Domes sēdes

19.03.2024

Domes sēde 21.03.2024. plkst.10.00_precizēts

Domes_s_DK_Nr4_21032024_ML_precizēts Lejuplādēt Darba kārtība
Protokols_Nr4_21032024 Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
127. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2023.gada pārskata izskatīšana
#
#
128. SIA „Līvena aptieka” 2023.gada pārskata izskatīšana
#
#
129. Par biedrības “Mēru muižas attīstībai” iesniegumu
#
#
130. Par nekustamā īpašuma “Bilskas pamatskola”, Bilska, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706 nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”
#
#
131. Par nekustamā īpašuma “Kalna Pļavas”, Bilskas pagastā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
132. Par nekustamā īpašuma “Stars”, Bilskas pagastā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
133. Par nekustamā īpašuma “Druvas”-16, Gaujienā, Gaujienas pagastā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
134. Par nekustamā īpašuma “Ģērmaņi”, Apes pagastā, atsavināšanas uzsākšanu)
#
#
135. Par nekustamā īpašuma “Akācijas, Drustu pagastā, sagatavošanu atsavināšanai un atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
136. Par nekustamā īpašuma “Bilskas veikals”, Bilskas pagastā, atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
137. Par nekustamā īpašuma “Sērmūkšļi”, Smiltenes pagastā, atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
138. Par nekustamā īpašuma “Indrāni”, Blomes pagastā, atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
139. Par nekustamā īpašuma “Kraujas”-5, Gaujienas pagastā, atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
140. Par nekustamā īpašuma “Dūjiņas”-15, Palsmanes pagastā, atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
141. Par nekustamā īpašuma “Gatves”-17, Trapenes pagastā, atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
142. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 4, Smiltenē, atsavināšanu
#
#
143. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma “Krūmalas”, Bilskas pagastā, atsavināšanai
#
#
144. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma Smilšu iela 4-40, Smiltenē, atsavināšanai
#
#
145. Par nekustamā īpašuma “Ezerlejas”, Variņu pagastā, sagatavošanu atsavināšanai un atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
146. Par grozījumiem 2023.gada 21.decembra lēmumā Nr. 591 “Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma “Smēdes”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanai”
#
#
147. Par telpu Nr.001-5 un 001-6 nomas tiesību izsoli nekustamajā īpašumā Dīķa iela 6, Raunas pagastā
#
#
148. Par telpu nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma ēkai “Vecvireši”, Virešu pagastā
#
#
149. Par izmaiņām dzīvokļu statusu sarakstā
#
#
150. Par apgrūtinājuma – ceļa servitūts – dzēšanu nekustamā īpašuma “Zemzarīši”, Raunas pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0367
#
#
151. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Bišusila ceļš Virešu pagastā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā
#
#
152. Par projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā nolikuma apstiprināšanu
#
#
153. Par 2024.gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā izsludināšanu
#
#
154. Par projekta iesnieguma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Vecpalsas upē, Grundzāles pagastā 2024.gadā” sagatavošanu Zivju fondam
#
#
155. Par projekta “SHARING” īstenošanu Interreg Europe programmā
#
#
156. Par projekta Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās īstenošanu
#
#
157. Par projekta iesnieguma Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā III.kārta sagatavošanu
#
#
158. Par projekta iesnieguma Kalnamuižas siltumnīcu kompleksa sakārtošana sagatavošanu
#
#
159. Par projekta iesnieguma Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Smiltenes novadā sagatavošanu
#
#
160. Par projekta “Bērnu rotaļu laukuma, Variņu pagastā, papildināšana ar jaunām iekārtām” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
#
#
161. Par projekta “Atpūtas vietas izveide pie Strantes ezera” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
#
#
162. Par projekta “Par teritorijas labiekārtošanu Launkalnes ciemā” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
#
#
163. Par projekta “Sporta laukuma labiekārtošana” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
#
#
164. Par projekta “Infrastruktūras sakārtošana publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Blomes pagastā” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
#
#
165. Par projekta “Līgo kalna skatu laukuma izveide” sagatavošanu, iesniegšanu un projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu
#
#
166. Par projekta “Putnu dārza labiekārtošana” sagatavošanu un iesniegšanu
#
#
167. Par Smiltenes novada pašvaldības dalību projektā “PROTI un DARI 2.0”
#
#
168. Par projekta “Smiltenes novada jauniešu iespēja būt un gūt” īstenošanu
#
#
169. Par aizņēmumu no Valsts kases ERAF projektam Nr. 1.2.1.3.i.0-1-23-A-CFLA-004 Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Raunas pamatskolā
#
#
170. Par izmaksām uz vienu personu Bērnu un ģimenes atbalsta centrā
#
#
171. Par nakšņošanas maksas apstiprināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem
#
#
172. Par Smiltenes novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē, 2024.gadā
#
#
173. Par Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes telpu nomas maksas apstiprināšanu
#
#
174. Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Tilta iela 5, Grundzāle)
#
#
175. Par nomas maksas apstiprināšanu Apes Amatu mājas telpām
#
#
176. Par grozījumiem 21.12.2023. Domes lēmumā Nr.608 “Par maksas
#
#
177. Par nomas maksas apstiprināšanu publiskajai infrastruktūrai
#
#
178. Par uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” nolikuma apstiprināšanu
#
#
179. Par uzņēmējdarbības ideju konkursa “Atgriezies Smiltenes novadā!” nolikuma apstiprināšanu
#
#
180. Par uzņēmējdarbības ideju konkursa Atgriezies Smiltenes novadā! izsludināšanu
#
#
181. Par Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
#
#
182. Par finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam 2024.gadā
#
#
183. Par finansiālu atbalstu Smiltenes novada autosportistam rallija sacensībās
#
#
184. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Kultūras un tūrisma pārvalde)
#
#
185. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Raunas pamatskola)
#
#
186. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Smiltenes pilsētas BJSS)
#
#
187. Par Smiltenes novada pašvaldības Amatu kataloga apstiprināšanu jaunā redakcijā
#
#
188. Par Noteikumu Nr. 9-24 Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.decembra noteikumos Nr.11-21
#
#
189. Noteikumu Nr. 10-24 Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija noteikumos Nr.1
#
#
190. Noteikumu Nr. 11-24 Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 4.februāra noteikumos Nr.1-22
#
#
191. Saistošo noteikumu Nr.7-24 Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2023.gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr.22-23
#
#
192. Saistošo noteikumu Nr. 8-24
#
#
193. Par Nolikuma 12-24 Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2022.gada 26.janvāra Nolikumā Nr.5-22 Apstādījumu saglabāšanas komisijas nolikums projekta apstiprināšanu
#
#
194. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas sastāvā
#
#
195. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
#
#
196. Par Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas ievēlēšanu
#
#
197. Par izmaiņām iepirkuma komisijas sastāvā projekta “Daudzdzīvokļu īres mājokļa un tam nepieciešamo inženiertīklu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” ieceres realizācijai
#
#
198. Par izmaiņām Smiltenes novada vēlēšanu komisijas sastāvā
#
#
199. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas Tehnisko Universitāti
#

19.02.2024

Domes sēde 22.02.2024. plkst.10.00_precizēts

Domes_s_DK_Nr3_22022024_preciz Lejuplādēt Darba kārtība
Protokols_Nr3_22022024 Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
46. Par Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā un atsevišķu valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai
#
#
47. Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – automašīnas Mercedes Benz Sprinter, valsts reģistrācijas numura zīme DZ9249, izsoles atzīšanu par nenotikušu
#
#
48. Par kustamās mantas – automašīnas Subaru Legacy, nodošanu bez atlīdzības
#
#
49. Par nekustamā īpašuma “Drustu skola”, Drustu pagastā, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles izsludināšanu
#
#
50. Par nekustamā īpašuma “Valdziņi 1”, Launkalnes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
51. Par nekustamā īpašuma “Valdziņi 2”, Launkalnes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
52. Par nekustamā īpašuma “Pie upes”, Grundzāles pagastā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
53. Par nekustamā īpašuma Pasta iela 31, Apē, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
54. Par nekustamā īpašuma “Kastaņi”-10, Bilskas pagastā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
55. Par nekustamā īpašuma “Kļavas”, Bilskas pagastā, atsavināšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
56. Par nekustamā īpašuma “Bērnudārzs”, Drustu pagastā, atsavināšanas uzsākšanu un izsoles cenas noteikšanu
#
#
57. Par nekustamā īpašuma “Klintis”, Apes pagastā, atsavināšanu un izsoles cenas noteikšanu
#
#
58. Par nekustamā īpašuma “Druvas”-5, Gaujienā, Gaujienas pagastā, atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
59. Par nekustamā īpašuma Smilšu iela 4-40, Smiltenē, atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
60. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma “Kraujas”-17, Gaujienas pagastā, atsavināšanai
#
#
61. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma Skolas iela 5-2, Apē, atsavināšanai
#
#
62. Par sadalītā maksājuma noteikšanu nekustamā īpašuma Smilšu iela 4-35, Smiltenē, atsavināšanai
#
#
63. Par nekustamā īpašuma Atmodas iela 27, Smiltenē, atsavināšanu
#
#
64. Par inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 4248 004 0094 006, ceļa “Vecariešas – Krāmi” uzskaites datu aktualizāciju
#
#
65. Par pašvaldības nekustamā īpašuma daļas– zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0281 Smiltenes pagastā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā
#
#
66. Par pašvaldības nekustamā īpašuma daļas– zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0281 Smiltenes pagastā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā
#
#
67. Par grozījumiem 2023.gada 28.jūnija lēmumā Nr. 261 “Par valsts nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosināšanu Smiltenes pilsētā un Launkalnes pagastā un to nodošanu pašvaldības īpašumā”
#
#
68. Par ielu nosaukumu piešķiršanu Smiltenes novada Launkalnes pagasta Saltupu ciemā
#
#
69. Par ielu nosaukumu piešķiršanu Smiltenes novada Smiltenes pagasta Ilgu ciemā
#
#
70. Par būvju tehnisko stāvokli uz zemes gabala Launkalnē, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra apzīmējuma Nr. 9470 010 0099)
#
#
71. Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA Attīstības centram “Pakāpieni”
#
#
72. Par investīciju projekta “Gatartas tilta pārbūve” iesniegšanu un realizāciju
#
#
73. Par investīciju projekta “Rauzas tilta pārbūve” iesniegšanu un realizāciju
#
#
74. Par investīciju projekta “Saltupu tilta pārbūve” iesniegšanu un realizāciju
#
#
75. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Viedrades kvartāla Pils ielā 9, Smiltenē, attīstība” īstenošanai
#
#
76. Par projekta iesnieguma „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2024.gadā” sagatavošanu Zivju fondam
#
#
77. Par projekta iesnieguma “Sociālo mājokļu atjaunošana Smiltenes novadā” sagatavošanu
#
#
78. Par Smiltenes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna aktualizāciju
#
#
79. Par izmaksām uz vienu izglītojamo
#
#
80. Par mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmām pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
#
#
81. Par mērķdotācijas sadali pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
#
#
82. Par mērķdotāciju sadali pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
#
#
83. Par mērķdotācijas sadali pašvaldībām pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus
#
#
84. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Centrālā administrācija)
#
#
85. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Smiltenes vidusskola)
#
#
86. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Raunas pamatskola)
#
#
87. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (PII “Vāverīte”)
#
#
88. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (PII “Pīlādzītis”)
#
#
89. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Palsmanes PII)
#
#
90. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Izglītības pārvalde)
#
#
91. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Sporta pārvalde)
#
#
92. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Sociālais dienests)
#
#
93. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Trapenes pagasta pārvalde)
#
#
94. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Variņu pagasta pārvalde)
#
#
95. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Virešu pagasta pārvalde)
#
#
96. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Smiltenes novada Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvalde)
#
#
97. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Drustu pagasta pārvalde)
#
#
98. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Raunas pagasta pārvalde)
#
#
99. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde)
#
#
100. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Palsmanes pagasta pārvalde)
#
#
101. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Bilskas pagasta pārvalde)
#
#
102. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Apes apvienības pārvalde)
#
#
103. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Bāriņtiesa)
#
#
104. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (SAC “Trapene”)
#
#
105. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola)
#
#
106. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Gaujienas pagasta pārvalde)
#
#
107. Par Smiltenes novada pašvaldības Amatu kataloga apstiprināšanu jaunā redakcijā
#
#
108. Par izmaiņām Smiltenes novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā un grozījumiem komisijas nolikumā
#
#
109. Par izmaiņām Starpinstitucionālās sadarbības darba grupas sastāvā
#
#
110. Par izmaiņām Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas sastāvā
#
#
111. Par Noteikumu Nr. 5/24 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.decembra noteikumos Nr.11/21 “Noteikumi par vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes novada pašvaldības budžeta iestādēs”” projekta apstiprināšanu
#
#
112. Noteikumu Nr. 6/24 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 27.aprīļa noteikumos Nr. 4/22 “Smiltenes novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas drošības noteikumi” projekta apstiprināšana
#
#
113. Noteikumu Nr.7/24 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 25.augusta noteikumos Nr. 3/21 “Smiltenes novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politika” projekta apstiprināšana
#
#
114. Par Smiltenes novada pašvaldības domes nolikuma Nr.6/24 “Par Smiltenes novada pašvaldības atbalstu Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem” projekta apstiprināšanu
#
#
115. Saistošo noteikumu Nr.3/24 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 28/23 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”” projekta apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana
#
#
116. Saistošo noteikumu Nr. 4/24 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/23 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā”” projekta apstiprināšana
#
#
117. Saistošo noteikumu Nr. 5/24 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā”” projekta apstiprināšana
#
#
118. Saistošo noteikumu Nr.6/24 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4/22 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”” projekta apstiprināšana
#
#
119. Par Smiltenes novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju apstiprināšanu
#
#
120. Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Grundzāles pamatskola” nolikuma apstiprināšanu
#
#
121. Par Smiltenes novada speciālās pamatskolas nosaukuma maiņu
#
#
122. Par Gaujienas pamatskolas, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas un Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju
#
#
123. Par Variņu pamatskolas likvidāciju
#
#
124. Par Palsmanes pamatskolas dalību un priekšfinansējuma nodrošināšanu ES Erasmus+ programmas projektā “My Green World”, projekta līguma Nr. 2023-2-LV01-KA210-SCH-000180725
#
#
125. Par SIA “ZAAO” reorganizācijas uzsākšanu apvienošanas ceļā, pievienojot SIA “AP Kaudzītes”
#
#
126. Par Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja komandējumu uz Poliju
#

19.02.2024

Domes sēde 21.02.2024. plkst.10.00_precizēts

Domes_s_DK_Nr2_21022024_precizēta Lejuplādēt Darba kārtība
Protokols_Nr2_21022024 Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
41. Par grozījumiem valsts aizdevumu līgumu ar Valsts kasi atmaksas grafikos
#
#
42. Noteikumu Nr. 4/24 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija noteikumos Nr.1 “Darba samaksas noteikumi domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem un deputātiem” projekta apstiprināšana
#
#
43. Par saistošo noteikumu Nr. 2/24„Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2024.gadam” projekta apstiprināšanu
#
#
44. Par Nolikuma “Smiltenes novada pašvaldības Autoceļu fonda nolikums” piemērošanu un Nolikuma Nr. 4/24 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2015. gada 28. jūnija Nolikumā Nr. 9/15 “Smiltenes novada pašvaldības Autoceļu fonda nolikums” apstiprināšanu
#
#
45. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu trijiem gadiem
#

12.01.2024

Domes sēde 18.01.2024. plkst.10.00_precizēts

Domes_s_DK_Nr1_18012024_precizēta_1 Lejuplādēt Darba kārtība
Protokols_Nr1_18012024 Lejuplādēt Darba kārtība
Video Skatīt
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
1. Par nekustamā īpašuma “Dūjiņas”-15, Palsmanē, Palsmanes pagastā, sagatavošanu Atsavināšanai
#
#
2. Par nekustamā īpašuma “Bilskas veikals”, Bilskas pagastā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
3. Par nekustamā īpašuma “Indrāni”, Blomes pagastā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
4. Par nekustamā īpašuma “Branti”, Bilskas pagastā, atsavināšanu un izsoles cenas noteikšanu
#
#
5. Par nekustamā īpašuma “Kraujas”-17, Gaujienas pagastā, atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
6. Par nekustamā īpašuma “Krūmalas”, Bilskas pagastā, atsavināšanas uzsākšanu un atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
7. Par nekustamā īpašuma Atmodas iela 27, Smiltenē, atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
8. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5-2, Apē, sagatavošanu atsavināšanai un atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
9. Par atkārtotas izsoles izsludināšanu nekustamā īpašuma “Mežciems”-10, Launkalnes pagastā, atsavināšanai
#
#
10. Par atkārtotas izsoles izsludināšanu nekustamā īpašuma “Ielejas”, Launkalnes pagastā, atsavināšanai
#
#
11. Par nekustamā īpašuma “Lejas Mindaugi”, Drustu pagastā, atsavināšanu
#
#
12. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 4, Smiltenē, sagatavošanu atsavināšanai un atsavināšanas cenas noteikšanu
#
#
13. Par nekustamā īpašuma “Vārkaļu lauks”, Trapenes pagastā, atsavināšanu
#
#
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gargrīdu ceļš” nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā
#
#
15. Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu Smiltenes novada pašvaldības domes sēdes 2023.gada 21.decembrī lēmumā Nr.628 “Par pašvaldības ēku izmantošanu Gaujienas pagastā”
#
#
16. Par pašvaldības ēkas ”Ābeles”, Gaujiena, Gaujienas pagasts ekspluatācijas pārtraukšanu
#
#
17. Par nomas maksas apmēru un de minimis atbalsta piešķiršanu
#
#
18. Par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu apkures sezonā no Palsmanes katlu mājām, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads apstiprināšanu
#
#
19. Par Smiltenes novada būvvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
#
#
20. Par Smiltenes novada būvvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
#
#
21. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Raunas pamatskola)
#
#
22. Par Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša amatalgu
#
#
23. Par izmaiņām Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, pirmsskolas grupu un profesionālās ievirzes pedagogu amatu vienību sarakstos
#
#
24. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības Amatu katalogā (Centrālā administrācija)
#
#
25. Par Smiltenes novada pašvaldības Amatu kataloga apstiprināšanu jaunā redakcijā
#
#
26. Par Noteikumu Nr. 1/24 “Grozījumi noteikumos Nr. 14/22 “Valsts budžeta mērķdotācijas vispārējās izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam aprēķināšanas un sadales kārtība Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēm’’ apstiprināšanu
#
#
27. Par noteikumu “Kārtība, kādā nosaka pirmsskolas izglītības grupu piepildījumu un personāla amatu vienību skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējo izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” apstiprināšanu
#
#
28. Par Noteikumu Nr. 3/24 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. jūnija Noteikumos Nr. 7/22 “Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšanu
#
#
29. Nolikuma Nr.1/24 “Smiltenes novada pašvaldības Darba grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
30. Par grozījumu Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 24.novembra Nolikumā “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projektu konkursa nolikums”
#
#
31. Par sadarbību tūrisma maršruta Via Hanseatica uzturēšanā un attīstībā Smiltenes novada Raunas pagasta teritorijā
#
#
32. Par līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Digitālais akselerators”
#
#
33. Par 2023. gada 1. decembra Deleģēšanas līguma Nr. SNP – S – DE/SP/1-23 precizēšanu
#
#
34. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 23. novembra saistošajos noteikumos Nr. 25/23 “Par sociālajiem pakalpojumiem Smiltenes novadā”” precizēšanu
#
#
35. Par vēlēšanu iecirkņu saraksta apstiprināšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām
#
#
36. Par izmaiņām Apstādījumu saglabāšanas komisijas, Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas, Licencēšanas komisijas un Starpinstitucionālās sadarbības darba grupas sastāvā
#
#
37. Par grozījumu Smiltenes novada pašvaldības darba reglamentā
#
#
38. Saistošo noteikumu Nr. 1/24 „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/23 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
39. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 23. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 26/23 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā”
#
#
40. Par grozījumu Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 19. oktobra lēmumā Nr. 515 “Par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēs” (sēdes protokols Nr.15, 45.§.)
#