2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Zivju fonda projekti

Projekts “Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs 2023.gadā”

Projekta nosaukums

„Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs 2023.gadā”, Nr. 23-00-S0ZF02-000044

Programma

Zivju fonds – Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana.

Projekta mērķis

Veikt zivju monitoringu un Gaujas ūdensteces tīrīšanu, atjaunojot dabiskās zivju dzīvotnes un nārsta vietas Gaujas upē ar kopējo platību 1,4 ha.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai

Vidēja termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība

Rīcības virziens 12: Vide un dabas resursi

Uzdevums 46: Attīstīt publisko ūdeņu apsaimniekošanu

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros plānots veikt potenciāli vislabvēlīgāko zivju dzīvotņu un nārsta teritoriju atjaunošanu 1,40 hektāru platībā, kas dos labvēlīgu ietekmi atražošanas programmā ielaisto zivju mazuļu izdzīvošanai, kā arī potenciāli jāpieaug zivju skaitam, kas nākotnē migrētu nārstot uz Gaujas augšteci un tās pietekām Vecpalsu un Vizlu. Projektā, papildus atjaunošanas darbiem, paredzēts veikt teritoriju zinātnisko novērtējumu divās sadaļās zivju fona, drifta (laša mazuļu potenciālās barības) monitoringu, kā arī veikt projekta realizācijas laukumu zinātnisko ekspertīzi.

Aktivitātes

– upes grunts kultivēšana, lai “izravētu” ūdensaugus;

– apzinātas un labiekārtotas potenciālās nārsta ligzdas un attīrītas dabiskās zivju dzīvotnes (bedres, dabīgie sanesumi u.tml.), atstājot laukumam nepieciešamās slēptuves – koku sagāzumus, paceres; 

– zivju fona un laša mazuļu potenciālās barības monitorings, kā arī projekta realizācijas laukumu zinātniskā ekspertīze.

Projekta realizācijas laiks 

2023. gada jūlijs – septembris

Projekta izmaksas

Kopējās projekta izmaksas – 13364,64 EUR
Zivju fonds finansējums – 11894,53 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums – 1470,11 EUR

Pievienotie dokumenti

Paveikti Sikšņu krāču tīrīšanas darbi

21.04.2023.

11.05.2023.

28.08.2023.

Projekts „Vaidavas upes un tās taimiņa, strauta foreles populācijas izpēte”

Projekta nosaukums

„Vaidavas upes un tās taimiņa, strauta foreles populācijas izpēte”, Nr. 23-00-S0ZF01-000007 

Programma

Zivju fonds – Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātnisko pētījumos zivsaimniecībā.

Projekta mērķis

Veikt Vaidavas upes un tās taimiņa, strauta foreles populācijas izpēti aptuveni 15 km garā posmā no valsts robežas līdz Grūbes HES aizsprostam, lai izstrādātu ieteikumus taimiņa, strauta foreles atražošanās sekmju un populācijas stāvokļa uzlabošanai Vaidavas upē.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai

Vidēja termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība

Rīcības virziens 12: Vide un dabas resursi

Uzdevums 46: Attīstīt publisko ūdeņu apsaimniekošanu

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros, sadarbībā ar kompetentu pētniecisku institūciju, ir paredzēts veikt Vaidavas lejteces izpēti, kurā Vaidavas lejteces posmā no robežas līdz Grūbes HES aizsprostam tiks novērtēta upes piemērotība taimiņa, strauta foreles nārstam, šīs sugas populācijas stāvoklis, kā arī tā uzlabošanas iespējas. Projekta rezultāti iespēju robežās tiks izmantoti turpmākajā Vaidavas lejteces apsaimniekošanas plānošanā un īstenošanā.

Aktivitātes

– Upes un piemērotības taimiņa, strauta foreles nārstam novērtēšana;

– Upes zivju faunas un faktisko taimiņa, strauta foreles dabiskās atražošanās sekmju novērtēšana;

– Ieteikumu taimiņa, strauta foreles atražošanās sekmju un populācijas stāvokļa uzlabošanai sagatavošana;

– Informatīva semināra par izpētē iegūtajiem datiem un iespējamo turpmāko rīcību upes apsaimniekošanā organizēšana.

Projekta realizācijas laiks 

2023. gada jūlijs – oktobris

Projekta izmaksas

Kopējās projekta izmaksas – 11 703,46 EUR
Zivju fonds finansējums – 10 000,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums – 1 703,46 EUR

Pievienotie dokumenti

Taimiņi_foreles_informatīvajam semināram_J.Bajinskis

Atjaunošanas pasākumi_

Vaidava_Smiltenes NP_izpete_gala atskaite

Vaidava_izpētes_rezultati

12. 05.2023

15.06.2023.

07.09.2023.

02.11.2023.

 

Projekts „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2023.gadā”

Projekta nosaukums

Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2023.gadā, Nr.23-00-S0ZF02-000006

Programma

Zivju fonds – Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana.

Projekta mērķis

Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros, radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai

Vidēja termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība

Rīcības virziens 12: Vide un dabas resursi

Uzdevums 46: Attīstīt publisko ūdeņu apsaimniekošanu

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros paredzēts papildināt zivju resursus Tepera, Bilskas, Lizdoles, Lubūžu, Dūķa, Kreiļu, Brengūža un  Seisuma ezeros atbilstoši katra ezera Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos noteiktajam. Zivju resursu pavairošana un dažādošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs.

Aktivitātes

Ar vienvasaras līdaku mazuļiem papildināt:

  • Lizdoles ezeru -5400gb,
  • Lubūžu ezeru -1000gb,
  • Dūķa ezeru -1800gb,
  • Kreiļu ezeru -1000gb,
  • Brengūža ezeru -1500gb,
  • Seisuma ezeru -1900gb.

Ar vienvasaras zandartu mazuļiem papildināt:

  • Zvārtavas ezeru -2500gb,
  • Tepera ezeru -900gb,

Bilskas ezeru -800gb.

Projekta realizācijas laiks 

Līdz 2023.gada 31.oktobrim.

Projekta izmaksas

Kopējās projekta izmaksas – 6149,22 EUR
Zivju fonds finansējums – 5472,80 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums – 676,42 EUR

Pievienotie dokumenti

01.06.2023

12.10.2023.

 

Header text