2021. gada 21. okt.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Padomes

Būvniecības konsultatīvā padome

Padomes darbības mērķis ir koleģiāli izskatīt jautājumus un sniegt priekšlikumus, kas saistīti ar būvniecības ieceru īstenošanas iespējamību Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kā arī sniegt rekomendācijas:

 • par svarīgiem liela apjoma (būvdarbu vērtība pārsniedz 120000,00 EUR);
 • ja atbilstoši normatīvajiem aktiem pirms būvniecības veikšanas pašvaldībai ir jānodrošina paredzētās būves publisku apspriešana; 
 • par teritorijas plānojumu projektiem un detālplānojumiem to uzsākšanas un projektēšanas gaitā.

Padomes priekšsēdētājs: 

 • Edgars Avotiņš, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs.

Padomes locekļi:

 • Kārlis Lapiņš, Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
 • Andris Lapiņš, Smiltenes novada domes izpilddirektors;
 • Ilze Sausā, Smiltenes novada domes izpilddirektora vietniece;
 • Liene Brolīte, Būvvaldes vadītāja;
 • Ingrīda Ērgle, Būvinspektore;
 • Alda Zunde, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja;
 • Tigna Podniece, Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja.

Būvniecības konsultatīvās padomes uzdevums ir nodrošināt iespējami vispusīgu, pilnvērtīgu un profesionālu viedokļu saņemšanu, izvērtējot būtiskas novada attīstības problēmas, atsevišķus plānojumu projektus un nozīmīgākās būvniecības ieceres.
Padome:

 • izskata jautājumus par novadam nozīmīgām būvniecības iecerēm;
 • izskata jautājumus par prioritāšu noteikšanu plānojumu projektiem un plenēriem;
 • izskata jautājumus par teritorijas plānojumu un detālplānojumu uzsākšanu;
 • izskata jautājumus par lēmuma projektu virzīšanu izskatīšanai Domes patstāvīgajās komitejās;
 • sniedz atzinumus par novadam nozīmīgu būvobjektu skiču projektiem un tehniskiem projektiem;
 • izskata jautājumus par novada infrastruktūras attīstības prioritātēm;
 • izskata Būvvaldē iesniegtos novada attīstībai nozīmīgos jautājumus;
 • izskata jautājumus saskaņā ar Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rakstiskām rezolūcijām;
 • pēc domes priekšsēdētāja un domes pastāvīgās Finanšu un attīstības komitejas pieprasījuma sniedz atskaiti par padomes darbību.

Sporta attīstības padome

Sporta attīstības padomes mērķis  ir nodrošināt racionālu Smiltenes pašvaldības budžeta līdzekļu plānošanu un sadali, sekmējot sporta nozares attīstību Smiltenes novadā.

Padomes priekšsēdētājs: Andrejs Lācis. 

Padomes priekšsēdētāja vietnieks: Guntars Markss, Smiltenes novada Sporta pārvaldes vadītājs.   

Padomes locekļi: 

 • Ilze Vergina, Smiltenes novada domes deputāte, Smiltenes vidusskolas direktore;
 • Aigars Dudelis, Smiltenes novada domes deputāts;
 • Aija Cunska, Smiltenes novada domes deputāte;
 • Ivars Joksts, Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors;
 • Kārlis Lapiņš, Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks;

Sporta attīstības padomes galvenie uzdevumi

 • Aktualizēt, analizēt un risināt Smiltenes novada sporta dzīves jautājumus;
 • Izskatīt un lemt par finansējumu Smiltenes novada sporta pasākumiem un Smiltenes novada sporta organizāciju finansējuma pieprasījumiem, kurus sporta organizācijas iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā atbilstoši nolikumam „Par kārtību, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Smiltenes novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam”;
 • Izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus par finansiālu atbalstu Smiltenes novada sportistu treniņu procesa papildus nodrošināšanai un dalībai sacensībās;
 • Izskatīt un apstiprināt Smiltenes novada sporta organizāciju iesniegto sacensību gada kalendāru. Smiltenes novada sporta organizācijas informāciju par plānotajām sacensībām un aktivitātēm iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā līdz kalendārā gada 31. janvārim; 
 • Sacensību gada kalendārs tiek iesniegts Smiltenes novada pašvaldības Kancelejas nodaļai publiskošanai pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv.  

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider