2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Zivju fonda projekti

Projekts „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2023.gadā”

Projekta nosaukums

Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2023.gadā, Nr.23-00-S0ZF02-000006

Programma

Zivju fonds – Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana.

Projekta mērķis

Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros, radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai

Vidēja termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība

Rīcības virziens 12: Vide un dabas resursi

Uzdevums 46: Attīstīt publisko ūdeņu apsaimniekošanu

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros paredzēts papildināt zivju resursus Tepera, Bilskas, Lizdoles, Lubūžu, Dūķa, Kreiļu, Brengūža un  Seisuma ezeros atbilstoši katra ezera Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos noteiktajam. Zivju resursu pavairošana un dažādošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs.

Aktivitātes

Ar vienvasaras līdaku mazuļiem papildināt:

  • Lizdoles ezeru -5400gb,
  • Lubūžu ezeru -1000gb,
  • Dūķa ezeru -1800gb,
  • Kreiļu ezeru -1000gb,
  • Brengūža ezeru -1500gb,
  • Seisuma ezeru -1900gb.

Ar vienvasaras zandartu mazuļiem papildināt:

  • Zvārtavas ezeru -2500gb,
  • Tepera ezeru -900gb,

Bilskas ezeru -800gb.

Projekta realizācijas laiks 

Līdz 2023.gada 31.oktobrim.

Projekta izmaksas

Kopējās projekta izmaksas – 6149,22 EUR
Zivju fonds finansējums – 5472,80 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums – 676,42 EUR

Pievienotie dokumenti

01.06.2023

12.10.2023.

Projekts „Vaidavas upes un tās taimiņa, strauta foreles populācijas izpēte”

Projekta nosaukums

„Vaidavas upes un tās taimiņa, strauta foreles populācijas izpēte”, Nr. 23-00-S0ZF01-000007 

Programma

Zivju fonds – Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātnisko pētījumos zivsaimniecībā.

Projekta mērķis

Veikt Vaidavas upes un tās taimiņa, strauta foreles populācijas izpēti aptuveni 15 km garā posmā no valsts robežas līdz Grūbes HES aizsprostam, lai izstrādātu ieteikumus taimiņa, strauta foreles atražošanās sekmju un populācijas stāvokļa uzlabošanai Vaidavas upē.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai

Vidēja termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība

Rīcības virziens 12: Vide un dabas resursi

Uzdevums 46: Attīstīt publisko ūdeņu apsaimniekošanu

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros, sadarbībā ar kompetentu pētniecisku institūciju, ir paredzēts veikt Vaidavas lejteces izpēti, kurā Vaidavas lejteces posmā no robežas līdz Grūbes HES aizsprostam tiks novērtēta upes piemērotība taimiņa, strauta foreles nārstam, šīs sugas populācijas stāvoklis, kā arī tā uzlabošanas iespējas. Projekta rezultāti iespēju robežās tiks izmantoti turpmākajā Vaidavas lejteces apsaimniekošanas plānošanā un īstenošanā.

Aktivitātes

– Upes un piemērotības taimiņa, strauta foreles nārstam novērtēšana;

– Upes zivju faunas un faktisko taimiņa, strauta foreles dabiskās atražošanās sekmju novērtēšana;

– Ieteikumu taimiņa, strauta foreles atražošanās sekmju un populācijas stāvokļa uzlabošanai sagatavošana;

– Informatīva semināra par izpētē iegūtajiem datiem un iespējamo turpmāko rīcību upes apsaimniekošanā organizēšana.

Projekta realizācijas laiks 

2023. gada jūlijs – oktobris

Projekta izmaksas

Kopējās projekta izmaksas – 11 703,46 EUR
Zivju fonds finansējums – 10 000,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums – 1 703,46 EUR

Pievienotie dokumenti

Taimiņi_foreles_informatīvajam semināram_J.Bajinskis

Atjaunošanas pasākumi_

Vaidava_Smiltenes NP_izpete_gala atskaite

Vaidava_izpētes_rezultati

12. 05.2023

15.06.2023.

07.09.2023.

02.11.2023.

Projekts “Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs 2023.gadā”

 

Projekta nosaukums

„Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs 2023.gadā”, Nr. 23-00-S0ZF02-000044

Programma

Zivju fonds – Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana.

Projekta mērķis

Veikt zivju monitoringu un Gaujas ūdensteces tīrīšanu, atjaunojot dabiskās zivju dzīvotnes un nārsta vietas Gaujas upē ar kopējo platību 1,4 ha.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai

Vidēja termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība

Rīcības virziens 12: Vide un dabas resursi

Uzdevums 46: Attīstīt publisko ūdeņu apsaimniekošanu

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros plānots veikt potenciāli vislabvēlīgāko zivju dzīvotņu un nārsta teritoriju atjaunošanu 1,40 hektāru platībā, kas dos labvēlīgu ietekmi atražošanas programmā ielaisto zivju mazuļu izdzīvošanai, kā arī potenciāli jāpieaug zivju skaitam, kas nākotnē migrētu nārstot uz Gaujas augšteci un tās pietekām Vecpalsu un Vizlu. Projektā, papildus atjaunošanas darbiem, paredzēts veikt teritoriju zinātnisko novērtējumu divās sadaļās zivju fona, drifta (laša mazuļu potenciālās barības) monitoringu, kā arī veikt projekta realizācijas laukumu zinātnisko ekspertīzi.

Aktivitātes

– upes grunts kultivēšana, lai “izravētu” ūdensaugus;

– apzinātas un labiekārtotas potenciālās nārsta ligzdas un attīrītas dabiskās zivju dzīvotnes (bedres, dabīgie sanesumi u.tml.), atstājot laukumam nepieciešamās slēptuves – koku sagāzumus, paceres; 

– zivju fona un laša mazuļu potenciālās barības monitorings, kā arī projekta realizācijas laukumu zinātniskā ekspertīze.

Projekta realizācijas laiks 

2023. gada jūlijs – septembris

Projekta izmaksas

Kopējās projekta izmaksas – 13364,64 EUR
Zivju fonds finansējums – 11894,53 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums – 1470,11 EUR

Pievienotie dokumenti

Paveikti Sikšņu krāču tīrīšanas darbi

21.04.2023.

11.05.2023.

28.08.2023.

Projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2020.gadā”

Projekta nosaukums:
Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā
Projekta mērķis:
Projekta mērķis Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
Projekta aktivitātes:
Papildināti zivju resursi Bilskas ezerā ar 800 līdaku mazuļiem, Tepera ezerā ar 900 un Vidusezerā ar 300 līdaku mazuļiem, Lizdoles ezerā ar 5400 zandartu mazuļiem.
Projekta ilgums:
 
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2590,00 EUR. Zivju fonda finansējums ir 2305,10 EUR  un pašvaldības līdzfinansējums ir 284,90 EUR.
Pievienotie dokumenti:
Relīze 06.04.2020
Relīze 26.10.2020

Projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2019.gadā”

Projekta nosaukums:
Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā
Projekta mērķis:
Projekta mērķis Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
Projekta aktivitātes:
Palielināt un atjaunot zivju resursus Blomes dzirnavezerā ar 400 līdaku mazuļiem, Tepera ūdenskrātuvē ar 900 zandartu mazuļiem un Bilskas ezerā ar 800 zandartiem.
Projekta ilgums:
2019. gada jūnijs – oktobris
Projekta finansējums:
Kopējās projekta izmaksas – 822,00 EUR
Zivju fonds finansējums – 654,15 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums – 168,65 EUR
Pievienotie dokumenti:

Relīze 04.2019.
Relīze 10.2019.

Relīze 10.2019.
Relīze 12.2019.

Projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Lizdoles ezerā”

Zivju fonda pasākums:
Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.
Projekta mērķis:
Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros, un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Lizdoles ezerā, ielaižot tajā 5400 vienvasaras zandartu mazuļu.
Projekta realizācijas laiks:
2018.gada maijs – oktobris.
Projekta izmaksas:
Kopējās projekta izmaksas – 1633,50 EUR.
Zivju fonds finansējums – 1453,82 EUR.
Pašvaldības līdzfinansējums -179,68 EUR.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 29.05.2018.
Preses relīze 28.09.2018.

Projekts “Smiltenes novada pašvaldības policijas materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana zivju resursu aizsardzībai”

Zivju fonda pasākums:
Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība.
Projekta mērķis:
Zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Smiltenes novada unApes novada ūdenstilpēs, uzlabojot materiāltehnisko nodrošinājumu.
Kontaktpersonas:
Normunds Liepa, Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks”, tālrunis 64772034;
Zelma Mičule, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, zivju resursu aizsardzībai:
motorlaivas dzinēja iegāde (1 gab.).
Projekta realizācijas laiks:
2017.gada maijs – novembris.
Projekta izmaksas:
Kopējais projekta finansējums – 3149,00 EUR.
Zivju fonda līdzfinansējums – 2802,61 EUR.
Pašvaldības finansējums – 346,39 EUR.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 03.05.2017.

Projekts “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Smiltenes novada Lizdoles ezeram”

Zivju fonda pasākums:
Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma.
Projekta mērķis:
Veicināt zivsaimniecības attīstību Smiltenes novadā, izstrādājot zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumus Lizdoles ezeram.
Projekta nepieciešamības pamatojums:
Pašvaldība, saskaņā ar „Zemes pārvaldības likums” 15.panta „Jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldība” otro daļu, ir valdītājs tās administratīvajā teritorijā esošajiem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Smiltenes novada Launkalnes pagasta Lizdoles ezers (53,45ha) ir Smiltenes novada domes valdījumā.
Saskaņā ar Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam uzdevuma U1.4.1. „Izkopt Vidzemei raksturīgo dabas ainavu un kultūrainavu, saglabāt bioloģisko daudzveidību” pasākumu 1.4.1.3. „Ūdenstilpņu apsaimniekošana” Smiltenes novada dome vēlas veicināt ezeru potenciālo izmantošanu – makšķerēšanas, zivju resursu pavairošanu un vides un aktīvā tūrisma attīstību.
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde Lizdoles ezeram.
Projekta realizācijas laiks: 
2016.gada maijs – novembris.
Projekta izmaksas:
Kopējās plānotās izmaksas – 672,29 EUR, kur ekspluatācijas noteikumu izstrāde – 602,59 EUR un transporta izmaksas – 69,70 EUR.
Zivju fonda finansējums – 602,59 EUR.
Smiltenes novada domes līdzfinansējums 69,70 EUR.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 02.06.2016.
Preses relīze 25.10.2016.
Lizdoles ezera zivsaimnieciskie ekspluatācijas noteikumi.

Projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Bilskas un Blomes ezerā”

Zivju fonda pasākums:
Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.
Projekta mērķis:
Palielināt un atjaunot zivju resursus divos Smiltenes novada ezeros – Bilskas un Blomes.
Projekta nepieciešamības pamatojums:
2015.gadā abiem ezeriem izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kurus apstiprināja ar domes rīkojumu Nr.321-p, 02.10.2015.Abi ezeri pieder pie eitrofa tipa ezeriem, kas raksturīga samērā augsta potenciālā zivju produktivitāte.
04.06.2015. Blomes ezerā tika veikta kontrolzveja. Kopumā zivju krājumu pamatmasu veidos plauži, pliči, ruduļi, raudas, līņi un asari. Noteikumos pie zivju krājumu mākslīgās papildināšanas norādīta līdaku ielaišana.
No 04.06.-05.06.2015. Bilskas ezerā tika veikta kontrolzveja. Zivju krājumu pamatmasu veido plauži, līņi, raudas, asari un līdakas. Noteikumos pie zivju krājumu mākslīgās papildināšanas norādīta zandartu ielaišana.
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Bilskas ezerā;
Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Blomes ezerā.
Projekta realizācijas laiks:
2016.gada maijs – oktobris.
Projekta izmaksas:
Kopējās projekta izmaksas – 421,77 EUR, tai skaitā 322,21 EUR no projekta finansē Zivju fonds, 99,56 EUR no projekta finansē Smiltenes novada dome.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 08.04.2016.
Preses relīze 14.07.2016.
Preses relīze 25.10.2016.

Projekts “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Vecpalsas upē, Grundzāles pagastā”

Zivju fonda pasākums:
Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma.
Projekta mērķis:
Zivju resursu aizsardzības nolūkos izveidot hidroloģisko staciju Vecpalsas upes krastā, lai regulāri un efektīvi novērotu upes ūdens kvalitāti aiz dolomīta karjera ūdens izlaides vietas, tādā veidā veicinot dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību.
Projekta nepieciešamības pamatojums:
Smiltenes novada dome 24.10.2014. apstiprināja Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumus. Viens no teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumiem bija mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu Grundzāles pagastā četriem īpašumiem uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijām. Izstrādājot grozījumus no Dabas aizsardzības pārvaldes tika saņemti nosacījumi (05.06.2013.Nr.4.8/81/2013-N-E), kas tika iekļauti plānojumā. Dabas aizsardzības pārvaldes 7.nosacījums noteica, ka derīgo izrakteņu ieguves laikā Vecpalsas upē izvietot hidroloģisko staciju.
Dolomīta karjera potenciālā nelabvēlīgā ietekme uz zivju resursiem saistīta galvenokārt ar atradnēs atsūknētā gruntsūdens novadīšanu dabiskajās ūdenstecēs. Atsūknētā ūdens novadīšana Vecpalsas upē var izmainīt ūdensteces temperatūras režīmu un PH līmeni. Tāpat nereti no dolomīta atradnēm novadāmajā gruntsūdenī ir vērojama augsta suspendēto vielu koncentrācija.
Būtiski ir, lai Vecpalsas upes ūdens kvalitāte nepasliktinātos, ko iespējams kontrolēt uzstādot ūdens kvalitātes novērošanas staciju ar attālinātu datu ieguvi.
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Iegādāta un uzstādīta viena hidroloģiskā stacija ar attālinātu datu ieguvi zivju resursu aizsardzības pasākuma nodrošināšanai;
Iegūto datu publicēšana pašvaldības mājas lapā (plānots īstenot 2016.gadā).
Projekta realizācijas laiks:
2015.gada maijs – novembris.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas – 18137,90 EUR.
Zivju fonda līdzfinansējums  -13 350,00 EUR.
Pašvaldības finansējums – 4787,90 EUR.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 01.06.2015.
Preses relīze 30.11.2015.

Projekts „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novadā”

Zivju fonda pasākums:
Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība.
Projekta mērķis:
Zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Smiltenes novada ūdenstilpēs, pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinājumu un piesaistot papildus cilvēku resursus nārsta laikā.
Kontaktpersonas:
Normunds Liepa, Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks;
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, zivju resursu aizsardzībai: Eholote ar stiprinājumiem (1 gab.); Kvadracikls (1 gab.).
Zemessardzes darbinieku algošana (papildus Pašvaldības policijai) lašveidīgo zivj (taimiņu) berzes vietu apsardzei un nārsta vietu uzraudzībai.
Projekta realizācijas laiks:
2015.gada maijs – novembris
Projekta izmaksas:
Kopējais projekta finansējums – 17890,00 EUR
Zivju fonda līdzfinansējums – 13990.80 EUR
Pašvaldības finansējums – 3899,20 EUR
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 01.06.2015.
Preses relīze 30.11.2015.

Projekts „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros”

Zivju fonda pasākums:
Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.
Projekta mērķis:
Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros, un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Tepera ezerā;
Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Bilskas ezerā.
Projekta realizācijas laiks:
2015.gada maijs – oktobris
Projekta izmaksas:
Kopējās projekta izmaksas 980,00 EUR. Zivju fonda finansējums ir 100%.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 01.06.2015.
Preses relīze 01.07.2015.
Preses relīze 14.10.2015.
Foto – Zivju resursu pavairošana Bilskas ezerā
Foto – Zivju resursu pavairošana Tepera ezerā

Projekts „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Smiltenes novada ūdenstilpēm”

Zivju fonda pasākums:
Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma.
Projekta mērķis:
Veicināt zivsaimniecības attīstību Smiltenes novadā, izstrādājot zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumus Tepera ezeram, Vidusezeram, Bilskas ezeram un Blomes ezeram.
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde Tepera ezeram;
Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde Vidusezeram;
Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde Bilskas ezeram;
Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde Blomes ezeram.
Projekta realizācijas laiks:
2015.gada maijs – oktobris
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas ir 2220,83 EUR.
Zivju fonda līdzfinansējums ir 100% jeb 2134,88 EUR no projekta attiecināmajām izmaksām.
Pašvaldības līdzfinansējums ir 85,95 EUR.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 01.06.2015.
Preses relīze 14.10.2015.
Tepera ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
Vidusezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
Bilskas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
Blomes dzirnavezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Projekts “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novada ūdenstilpēs”

Zivju fonda pasākums:
Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība.
Projekta mērķis:
Zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Smiltenes novada ūdenstilpēs, pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinājumu un piesaistot papildus cilvēku resursus zivju nārsta laikā.
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, zivju resursu aizsardzībai: Termokamera (1gab.); GoPro videokamera ar stiprinājumiem (2gab.).
Zemessardzes darbinieku algošana (papildus Pašvaldības policijai) lašveidīgo zivju (taimiņu) berzes vietu apsardzei un nārsta vietu uzraudzība.
Projekta realizācijas laiks:
2014.gada maijs – novembris
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas – 6336,28 EUR, 100% no projekta finansē Zivju fonds.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 09.05.2014.
Preses relīze 06.11.2014.
Preses relīze 01.12.2014.

Projekts “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novada publiskajos ūdeņos”

Zivju fonda pasākums:
Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība.
Projekta mērķis:
Materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidošana zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošanai Smiltenes novadā
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, zivju resursu aizsardzībai: Piepūšamā laiva (1gab.); Laivas motors (1gab.); Termo binoklis (1gab.); Laivas transportēšanas piekabe (1gab.).
Projekta realizācijas laiks:
2013.gada maijs – novembris
Projekta izmaksas:
Kopējās projekta izmaksas 5066,78 LVL. Zivju fonda finansējums 4188,80 LVL un Pašvaldības līdzfinansējums 877,98 LVL.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 31.05.2013.
Preses relīze 29.11.2013.

Projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2022.gadā”

Projekta nosaukums:

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros paredzēts papildināt zivju krājumu resursus Vidusezerā ar 300 vienvasaras līdaku mazuļiem, Bilskas ezerā ar 800 vienvasaras līdaku mazuļiem, Tepera ezerā ar 900 vienvasaras līdaku mazuļiem, Blomes ezerā ar 400 vienvasaras līdaku mazuļiem, Lizdoles ezerā ar 5400 vienvasaras līdaku mazuļiem, Krogus ezerā ar 1000 vienvasaras līdakas mazuļiem.
Projekta ilgums:
Līdz 2022. gada oktobrim.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2768,48 EUR. Zivju fonda finansējums ir 2463,95 EUR  un pašvaldības līdzfinansējums ir 304,53 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada oktobrim.
Pievienotie dokumenti:

21.04.2022.

13.07.2022.

15.12.2022.