2023. gada 31. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Dome

Smiltenes novada domi, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, veido 15 deputāti, kurus iedzīvotāji ievēlē pašvaldības vēlēšanās reizi četros gados. Dome nodrošina novada iedzīvotāju pārstāvību.

Domes uzdevumi:

  • pieņemt lēmumus;
  • noteikt pašvaldības struktūru;
  • lemt par tās funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu;
  • lemt par kārtību, kādā pašvaldība nodrošina tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;
  • izstrādāt un izpildīt pašvaldības budžetu;
  • atbilstoši kompetencei atbild par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs, kas tiek ievēlēts no attiecīgās domes deputātiem, par to balsojot jaunievēlētās domes pirmajā sēdē.Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, ir izveidotas 3 pastāvīgas komitejas:

  • Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja, 11 deputātu sastāvā;
  • Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja, 7 deputātu sastāvā;
  • Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgā komiteja, 7 deputātu sastāvā.

Domes sēdes notiek katru mēnesi pēdējā trešdienā no plkst. 15:00, tās ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens novada iedzīvotājs.
Smiltenes novada domes administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus tās nolikumā noteiktos uzdevumus.