2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Izglītības pārvalde

Izglītības pārvalde ir Smiltenes novada domes nodaļa, kura pilda normatīvajos aktos novada pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno Smiltenes novada pašvaldības kompetenci izglītībā.

Pārvalde veic šādas funkcijas:

 • Nodrošina savas kompetences ietvaros izglītības jautājumos spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu Smiltenes novada izglītības iestādēs;
 • Nodrošina noteiktās kompetences ietvaros Smiltenes novada domes lēmumu izpildi Smiltenes novada izglītības iestādēs;
 • Izstrādā un iesniedz Smiltenes novada domei priekšlikumus par izglītības iestāžu vadītāju iecelšanu amatā un atbrīvošanu;
 • Iesniedz priekšlikumus Smiltenes novada domei to pakļautības izglītības iestāžu dibināšanai, slēgšanai vai reorganizēšanai, saskaņojot ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī klašu atvēršanai, apvienošanai vai slēgšanai;
 • Koordinē Smiltenes novada pašvaldības pārziņā esošo izglītības iestāžu darbību un pārrauga izglītības iestāžu nodrošināšanu ar metodiskajiem materiāliem.
 • Analizē novada izglītības iestāžu darbības un izglītības procesa kvalitāti, izstrādā priekšlikumus novada izglītības iestāžu darba uzlabošanai un iesniedz tos attiecīgajās izglītības iestādēs un Smiltenes novada domē;
 • Izstrādā priekšlikumus valsts piešķirto līdzekļu sadalei novada speciālajām izglītības iestādēm, kā arī pamata un vispārējās vidējās izglītības mācību iestāžu, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības, interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku algām atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajiem normatīviem, kā arī kontrolē minēto līdzekļu racionālu izmantošanu;
 • Saskaņo novada pedagoģisko darbinieku tarifikācijas;
 • Organizē novada pedagogu un atbalsta personāla profesionālās meistarības pilnveidi
 • Koordinē metodisko darbu izglītības iestādēs;
 • Nodrošina atbalstu Smiltenes novada izglītības iestāžu akreditācijā konstatēto nepieciešamo uzlabojumu veikšanai;
 • Organizē novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu un pārrauga iekļaujošās izglītības īstenošanu;
 • Izstrādā priekšlikumus novada vērtībizglītības darbības stratēģijai un koordinē tās īstenošanu;
 • Sadarbībā ar novada izglītības iestādēm organizē novada skolēnu Dziesmu un deju svētkus un koordinē līdzdalību Vidzemes un valsts Skolu jaunatnes pasākumos un ar Bērnu un Jauniešu interešu izglītības centru organizē novada skolēnu interešu izglītību;
 • Koordinē un organizē novada teritorijā esošo izglītības iestāžu pedagogu darba kvalitātes novērtēšanu, nodrošinot novada līmenī vērtējamās kvalitātes pakāpes pretendentu novērtēšanu;
 • Nodrošina Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktās stingrās uzskaites un obligātās dokumentācijas saņemšanu un to izlietošanas uzskaiti;
 • Organizē un koordinē valsts pārbaudes darbu norisi, sertifikātu saņemšanu un rezultātu analīzi Smiltenes novada izglītības iestādēs un atbrīvo izglītojamos no valsts pārbaudes darbiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • Organizē novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskos lasījumus, salidojumus, konkursus, konferences un skates;
 • Pārrauga novada izglītības informācijas bāzi, t.sk. obligātā izglītības vecuma bērnu, pedagogu datu bāzi sadarbībā ar Smiltenes novada domes Informācijas tehnoloģiju nodaļu un bērnu rindu uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādēs;
 • Nodrošina informācijas apmaiņu starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un novada izglītības iestādēm;
 • Koordinē ilgstoši slimo un bērnu ar īpašām vajadzībām apmācību Smiltenes novadā;
 • Savas kompetences ietvaros sagatavo dokumentus novada pedagoģisko darbinieku apbalvošanai par ieguldījumu izglītības attīstībā;
 • Piešķir pārvaldes Atzinības rakstus saskaņā ar pārvaldes Atzinības raksta nolikumu;
 • Veicina jaunāko tehnoloģiju ieviešanu novada izglītības iestādēs;
 • Pieņem apmeklētājus un izskata iedzīvotāju ierosinājumus un sūdzības izglītības jautājumos;
 • Savas kompetences ietvaros veicina un saskaņo izglītības programmu izstrādi un īstenošanu;
 • Organizē karjeras izglītības darbu novada izglītības iestādēs;
 • Veic citas ar izglītību saistītās Smiltenes novada domes deleģētās funkcijas un operatīvos uzdevumus;
 • Veicina logopēda un izglītības psihologa pieejamību novada skolēniem, skolotājiem, vecākiem;
 • Nodrošināt skolēnu pārvadājumu plānošanu.