2021. gada 20. okt.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Komisijas

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Aurika Zīvere
Komisijas locekļi: G.Bogdanovs, J.Leitis, D.Pašuta, S.Daudziete

 • Administratīvā komisija atbilstoši savai kompetencei izskata administratīvo pārkāpumu lietas un materiālus, pieņem lēmumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un materiālus savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi noskaidrot katras administratīvās pārkāpuma lietas apstākļus, pieņemt lēmumu un to paziņot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • savas kompetences ietvaros kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi;
 • organizēt administratīvo pārkāpumu lietu uzskaiti;
 • pēc Smiltenes novada pašvaldības atbildīgo amatpersonu pieprasījuma sniegt pārskatu par Administratīvās komisijas darbu;
 • sagatavot nepieciešamos materiālus tiesvedības lietās;
 • savas kompetences ietvaros sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām drošības un kārtības uzturēšanas jautājumos;
 • izskatīt Administratīvajai komisijai adresētos fizisko un juridisko personu iesniegumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt uz tiem atbildi.
 •  

Apstādījumu saglabāšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Agija Kukaine
Komisijas locekļi: B.Cīrule, L.Brolīte

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • lemt par saskaņojuma došanu koku ciršanas gadījumos saskaņā ar 2006.gada 29.augusta LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.717 “Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”;
 • no ekoloģiskā, ainaviskā, drošības, ēku un būvju ekspluatācijas, būvniecības un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības viedokļa izvērtēt iespējamās darbības apstādījumos, apstādījumu saglabāšanas, atjaunošanas, rekonstrukcijas vai likvidēšanas iespējām.

Autoceļu fonda komisija

Komisijas priekšsēdētājs: K.Lapiņš
Komisijas locekļi:
L.Podoprosvetova, E.Avotiņš, M.Lazdiņš, A.Lapiņš 

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Izstrādāt priekšlikumus par valsts investīciju teritoriālo izvietojumu valsts autoceļu infrastruktūras attīstībā; nodrošina likumīgu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti;
 • Izvērtēt un iesniegt novada domei apstiprināšanai Smiltenes novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojuma attiecīgā gada programmu;
 • Izvērtēt sagatavotos pieteikumus par projektu finansēšanu no rezervētajiem mērķdotācijas līdzekļiem pašvaldību autoceļu un ielu uzturēšanai;
 • Sniegt konsultatīvos un informatīvos pakalpojumu autoceļu uzturēšanas jomā;
 • Izvērtēt pagasta pārvalžu sagatavotos priekšlikumus pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijai normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;
 • Uzraudzīt mērķdotācijas līdzekļu izlietojuma likumību un pareizību;
 • Izskatīt citus komisijas kompetencei atbilstošus jautājumus.

Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: M.Lazdiņš
Komisijas locekļi: I.Bērziņa, L.Podoprosvetova

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Izvērtē ziedojumu un dāvinājumu pieņemšanas un izlietošanas mērķi; Nodrošina likumīgu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu, izlietošanu un uzskaiti;
 • Novērš dāvinājuma (ziedojuma) izšķērdēšanu un/vai nelietderīgu izmantošanu.

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: D.Ērģele
Komisijas locekļi: A.Zīvere, A.Šteinberga, K.Grēna

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Izskatīt tās rīcībā esošos dokumentus vai ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu un pieņem motivētu lēmumu gadījumos, kad, deklarējot dzīvesvietu, sniegtas nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta un LR MK 02.11.2003. noteikumos Nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” noteiktajā kārtībā;
 • Izskatīt lietas un pieņem lēmumus saskaņā ar iedzīvotāju iesniegumiem par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā deklarētajām fiziskām personām.

Komisija darījumu tiesiskuma uzraudzībai ar lauksaimniecības zemi Smiltenes novadā

Komisijas priekšsēdētājs: K.Lapiņš
Komisijas locekļi: O.Putrālis, G.Mangale, A.Zunde, S.Daudziete, M.Treijere, I.Rušiņa, E.Avotiņš

Komisijas galvenie uzdevumi:

Komisijas sastāvu, tiesības un pienākumus nosaka Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.748 “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”

Komisija bērnu uzņemšanai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās pie skolām

Komisijas priekšsēdētāja: S.Rudzīte
Komisijas locekļi: I.Raiskuma, B.Mežale, G.Grigore, I.Vergina

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Izskatīt iesniegumus uz vakantajām vietām iestādēs un pieņemt lēmumus par vietu piešķiršanu Smiltenes novada  pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās pie skolām;
  Informēt vecākus par pieņemtajiem lēmumiem.

Licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: E.Avotiņš
Komisijas locekļi: I.Bērziņa, I.Raiskuma, G.Grigore, J.Sīklēns

Komisija ir tiesīga normatīvajos aktos un komisijas nolikumā paredzētajos gadījumos pieņemt lēmumus par:

 • Atļaujas (licences) izsniegšanu juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes) interešu un/vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai;
 • Atļaujas izsniegšanu šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai;
 • Attiecīgās licences, licences kartītes vai atļaujas pārreģistrāciju uz jaunu termiņu, derīguma apturēšanu uz laiku, apturētas speciālās atļaujas (licences) derīguma atjaunošanu vai anulēšanu.

Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Uldis Birkenšteins – Smiltenes novada pašvaldības pārstāvis.
Komisijas locekļi: 

 • Kaspars Lārmanis – Valsts meža dienesta pārstāve – Ziemeļaustrumu virsmežniecības Smiltenes nodaļas vecākais mežzinis;
 • Didzis Punāns – Lauku atbalsts dienesta pārstāvis – Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja vietnieks;
 • Arnis Čams – Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis.

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Nodrošināt savlaicīgu medījamo dzīvnieku izdarīto postījumu fiksēšanu Smiltenes novada pašvaldības teritorijā pēc attiecīga iesnieguma par postījumiem saņemšanas;
 • Veikt šo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpes un nodarīto postījumu apmēra noteikšanu;
  Objektīvi izvērtēt konkrēto situāciju un noteikt pasākumus medījamo dzīvnieku postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai;
 • Lemt par rīcību ar klaiņojošiem, bezsaimnieka vai nepieskatītiem mājas (istabas) dzīvniekiem, ja tie uzbrūk mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem vai apdraud mājdzīvniekus vai cilvēkus.

Pašvaldības dzīvojamā fonda izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: K.Lapiņš
Komisijas locekļi: I.Siliņa, A.Lapiņš, M.Rungulis, I.Sausā, A.Zunde, attiecīgā pagasta pārvaldes vadītājs, SIA “Smiltenes NKUP” pārstāvis.

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Nodrošināt Smiltenes novada pašvaldības domes apstiprinātās Mājokļu politikas ieviešanu pašvaldības darbībā, veicot Mājokļa politikas ieviešanas uzraudzību, monitoringu;
 • Veikt visas darbības, kas saistītas ar pašvaldībai piederošo dzīvokļu (dzīvojamo māju, dzīvokļu īpašumu) izvērtēšanu.

Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: G.Bogdanovs
Komisijas locekļi:  I.Ērgle, E.Avotiņš, Valsts Zemes dienesta pilnvarots pārstāvis I.Andersone

Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija

Komisijas priekšsēdētājs: M.Lazdiņš
Komisijas locekļi: A.Zunde, I.Bērziņa, G.Bogdanovs, L.Podoprosvetova

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Izstrādā un apstiprina vai sagatavo apstiprināšanai domes sēdē izsoles noteikumus;
 • Organizē ar izsoli saistīto sludinājumu publicēšanu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • Organizē ar izsoles dalībnieku reģistrāciju saistītās darbības;
 • Nodrošina izsoles interesentiem iespēju apskatīt atsavināto pašvaldības mantu vai nomas objektu;
 • Īsteno izsoles norisi;
 • Sagatavo Domes sēdei lēmumprojektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Projektu līdzfinansēšanas konkursa NVO komisija

Komisijas priekšsēdētājs: I.Dille 
Komisijas locekļi: V.Mālkalne, I.Siliņa, I.Joksts, G.Grigore

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Izvērtēt projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā iesniegtos pieteikumus;
 • Sagatavo konkursa rezultātus un komisijas pieņemto lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu izvērtētajiem projektiem apstiprināšanai Smiltenes novada domē.

Publisko iepirkumu komisija

Komisijas priekšsēdētāja: L.Kalniņa
Komisijas locekļi: S.Kļaviņa, L.Zūdiņa, L.Pope, G.Eislers,  E.Felcis

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju likumā noteikto iepirkumu procedūru veikšanai un organizēt to norisi; 
  Lietvedība un dokumentu aprite tiek veikta saskaņā ar Smiltenes novada domes noteikto kārtību. 
 • Izvērtēt pretendentus un to iesniegtos pieteikumus saskaņā ar LR likumu „Publisko iepirkumu likums”, analizēt iesniegto pieteikumu atbilstību pasūtījuma mērķim, atbilstoši iepirkumu procedūras dokumentiem, LR likumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
 • Ja tiek konstatēti tādi apstākļi, kuru dēļ attiecīgais iepirkums būtu jāpārtrauc, informēt par to pasūtītāju;
 • Ņemot vērā kopējās vērtēšanas rezultātus, pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanai ar iepirkumu procedūru uzvarētāju vai izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: V.Mālkalne
Komisijas locekļi: I.Veismanis; E.Cekula; R.Rešetins; L.Beitika

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Izskatīt iesniegumus un tam pievienotos dokumentus vai ziņas par publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanu un pieņem motivētu lēmumu gadījumos, kad tā nolemj izsniegt atļauju pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju tā rīkošanai vai nolemj atlikt iesnieguma izskatīšanu.

Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Edgars Avotiņš, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:

 • Jānis Liberts, Apes novada domes priekšsēdētājs.
 • Renārs Žeļezkins, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valkas daļas Smiltenes posteņa komandieris, leitnants;
 • Dainis Smarods, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes daļas Apes posteņa komandieris., leitnants.

Komisijas locekļi:

 • Ilona Niedra, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;
 • Dina Līte-Zaķe, Veselības inspekcija;
 • Mārcis Ulmanis, Pārtikas un veterinārā dienests;
 • Indra Tomiņa, Pārtikas un veterinārā dienests;
 • Liene Pakalne, Valsts policija;
 • Ilmārs Hamanis, Valsts policija;
 • Egija Cekula, Smiltenes novada Pašvaldības policija
 • Raitis Briedis, Valsts robežsardze;
 • Raimonds Romanovskis, Valsts robežsardze;
 • Lauris Briedītis, Nacionālie bruņotie spēki;
 • Edgars Veršelo, Valsts meža dienests;
 • Līga Zvirbule, Valsts vides dienests, Valmieras;
 • Aldis Verners, Valsts vides dienests, Madona;
 • Guntis Lošins, Akciju sabiedrība “Sadales tīkls”;
 • Dzintars Suts, AS “Augstsprieguma tīkls”;
 • Arnis Purs, VAS “Latvijas Valsts meži”;
 • Guntis Beļickis, AS “Latvijas Ceļu uzturētājs”;
 • Uldis Birkenšteins, Pagastu pārvalžu pārstāvis, Smiltenes novads;
 • Viesturs Dandens, Pagastu pārvalžu pārstāvis, Apes novads;
 • Aigars Vīvuliņš, Medību kolektīvu pārstāvis, Komunālā saimniecība, Smiltene;
 • Andris Rubins, Medību kolektīvu pārstāvis, Ape;
 • Gundars Pihlis, Komunālā saimniecība, Ape;
 • Vilnis Gailis, AS “Latvijas Gāze”, Valmiera;
 • Vjačeslavs Ņikiforovs, AS “Conexus Baltic Grid”;
 • Inta Siliņa, Sociālais dienests, Ape;
 • Maija Kārkliņa, Sociālais dienests, Ape;
 • Didzis Lūkins, SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca”;
 • Ilzīte Zaļuma, Slimību profilakses un kontroles centrs. 

Komisijas sekretāre: Evita Sirmā.

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Analizēt informāciju par situāciju katastrofas apdraudētajā teritorijā, par cilvēkiem, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanu, kā arī izvērtēt apdraudējuma iespējamo attīstību;
 • Koordinēt papildu resursu piesaisti katastrofu pārvaldīšanā, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju palīdzības saņemšanu;
 • Koordinēt evakuācijas pasākumus, iedzīvotāju izvietošanu, ēdināšanu, medicīniskās palīdzības sniegšanu, apgādi pagaidu dzīvesvietās, kā arī cita veida palīdzības sniegšanu katastrofās cietušajiem;
 • Organizēt preses konferences plašsaziņas līdzekļu un elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai informētu sabiedrību par katastrofu draudiem, notikušām katastrofām un veiktajiem pasākumiem to seku likvidēšanā;
 • Pēc apdraudējuma pārvarēšanas novērtēt veiktos pasākumus un, ja nepieciešams, sniegt attiecīgajām institūcijām ieteikumus par materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un priekšlikumus valsts materiālo rezervju pilnveidošanai;
 • Izskatīt Smiltenes novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu un sniegt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attiecīgajai struktūrvienībai priekšlikumus tā precizēšanai;
 • Piedalīties vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās aizsardzības mācībās;
 • Izskatīt citus ar pašvaldības drošību saistītos civilās aizsardzības jautājumus.

Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija

Komisijas priekšsēdētāja: B.Mežale
Komisijas locekļi: G.Grigore, G.Markss, I.Vergina, I.Grundāne

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Noteikt Smiltenes novada prioritātes interešu izglītībā nākošajam mācību gadam;
 • Izvērtēt minēto dokumentu apkopojumu un pieņem lēmumu par valsts mērķdotācijas interešu izglītībai sadali nākošajam mācību gadam līdz 1. septembrim;
 • Rakstiski informēt Smiltenes novada izglītības iestādes par piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai;
 • Izskatīt ierosinājumus un sūdzības par Smiltenes novada interešu izglītības (jautājumu un) programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales izstrādes jautājumiem.

Smiltenes novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētāja: I.Rieksta
Komisijas locekļi: Ā.Baumane, V.Kornets, A.Morīte.

Komisijas galvenie uzdevumi:

 • Savas kompetences ietvaros veikt bērnu ar speciālām vajadzībām pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu diagnosticēšanu.

Izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas Smiltenes novadā komisija

Komisijas priekšsēdētāja: G.Grigore
Komisijas locekļi: I.Rieksta

Smiltenes novada vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja: A.Zīvere
Komisijas locekļi: Iveta Vērzemniece, Līga Ciemiņa, Ārija Beļicka, Inga Ērgle, Vinete Brunovska, Ingars Veismanis

Vēlēšanu komisija kā pastāvīga pašvaldības iestāde darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju.

Smiltenes novada vēlēšanu komisija (2021.gada pašvaldību vēlēšanu organizēšanai)

Komisijas priekšsēdētāja: A.Zīvere
Komisijas locekļi: Ieva Meldere, Iveta Vērzemniece, Selga Kauliņa, Ilze Ērmane, Linda Zūdiņa, Līga Ciemiņa

Zemes komisija

Komisijas priekšsēdētāja: A.Zunde
Komisijas locekļi: E.Avotiņš, I.Ērgle, M.Treijere, O.Putrālis

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider