Domes sēdes

02.09.2021

Ārkārtas domes sēde 02.09.2021. plkst. 14.00

Darba_kārtība Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi

20.08.2021

Domes sēde 25.08.2021.

Darba kārtība (precizēta) Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts I daļa
Audio ieraksts II daļa
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
94. Par nekustamā īpašuma “Lejas Purenes”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
95.Par nekustamā īpašuma "Bitītes", Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
96. Par izsoles atzīšanu par nenotikušu un jaunas elektroniskās izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam “Vadžu ferma”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
97. Par nekustamā īpašuma Stacijas iela 15-2, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
98. Par nekustamā īpašuma “Siļķītes”, Blomes pagastā, atsavināšanu, pārdošanu par brīvu cenu
#
#
99. Par telpu nedzīvojamā ēkā Cēsu iela 9, Blomē, Blomes pagastā nodošanu nomā.
#
#
100. Par pievienošanos Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās
#
#
101.-104. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
#
#
105. Par materiālā atbalsta sniegšanu ēdināšanas pakalpojumiem Apes pilsētas, Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagastu vispārējās izglītības iestāžu 5.-9. klašu izglītojamiem
#
#
106. Par materiālo atbalstu Smiltenes novada Apes pilsētas, Apes, Gaujienas, Trapenes, Virešu pagastu ģimenēm, uzsākot 2021./2022.mācību gadu
#
#
107. Par Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikuma apstiprināšanu
#
#
108. Par Smiltenes novada pašvaldības domes interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāva apstiprināšanu
#
#
109. Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” projekta apstiprināšana
#
#
110. Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības programmu apguvei 2021./2022.mācību gadā Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā
#
#
111. Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu 2021./2022. mācību gadā Gaujienas mūzikas un mākslas skolā
#
#
112. Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu 2021./2022. mācību gadā Smiltenes Mākslas skolā
#
#
113. Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu 2021./2022. mācību gadā Smiltenes Mūzikas skolā
#
#
114. Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu 2021./2022. mācību gadā Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā
#
#
115. Par Smiltenes novada pašvaldības kultūras iestāžu reorganizācijas uzsākšanu
#
#
116. Par grozījumu 2021.gada 28.jūlija lēmumā Nr. 77 “Pašvaldības iestāžu – Apes novada Bāriņtiesa un Smiltenes novada Bāriņtiesa, reorganizācijas uzsākšanu”
#
#
117. Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sociālais dienests” nolikuma apstiprināšana
#
#
118. Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sociālais dienests” amata vienību sarakstu apstiprināšanu
#
#
119. Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada bāriņtiesa” nolikuma apstiprināšanu
#
#
120. Par Smiltenes novada Bāriņtiesas amata vienību sarakstu apstiprināšanu
#
#
121. Par Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu
#
#
122. Par Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” nolikuma apstiprināšanu
#
#
123. Par Raunas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
#
#
124. Par Gaujienas mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
#
#
125. Par Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
#
#
126. Par Gaujienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
#
#
127. Par Trapenes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
#
#
128. Par Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
#
#
129. Par Smiltenes Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu
#
#
130. Par izmaiņām Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes amatu vienību sarakstā
#
#
131. Par izmaiņām Smiltenes vidusskolas amatu vienību sarakstā
#
#
132. Par grozījumiem Smiltenes novada Apes pilsētas un pagasta pārvaldes amata vienību sarakstā
#
#
133. Noteikumu Nr. 3/20 „Smiltenes novada pašvaldības Informācijas sistēmu drošības politika” projekta apstiprināšana
#
#
134. Par Smiltenes novada pašvaldības Privātuma politikas apstiprināšanu
#
#
135. Par atsevišķu valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai
#
#
136. Par biedrības “Sabiedrība un attīstība” adreses reģistrēšanu Atmodas ielā, Smiltenē
#
#
137. Par Smiltenes novada domes lēmuma apstiprināšanu aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases uzsāktā projekta realizēšanai
#
#
138. Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības prioritārā investīciju projekta „Smiltenes stadiona laukuma un teritorijas labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā “Teperis”” īstenošanai
#
#
139. Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības investīciju projekta “Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve” īstenošanai
#
#
140. Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības investīciju projekta “Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā” īstenošanai
#
#
141. Par iestādes “Apes kultūras un tūrisma centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
#
#
142. Par valsts dotāciju administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu finansēšanai
#
#
143. Par Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas sporta kompleksa jumta remontu
#
#
144. Par Jāzepa Vītola memoriālā muzeja "Anniņas" ēkas energoefektivitātes uzlabošanas būvprojekta un energosertifikāta izstrādi
#
#
145. Par projektu iesniegšanu konkursā “Iedvesmas bibliotēka”
#
#
146. Par finansējumu projektam “Bērensa kapličas atjaunošana”
#
#
147. Par Smiltenes novada zīmola apmācībām nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem un projekta aktivitāšu turpināšanu
#
#
148. Par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas vadības grupas apstiprināšanu
#
#
149. Par lokālplānojuma 31 zemes vienībai Grotūža ciemā, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
#
#
150. Par vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu
#
#
151. Par Smiltenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļu ievēlēšanu
#
#
152. Par Smiltenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļu ievēlēšanu
#
#
153. Par Smiltenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļu ievēlēšanu
#
#
154. Par Smiltenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļu ievēlēšanu
#
#
155. Par Smiltenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļu ievēlēšanu
#
#
156. Par Smiltenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļu ievēlēšanu
#
#
157. Par Smiltenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļu ievēlēšanu
#
#
158. Saistošo noteikumu “Par Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto saistošo noteikumu publicēšanas vietu” projekta apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana
#
#
159. Saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
160. Par Apes novada domes izpilddirektora atbrīvošanu no amata
#
#
161. Par Raunas novada domes izpilddirektora atbrīvošanu no amata un L.Zūdiņas iecelšanu Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Raunas pagasta pārvalde” vadītāja amatā
#

12.08.2021

Ārkārtas domes sēde 12.08.2021. plkst. 16.00

Darba_kārtība–Nr7_ārkārtas Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
81. Par kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieku maiņu
#
#
82. Par publiskas tirdzniecības vietas noteikšanu pasākuma “Apes pilsētas svētki” ietvaros
#
#
83. Par Smiltenes novada pašvaldības Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijas izveidošanu un Nolikuma Nr.11/21 “Smiltenes novada pašvaldības Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijas nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
84. Par Smiltenes novada pašvaldības Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijas ievēlēšanu.
#
#
85. Par Smiltenes novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas izveidošanu un Nolikuma Nr.12/21 “Smiltenes novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums”
#
#
86. Par Smiltenes novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas ievēlēšanu
#
#
87. Par Smiltenes novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas nolikuma apstiprināšanu
#
#
88. Par Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijas izveidošanu un Nolikuma Nr.14/21 “Nekustamā īpašuma lietu komisijas nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
89. Par pašvaldības administratīvajiem aktiem, kuru pieņemšana tiek deleģēta Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijai
#
#
90. Par Smiltenes novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”
#
#
91. Par Smiltenes novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība”
#
#
92. Par augošu koku atsavināšanu nekustamajā īpašumā “Zīleskalns”, Grundzāles pagastā
#
#
93. Par augošu koku atsavināšanu nekustamajā īpašumā “Meži”, Variņu pagastā
#

03.08.2021

Ārkārtas domes sēde 03.08.2021. plkst. 16.00

darba kārtība Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
80. Par Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas izveidošanu un ievēlēšanu
#

23.07.2021

Domes sēde 28.07.2021.

Darba kārtība -precizēta Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
25. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 7, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
26. Par nekustamā īpašuma “Kaivas”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
27. Par nekustamā īpašuma “Dadži”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
28. Par nekustamā īpašuma “Pūpoli”, Trapenes pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
29. Par nekustamā īpašuma “Pujas 3”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
30. Par nekustamā īpašuma “Jaunbekuri”, Raunas pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
31. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Valmieras iela 11 k-44”, Smiltenē, Smiltenes novadā
#
#
32. Par zemes ierīcības projekta “Starpas”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, apstiprināšanu
#
#
33. Par zemes ierīcības projekta “Žīguri”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, apstiprināšanu
#
#
34. Par zemes ierīcības projekta “Jaunmieriņi”, Raunas pagastā, apstiprināšanu
#
#
35. Par zemes ierīcības projekta “Zeģi”, Raunas pagastā, apstiprināšanu
#
#
36. Par zemes ierīcības projekta “Kalna iela 44”, Raunā, Raunas pagastā, apstiprināšanu
#
#
37. Par zemes ierīcības projekta “Cimziņi”, Raunas pagastā, apstiprināšanu
#
#
38. Par nekustamā īpašuma “Valsts brīvā zeme (Vārpa Nr.4)”, Smiltenes pagastā, nomu
#
#
39. Par nekustamā īpašuma “Individuālās garāžas”, Launkalnes pagastā, nomu
#
#
40. Par nekustamā īpašuma “Individuālās garāžas”, Launkalnes pagastā, nomu
#
#
41. Par nekustamā īpašuma “Individuālās garāžas”, Launkalnes pagastā, nomu
#
#
42. Par nekustamā īpašuma “Individuālās garāžas”, Launkalnes pagastā, nomu
#
#
43. Par nekustamā īpašuma “Individuālās garāžas”, Launkalnes pagastā, nomu
#
#
44. Par nekustamā īpašuma “Individuālās garāžas”, Launkalnes pagastā, nomu
#
#
45. Par nekustamā īpašuma “Individuālās garāžas”, Launkalnes pagastā, nomu
#
#
46. Par nekustamā īpašuma Vidzemes iela 16, Smiltenē, nomu
#
#
47. Par nekustamā īpašuma Vidzemes iela 16, Smiltenē, nomu
#
#
48. Par nekustamā īpašuma “Vidus Svikas” zemes vienības nomas līguma slēgšanu
#
#
49. Par augošu koku atsavināšanu
#
#
50. Par augošu koku atsavināšanu
#
#
51. Par augošu koku atsavināšanu
#
#
52. Par grozījumu veikšanu Smiltenes novada domes izsniegtās Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.9.1./31
#
#
53. Par telpu Dīķa ielā 6, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā, nomas tiesību termiņa pagarināšanu
#
#
54. Par ēkas tehnisko stāvokli nekustamajā īpašumā Dakteru iela 47, Smiltene, Smiltenes novads un tās nojaukšanu
#
#
101.-104. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
#
#
60. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” ieceres realizēšanai daudzdzīvokļu mājas Abulas ielā 6, Smiltenē, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai
#
#
61. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” ieceres realizēšanai daudzdzīvokļu mājas Kalna ielā 8, Smiltenē, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai
#
#
62. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” daudzdzīvokļu mājas Pils ielā 4, Smiltenē, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi.
#
#
63. Par projekta “Tranzītielas seguma atjaunošana, Smiltenē” finansējumu
#
#
64. Par būvprojekta izstrādi “Rūpniecības ielas atjaunošana, Smiltenē”
#
#
65. Par finansējuma piešķiršanu
#
#
66. Par Smiltenes novada domes lēmumu apstiprināšanu aizņēmumu saņemšanai no Valsts kases uzsākto projektu realizēšanai
#
#
67. Par saistošo noteikumu Nr. 2/21 „Par Smiltenes novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam” projekta apstiprināšanu
#
#
68. Par turpmāko rīcību ar “Jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu”
#
#
69. Par Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas izveidošanu un Nolikuma Nr. 8/21 “Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
70. Par Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas izveidošanu un ievēlēšanu
#
#
71. Noteikumu Nr. 2/21 “Smiltenes novada pašvaldības Iepirkumu organizēšanas kārtība” projekta apstiprināšana
#
#
72. Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu noteikšanu
#
#
73. Par Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas izveidošanu un Nolikuma Nr. 9/21 “Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums” apstiprināšanu
#
#
74. Par Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas izveidošanu un ievēlēšanu
#
#
75. Par Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas izveidošanu un Nolikuma Nr. 10/21 “Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
76. Par pašvaldības iestāžu - Smiltenes novada domes Sociālā dienesta, Apes novada Sociālā dienesta un Raunas novada domes Sociālā dienesta, reorganizācijas uzsākšanu
#
#
77. Par pašvaldības iestāžu – Apes novada Bāriņtiesa un Smiltenes novada Bāriņtiesa, reorganizācijas uzsākšanu
#
#
78. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija lēmuma Nr.3 “Par Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu”(sēdes protokols Nr. 2, §.2.) atcelšanu
#
#
79. Par Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka vietnieks sadarbībai ar uzņēmējiem ievēlēšanu
#

15.07.2021

Ārkārtas domes sēde 15.07.2021. plkst. 15.30

Darba_kart_Nr4_15072021_arkartas Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
16. Par Smiltenes novada Apes pilsētas un pagasta pārvaldes izveidošanu
#
#
17. Par Smiltenes novada Drustu pagasta pārvaldes izveidošanu
#
#
18. Par Smiltenes novada Raunas pagasta pārvaldes izveidošanu
#
#
19. Par Smiltenes novada Apes pilsētas un pagasta pārvaldes, Drustu pagasta pārvaldes un Raunas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstu apstiprināšanu
#
#
20. Nolikuma Nr.7/21 “Pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Centrālā administrācija” nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
21. Par Smiltenes novada Centrālās administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu
#
#
22. Par A. Lapiņa iecelšanu Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora amatā
#
#
23. Par atklātu konkursu uz Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku, Apes pilsētas un Apes pagasta pārvaldes vadītāju, Drustu pagasta pārvaldes un Raunas pagasta pārvaldes vadītāju amatiem
#
#
24. Par bāriņtiesas funkciju nodrošināšanu
#

08.07.2021

Ārkārtas domes sēde 08.07.2021. plkst. 15.00

darba_kartiba_Nr3_08072021 Lejuplādēt Darba kārtība
Domes_s_audio_Nr3_08072021_arkartas
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
6. Saistošo noteikumu Nr. 1 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
7. Nolikuma Nr. 1 „Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
8. Nolikuma Nr. 2 „Smiltenes novada pašvaldības domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
9. Nolikuma Nr. 3 „Smiltenes novada pašvaldības domes Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgās komitejas nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
10. Noteikumu Nr.1 “Darba samaksas noteikumi domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem un deputātiem” projekta apstiprināšana un mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētājam un domes priekšsēdētāja vietniekiem kultūras un sociālajos jautājumo
#
#
11. Par atalgojuma noteikšanu Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam
#
#
12. Par Smiltenes novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē
#
#
13. Par pašvaldības izpilddirektoru izvērtēšanas komisijas izveidošanu
#
#
14. Par atbildīgajām amatpersonām par arhīvu un lietvedību
#
#
15. Par atsevišķu valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai
#

01.07.2021

Ārkārtas domes sēde 01.07.2021. plkst. 16.00

darba_kartiba_Nr2_01072021 Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
2. Par Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
#
#
3. Par Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
#
#
4. Par Smiltenes novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju izveidošanu
#
#
5. Par Smiltenes novada pašvaldības domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu
#

30.06.2021

Domes sēde 01.07.2021.

darba_kartiba_Nr1_01072021 Lejuplādēt Darba kārtība
Domes_sede_audio_Nr1_01072021
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
1. Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vēlēšanas
#

30.06.2021

Smiltenes novada domes sēde 29.06.2021.

Domes_s_DK_Nr9_29062021_precizēta_1 Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
324. Par līdzfinansējumu projektam “Infrastruktūras uzlabošana “Tepera” stadionā Smiltenē”
#
#
325. Par investīciju projekta "Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve" iesniegšanu valsts aizdevuma saņemšanai
#
#
326. Par uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” rezultātu apstiprināšanu
#
#
327. Par nekustamā īpašuma Stacijas iela 15-2, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
328. Par nekustamā īpašuma “Bitītes”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
329. Par nekustamā īpašuma "Zarvāļapses", Blomes pagastā, Smiltenes novadā, ½ domājamās daļas zemes atsavināšanu
#
#
330. Par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam "Rauzas Kraujiņas", Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
331. Par nekustamā īpašuma “Kazēkas 2”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
332. Par nekustamā īpašuma "Kalēji", Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
333. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Cēsu iela 10-4, Blomē, Blomes pagastā Smiltenes novadā, elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
#
#
334. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Cēsu iela 10-7, Blomē, Blomes pagastā Smiltenes novadā, elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
#
#
335. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “F/A Dzeņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
#
#
336. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Brīvzemes”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
#
#
337. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ilgas 161”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
#
#
338. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kalna Noras", Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
#
#
339. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kalna Bērzi", Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
#
#
340.Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
#
#
341. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķirši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu
#
#
342. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Tīreļi", Brantu pagasts, Smiltenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
#
#
343. Par elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu un jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam “Vecpalsas”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
344. Par nekustamā īpašuma “Siļķītes”, Blomes pagastā, atsavināšanu, pārdošanu par brīvu cenu
#
#
345. Par adreses “Kalnasilmaļi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, piešķiršanu
#
#
346. Par adreses “Mālkalni”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, piešķiršanu
#
#
347. Par nekustamā īpašuma “Mākoņaitas”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
348. Par nekustamā īpašuma “Gaides”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
349. Par nekustamā īpašuma “Tāles”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
350. Par nekustamā īpašuma “Jaunlejas Bindes”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
351. Par zemes ierīcības projekta “Imantas”, Blomes pagastā, apstiprināšanu
#
#
352. Par zemes ierīcības projekta “Medņi”, Variņu pagastā, apstiprināšanu
#
#
353. Par zemes ierīcības projekta “Kalna Ķelpi”, Smiltenes pagastā, apstiprināšanu
#
#
354. Par nekustamā īpašuma Atmodas iela 4A, Smiltenē, nomu
#
#
355. Par nekustamā īpašuma Atmodas iela 4A, Smiltenē, nomu
#
#
356. Par nekustamā īpašuma Daugavas iela 39, Smiltenē, nomu
#
#
357. Par nekustamā īpašuma “Jaunvederu zeme”, Grundzāles pagastā, nomu
#
#
358. Par nekustamā īpašuma “Attīrīšanas iekārtas”, “Skolas aka”, “Sūkņa māja”, “Centra aka”, “Ūdenstornis”, Grundzāles pagastā, nomu
#
#
359. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
#
#
360. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
#
#
361. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
#
#
362. Par nekustamā īpašuma ar adresi Baznīcas laukums 16, Smiltene daļas iegādi pašvaldības autonomo funkciju izpildei
#
#
363. Par valsts nekustamo īpašumu Smiltenes pilsētā un Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, pārņemšanas pašvaldības īpašumā ierosināšanu
#
#
364. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
#
#
365. Par pamatlīdzekļu pārņemšanu bezatlīdzības lietošanā
#
#
366. Par lokālplānojuma, 31 zemes vienībai Grotūža ciemā, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
#
#
367. Par projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projekti” rezultātu apstiprināšanu
#
#
368. Par izmaiņām Palsmanes pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā
#
#
369.Par izmaiņām Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes no pašvaldības budžeta finansējamo amatu vienību sarakstā
#
#
370. Par atsevišķu valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai
#
#
371. Par iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā
#
#
372. Par iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā
#
#
373. Par Smiltenes novada domes 2021. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 9/21 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2019. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/19 “Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasnie
#
#
374. Par izpilddirektora vietnieces atbrīvošanu no amata
#
#
375. Par Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu
#
#
376. Par Smiltenes novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
#

25.05.2021

Smiltenes novada domes sēde 26.05.2021.

Darba kārtība precizēta Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts I daļa
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
264. Par 2021.gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā rezultātu apstiprināšanu
#
#
265. Par investīciju projektu “Ventilācijas sistēmas izbūve Palsmanes pamatskolas internāta ēkā”
#
#
266. Par projekta pieteikuma iesniegšanu “EUCF” programmā
#
#
267. Par projekta pieteikumu "Bērensa kapličas atjaunošana"
#
#
268. Par projekta pieteikuma "Jakoba Langes kapu pieminekļa restaurācija" iesniegšanu Valsts kultūras kapitāla fondā
#
#
269. Par pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekta “Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija” pieteikuma iesniegšanu
#
#
270. Par pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekta “Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu 2.kārtas pārbūve” pieteikuma iesniegšanu
#
#
271. Par nekustamā īpašuma "Mežvijas" Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
272. Par nekustamā īpašuma “Zarvāļapses”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
273. Par nekustamā īpašuma “Bitītes”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
274. Par nekustamā īpašuma “Rauzas Kraujiņas”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
275. Par nekustamā īpašuma Stacijas iela 15 - 2, Smiltenē, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
276. Par nekustamā īpašuma “Ceriņi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
277. Par nekustamā īpašuma “Āres”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
278. Par nekustamā īpašuma “Starpas”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
279. Par nosaukuma un adreses “Jasmīni”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, piešķiršanu
#
#
280. Par Smiltenes novada domes 2020.gada 27.maija lēmuma Nr.311 (protokols Nr.9, 12.§.) “Par zemes ierīcības projekta “Alejas”, Grundzāles pagastā, apstiprināšanu” precizēšanu
#
#
281. Par nekustamā īpašuma “Cēsu iela 7”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
282. Par nekustamā īpašuma “Kainaiži”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
283. Par nekustamā īpašuma Ezera iela 5, Smiltenē nomu
#
#
284. Par nekustamā īpašuma “Ezerkalni”, Bilskas pagastā, nomu
#
#
285. Par nekustamā īpašuma Kapu iela 5, Smiltenē nomu
#
#
286. Par nekustamā īpašuma “Mēru ūdenstornis”, “Mēru ūdenssūknētava”, “Attīrīšanas iekārtu laukums”, “Bilskas ūdens attīrīšanas stacija”, “Kanalizācijas sūknētava”, Bilskas pagastā, nomu
#
#
287. Par nekustamā īpašuma “Attīrīšanas iekārtas”, “Skolas aka”, “Sūkņa māja”, “Centra aka”, “Ūdenstornis”, Grundzāles pagastā, nomu
#
#
288. Par nekustamā īpašuma Vaļņu iela 2, Smiltenē, nomu
#
#
289. Par zemes ierīcības projekta “Krastkalni”, Smiltenes pagastā, apstiprināšanu
#
#
290. Par zemes ierīcības projekta “Brūkšu kalte un Smiltesele”, Smiltenes pagastā, apstiprināšanu
#
#
291. Par zemes ierīcības projekta Dakteru iela 14, Smiltenē pagastā, apstiprināšanu
#
#
292. Par grozījumu veikšanu Smiltenes novada domes izsniegtās Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.9.1./31
#
#
293-296.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
#
#
297. Par izmaiņām Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" amatu vienību sarakstā
#
#
298. Par izmaiņām Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes amatu vienību sarakstā
#
#
299. Par izmaiņām Bilskas pamatskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu vienību sarakstā
#
#
300. Par izmaiņām Smiltenes vidusskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu vienību sarakstā
#
#
301. Par izmaiņām Smiltenes vidusskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu vienību sarakstā
#
#
302. Par sadarbību ar Valmieras pilsētas pašvaldību konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027.gadam”
#
#
303-310. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
#
#
312. Saistošo noteikumu Nr. 9/21 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2019. gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/19 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novadā"” projekta apstiprināšana
#
#
313. Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr. 10/21 „Smiltenes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” projekta apstiprināšana
#
#
314. Saistošo noteikumu Nr.11/21 „Par apstādījumu aizsardzību un koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada teritorijā” projekta apstiprināšana
#
#
315. Saistošo noteikumu Nr.8/21 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.6/11 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā”” projekta apstiprināšana
#
#
316. Saistošo noteikumu Nr. 12/21 „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija saistošos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības Nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
317. Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības izglītības iestādes investīciju projekta „Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija” īstenošanai
#
#
318. Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības izglītības iestādes investīciju projekta „Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu 2.kārtas pārbūve” īstenošanai
#
#
319. Par aizņēmumu no Valsts kases ERAF projekta (Nr. 4.2.2.0/20/I/013) “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā” īstenošanai
#
#
320. Par Smiltenes novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu
#
#
321. Par jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu
#
#
322. Par Smiltenes vidusskolas dalību un priekšfinansējuma nodrošināšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”
#
#
323. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniekam K. Lapiņam
#

11.05.2021

Smiltenes novada domes ārkārtas sēde 11.05.2021.

Darba kārtība Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
262. Par augstas gatavības investīciju projekta „Smiltenes vidusskolas un inženiertīklu pārbūve” pieteikuma iesniegšanu valsts līdzfinansējuma saņemšanai
#
#
263. Par augstas gatavības investīciju projekta „Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, II kārta” pieteikuma iesniegšanu valsts līdzfinansējuma saņemšanai
#

28.04.2021

Smiltenes novada domes sēde 28.04.2021.

Darba kārtība (precizēta) Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
197. Par izmaiņām Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra amatu vienību sarakstā
#
#
198. Par SIA „ZAAO” 2020.gada pārskata izskatīšanu
#
#
199. Par A. P.-P. 2021.gada 3.marta un 23.marta iesniegumu
#
#
200. Par Atzinuma par būves pārbaudi Nr.BIS-BL-19.9-2020-121059 (12.22/20/114) apstrīdēšanu
#
#
201. Par Atzinuma par būves pārbaudi Nr.BIS-BL-19.9-2020-13542 (12.22/20/124) apstrīdēšanu un būvvaldes faktisko rīcību
#
#
202. Par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam “Ķirši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
203. Par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam “Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
204. Par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam "Vecpalsas", Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
205. Par elektroniskās izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam Cēsu iela 10-4 Blome, Blomes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
206. Par elektroniskās izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam Cēsu iela 10 - 7 Blome, Blomes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
207. Par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
208. Par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam “Kalna Noras”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
209. Par nekustamā īpašuma "Tīreļi", Brantu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
210. Par nekustamā īpašuma “Siļķītes”, Blomes pagastā, atsavināšanu, pārdošanu par brīvu cenu un cenas noteikšanu
#
#
211. Par izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam Ilgas 161, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
212. Par izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam F/A Dzeņi, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā
#
#
213. Par izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam “Brīvzemes”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā
#
#
214. Par nekustamā īpašuma “Mežvijas”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
215. Par nekustamā īpašuma "Kazēkas 2", Brantu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
216. Par valstij piekritīgu zemi
#
#
217. Par telpu grupu adresēm Baznīcas laukumā 11A, Smiltenē, Smiltenes novadā
#
#
218. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
#
#
219. Par nekustamā īpašuma “Priedītes”, Variņu pagastā, sadalīšanu
#
#
220. Par nekustamā īpašuma “Dambīši”, Bilskas pagastā, sadalīšanu
#
#
221. Par nekustamā īpašuma “Jaunslīpi”, kadastra numurs 94760120074, sadalīšanu
#
#
222. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Valmieras iela 11B k-8”, Smiltenē, Smiltenes novadā
#
#
223. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Kalnasilmaļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā
#
#
224. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Vārpa 1-2”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
225. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Strautiņi”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
226. Par zemes ierīcības projekta “Strēbeles 2”, Smiltenes pagastā, izpildes termiņa pagarināšanu
#
#
227. Par zemes ierīcības projekta “Bērzkalni 1”, Bilskas pagastā, apstiprināšanu
#
#
228. Par zemes ierīcības projekta “Vaļņu iela 8”, Smiltenē, apstiprināšanu
#
#
229. Par zemes ierīcības projekta “Rusini - Dambīši”, Bilskas pagastā, apstiprināšanu
#
#
230. Par zemes ierīcības projekta “Dadži”, Bilskas pagastā, apstiprināšanu
#
#
231. Par zemes ierīcības projekta “Mācītājmuiža”, Smiltenes pagastā, apstiprināšanu
#
#
232. Par zemes ierīcības projekta “Ceļmalas”, Variņu pagastā, apstiprināšanu
#
#
233. Par nekustamā īpašuma “Centra katlu māja”, Palsmanes pagastā, nomu
#
#
234. Par nekustamā īpašuma “Centra katlu māja”, Palsmanes pagastā, nomu
#
#
235. Par nekustamā īpašuma “Kultūras nams”, Palsmanes pagastā, nomu
#
#
236. Par nekustamā īpašuma “Valsts brīvā zeme (Kamaldiņa 8)”, Smiltenes pagastā, nomu
#
#
237. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 8A, Smiltenē, nomu
#
#
238. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 8A, Smiltenē, nomu
#
#
239. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 8A, Smiltenē, nomu
#
#
240. Par nekustamā īpašuma “Robežnieki”, Palsmanes pagastā, nomu
#
#
241. Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības zemes gabals Nr. 1”, Launkalnes pagastā, nomu
#
#
242. Par nekustamā īpašuma “Pašvaldības zemes gabals Nr. 1”, Launkalnes pagastā, nomu
#
#
243. Par nekustamā īpašuma “Kalēji”, Bilskas pagastā, nomu
#
#
244. Par nekustamā īpašuma “Kalnasilmaļi”, Bilskas pagastā, nomu
#
#
245. Par nekustamā īpašuma “Ezerkalni”, Bilskas pagastā, nomu
#
#
246. Par zemes nomas līgumu parādu piedziņas neiespējamību un debitoru parādu norakstīšanu
#
#
247. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
#
#
248. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
#
#
249. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” ieceres realizēšanai daudzdzīvokļu mājas Dakteru ielā 59, Smiltenē, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai
#
#
250-254. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
#
#
255. Par uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” izsludināšanu
#
#
256. Par grozījumiem domes 2019.gada 26.jūnija lēmumā Nr. 453 “Par Uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” rezultātu apstiprināšanu”
#
#
257. Noteikumu “Grozījumi Smiltenes novada domes 2019.gada 27.februāra noteikumos Nr.5/19 “Smiltenes novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas drošības noteikumi” projekta apstiprināšanu
#
#
258. Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā, grozījumiem Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā un Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plānā
#
#
259. Par projekta “Atmodas ielas seguma nomaiņa Smiltenē” īstenošanu un finansēšanas kārtību
#
#
260. Par apbūves tiesības līguma slēgšanu ar Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi par apbūves tiesību iegūšanu uz zemi Baznīcas laukumā 1, Smiltenē
#
#
261. Par Smiltenes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu
#

31.03.2021

Smiltenes novada domes sēde 31.03.2021.

Darba kārtība (precizēta) Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
127. Par telpu nomas līguma noslēgšanu Tilta ielā 5, Grundzālē, Grundzāles pagastā
#
#
128. Par nekustamā īpašuma “Brūkšu kalte”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
129. Par nekustamā īpašuma “Ilgas 161”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
130. Par nekustamā īpašuma Cēsu iela 10 – 4, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, atsavināšanu
#
#
131. Par nekustamā īpašuma Cēsu iela 10 – 7, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, atsavināšanu
#
#
132. Par adreses “Sieri”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, piešķiršanu
#
#
133. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai “Donas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads
#
#
134. Par nekustamā īpašuma “Dainas”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
135. Par nekustamā īpašuma “Zaķīši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
136. Par nekustamā īpašuma “Zemītes”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
137. Par nekustamā īpašuma “Purenes”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, sadalīšanu
#
#
138. Par zemes vienības sadali, nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu
#
#
139. Par nosaukuma “Krasta iela 14”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, piešķiršanu
#
#
140. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Ezerlejas”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā
#
#
141. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Mētras iela 2A k-5”, Smiltenē, Smiltenes novadā
#
#
142. Par zemes ierīcības projekta “Atmodas iela 14 – Jaunā iela 1”, Smiltenē, apstiprināšanu
#
#
143. Par zemes ierīcības projekta “Līdaku pļavas”, Launkalnes pagastā, apstiprināšanu
#
#
144. Par zemes ierīcības projekta “Līdakas”, Launkalnes pagastā, apstiprināšanu
#
#
145. Par zemes ierīcības projekta “Kalnagrošļi”, Variņu pagastā, apstiprināšanu
#
#
146. Par zemes ierīcības projekta “Lejas Prieņi”, Brantu pagastā, apstiprināšanu
#
#
147. Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 1, Smiltenē, nomu
#
#
148. Par nekustamā īpašuma “Krūmalas”, Bilskas pagastā, nomu
#
#
149. Par nekustamā īpašuma “Kalēji”, Bilskas pagastā, nomu
#
#
150. Par nekustamā īpašuma “Vilkukalni”, Palsmanes pagastā, nomu
#
#
151-160. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
#
#
161. Par dalību projektā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
#
#
162. Par Drustu pagasta biedrības „Tautskola 99 Baltie Zirgi” Smiltenes novadā deklarēto izglītojamo līdzfinansēšanu vispārējās izglītības programmas apguvei
#
#
163. Par projekta (Green Palette) ietvaros izstrādāto ezeru apsaimniekošanas plānu apstiprināšanu
#
#
164. Par projekta (Green Palette) ietvaros izstrādāto ezeru ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu apstiprināšanu
#
#
165. Par projekta "Mēru muižas durvju nomaiņa" īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
#
#
166. Par 2021.gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā izsludināšanu
#
#
167. Par Launkalnes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
#
#
168. Par grozījumu veikšanu Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projektu konkursa nolikumā
#
#
169. Grozījumi Smiltenes novada domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā „Smiltenes novada domes Licencēšanas komisijas nolikums”
#
#
170. Par aizņēmumu no Valsts kases ERAF projekta (Nr.5.6.2.0/20/I/020) “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā” īstenošanai
#
#
171. Par aizņēmumu no Valsts kases ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/20/I/019) “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” īstenošanai
#
#
172. Par aizņēmumu no Valsts kases ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” īstenošanai
#
#
173. Par līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO"”
#
#
174. Par līdzdarbības līguma slēgšanu
#
#
175. Par līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”
#
#
176. Par nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu
#
#
177. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Smiltenes NKUP”
#
#
178. SIA „Smiltenes NKUP” 2020.gada pārskata izskatīšana un sabiedrības 2020.gada peļņas izlietojums
#
#
179. Par papildinājumu SIA „Smiltenes NKUP“ vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.-2021.gadam
#
#
180. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2020.gada pārskata izskatīšana
#
#
181. SIA „Līvena aptieka” 2020.gada pārskata izskatīšana un sabiedrības 2020. gada peļņas izlietojums
#
#
182. Pārskata par Smiltenes novada sabiedriskās kārtības un drošības attīstības plāna 2019.-2025.gadam īstenošanu 2020.gadā apstiprināšanu
#
#
183. Par A. Zīveres atbrīvošanu no Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata
#
#
184. Par iecelšanu Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja amatā
#
#
185. Par Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītājas amatu savienošanu
#
#
186-188. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
#
#
189. Saistošo noteikumu Nr. 5/21 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14/17 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā”” projekta apstiprināšana
#
#
190. Saistošo noteikumu Nr. 6/21 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/17 "Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā”” projekta apstiprināšana
#
#
191. Par izmaksām uz vienu izglītojamo
#
#
192. Par Smiltenes novada domes 2020. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 20/20 “Par sabiedrisko kārtību Smiltenes novadā” precizēšanu
#
#
193. Par Smiltenes novada domes 2021. gada 24. februāra saistošo noteikumu Nr. 4/21 ”Par Smiltenes novada simboliku” precizēšanu
#
#
194. Saistošo noteikumu Nr. 5/21 „Grozījums 2011. gada 19. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/11 "Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā"” projekta apstiprināšana
#
#
195. Par izmaksām uz vienu personu
#
#
196. Par finansējuma piešķiršanu
#

24.02.2021

Smiltenes novada domes sēde 24.02.2021.

Darba kārtība (precizēta) Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
72. Par projekta “Transportlīdzekļu novietne Raiņa ielā (no Mētras ielas līdz Galdnieku ielai), Smiltenē, Smiltenes novadā” īstenošanu un finansēšanas kārtību
#
#
73. Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr.4/21 „Par Smiltenes novada simboliku” projekta apstiprināšana
#
#
74. Noteikumu „Par Smiltenes novada pašvaldības oficiālo tīmekļvietņu un saziņas platformu uzturēšanu un lietošanu” projekta apstiprināšana
#
#
75. Par Smiltenes novada vēlēšanu iecirkņu Nr.899 un Nr.904 adreses maiņu
#
#
76. Par Smiltenes novada bāriņtiesas locekles amatu savienošanu
#
#
77. Par nekustamā īpašuma “Strēlnieki”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
78. Par nekustamā īpašuma “Kazēkas 2”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
79. Par nekustamā īpašuma “Tīreļi”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
80. Par adreses “Brūkšu kalte”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, piešķiršanu
#
#
81. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Valmieras iela 11B k-36”, Smiltenē, Smiltenes novadā
#
#
82. Par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam “Valmieras iela 11B k-35”, Smiltenē, Smiltenes novadā
#
#
83. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
#
#
84. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienības daļai “Pavasari”, Blomes pagasts, Smiltenes novads
#
#
85. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu Bilskas pagastā, nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu
#
#
86. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu, nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu
#
#
87. Par nekustamā īpašuma “Brūkšu kalte”, Smiltenes pagastā, nomu
#
#
88. Par nekustamā īpašuma “Mežvijas”, Palsmanes pagastā, nomu
#
#
89. Par nekustamā īpašuma “Priedoles”, Palsmanes pagastā, sadalīšanu
#
#
90-106. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
#
#
107. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
#
#
108. Par zemes ierīcības projekta “Priedaines”, Bilskas pagastā, apstiprināšanu
#
#
109. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu noteikšanu 2021.gadam
#
#
110. Par nekustamā īpašuma samaksas termiņa pagarināšanu
#
#
111. Par līguma pārtraukšanu un pamatlīdzekļu pārņemšanu
#
#
112. Par zvejas limita iedalīšanu un rūpnieciskas zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu
#
#
113. Par projekta iesnieguma „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2021.gadā” sagatavošanu Zivju fondam
#
#
114-116. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
#
#
117. Par dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu un pārreģistrēšanu
#
#
118. Par finansiālu atbalstu projekta "Piemiņas vieta pie Amatas stacijas 1949.gada 25.martā uz Sibīriju deportētajiem 1318 cilvēkiem" īstenošanai
#
#
119. Par Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju
#
#
120. Par grozījumu Smiltenes novada pašvaldības domes 2019.gada 26.jūnija lēmumā Nr.455 “Par projekta iesnieguma "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" sagatavošanu specifiskā atbalsta mērķa pasākumam Nr.9.3.1.”
#
#
121. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2020.gada 29.jūlija lēmumā Nr.454 “Par projekta iesnieguma "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā" sagatavošanu specifiskā atbalsta mērķa pasā
#
#
122. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada speciālās pamatskolas internātam
#
#
123. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā
#
#
124. Par pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs” vadītāja iecelšanu
#
#
125. Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu
#
#
126. Par sadarbības līguma slēgšanu par Smiltenes novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas finansējuma nodrošināšanu un izlietojuma kārtību 2021.gada pašvaldību vēlēšanu sarīkošanai
#
EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

Kalendārs