2023. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Zemes noma

Iznomātās zemes vienības Smiltenes novadā

  • Ar sarakstu var iepazīties ŠEIT

Aicinām pieteikties uz sekojošu neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu Smiltenes novadā nomu lauksaimnieciskai izmantošanai bez apbūves tiesībām

Nomas līguma termiņš 5 gadi

Nomas maksu noteikt pēc Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija  noteikumiem Nr.350 “Par publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumiem”; Smiltenes novada 2021.gada 24.novembra lēmumu Nr.357 (protokols Nr.14, 73§) “Par Smiltenes novada pašvaldības lauksaimniecības zemju nomas maksas apstiprināšanu” un  Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 24.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.22/21 “Par neapbūvēta, Smiltenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu”.

 

Pilsēta, pagasts

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Nosaukums

Zemes izmantošanas veids

Platība (m2) vai (ha)

Smiltenes pilsēta94150081603

Daugavas iela 39

mazdārziņš

Nr.2 – 553 m2
Nr.3 – 616 m2
Nr.4 – 573 m2
Nr.6 -357 m2
Nr.11– 380 m2

94150020120

Avotu iela 19A

mazdārziņš

334 m2


94150081414

Vidzemes iela 16

mazdārziņš94150081603

Daugavas iela 39

mazdārziņš Nr.9

530 m²

94150070614

Rīgas iela 8

mazdārziņš Nr.8

345 m²

Launkalnes pagasts

94700050041

Pašvaldības zemes gabals Nr.1

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām94700100099

Pašvaldības zemes gabals Nr.4

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām94700140105

“Oliņas”

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme ( l/s zemē nedrīkst stādīt ilggadīgos stādījumu)

5,7 ha

Grundzāles pagasts

94580080101

Jaunvederu zeme

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībāmSmiltenes pagasts


94800050406

Ilgas 156

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

1229 m2


94800050408

Ilgas 158

Personīgo palīgsaimniecību vajadzībām

1029 m2


Drustu pagasts

42480060099

Pļavas Pumpuri

Lauksaimniecībā Izmantojama zeme (1,5 ha)

2,00 ha

42480070127

Bez nosaukuma (Aiz Svariem)

Lauksaimniecībā izmantojama zeme (0.8 ha)

0,8 ha

Gaujienas pagasts

36480050150

Lejas

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

0,6387 ha

Apes pagasts

36250010186

Lazdas

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

1,4 ha

Virešu pagasts

36900040315

Lakstiņi

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

0,5558 ha

36900040154

Stūrīši

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

0,7303 ha

36900040195

Priedes

Lauksaimniecībā izmantojama zeme

2,2 ha

 

INFORMĀCIJA TABULĀ ATJAUNINĀTA 13.07.2023.   

*RZF- rezerves zemes fonds

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Smiltenes novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu nodaļa
Dārza iela 11, Smiltene
t. 64707869, 20284499

Pieņemšanas laiks:

PIRMDIENA
8.00-18.00
pusdienu pārtraukums
12.00-13.00

CETURTDIENA
8.00-17.00
pusdienu  pārtraukums
12.00-13.00