2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Komitejas

Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no  15 deputātiem. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, ir izveidotas 3 pastāvīgas komitejas.

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs:

 • Edgars Avotiņš 

Komitejas locekļi:

 1. Edgars Avotiņš, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 2. Jānis Āboliņš, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 3. Mārtiņš Vīgants, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 4. Dainis Aļeksējevs, “Latvijas Attīstībai”
 5. Raivis Vizulis, “Latvijas Attīstībai”
 6. Gita Mūrniece, “Latvijas Attīstībai”
 7. Iluta Apine, „Jaunā Vienotība”
 8. Astrīda Harju, „Jaunā Vienotība”
 9. Ainārs Mežulis, „Zaļo un Zemnieku savienības politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”
 10. Elgars Felcis, „PROGRESĪVIE”
 11. Otārs Putrālis, „PROGRESĪVIE”

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas uzdevumi:

 • Sagatavot, virza un koordinē jautājumus savas kompetences ietvaros izskatīšanai Domes sēdē.
 • Sniegt atzinumu par Pašvaldības budžetu projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem; pārraudzīt pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanas procesu, izskatīt citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniegt tos izskatīšanai domes sēdē;
 • Sniegt atzinumu par gada publiskā pārskata projektu;
 • Izskatīt Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību budžetu ieņēmumu un izdevumu tāmju projektus un Pašvaldības budžeta projektu;
 • Sniegt atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz Pašvaldības finansiālām vai materiālām saistībām, kas nav apstiprinātas budžetā;
 • Sniegt atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kas paredz līdzekļu piešķiršanu no budžeta nesadalītajiem līdzekļiem – Pašvaldības rezerves fonda;
 • Sniegt atzinumus par Pašvaldības budžeta grozījumu projektiem, kā arī līdzekļu sadalījuma prioritātēm, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 • Nodrošināt un kontrolēt Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi;
 • Pārraudzīt iekšējā audita darbu Pašvaldībā;
 • Sniegt atzinumus par lēmumu projektiem par īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
 • Izskatīt un lemt par jautājuma turpmāku virzību par nodokļu, nodevu un citu maksājumu iekasēšanu, atvieglojumiem un samaksas termiņiem;
 • Izskatīt un lemt par jautājuma turpmāku virzību par Pašvaldības iesaistīšanos projektos, kuros ir nepieciešams līdzfinansējums;
 • Savas kompetences ietvaros pārraudzīt Pašvaldības komisiju darbu un sniegt priekšlikumus par komisiju izveidi un likvidēšanu;
 • Izskatīt Pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un komisiju budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
 • Sagatavot un sniegt priekšlikumus par pilsētu un pagastu teritoriju attīstību un īpašuma izmantošanu, izstrādāt Pašvaldības īstermiņa un ilgtermiņa attīstības principus un plānus uzņēmējdarbības attīstībai, nodarbinātības veicināšanai, vides pārvaldībai;
 • Izskatīt jautājumus par Pašvaldības neapdzīvojamo telpu, zemes, mežu, purvu, ūdenstilpju un citu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu;
 • Izskatīt un lemt par jautājuma turpmāku virzību par Pašvaldības iesaistīšanos projektos;
 • Sniegt priekšlikumus par starptautiskās sadarbības veidošanu;
 • Sniegt priekšlikumus reemigrācijas atbalsta pasākumiem;
 • Sniegt priekšlikumus sadarbībai ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām;
 • Sniegt atzinumus par lēmumu projektiem, kas attiecas uz Pašvaldības administratīvajā teritorijā notiekošo uzņēmējdarbību;
 • Izskatīt jautājumus, kas saistīti ar ilgtspējīgu vides attīstību un dabas resursu pārvaldību;
 • Sagatavot un sniegt priekšlikumus Finanšu komitejai par Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību budžeta līdzekļu pieprasījumiem un projektiem;
 • Sniegt priekšlikumus un atzinumus par Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu;
 • Veikt citus normatīvajos aktos, Domes lēmumos un pašvaldības nolikumā noteiktos pienākumus.

 

Kontaktinformācija:
Adrese: Smiltenes novada pašvaldība, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 64774844
E-pasts: [email protected]
Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētāja:

 • Inga Ērgle

Komitejas locekļi:

 1. Andris Abrāmovs, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 2. Inga Ērgle, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 3. Raivis Vizulis, “Latvijas Attīstībai”
 4. Māris Zālītis, “Latvijas Attīstībai”
 5. Toms Markss, „Zaļo un Zemnieku savienības politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”
 6. Iluta Apine, „Jaunā Vienotība”
 7. Otārs Putrālis, „PROGRESĪVIE”

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu patstāvīgās komitejas uzdevumi:

 • Izskatīt, sagatavot, virzīt un koordinēt jautājumus par izglītības, kultūras un sporta jomu to izskatīšanai Domes sēdē;
 • Sniegt atzinumus par lēmumu projektiem, kas attiecas uz izglītības, kultūras un sporta jomu Pašvaldībā;
 • Izskatīt jautājumus un sniegt priekšlikumus par izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un attiecīgo iestāžu attīstību, darbības nodrošināšanu;
 • Sagatavot un iesniegt Finanšu komitejai priekšlikumus par izglītības, kultūras un sporta attīstības perspektīvo un ikgadējo programmu budžetu projektiem;
 • Risināt ar izglītības, kultūras, kultūrizglītības un sporta iestādēm saistītos jautājumus, izskatīt reliģisko konfesiju un draudžu iesniegumus un priekšlikumus;
 • Sagatavot priekšlikumus līdzekļu piešķiršanai no budžeta nesadalītajiem līdzekļiem savas sfēras kompetences ietvaros;
 • Kontrolēt izglītības, kultūras un sporta jautājumu risināšanai piešķirto līdzekļu izlietojumu;
 • Apstiprināt Pašvaldības iestāžu izstrādātos izglītības, kultūras un sporta pasākumu gada plānus;
 • Izstrādāt īstermiņa un ilgtermiņa plānus un attīstības pamatprincipus, izglītības, kultūras un sporta jautājumu risināšanai Pašvaldībā;
 • Sniegt priekšlikumus par starptautiskās sadarbības veidošanu;
 • Savas kompetences ietvaros pārraudzīt Pašvaldības komisiju darbu un sniegt priekšlikumus par komisiju izveidi un likvidēšanu;
 • Veikt citus normatīvajos aktos, Domes lēmumos un pašvaldības nolikumā noteiktos pienākumus.

 

Kontaktinformācija:
Adrese: Smiltenes novada pašvaldība, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 64774844
E-pasts: [email protected]
Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs:

 • Astrīda Harju

Komitejas locekļi:

 1. Inga Ērgle, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 2. Andris Abrāmovs, Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 3. Dainis Aļeksējevs, “Latvijas Attīstībai”
 4. Gita Mūrniece, “Latvijas Attīstībai”
 5. Ainārs Mežulis, „Zaļo un Zemnieku savienības politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”
 6. Astrīda Harju, „Jaunā Vienotība”
 7. Elgars Felcis „PROGRESĪVIE”

Sociālo un veselības jautājumu patstāvīgās komitejas uzdevumi:

 • Sagatavot, virzīt un koordinēt jautājumus savas kompetences ietvaros izskatīšanai Domes sēdē – par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību; par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; par dzīvojamo telpu izmantošanu; par veselības aprūpi un aizsardzību;
 • Izskatīt amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus, sagatavo un iesniedz Finanšu komitejai priekšlikumus budžetu projektiem;
 • Sniegt atzinumus par lēmumu projektiem, kas attiecas uz Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālajiem un veselības jautājumiem;
 • Sadarboties ar sociālo un veselības jomu saistītām institūcijām, komisijām un nevalstiskajam organizācijām;
 • Sniegt priekšlikumus sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un materiālā atbalsta nodrošināšanai Pašvaldības iedzīvotājiem;
 • Sniegt priekšlikumus veselības aprūpes pieejamībai;
 • Sniegt priekšlikumus civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai;
 • Sniegt priekšlikumus īstermiņa un ilgtermiņa attīstībai sociālo un veselības jautājumu risināšanai un bezdarba līmeņa samazināšanai Pašvaldībā;
 • Kontrolēt sociālo un veselības jautājumu risināšanai piešķirto līdzekļu izlietojumu;
 • Sniegt priekšlikumus ar ārvalstnieku un bezvalstnieku problēmu saistīto jautājumu izskatīšanu, sniedz atzinumu par šiem jautājumiem;
 • Savas kompetences ietvaros pārraudzīt Pašvaldības komisiju darbu un sniegt priekšlikumus par komisiju izveidi un likvidēšanu;
 • Veikt citus normatīvajos aktos, domes lēmumos un pašvaldības nolikumā noteiktos pienākumus.
Kontaktinformācija:
Adrese: Smiltenes novada pašvaldība, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 64774844
E-pasts: [email protected]
Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.