2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Sociālais dienests

Sociālais dienests – pašvaldības iestāde,  kas organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Smiltenes novada iedzīvotājiem.Dienesta galvenās funkcijas ir sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, sociālās aprūpes un sociālā darba pakalpojumu sniegšana un organizēšana pašvaldības teritorijā deklarētām personām, veicinot šo personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē. 

NOLIKUMS 

Sociālais dienests nodrošina:

 • sociālo darbu ar  ģimenēm un bērniem;
 • sociālo aprūpi pensionāriem un personām ar funkcionāliem traucējumiem;
 • sociālo (materiālo) palīdzību.

Kas var saņemt sociālos pakalpojumus?

Sociālā darba pakalpojumi, sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un sociālā palīdzība tiek sniegta personām, kuras saviem spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas grūtības un nesaņem pietiekami palīdzību ne no viena cita.

Jūsu tiesības:

 • saņemt profesionālu palīdzību;
 • saņemt informāciju un konsultācijas bez maksas;
 • pieprasīt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
 • līdzdarboties lēmumu pieņemšanā;
 • saņemot rakstveida atteikumu, pārsūdzēt to.

Infografika:

Pamata Sociālās palīdzības pabalsti 2021.gads

Cels lidz ESatbalsta pakam 2024

Jūsu pienākumi:

 • sniegt patiesu informāciju;
 • līdzdarboties problēmu risināšanā;
 • sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

Sociālie pakalpojumi Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un tiek realizēts kā:

 • sociālais darbs;
 • sociālās aprūpes pakalpojumi;
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:

 • pakalpojumi atbilst klienta individuālajām vajadzībām;
 • pakalpojumi tiek sniegti pēc vispusīgas klienta resursu izvērtēšanas un klients līdzdarbojas lēmuma pieņemšanas procesā;
 • pakalpojumi tiek nodrošināti klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
 • pakalpojumus nodrošina starp institucionāla profesionāļu komanda.

Sociālos pakalpojumus var saņemt personas, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras vēlas mainīt pašreizējo situāciju, bet nespēj pārvarēt dzīves grūtības saviem spēkiem. 

Dienesta sniegto pakalpojumu veidi:  

 • Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem
 • Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā – aprūpe mājās;
 • Sociālā palīdzība -pabalsti
 • Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;    
 • Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs;
 • Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācijas pakalpojumi (bērnu namos, ģimenes tipa bērnu namos u.c.);
 • Veļas mazgāšanas pakalpojums;
 • Psihologa pakalpojums;
 • Atbalsta un pašpalīdzības grupa;
 • Īslaicīgā sociālā aprūpe institūcijā;
 • Dušas  izmantošana;.

Pakalpojumu apraksts:

Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem nodrošina sociāli-psiholoģisko pakalpojumu sniegšanu, sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas un padomu par tālāku rīcību ģimenēm ar bērniem, kuras nespēj pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un kurām ir vēlēšanās aktīvi līdzdarbojoties mainīt pašreizējo situāciju. Kā arī sniegt rehabilitāciju dzīvesvietā ģimenēm ar bērniem, kuras cietušas no jebkuras vardarbības.

Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā – aprūpe mājās , pakalpojums mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, kā arī bērnu invalīdu aprūpe. 

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām, ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto pakalpojumu apjomu. 

Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs, tiek sniegts sociālās atstumtības riska skartajām mērķa grupas personām, kam līdz šīm pakalpojums nav bijis pieejams vai bijis pieejams nepietiekošā apjomā vai kvalitātē.

Veļas mazgāšanas pakalpojums, tiek sniegts trūcīgām ģimenēm un aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem Palsmanes un Blomes pagastos.

Psihologa pakalpojumi, pamatojoties uz Dienesta sociālā darbinieka ieteikuma, piešķir ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās.Pakalpojumu saņem Smiltenes Bērnu un Ģimenes atbalsta centrā.

Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi uz laiku līdz 3 mēnešiem pilngadīgām personām.

Dušas  pakalpojums, tiek piedāvāts ikvienam trūcīgam vai maznodrošinātam Sociālā dienesta klientam Palsmanes un Blomes pagastos.

Noderīga informācija

Informācija audžuģimenēm un specializētājām audžuģimenēm, tai skaitā:

 • Kā kļūt par audžuģimeni?
 • Kā kļūt par specializēto audžuģimeni – audžuģimeni bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem?
 • Kā kļūt par specializēto audžuģimeni – krīzes audžuģimeni?
 • Laulāto (personas), audžuģimenes, specializētās audžuģimenes, aizbildņa, adoptētāja un viesģimenes sadarbība ar Atbalsta centru
 • Informatīvais materiāls audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm

Informācija bāriņtiesām, ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem, tai skaitā:

 • Vienreizējās mājokļa iekārtošanas kompensācijas izmaksa; 
 • Kā reģistrēt atbalsta centru, tā darbības uzsākšana, pakalpojumu; sniegšana un kompensācija par centra izveidi un iekārtošanu;
 • Informatīvais materiāls atbalsta centra iesnieguma un citu dokumentu sagatavošanai iesniegšanai Labklājības ministrijā;
 • Bāriņtiesu un Atbalsta centru  sadarbība;
 • Kompetenču novērtēšanas kritēriji;
 • Kompetenču novērtēšanas kritēriji audžuģimenei bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
 • Kompetenču novērtēšanas kritēriji krīzes audžuģimenēm;
 • Vadlīnijas ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem Raksturojuma un kompetenču novērtēšanas veidlapas sagatavošanai;
 • Veidlapa raksturojuma un informācijas par mācību programmas apguvi par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes statusa iegūšanai;
 • Veidlapa raksturojuma un informācijas par mācību programmas apguvi par audžuģimenes piemērotību krīzes audžuģimenes statusa iegūšanai;
 • Veidlapa raksturojuma un informācijas par mācību programmas apguvi par audžuģimenes piemērotību audžuģimenes bērnam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem statusa iegūšanai;
 • Metodiskais materiāls bāriņtiesām par sadarbību ar ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem audžuģimeņu un specializēto audžuģimeņu jomā;
 • Metodiskais materiāls  ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem par darbības uzsākšanu un pakalpojumu sniegšanu;
 • Veidlapa  – audžuģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plāns (audžuģimenes lieta);
 • Vadlīnijas  audžuģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plāna sagatavošanai (vadlīnijas atbalsta plānam).

Infografikas:

Papildus informācija par ārpusģimenes aprūpes formām, statusa iegūšanas soļiem un atbalsta iespējām pieejama ŠEIT

Aktuāla informācija par valsts apmaksāto psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un viņu tuviniekiem