2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Komisijas

Pašvaldības domes izveidotās komisijas, komisijas sastāvs un uzdevumi
 

Ētikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: E. Avotiņš

 Komisijas locekļi: A. Harju, A. Lapiņš, M. Rungulis, L. Kalniņa, E. Sirmā, L. Zūdiņa

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • izskatīt darbinieku un citu fizisko un juridisko personu iesniegumus par darbinieku neētisku rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam;
 • izvērtēt taisnīgi un godīgi darbinieku neētisko rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam, pamatojoties uz objektīviem un pārbaudāmiem faktiem;
 • sniegt atzinumu par darbinieka konkrētās Ētikas kodeksa normas pārkāpumu.

Deputātu ētikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: E. Avotiņš

Komisijas locekļi: A. Harju, D. Aļeksējevs, O. Putrālis, T. Markss

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • izskatīt darbinieku un citu fizisko un juridisko personu iesniegumus par darbinieku neētisku rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam;
 • izvērtēt taisnīgi un godīgi darbinieku neētisko rīcību vai rīcību, kas ir pretrunā Ētikas kodeksam, pamatojoties uz objektīviem un pārbaudāmiem faktiem;
 • sniegt atzinumu par darbinieka konkrētās Ētikas kodeksa normas pārkāpumu.

Konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” komisija

Komisijas priekšsēdētājs: M. Apsītis

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: A. Ūdris

Komisijas locekļi: J. Adienis, J. Čeičs, I. Ērgle, O. Untāla, L. Ābolkalne

Komisijas galvenie uzdevumi: Tiks papildināts!

Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: E. Avotiņš
Komisijas locekļi: I. Andersone (VZD pārstāvis), G. Bogdanovs, A. Zunde, D. Klāva

Komisijas galvenie uzdevumi: Tiks papildināts!

Apstādījumu saglabāšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: S. Auziņa
Komisijas locekļi: I. Zujeva, L. Brolīte, D. Semjonova, U. Raiskuma

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • lemt par saskaņojuma došanu koku ciršanas gadījumos saskaņā ar 2006. gada 29. augusta LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 717 “Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”;
 • no ekoloģiskā, ainaviskā, drošības, ēku un būvju ekspluatācijas, būvniecības un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības viedokļa izvērtēt iespējamās darbības apstādījumos, apstādījumu saglabāšanas, atjaunošanas, rekonstrukcijas vai likvidēšanas iespējām.

Dāvinājumu (ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: E. Zurģe 
Komisijas locekļi: L. Podoprosvetova, L. Ābolkalne

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Izvērtē ziedojumu un dāvinājumu pieņemšanas un izlietošanas mērķi; Nodrošina likumīgu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti;
 • Novērš dāvinājuma (ziedojuma) izšķērdēšanu un/vai nelietderīgu izmantošanu.

Darījumu ar lauksaimniecības zemi komisija

Komisijas priekšsēdētājs: E. Avotiņš
Komisijas locekļi: I. Dzenīte, S. Daudziete, A. Zunde, D. Kļaviņa, G. Mangale, I. Rušiņa

Komisijas galvenie uzdevumi:

Komisijas sastāvu, tiesības un pienākumus nosaka Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.748 “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”

Komisija bērnu uzņemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās pie skolām

Komisijas priekšsēdētāja: S. Rudzīte
Komisijas locekļi: I. Raiskuma, E. Roslovs, L. Purmale, I. Apine

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Izskatīt iesniegumus uz vakantajām vietām iestādēs un pieņemt lēmumus par vietu piešķiršanu Smiltenes novada  pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās pie skolām;
 • Informēt vecākus par pieņemtajiem lēmumiem.

Licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: E. Avotiņš
Komisijas locekļi: E. Roslovs, M. Ulāns, I. Apine

Komisija ir tiesīga normatīvajos aktos un komisijas nolikumā paredzētajos gadījumos pieņemt lēmumus par:

 • Atļaujas (licences) izsniegšanu juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu un/vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai;
 • Atļaujas izsniegšanu šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai;
 • Attiecīgās licences, licences kartītes vai atļaujas pārreģistrāciju uz jaunu termiņu, derīguma apturēšanu uz laiku, apturētas speciālās atļaujas (licences) derīguma atjaunošanu vai anulēšanu.

Nekustamā īpašuma lietu komisija

Komisijas priekšsēdētājs: E. Zurģe
Komisijas locekļi:  A. Zunde, D. Kļaviņa, J. Ronimoiss, J. Kudlāns, I. Rušiņa, A. Avota

Komisijas galvenie uzdevumi: Tiks papildināts!

Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisija

Komisijas priekšsēdētājs: M. Ulāns
Komisijas locekļi: A. Abrāmovs, J. Ronimoiss, G. Bogdanovs, L. Podoprosvetova, A. Avota

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Izstrādā un apstiprina vai sagatavo apstiprināšanai domes sēdē izsoles noteikumus;
 • Organizē ar izsoli saistīto sludinājumu publicēšanu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • Organizē ar izsoles dalībnieku reģistrāciju saistītās darbības;
 • Nodrošina izsoles interesentiem iespēju apskatīt atsavināto pašvaldības mantu vai nomas objektu;
 • Īsteno izsoles norisi;
 • Sagatavo Domes sēdei lēmumprojektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Projektu līdzfinansēšanas konkursa komisija

Komisijas priekšsēdētāja: I. Dille 
Komisijas locekļi: V. Mālkalne, I. Siliņa, A. Harju, J. Adienis, E. Roslovs, M. Mežulis, I. Dzenīte

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Izvērtēt projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā iesniegtos pieteikumus;
 • Sagatavo konkursa rezultātus un komisijas pieņemto lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu izvērtētajiem projektiem apstiprināšanai Smiltenes novada domē.

Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija

Komisijas priekšsēdētājs: I. Ērgle

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: E. Roslovs

Komisijas locekļi: D. Meistere, I. Sīmane, L. Vecgaile

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Noteikt Smiltenes novada prioritātes interešu izglītībā nākošajam mācību gadam;
 • Izvērtēt minēto dokumentu apkopojumu un pieņem lēmumu par valsts mērķdotācijas interešu izglītībai sadali nākošajam mācību gadam līdz 1. septembrim;
 • Rakstiski informēt Smiltenes novada izglītības iestādes par piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai;
 • Izskatīt ierosinājumus un sūdzības par Smiltenes novada interešu izglītības (jautājumu un) programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales izstrādes jautājumiem.

Smiltenes novada vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja: A. Zīvere
Komisijas locekļi: I. Plētiena, L. Zūdiņa, I. Vērzemniece, S. Kauliņa

Vēlēšanu komisija kā pastāvīga pašvaldības iestāde darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju.

Dzīvokļu komisija

Komisijas priekšsēdētāja: E. Zurģe

Komisijas sekretāre: D. Klāva

Komisijas locekļi: A. Zunde, I. Siliņa, I. Veismanis, I. Avota

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Nodrošināt Smiltenes novada pašvaldības domes apstiprinātās Mājokļu politikas ieviešanu pašvaldības darbībā, veicot Mājokļa politikas ieviešanas uzraudzību, monitoringu;
 • Veikt visas darbības, kas saistītas ar pašvaldībai piederošo dzīvokļu (dzīvojamo māju, dzīvokļu īpašumu) izvērtēšanu.

Smiltenes novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Ā. Baumane
Komisijas locekļi: A. Morīte, K. Krūzīte, I. Priedīte

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Savas kompetences ietvaros veikt bērnu ar speciālām vajadzībām pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu.

Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Uldis Birkenšteins

Komisijas sekretāre: L. Āboltiņa

Komisijas locekļi: D. Antone, Z. Špate, A. Čams, D. Punāns, K. Lārmanis, A. Vīvuliņš, S. Stricka

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Nodrošināt savlaicīgu medījamo dzīvnieku izdarīto postījumu fiksēšanu Smiltenes novada pašvaldības teritorijā pēc attiecīga iesnieguma par postījumiem saņemšanas;
 • Veikt šo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpes un nodarīto postījumu apmēra noteikšanu;
  Objektīvi izvērtēt konkrēto situāciju un noteikt pasākumus medījamo dzīvnieku postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai;
 • Lemt par rīcību ar klaiņojošiem, bezsaimnieka vai nepieskatītiem mājas (istabas) dzīvniekiem, ja tie uzbrūk mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem vai apdraud mājdzīvniekus vai cilvēkus.

Publisko iepirkumu komisija

Komisijas priekšsēdētāja: L. Pleša
Komisijas locekļi: S. Kļaviņa, L. Pope, L. Zūdiņa, M. Ulāns, K. Kalniņš

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju likumā noteikto iepirkumu procedūru veikšanai un organizēt to norisi; 
  Lietvedība un dokumentu aprite tiek veikta saskaņā ar Smiltenes novada domes noteikto kārtību;
 • Izvērtēt pretendentus un to iesniegtos pieteikumus saskaņā ar LR likumu „Publisko iepirkumu likums”, analizēt iesniegto pieteikumu atbilstību pasūtījuma mērķim, atbilstoši iepirkumu procedūras dokumentiem, LR likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
 • Ja tiek konstatēti tādi apstākļi, kuru dēļ attiecīgais iepirkums būtu jāpārtrauc, informēt par to pasūtītāju;
 • Ņemot vērā kopējās vērtēšanas rezultātus, pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanai ar iepirkumu procedūru uzvarētāju vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: V. Mālkalne
Komisijas locekļi: I. Veismanis, R. Rešetins, A. Harju

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Izskatīt iesniegumus un tam pievienotos dokumentus vai ziņas par publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanu un pieņem motivētu lēmumu gadījumos, kad tā nolemj izsniegt atļauju pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju tā rīkošanai vai nolemj atlikt iesnieguma izskatīšanu.

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētāja: S. Zvejniece
Komisijas locekļi: G. Bogdanovs, D. Bojāre, D. Krūmiņa, M. Tauriņa, S. Bauere

 • Administratīvā komisija atbilstoši savai kompetencei izskata administratīvo pārkāpumu lietas un materiālus, pieņem lēmumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un materiālus savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi noskaidrot katras administratīvās pārkāpuma lietas apstākļus, pieņemt lēmumu un to paziņot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • savas kompetences ietvaros kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi;
 • organizēt administratīvo pārkāpumu lietu uzskaiti;
 • pēc Smiltenes novada pašvaldības atbildīgo amatpersonu pieprasījuma sniegt pārskatu par Administratīvās komisijas darbu;
 • sagatavot nepieciešamos materiālus tiesvedības lietās;
 • savas kompetences ietvaros sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām drošības un kārtības uzturēšanas jautājumos;
 • izskatīt Administratīvajai komisijai adresētos fizisko un juridisko personu iesniegumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt uz tiem atbildi.
Civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Avotiņš
Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

Ineta Bērziņa (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Smiltene); Dainis Smarods (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Ape).

Komisijas locekļi:

 • Ilona Niedra (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests)
 • Dina Līte – Zaķe (Veselības inspekcija)         
 • Mārcis Ulmanis (Pārtikas un veterinārā dienests)
 • Areta Vītola (Slimību profilakses un kontroles centrs)
 • Sergejs Majors (Valsts policija)
 • Māris Bisenieks (Smiltenes novada Pašvaldības policija)
 • Sandis Cipruss (Valsts robežsardze)         
 • Zigmārs Krilovs (Nacionālie bruņotie spēki)
 • Marita Mūze (Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītāja)
 • Edgars Veršelo (Valsts meža dienests)       
 • Ilze Luika (Valsts vides dienests)
 • Dzintars Suts (AS “Augstsprieguma tīkls”)
 • Vilnis Gailis (AS “Gaso”)
 • Georgijs Kiseļovs  (AS “Conexus Baltic Grid”)
 • Andris Lapiņš (Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors)
 • Didzis Lūkins (SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca”)
 • Evija Zurģe (Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos)
 • Inta Siliņa (Smiltenes novada Sociālais dienests)
 • Aigars Vīvuliņš  (SIA “Smiltenes NKUP”, medību kolektīvu pārstāvis)
 • Raitis Pudāns (Smiltenes novada pašvaldības IT nodaļa)
 • Guntis Lošins (AS “Sadales tīkls”)
 • Guntis Beļickis (AS “Latvijas Autoceļu uzturētājs”)
 •  

Komisijas sekretārs: Gatis Bormanis

Komisijas locekļu pienākumi:

 • Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs;
 • Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību;
 • Sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;
 • Sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;
 • Sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par situāciju katastrofas vietā;
 • Sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā;
 • Sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts materiālajām rezervēm;
 • Koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem;
 • Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās.