienības kadastra apzīmējums Nosaukums Zemes izmantošanas veids Platība (m2) vai (ha)
Smiltenes pilsēta






94150081603 Daugavas iela 39 mazdārziņš Nr.2 – 553 m2
Nr.3 – 616 m2
Nr.4 – 573 m2
Nr.6 -357 m2
Nr.11– 380 m2
94150020120 Avotu iela 19A mazdārziņš 334 m2

94150081414 Vidzemes iela 16 mazdārziņš
94150081603 Daugavas iela 39 mazdārziņš Nr.9 530 m²
94150070614 Rīgas iela 8 mazdārziņš Nr.8 345 m²
Launkalnes pagasts




94700050041 Pašvaldības zemes gabals Nr.1 Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām
94700100099 Pašvaldības zemes gabals Nr.4 Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām
94700140105 “Oliņas” Lauksaimniecībā izmantojamā zeme ( l/s zemē nedrīkst stādīt ilggadīgos stādījumu) 5,7 ha
Bilskas pagasts 94440070255 “Līviņi” Lauksaimniecība 2,3 ha
Grundzāles pagasts 94580080101 Jaunvederu zeme Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām
Smiltenes pagasts

94800050406 Ilgas 156 Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām 1229 m2

94800050408 Ilgas 158 Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām 1029 m2

Drustu pagasts
42480060099 Pļavas Pumpuri Lauksaimniecībā Izmantojama zeme (1,5 ha) 2,00 ha
42480070127 Bez nosaukuma (Aiz Svariem) Lauksaimniecībā izmantojama zeme (0.8 ha) 0,8 ha
Trapenes pagasts 36840050025 Vistuci Lauksaimniecībā izmantojama zeme 2,1 ha
Gaujienas pagasts 36480050150 Lejas Lauksaimniecībā izmantojama zeme 0,6387 ha

 

INFORMĀCIJA TABULĀ ATJAUNINĀTA 13.04.2023.   

*RZF- rezerves zemes fonds

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Smiltenes novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu nodaļa
Dārza iela 11, Smiltene
t. 64707869, 20284499
Pieņemšanas laiks:
PIRMDIENA
8.00-18.00
pusdienu pārtraukums
12.00-13.00
CETURTDIENA
8.00-17.00
pusdienu  pārtraukums
12.00-13.00