Domes sēdes

19.09.2023

Domes sēde 21.09.2023. plkst.10.00_precizēts

Domes_s_DK_Nr14_21092023_precizēta Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi

23.08.2023

Domes sēde 24.08.2023. plkst.10.00_precizēta

Domes_s_DK_Nr13_24082023 Lejuplādēt Darba kārtība
Domes_s_Nr13_protokols Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
380. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru
#
#
381. Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu
#
#
382. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā “Jaunkaici”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
384. Par grozījumiem telpu Baznīcas laukumā 13, Smiltenē, nomas līgumā
#
#
385. Par nekustamā īpašuma “Viesēni – Tabiņas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42480100044 bez atlīdzības nodošanu Latvijas valstij
#
#
386. Par nekustamā īpašuma “Vecvieslavēni”, Drustu pagasts, Smiltenes novads, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
387. Par nekustamā īpašuma Oktobra iela 7A-7, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
388. Par nekustamā īpašuma “Dzelzceļmala”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
389. Par nekustamā īpašuma “Gārņi”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
390. Par nekustamā īpašuma “Nogāzīte”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
391. Par nekustamā īpašuma “Pērlīte”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
392. Par finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu siltumapgādes attīstībai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā
#
#
393. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu apkures sezonā Meistaru iela 4 katlu mājas, Drustu pagasts, Smiltenes novads apstiprināšanu
#
#
394. Par siltumapgādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pamatskolas katlu mājas „Gaismas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads apstiprināšanu
#
#
395. Par siltumapgādes tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu
#
#
396. Par siltumapgādes tarifa apkures sezonā Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā, Pasta iela 26, Ape apstiprināšanu
#
#
397. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu apkures sezonā no Valmieras iela 1 un Parka iela 4 katlu mājām, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads apstiprināšanu
#
#
398. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu apkures sezonā no Mēru katlu mājas, Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads apstiprināšanu
#
#
399. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu apkures sezonā no Palsmanes katlu mājām, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads apstiprināšanu
#
#
400. Par daudzīvokļu dzīvojamo māju “Tērces” un “Kraujas”, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā, uzkrātās apsaimniekošanas naudas nodošanu dzīvojamās mājas
#
#
401. Par trenažieru zāli Gaujienas pagastā
#
#
402. Par projekta iesniegšanu konkursā “Iedvesmas bibliotēka”
#
#
403. Par Smiltenes novada pašvaldības dalību Jaunatnes starptautiskās projektu aģentūras “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” projekta ’’Spēks sadarbībā’’ īstenošanā
#
#
404. Par Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienības pirmsskolas izglītības programmas realizācijas vietas slēgšanu un grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Raunas pamatskola Drustu struktūrvienība)
#
#
405. Par Nolikuma Nr. 35/23 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 12.augusta nolikumā Nr.17/21 “Raunas pamatskolas nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
406. Par Nolikuma Nr. 36/23 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 12.augusta nolikumā Nr.22/21 “Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
407. Par Nolikuma Nr. 37/23 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 12.augusta nolikumā Nr.16/21 “Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
408. Par Nolikuma Nr. 38/23 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2020.gada 29.aprīļa nolikumā Nr.7/20 “Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
409. Par I.Grundānes atbrīvošanu no Launkalnes sākumskolas direktores amata
#
#
410. Par L.Akmentiņas atbrīvošanu no Trapenes sākumskolas direktores amata
#
#
411. Par M.Jansones atbrīvošanu no Bilskas pamatskolas direktores amata
#
#
412. “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4/22 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”
#
#
413. “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
#
#
414. Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 19/23 “Par Smiltenes novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” projekta apstiprināšana
#
#
415. “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 31. maija saistošajos noteikumos 12/23 “Par lokālplānojuma, ar kuru groza Smiltenes novada teritorijas plānojumu un Raunas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, vēja parkam “Augstkalni
#
#
416. Par pašvaldības apbalvojumu dibināšanu un Nolikuma Nr. 39/23 “Par Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu
#
#
417. Nolikuma “Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” projekta apstiprināšana
#
#
418. Par ilgtermiņa sadarbības līguma slēgšanu ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību
#
#
419. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaladības domes 29.06.2022. lēmumā Nr.285 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās”
#
#
420. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Smiltenes pilsētas BJSS)
#
#
421. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Apes PII “Vāverīte”)
#
#
422. Par Smiltenes novada pašvaldības Amatu kataloga apstiprināšanu
#
#
423. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Cerību spārni”
#
#
424. Par konkursa „Dārza pērles Smiltenes novadā 2023” rezultātu apstiprināšanu
#

03.08.2023

Ārkārtas domes sēde 03.08.2023. plkst. 16.00

Domes_s_DK_Nr12_03082023_arkartas Lejuplādēt Darba kārtība
Domes_s_Nr12_protokols Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
378. Par pašvaldības finanšu līdzekļu pārvirzīšanu
#
#
379. Par grozījumu Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 26. jūlija lēmumā Nr. 369 “Par 2023. gada prioritārā investīciju projekta “Raunas Staburaga infrastruktūras uzlabošana – kāpņu nomaiņa” īstenošanu”
#

21.07.2023

Domes sēde 26.07.2023. plkst.10.00_precizēta

Domes_s_DK_Nr11_26072023_precizēta Lejuplādēt Darba kārtība
Domes_s_Nr11_protokols Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
321. Par Raunas pamatskolas direktora iecelšanu amatā
#
#
322. Par Smiltenes novada pašvaldības apbalvojuma “Gada balva” veida apstiprināšanu
#
#
323. Par Smiltenes novada pašvaldības apbalvojuma “Goda cilvēks” veida apstiprināšanu
#
#
324. Par Smiltenes novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” veida apstiprināšanu
#
#
325. Par Smiltenes novada pašvaldības apbalvojuma “Pateicības raksts” veida apstiprināšanu
#
#
326. Par saistošo noteikumu Nr. 15/23 “Par licencēto makšķerēšanu Kreiļu ezerā” projekta apstiprināšanu
#
#
327. Par saistošo noteikumu Nr. 16/23 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2023.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.8/23 „Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam”” projekta apstiprināšanu
#
#
328. Par noteikumu Nr. 14/23 „Smiltenes novada pašvaldības metodiskā darba organizēšanas kārtība” projekta apstiprināšanu
#
#
329. Par noteikumu Nr. 15/23 „Smiltenes novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas, norises un laureātu apbalvošanas kārtība” projekta apstiprināšanu
#
#
330. Par „Ziņojums par Smiltenes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam īstenošanu 2022.gadā” apstiprināšanu
#
#
331. Par „Ziņojums par Smiltenes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam īstenošanu 2022.gadā” apstiprināšanu
#
#
332. Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu 2023./2024. mācību gadā Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā
#
#
333. Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu 2023./2024. mācību gadā Gaujienas Mūzikas un mākslas skolā
#
#
334. Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu 2023./2024. mācību gadā Smiltenes Mākslas skolā
#
#
335. Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu 2023./2024. mācību gadā Smiltenes Mūzikas skolā
#
#
336. Par Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītības programmas realizācijas vietas maiņu
#
#
337. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” ieceres realizēšanai daudzdzīvokļu mājas Dakteru ielā 59, Smiltenē, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai
#
#
338. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Drandu iela 18, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
339. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Drandu iela 18, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
340. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Alejas iela 10, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
#
#
341. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma “Pārslas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
#
#
342. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Cēsu iela 11, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
#
#
343. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Pasta iela 2, Ape, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
344. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Kalēju iela 2, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
345. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Dārza iela 31, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
346. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma, Oktobra iela 7A-4, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanai un pirkuma līguma slēgšanu
#
#
347. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma Oktobra iela 9-7, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanai
#
#
348. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma Oktobra iela 9-14, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanai
#
#
349. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma Oktobra iela 9-14, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanai
#
#
350. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma Oktobra iela 9-14, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanai
#
#
351. Par nekustamā īpašuma “Ielejas”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu un izsoles izsludināšanu
#
#
352. Par nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu un izsoles izsludināšanu
#
#
353. Par nekustamā īpašuma “Liepsalas”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu un izsoles izsludināšanu
#
#
354. Par nekustamā īpašuma “Ozolzīles”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu un izsoles izsludināšanu
#
#
355. Par nekustamā īpašuma “Zīles”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu un izsoles izsludināšanu
#
#
356. Par nekustamā īpašuma “Lejas Purenes”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu un izsoles izsludināšanu
#
#
357. Par nekustamā īpašuma “Druvas”-5, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
358. Par nekustamā īpašuma “Tērces”-23, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
359. Par nekustamā īpašuma Oktobra iela 9-16, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
360. Par nekustamā īpašuma Oktobra iela 5, Variņu pagasts, Smiltenes novads, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
361. Par daļas no nekustamā īpašuma Zaķu iela 2A, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
362. Par nekustamā īpašuma “Klintis”, Apes pagasts, Smiltenes novads, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
363. Par pašvaldības ielas – Mazā Kalna iela Drustos, Drustu pagastā, Smiltenes novada izveidošanu
#
#
364. Par ielu nosaukumu piešķiršanu Smiltenes pagasta Grotūža ciemā
#
#
365. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārjaunojumu nekustamajā īpašumā “Nolejas”, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Smiltenē
#
#
366. Par Smiltenes novada domes 2019.gada 31.jūlija izdotās atmežošanas atļaujas lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai termiņa pagarināšanu
#
#
367. Par projekta “Tranzītielas seguma atjaunošana, Smiltenē” finansējumu
#
#
368. Par sešu projektu īstenošanu Interreg Igaunijas – Latvijas programmā
#
#
369. Par 2023. gada prioritārā investīciju projekta “Raunas Staburaga infrastruktūras uzlabošana – kāpņu nomaiņa” īstenošanu
#
#
371. Par investīciju projekta “Izglītības infrastruktūras attīstība Smiltenes pilsētā” iesniegšanu un realizāciju
#
#
372. Par mazēku tipveida projektiem
#
#
373. Par kustamās mantas (inventāra) bezatlīdzības nodošanu Valmieras novada pašvaldībai
#
#
374. Par suvenīru un citu tirdzniecībai paredzēto priekšmetu pārdošanu Smiltenes novada pašvaldībā izcenojuma apstiprināšanu
#
#
375. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2023.gada 27.aprīļa lēmuma Nr. 159 “Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – transportlīdzekļa VW CRAFTER, valsts reģistrācijas numuru zīme HP 5255, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkār
#
#
376. Par Smiltenes novada pašvaldības Amatu kataloga apstiprināšanu
#
#
377. Par Noteikumu Nr. 16/23 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.decembra noteikumos Nr.11/21 “Noteikumi par vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes novada pašvaldības budžeta iestādēs” projekta apstiprināšanu
#

22.06.2023

Domes sēde 28.06.2023. plkst.10.00_precizēts

Domes_s_DK_Nr10_28062023_precizēta Lejuplādēt Darba kārtība
Domes_s_Nr10_protokols Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
251. Par nekustamā īpašuma Oktobra iela 7A-7, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
252. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma Valmieras iela 2-4, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanai
#
#
253. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5-2, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
254. Par Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Seat Alhambra, valsts reģistrācijas numuru zīme FM7376, nodošanu atsavināšanai
#
#
255. Par telpas nekustamajā īpašumā Valmieras ielā 1, Raunas pagasts, Smiltenes novads sagatavošanu nomas tiesību izsolei
#
#
256. Par nomas tiesību izsoli pagrabstāva telpai nekustamajā īpašumā Rīgas iela 2, Raunas pagasts, Smiltenes novads
#
#
257. Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
258. Par nekustamo īpašumu “Valdziņi 1” un “Valdziņi 2”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
259. Par zemes vienības “Jaunmūrnieki”, Raunas pagastā, Smiltenes novadā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
260. Par valsts nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosināšanu Launkalnes pagastā un to nodošanu pašvaldības īpašumā
#
#
261. Par valsts nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosināšanu Smiltenes pilsētā un Launkalnes pagastā un to nodošanu pašvaldības īpašumā
#
#
262. Par valsts nekustamā īpašumu atsavināšanas ierosināšanu Apes pagastā un tā nodošanu pašvaldības īpašumā
#
#
263. Par grozījumiem Apes pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 25.septembra lēmumā Nr. 15 “Par zemesgabalu piekritību pašvaldībai”
#
#
264. Par izmaiņām dzīvokļu statusu sarakstā
#
#
265. Par metu konkursa “Jāņukalna teritorijas apbūve un labiekārtošana, Smiltenē, Smiltenes nov.” žūrijas komisiju
#
#
266. Par ēkas Baznīcas laukumā 12, Smiltenē, nomu un ideju par tā tālāku saimniecisko attīstību un izmantošanu konkursa nolikuma apstiprināšanu
#
#
267. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Atmodas iela 19, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
#
#
268. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Jaunā iela 14, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
269. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Brīvības iela 7, Ape, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
270. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Brīvības iela 5, Ape, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
#
#
271. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Pasta iela 4, Ape, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
#
#
272. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Aptiekas iela 1A, Ape, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
273. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Pasta iela 1A, Ape, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
274. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma “Pīlādži”, Trapene, Trapenes pagasts, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
#
#
275. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Gaujas iela 5, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
#
#
276. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Avotu iela 3, Ape, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
277. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Stacijas iela 9A-2, Ape, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
278. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Raiņa iela 72B, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
279. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Pasta iela 2, Ape, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
280. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai „Seisuma” ezerā
#
#
281. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” ieceres realizēšanai daudzdzīvokļu mājas Abulas ielā 6, Smiltenē, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai.
#
#
282. Par pašvaldības līdzfinansējuma nepiešķiršanu projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” ieceres realizēšanai daudzdzīvokļu mājas Audēju ielā 2, Smiltenē, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai
#
#
283. Par Smiltenes novada speciālās pamatskolas dalību un priekšfinansējuma nodrošināšanu ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu sektora aktivitātē KA121 projekta pieteikuma Nr.2023-1-LV01-KA121-SCH-0001
#
#
284. Par 2023. gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā rezultātu apstiprināšanu
#
#
285. Par uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” rezultātu apstiprināšanu
#
#
286. Par projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projekti” rezultātu apstiprināšanu
#
#
287. Par līdzekļu piešķiršanu Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas telpas izveidei
#
#
288. Par Ukrainas bērnu grupu uzņemšanu
#
#
289. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts izglītības satura centru
#
#
290. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību Latvijas Sarkanais krusts
#
#
291. Par izmaiņām Smiltenes novada vēlēšanu komisijas sastāvā
#
#
292. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2023.gada 29.marta lēmumā Nr.93 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Smiltenes NKUP””
#
#
293. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 29.jūnija lēmumā Nr.298 “Par Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas stratēģijas 2023. – 2028. gadam izstrādi”
#
#
294. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā
#
#
295. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Smiltenes novada speciālā pamatskola)
#
#
296. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Bilskas pagasta pārvaldes un Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” amatu sarakstos)
#
#
297. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Trapenes pagasta pārvaldes, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas, Sociālās aprūpes centra “Trapene” amatu sarakstos)
#
#
298. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvaldes, Raunas pamatskolas un Drustu pagasta pārvaldes amatu sarakstos)
#
#
299. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Variņu pamatskola)
#
#
300. Par pašvaldības dalības biedrībās un nodibinājumos atbilstības Pašvaldību likuma 79. pantam izvērtēšanu
#
#
301. Nolikuma Nr. 20/23 Smiltenes novada Apes apvienības pārvaldes nolikums apstiprināšana
#
#
302. Nolikuma Nr. 21/23 Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes nolikums apstiprināšana
#
#
303. Nolikuma Nr. 22/23 Smiltenes novada Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvaldes nolikums apstiprināšana
#
#
304. Nolikuma Nr. 22/23 Smiltenes novada Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvaldes nolikums apstiprināšana
#
#
305. Nolikuma Nr. 24/23 Smiltenes novada Drustu pagasta pārvaldes nolikums apstiprināšana
#
#
306. Nolikuma Nr. 25/23 Smiltenes novada Gaujienas pagasta pārvaldes nolikums apstiprināšana
#
#
307. Nolikuma Nr. 26/23 Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldes nolikums apstiprināšana
#
#
308. Nolikuma Nr. 27/23 Smiltenes novada Palsmanes pagasta pārvaldes nolikums apstiprināšana
#
#
309. Nolikuma Nr. 28/23 Smiltenes novada Raunas pagasta pārvaldes nolikums apstiprināšana
#
#
310. Nolikuma Nr. 29/23 Smiltenes novada Trapenes pagasta pārvaldes nolikums apstiprināšana
#
#
311. Nolikuma Nr. 30/23 Smiltenes novada Variņu pagasta pārvaldes nolikums apstiprināšana
#
#
312. Nolikuma Nr. 31/23 Smiltenes novada Virešu pagasta pārvaldes nolikums apstiprināšana
#
#
313. Saistošo noteikumu Nr. 13/23 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā” projekta apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana
#
#
314. Par Smiltenes novada pašvaldības domes SN Nr.10/23 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā”” paskaidrojuma raksta precizēšanu
#
#
315. Par saistošo noteikumu Nr. 14/23 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
316. Par Smiltenes novada pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanu
#
#
317. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoru un iecelšanu amatā
#
#
318. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku attīstības jautājumos un iecelšanu amatā
#
#
319. Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos un iecelšanu amatā
#
#
320. Par Smiltenes novada pašvaldības 2022.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
#

13.06.2023

Ārkārtas domes sēde 13.06.2023. plkst. 16.00

Domes_s_DK_Nr9_13062023 Lejuplādēt Darba kārtība
Domes sēdes protokols_Nr9 Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
249. Par Smiltenes vidusskolas direktora iecelšanu amatā
#
#
250. Par projekta “Gaujienas viduslaiku pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšanu” īstenošanu
#

29.05.2023

Domes sēde 31.05.2023. plkst.10.00

Domes_s_DK_Nr8_31052023_precizēts Lejuplādēt Darba kārtība
Domes sēdes protokols_Nr8 Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
189. Par lokālplānojuma vēja parkam “Augstkalni”, Smiltenes novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
#
#
190. Par Launkalnes sākumskolas pievienošanu Raunas pamatskolai
#
#
191. Par Bilskas pamatskolas reorganizāciju
#
#
192. Par Trapenes sākumskolas pievienošanu Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolai
#
#
193. Par Raunas pamatskolas Drustu pagasta mācību realizācijas vietas sākumskolas posma slēgšanu
#
#
194. Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes novada pašvaldības sadarbības grupas sastāvā bērnu tiesību aizsardzības jomā
#
#
195. Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā
#
#
196. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts izglītības satura centru
#
#
197. Par Raunas pamatskolas direktores E. Pumpuriņas atbrīvošanu no amata
#
#
198. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Raunas pamatskola)
#
#
199. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Gaujienas pagasta pārvalde)
#
#
200. Par Smiltenes novada pašvaldības Amatu kataloga apstiprināšanu
#
#
201. SIA “Alūksnes slimnīca” 2022.gada pārskata izskatīšana
#
#
202. SIA „ZAAO” 2022.gada pārskata izskatīšana
#
#
203. AS „CATA” 2022.gada pārskata izskatīšana
#
#
204. Par Smiltenes novada pašvaldības 2022.gada pārskata apstiprināšanu
#
#
205. Par daļas no nekustamā īpašuma Galdnieku iela 10, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
206. Par nekustamā īpašuma “Lejas Purenes”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
207. Par nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
208. Par nekustamā īpašuma “Liepsalas”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
209. Par nekustamā īpašuma “Ozolzīles”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
210. Par nekustamā īpašuma “Zīles”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
211. Par nekustamā īpašuma “Ielejas”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
212. Par nekustamā īpašuma Jaunā ielā 4, Raunā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
213. Par piespiedu dalītā īpašuma Pasta ielā 39, Apē, Smiltenes novadā atsavināšanas tiesību izmantošanu
#
#
214. Par nekustamā īpašuma Valmieras iela 2-4, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
215. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma “Lāčplēši” – 2, Raunas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanai
#
#
216. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma Oktobra iela 7A-1, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanai
#
#
217. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 – 2, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā, nodošanu atsavināšanai
#
#
218. Par nekustamā īpašuma Oktobra iela 7A-4, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
219. Par nekustamā īpašuma Oktobra iela 9-7, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
220. Par nekustamā īpašuma Oktobra iela 9-14, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
221. Par nekustamā īpašuma Oktobra iela 9-18, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
222. Par sadalīto maksājumu nekustamā īpašuma “Bērzaines”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanai
#
#
223. Par nekustamo īpašumu Kalēju iela 7 un Kalēju iela 8, Smiltenē atsavināšanu un izsoles izsludināšanu
#
#
224. Par nekustamā īpašuma Stacijas iela 13, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu un izsoles izsludināšanu
#
#
225. Par apgrūtinājuma – ceļa servitūts – dzēšanu nekustamā īpašuma “Šalkas”, Bilskas pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94440010013
#
#
226. Par grozījumiem Virešu pagasta padomes 2009.gada 8.aprīļa lēmumā “Par zemes lietojuma tiesību izbeigšanu un nomas līguma noslēgšanu”
#
#
227. Par būvju tehnisko stāvokli nekustamajā īpašumā Cēsu iela 14, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads (kadastra apzīmējuma Nr. 94460060350)
#
#
228. Par būvju tehnisko stāvokli nekustamajā īpašumā Dzirnavu iela 3, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads (kadastra apzīmējuma Nr. 94460060242)
#
#
229. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai „Seisuma” ezerā
#
#
230. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai „Seisuma” ezerā
#
#
231. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai „Seisuma” ezerā
#
#
232. Par parāda piedziņas neiespējamību un parāda norakstīšanu
#
#
233. Par nomas maksas apstiprināšanu Gaujienas pamatskolas un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola sporta zālei
#
#
234. Par Virešu pagasta pārvaldes traktortehnikas maksas pakalpojuma apstiprināšanu
#
#
235. Par Smiltenes novada speciālās pamatskolas dalību un priekšfinansējuma nodrošināšanu ES Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Maza mēroga partnerības projekta skolu izglītības sektorā 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100653
#
#
236. Par projekta “Rūpniecības ielas rekonstrukcija, Smiltenē” īstenošanu
#
#
237. Par projekta “3I solution for PS” īstenošanu Interreg Baltijas jūras reģiona programmā
#
#
238. Par projekta iesnieguma “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā” sagatavošanu
#
#
239. Par Smiltenes novada pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
#
#
240. Par 2023. gada Līdzdalības budžeta projektu konkursa Smiltenes novadā izsludināšanu
#
#
241. Par Smiltenes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna aktualizāciju
#
#
242. Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
#
#
243. Par sadarbības līguma slēgšanu
#
#
244. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts kanceleju par Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izejas koda nodošanu bez atlīdzības lietošanā
#
#
245. Par atļaujas izsniegšanu un maršruta apstiprināšanu specializētajam tūrisma transportlīdzeklim tūrisma pakalpojumam “Ekskursija ar elektromobili “Līvens”” Smiltenes pilsētā 2023. gada vasaras sezonā
#
#
246. Par iepirkumu komisijas izveidošanu projekta “Daudzdzīvokļu īres mājokļa un tam nepieciešamo inženiertīklu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” ieceres realizācijai
#
#
247. Par konkursa „Dārzu pērles Smiltenes novadā 2023” nolikuma apstiprināšanu un komisijas izveidošanu
#
#
248. Par ideju konkursa “Smiltenes novada pašvaldības apbalvojums” izbeigšanu bez rezultāta
#

17.05.2023

Ārkārtas domes sēde 18.05.2023. plkst. 9.00

Domes_s_DK_Nr7_18052023 Lejuplādēt Darba kārtība
Domes sēdes protokols_Nr7 Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
188. Par nolikuma Nr.17/23 “Par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Smiltenes pilsētas svētkos 2023.gadā” apstiprināšanu
#

21.04.2023

Domes sēde 27.04.2023. plkst.10.00_precizēts

Domes_sedes_DK_Nr6_27042023_precizeta Lejuplādēt Darba kārtība
Domes_s_Nr6_protokols Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
148. Par Smiltenes novada pašvaldības Izglītības nozares attīstības stratēģijas 2023. – 2028. gadam apstiprināšanu
#
#
149. Par nomas tiesību izsoli daļai no ēkas nekustamajā īpašumā “Drustu skola”, Skolas iela 7, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads
#
#
150. Par nomas tiesību izsoli 2 (divām) zemes vienības daļām nekustamajā īpašumā Dakteru ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā
#
#
151. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Smiltenes novada pašvaldības domes 2023.gada 29.marta lēmumā Nr.96 “Par sadalīto maksājumu nekustamā īpašuma “Skoliņas”, Trapenes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanai”
#
#
152. Par nekustamā īpašuma “Druvas”, Apes pagasts apbūves tiesību izsoles organizēšanu
#
#
153. Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 13, Smiltenē, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
154. Par nekustamā īpašuma Oktobra iela 7A-7, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
155. Par atsavināšanas cenas noteikšanu nekustamam īpašumam – “Bērzaines”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads
#
#
156. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma “Kraujas” – 10, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanai
#
#
157. Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – automašīnas Opel Astra Caravan, valsts reģistrācijas numuru zīme JD8539, izlaiduma gads 2000, nodošanu atsavināšanai
#
#
158. Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – automašīnas PEUGEOT PARTNER, valsts reģistrācijas numuru zīme GO 2135, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles izsludināšanu par brīvu cenu
#
#
159. Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – transportlīdzekļa VW CRAFTER, valsts reģistrācijas numuru zīme HP 5255, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles izsludināšanu par brīvu cenu
#
#
160. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
#
#
161. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
#
#
162. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
#
#
163. Par izmaiņām dzīvokļu statusu sarakstā
#
#
164. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai „Lubūža” ezerā
#
#
165. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai „Lubūža” ezerā
#
#
167. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai „Brengūža” ezerā
#
#
166. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai „Lubūža” ezerā
#
#
168. Par zvejas tiesību nomu Zvārtavas ezerā, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā
#
#
169. Par zvejas tiesību nomu Zvārtavas ezerā, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā
#
#
170. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai „Luksta” ezerā
#
#
171. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai Lizdoles ezerā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
172. Par grozījumiem 29.06.2022. Domes lēmumā Nr.285 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās”
#
#
173. Par siltumapgādes tarifa apkures sezonā Gatartas pansionāta katlu mājas Drustu pagasts, Smiltenes novads apstiprināšanu
#
#
174. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes vidusskolā
#
#
175. Par Smiltenes novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, 2023.gadā
#
#
176. Par izmaksām uz vienu nometnes dalībnieku Variņu pamatskolā
#
#
177. Par Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītības programmas realizācijas vietas faktiskās adreses maiņu
#
#
178. Par Nolikuma Nr. 14/23 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra nolikumā Nr. 2/23 “Metodisko izstrādņu skate Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu
#
#
179. Par Nolikuma Nr. 15/23 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 12. augusta nolikumā Nr. 20/21 “Smiltenes vidusskolas nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
180. Par 2023.gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā izsludināšanu
#
#
181. Par uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” izsludināšanu
#
#
182. Noteikumu Nr. 12/23 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 27.aprīļa noteikumos Nr. 4/22 “Smiltenes novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas drošības noteikumi” projekta apstiprināšana
#
#
183. Par Nolikuma Nr. 16/23 Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Pašvaldības policija” nolikums
#
#
184. Noteikumu Nr. 13/23 “Par Smiltenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu biedrībām/nodibinājumiem sociālās palīdzības un veselības aprūpes sniegšanā iedzīvotājiem’’ apstiprināšana
#
#
185. Saistošo noteikumu Nr. 10/23 „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā”” projekta apstiprināšana
#
#
186. Saistošo noteikumu Nr.11/23 “Par Smiltenes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā” projekta apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana
#
#
187. Par līdzfinansējumu Vidzemes inovāciju programmai VIPs
#

27.03.2023

Domes sēde 29.03.2023. plkst.10.00

Domes_sedes_DK_Nr5_29032023_precizēta Lejuplādēt Darba kārtība
Domes_s_Nr5_potokols Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
90. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2022.gada pārskata izskatīšana
#
#
91. SIA „Smiltenes NKUP” 2022.gada pārskata izskatīšana
#
#
92. Par SIA „Smiltenes NKUP” pamatkapitāla palielināšanu
#
#
93. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Smiltenes NKUP”
#
#
94. SIA „Līvena aptieka” 2022.gada pārskata izskatīšana
#
#
95. Par ēkas Baznīcas laukumā 12, Smiltenē, nomu un ideju par tā tālāku saimniecisko attīstību un izmantošanu konkursa nolikuma apstiprināšanu
#
#
96. Par sadalīto maksājumu nekustamā īpašuma “Skoliņas”, Trapenes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanai
#
#
97. Par nekustamā īpašuma Oktobra iela 7A-4, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
98. Par nekustamā īpašuma Oktobra iela 9-14, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
99. Par nekustamā īpašuma Oktobra iela 9-18, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#
#
100. Par nekustamā īpašuma “Mežciems” – 11, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu un izsoles izsludināšanu
#
#
101. Par nekustamā īpašuma “Mežciems” – 10, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu un izsoles izsludināšanu
#
#
102. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu ielā 15, Blomē, Blomes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
103. Par zemes vienības Garāža 22, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
104. Par nekustamā īpašuma Cēsu iela 4, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu un izsoles izsludināšanu
#
#
105. Par elektroniskās izsoles atzīšanu par nenotikušu nekustamajam īpašumam Smiltenes ielā 9, Raunā, Raunas pagastā un atkārtotas izsoles izsludināšanu
#
#
106. Par daļas no nekustamā īpašuma Zaķu iela 2A, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu un atsavināšanas cenas apstiprināšanu
#
#
107. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma “Lāčplēši” – 1, Raunas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanai
#
#
108. Par nekustamā īpašuma “Pirtsmala” ar adresi Skolas ielā 2A, Drustos, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu un izsoles izsludināšanu
#
#
109. Par līguma slēgšanu par ceļa servitūta nodibināšanu meža ceļa “Lūšu ceļš” Apes pagastā izbūvei
#
#
110. Par grozījumu Smiltenes novada domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.9 “Par zemes vienību piederību un piekritību” (protokols Nr.16.§.8.)
#
#
111. Par izmaiņām dzīvokļu statusu sarakstā
#
#
112. Par nomas maksas apstiprināšanu Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienības ēdamzāles telpām
#
#
113. Par finansējumu Ukrainas civiliedzīvotāju papildus izmitināšanas iespējām Drustos
#
#
114. Par kritērijiem nomas maksas gradācijai un piemērošanai komercdarbības (de minimis) atbalsta piešķiršanai samazinātas nomas maksas veidā
#
#
115. Par izmaksām uz vienu personu Smiltenes novada pašvaldības Bērnu un ģimenes atbalsta centrā
#
#
116. Par pašvaldības iestādes “Gaujienas pamatskola” vienreizējo maksas pakalpojuma apstiprināšanu
#
#
117. Par Gatartas pansionāta maksas pakalpojumu apstiprināšanu
#
#
118. Par pašvaldības stipendiju piešķiršanai atbalstāmo profesionālo studiju programmās iegūstāmajām specialitātēm
#
#
119. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar Valmieras novada pašvaldību
#
#
120. Par grozījumu Smiltenes novada pašvaldības domes 2023.gada 22.februāra lēmumā Nr.72 “Par Smiltenes novada izglītības attīstības stratēģija 2023.-2028. gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai”
#
#
121. Par suvenīru un citu tirdzniecībai paredzēto priekšmetu pārdošanu Smiltenes novada pašvaldībā izcenojuma apstiprināšanu
#
#
122. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 29.06.2022. lēmumā Nr.285 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās
#
#
123. Par Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023. – 2027.gadam apstiprināšanu
#
#
124. Par Noteikumu Nr. 8/23 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.decembra noteikumos Nr.11/21 “Noteikumi par vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes novada pašvaldības budžeta iestādēs” projekta apstiprināšanu
#
#
125. Par Noteikumu Nr. 9/23 „Par Smiltenes novada pašvaldības oficiālās tīmekļvietnes un saziņas platformas – digitālā stenda – uzturēšanu un administrēšanu” projekta apstiprināšanu
#
#
126. Par Noteikumu Nr. 10/23 „Par informācijas ievietošanu Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” projekta apstiprināšanu
#
#
127. Noteikumu Nr. 11/23 “Smiltenes novada pašvaldības debitoru saistību izpildes nodrošināšanas kārtības noteikumi” apstiprināšana
#
#
128. Noteikumu Nr. 11/23 “Smiltenes novada pašvaldības debitoru saistību izpildes nodrošināšanas kārtības noteikumi” apstiprināšana
#
#
129. Noteikumu Nr. 11/23 “Smiltenes novada pašvaldības debitoru saistību izpildes nodrošināšanas kārtības noteikumi” apstiprināšana
#
#
130. Par Smiltenes novada pašvaldības domes konsultatīvās padomes “Smiltenes novada Izglītības padome” izveidošanu un nolikuma Nr. 11/23 “Smiltenes novada Izglītības padomes nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
131. Par Nolikuma Nr.12/23 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 2.septembra nolikumā Nr.36/21 “Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Izglītības pārvalde” nolikums” apstiprināšanu
#
#
132. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā
#
#
133. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā
#
#
134. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā
#
#
135. Par Smiltenes novada pašvaldības Amatu kataloga apstiprināšanu
#
#
136. Smiltenes novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāna apstiprināšana
#
#
137. Par grozījumiem Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nosaukumā, izmaiņām komisijas sastāvā un grozījumiem komisijas nolikumā
#
#
138. Par Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas ievēlēšanu
#
#
139. Par Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu
#
#
140. Saistošo noteikumu Nr. 6/23 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā”” projekta apstiprināšana un saistošo noteikumu izdo
#
#
141. Saistošo noteikumu Nr.7/23 „Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība” projekta apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana
#
#
142. Saistošo noteikumu Nr.7/23 „Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība” projekta apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana
#
#
143. Par saistošo noteikumu Nr. 8/23„Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam” projekta apstiprināšanu
#
#
144. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu trijiem gadiem
#
#
145. Par Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu uz Somiju
#
#
146. Par grozījumiem 2022. gada 1. marta atļaujā Nr. 4 bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
#
#
147. Par nekustamā īpašuma Oktobra iela 9-7, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā sagatavošanu atsavināšanai
#

02.03.2023

Ārkārtas domes sēde 02.03.2023. plkst. 15.00

Domes_s_DK_Nr4_02032023 Lejuplādēt Darba kārtība
Domes_s_Protokols_Nr4 Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
88. Par augošu koku atsavināšanu pašvaldības nekustamajos īpašumos Apes pilsētā, Smiltenes novadā
#
#
89. Par projekta “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu arhitektoniski mākslinieciskās izpētes veikšana” īstenošanu
#

20.02.2023

Domes sēde 22.02.2023. plkst.10.00

Domes_s_DK_Nr3_22022023-precizēta Lejuplādēt Darba kārtība
Domes_s_Protokols_Nr3 Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
44. Par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes novadā
#
#
45. Par detālplānojuma apstiprināšanu teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes novadā
#
#
46. Par nekustamā īpašuma “Mežciems”-11, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
47. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 – 2, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu un izsoles izsludināšanu
#
#
48. Par nekustamā īpašuma “Grūbītes”, Apes pagastā, Smiltenes novadā, pārdošanu izsolē
#
#
49. Par izsoles izsludināšanu nekustamam īpašumam – “Jaunsmiltene”-1, Blomes pagasts, Smiltenes novads
#
#
50. Par izsoles izsludināšanu nekustamam īpašumam – Saules iela 8-1, Rozes ciems, Raunas pagasts, Smiltenes novads
#
#
51. Par nekustamā īpašuma Oktobra iela 7A-1, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
52. Par nekustamā īpašuma “Kraujas” – 10, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
53. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma “Lāčplēši” – 4, Raunas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanai
#
#
54. Par sadalīto maksājumu nekustamā īpašuma Smilšu ielā 4 – 2, Smiltene, Smiltenes novadā atsavināšanai
#
#
55. Par nekustamā īpašuma “Skoliņas”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads, atsavināšanas procedūras uzsākšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
56. Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – automašīnas MB Sprinter 413, valsts reģistrācijas numuru zīme DZ 9249, izlaiduma gads 2000, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un jaunas izsoles izsludināšanu
#
#
57. Par zemes vienības Garāža 22, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
58. Par dzīvojamās mājas „Tērces”, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā, LV – 4339 pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai
#
#
59. Par izmaiņām dzīvokļu statusu sarakstā
#
#
60. Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2023. – 2027. gadam apstiprināšanu
#
#
61. Par nomas maksas apstiprināšanu izglītības iestādē telpām, kurās tiek sniegts ēdināšanas pakalpojums
#
#
62. Par izmaksām uz vienu izglītojamo
#
#
63. Par mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmām pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
#
#
64. Par mērķdotācijas sadali pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
#
#
65. Par mērķdotācijas sadali pašvaldībām pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus
#
#
66. Par mērķdotāciju sadali pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Smiltenes novadā
#
#
67. Par finansiālu atbalstu Smiltenes novada iedzīvotāja dalībai Latvijas jaunatnes šosejas riteņbraukšanas izlases kandidātu treniņnometnē
#
#
68. Par Smiltenes vidusskolas dalību un priekšfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1. pamatdarbība “Personu mobilitāte mācību nolūkos” projektam “Demokrātijas formula”, projekta Nr. 2022-3-LV02-KA154-YOU-000099774
#
#
69. Par projekta “StoPWa” īstenošanu Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā
#
#
70. Par projekta iesnieguma „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2023.gadā” sagatavošanu un iesniegšanu Zivju fondam
#
#
72. Par Smiltenes novada izglītības attīstības stratēģijas 2023.-2028. gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai
#
#
73. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas sastāvā
#
#
74. Par Smiltenes novada pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas sastāva papildināšanu
#
#
75. Par Nolikuma “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2022.gada 26.janvāra Nolikumā Nr.5/22 “Apstādījumu saglabāšanas komisijas nolikums”” projekta apstiprināšanu
#
#
76. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. augusta nolikumā Nr. 23.3/21 “Smiltenes novada bāriņtiesas nolikums”
#
#
77. Par Noteikumu Nr. 4/23 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. jūnija Noteikumos Nr. 7/22 “Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšanu
#
#
78. Noteikumu Nr.5/23 “Projektu iesniegšanas un īstenošanas kārtība Smiltenes novada pašvaldībā’’ apstiprināšana
#
#
79. Noteikumu Nr. 6/23 “Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība Smiltenes novada pašvaldībā’’ apstiprināšana
#
#
80. Par Noteikumu Nr. 7/22 “Līgumu izstrādes, saskaņošanas un izpildes kontroles kārtība Smiltenes novada pašvaldībā” projekta apstiprināšanu
#
#
81. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2023.gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr.4/23 “Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem” projekta apstiprināšanu
#
#
82. Saistošo noteikumu Nr.5/23 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
#
#
83. Par pilnvarojumu SIA “Smiltenes NKUP” sniegt vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma Smiltenes pilsētā – veikt zemas īres mājokļu būvniecību
#
#
84. Par grozījumiem sociālās aprūpes centra“Trapene” amata vienību sarakstā
#
#
85. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” amata vienību sarakstā
#
#
86. Par Smiltenes novada pašvaldības Amatu kataloga apstiprināšanu jaunā redakcijā
#
#
87. Par grozījumiem 2023. gada 25. janvāra lēmumā Nr. 15 “Par finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam 2023.gadā”
#

18.01.2023

Ārkārtas domes sēde 18.01.2023. plkst. 9.45

Domes_S_DK_Nr1_18012023 Lejuplādēt Darba kārtība
Domes_S_Protokols Nr1 Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
1. Par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu un nekustamā īpašuma Kalēju ielā 7, Smiltenē, Smiltenes novadā iegādi
#
#
2. Par Ilzes Verginas atbrīvošanu no Smiltenes vidusskolas direktores amata
#

09.01.2023

Domes sēde 25.01.2023. plkst.10.00

Domes_s_DK_Nr2_25012023 Lejuplādēt Darba kārtība
Domes_S_Protokols_Nr2 Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
3. Par lokālplānojuma vēja parkam “Augstkalni”, Smiltenes novadā 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
#
#
4. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 4 – 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
5. Par nekustamā īpašuma Smiltenes ielā 9, Raunā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
6. Par nekustamā īpašuma Oktobra iela 7A-1, Variņi, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
7. Par nekustamā īpašuma “Lāčplēši” – 2, Raunas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
8. Par nekustamā īpašuma “Lāčplēši” – 3, Raunas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
9. Par nekustamā īpašuma Saules iela 8 – 1, Rozes ciemā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
10. Par nekustamā īpašuma “Kraujas” – 10, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
11. Par nekustamā īpašuma “Rainerti”, Grotūzis, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads sadalīšanu, nosaukumu un adrešu piešķiršanu
#
#
12. Par Smiltenes novada pašvaldības kapsētu statusu noteikšanu
#
#
13. Par siltumapgādes tarifa apkures sezonā Gatartas pansionāta katlu mājas Drustu pagasts, Smiltenes novads apstiprināšanu
#
#
14. Par suvenīru un citu tirdzniecībai paredzēto priekšmetu pārdošanu Smiltenes novada pašvaldībā izcenojuma apstiprināšanu
#
#
15. Par finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam 2023.gadā
#
#
16. Par biedrības “BMX klubs Silvas Ziķeri” iesnieguma izskatīšanu
#
#
17. Par projekta “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
#
#
18. Par projekta “Drustu kapsētas digitalizācija” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
#
#
19. Par projekta “Drustu kapsētas digitalizācija” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
#
#
20. Par sadarbības līguma slēgšanu
#
#
21. Par Smiltenes novada pašvaldības Nolikuma Nr.1/23 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 29.decembra Nolikumā Nr. 69/21 “Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas nolikums”” projekta apstiprināšanu
#
#
22. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra Nolikuma Nr.2/23 “Meto-disko izstrādņu skate Smiltenes novadā Nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
23. Par Nolikuma Nr. 3/23 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. augusta nolikumā Nr. 23.1/21 “Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums” projekta apstiprināš
#
#
24. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra Instrukcijas Nr.3/23 “Par starpinstitucionālo sadarbību darbā ar ģimenēm un bērniem Smiltenes novada pašvaldībā” projekta apstiprināšanu
#
#
25. Par Noteikumu Nr. 1/23 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 31. augusta noteikumos Nr. 14/22 “Valsts budžeta mērķdotācijas vispārējās izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam aprēķināšanas un sadales kārtība Smiltenes novada p
#
#
26. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai finansējuma pārdali atbalsta speciālistu finansēšanai
#
#
27. Par Nolikuma Nr. 4/23 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 2.septembra nolikumā Nr.36/21 “Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Izglītības pārvalde” nolikums” apstiprināšanu
#
#
28. Par izmaiņām Smiltenes novada Izglītības pārvaldes amatu vienību sarakstā
#
#
29. Par ideju konkursa “Smiltenes novada pašvaldības apbalvojums” nolikuma apstiprināšanu
#
#
30. Par Smiltenes novada pašvaldības 2023.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.1/23 „Par Smiltenes novada simboliku” projekta apstiprināšanu
#
#
31. Saistošo noteikumu Nr. 2/23 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā” projekta apstiprināšana
#
#
32. Saistošo noteikumu Nr.3/23 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā” projekta apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana
#
#
33. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā
#
#
34. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisijas sastāvā
#
#
35. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas sastāvā
#
#
36. Par izmaiņu apstiprināšanu „Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” komisijas sastāvā
#
#
37. Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā
#
#
38. Par izmaiņām Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupu amatu vienību sarakstos
#
#
39. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Drustu pagasta pārvalde)
#
#
40. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā
#
#
41. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā
#
#
42. Par Smiltenes novada pašvaldības Amatu kataloga apstiprināšanu
#
#
43. Par Noteikumu Nr. 2/23 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.decembra noteikumos Nr.11/21 “Noteikumi par vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes novada pašvaldības budžeta iestādēs” projekta apstiprināšanu
#