2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Dome

Smiltenes novada pašvaldības domi, atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam, veido 15 deputāti, kurus iedzīvotāji ievēlē pašvaldības vēlēšanās reizi četros gados. Dome nodrošina novada iedzīvotāju pārstāvību.

Smiltenes novada pašvaldības dome ir lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus, nosaka Pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā pašvaldība nodrošina tai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstošu izlietojumu.

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs, kas tiek ievēlēts no attiecīgās domes deputātiem, par to balsojot jaunievēlētās domes pirmajā sēdē. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, ir izveidotas 3 pastāvīgas komitejas:

  • Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja, 11 deputātu sastāvā;
  • Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja, 7 deputātu sastāvā;
  • Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgā komiteja, 7 deputātu sastāvā.

Domes sēdes notiek katra mēneša pilnās kalendārās trešās nedēļas ceturtdienā plkst. 10.00, tās ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens novada iedzīvotājs.
Smiltenes novada domes administrācija nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus tās nolikumā noteiktos uzdevumus.