2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Iedzīvotāju padomes

Iedzīvotāju padome ir konsultatīva institūcija, kas sastāv no padomes darbības teritorijas iedzīvotājiem.

Padomes izveidošanas mērķis ir nodrošināt vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un pašvaldības teritorijas attīstību, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam.

Iedzīvotāju padomju izveidošanu, darbības uzdevumus, tiesības un pienākumus nosaka 2023. gada 19. oktobra pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22/23 “Smiltenes novada pašvaldības iedzīvotāju padomju nolikums”.

Lai nodrošinātu katras administratīvās teritorijas pārstāvniecību, nolikums paredz izveidot 15 iedzīvotāju padomes katrā pilsētas un pagasta teritorijā:

 • Apes pilsētas un pagasta iedzīvotāju padome;
 • Bilskas pagasta iedzīvotāju padome;
 • Blomes pagasta iedzīvotāju padome;
 • Brantu pagasta iedzīvotāju padome;
 • Drustu pagasta iedzīvotāju padome;
 • Gaujienas pagasta iedzīvotāju padome;
 • Grundzāles pagasta iedzīvotāju padome;
 • Launkalnes pagasta iedzīvotāju padome;
 • Palsmanes pagasta iedzīvotāju padome;
 • Raunas pagasta iedzīvotāju padome;
 • Smiltenes pagasta iedzīvotāju padome;
 • Smiltenes pilsētas iedzīvotāju padome;
 • Trapenes pagasta iedzīvotāju padome;
 • Variņu pagasta iedzīvotāju padome;
 • Virešu pagasta iedzīvotāju padome.

Locekļu skaits padomēs noteikts atbilstoši teritoriālajam iedalījumam un proporcionāli iedzīvotāju skaitam: pagastos 5, bet Smiltenes pilsētā – 7 locekļi.  

Par iedzīvotāju padomes locekli var būt:

 • Latvijas vai Eiropas savienības pilsonis, kurš ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā;
 • persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu.

Par padomes locekli nav atļauts būt:

 • domes deputātam, pašvaldības izpilddirektoram un viņa vietniekam.

INFOGRAFIKA PAR PADOMES DARBĪBU 

INFOGRAFIKA PAR KANDIDĀTU PIETEIKŠANU PAGARINĀJUMS 

INFOGRAFIKA PAR KANDIDĀTU BALSOŠANU 

 

Pagarināta pieteikumu iesniegšana līd

Līdz 2024. gada 24. aprīlim pagarināts termiņš kandidātu pieteikšanai iedzīvotāju padomēm. Līdz 31. martam saņemti kopumā 56 kandidātu pieteikumi (pēc termiņa 6), kas nozīmē, ka noteiktais locekļu skaits, lai  uzsāktu padomes veidošanas procesu, ir sasniegts tikai 6 pagastos.

Pieteikšanās iedzīvotāju padomēm izsludināta šādās novada administratīvajās teritorijās: Smiltenes pilsētā, Palsmanes, Virešu, Grundzāles, Gaujienas, Raunas, Blomes, Smiltenes pagastos, Apes pilsētā un pagastā. Visi iesniegtie kandidātu pieteikumi, kas saņemti šajās vietās pēc pirmā iesniegšanas termiņa, tiek pieņemti un nav atkārtoti jāiesniedz. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un pieteikt savu kandidatūru vai ieteikt kādu citu darbam iedzīvotāju padomes sastāvā, lai uzsāktu padomes veidošanu. Pēc otrā termiņa noslēgšanās un datu apkopošanas pašvaldība maijā organizēs balsošanu par padomes kandidātiem.  

Iedzīvotāju padomju kandidātu pieteikumus var iesniegt:

 • klātienē Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā un tā struktūrvienībās Apē, Raunā, Drustos, Variņos, Gaujienā, Trapenē, Grundzālē, Palsmanē vai pagastu pārvaldēs;
 • sūtot pieteikuma veidlapu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu [email protected].

Kandidātus iedzīvotāju padomes locekļa amatam var izvirzīt ikviens attiecīgā pagasta/pilsētas iedzīvotājs, iesniedzot ar kandidātu rakstveidā saskaņotu pieteikumu. Iedzīvotājs ir tiesīgs pieteikt arī savu kandidatūru darbam iedzīvotāju padomē.

Pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT vai klientu apkalpošanas centros un pagastu pārvaldēs.

Ar nolikumu var iepazīties ŠEIT

Kandidātu pieteikumus apkopos un pārbaudīs pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija. Situācijās, kurās kādā padomē būs pieteicies nepietiekams kandidātu skaits, tiks izsludināta atkārtota pieteikšanās. Pēc datu apkopošanas pašvaldība organizēs balsošanu par padomes kandidātiem.

INFOGRAFIKA PAR KANDIDĀTU PIETEIKŠANU PAGARINĀJUMS 

 

Balsošana

Informācija tiks papildināta, kad uzsāksies balsošana!