Domes sēdes

26.08.2022

Domes sēde 31.08.2022. plkst.10.00

Domes sēde Nr. 15 darba kārtība 31.08.2022_precizēta Lejuplādēt Darba kārtība
Domes sēde 31.08.2022
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
362. Par U. Reķes atbrīvošanu no Trapenes sākumskolas direktora pienākumu izpildītājas amata
#
#
363. Par Trapenes sākumskolas direktora iecelšanu amatā
#
#
365. Pašvaldības līdzdalības akciju sabiedrībā “CATA” novērtējums
#
#
366. Par padomju režīmu slavinoša objekta demontāžu Gaujienas pagastā
#
#
367. Par priekšlikumu grozīt Ministru kabineta 2017. gada 6. janvāra rīkojumā Nr. 14 “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā”
#
#
368. Par izmaiņām dzīvokļu statusu sarakstā
#
#
369. Par nekustamā īpašuma “Kalna Ilziņi”, Launkalnes pagastā, atsavināšanu
#
#
370. Par nekustamā īpašuma Kanāla iela 13 – 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
371. Par nekustamā īpašuma “Kalnabrinģini”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
372. Par nekustamā īpašuma “Lejas Apogi”, Brantu pagasts, Smiltenes novads, atsavināšanu
#
#
373. Par nekustamā īpašuma Limbažu ielā 10 – 41, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
374. Par nekustamā īpašuma “Pirtsmala” ar adresi Skolas ielā 2A, Drustos, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
375. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 3, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
376. Par nekustamā īpašuma Veldes ielā 14, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
377. Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – automašīnas VW Caddy Life, valsts reģistrācijas numuru zīme JK 5403, izlaiduma gads 2007, atsavināšanu
#
#
378. Par izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam “Mežciems” – 8, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
379. Par izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam “Mežciems” – 9, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
380. Par augošu koku atsavināšanu nekustamajā īpašumā “Pulciņas”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā
#
#
381. Par nekustamā īpašuma “Līdari”, Blomes pagastā, atsavināšanu
#
#
382. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Virešu pagasta pārvaldes amata vienību sarakstā
#
#
383. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa VW CRAFTER norakstīšanu, derīgo atlieku pārdošanu rezerves daļām un lietota mikroautobusa iegādi
#
#
384. Par grozījumiem Smiltenes novada kultūras un tūrisma pārvaldes amata vienību sarakstā
#
#
385. Par grozījumiem Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas un Grundzāles pamatskolas amatu vienību sarakstos
#
#
386. Par grozījumiem Smiltenes novada Izglītības pārvaldes amata vienību sarakstā
#
#
387. Par izmaiņām Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas grupu un profesionālās ievirzes pedagogu amatu vienību sarakstos
#
#
388. Par grozījumiem Raunas pamatskolas amata vienību sarakstā
#
#
389. Par grozījumiem Palsmanes pamatskolas amata vienību sarakstā
#
#
390. Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu “Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvalde” un “Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde” amatu vienību sarakstu apstiprināšanu
#
#
391. Par grozījumiem Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes amata vienību sarakstā
#
#
392. Par Grundzāles pamatskolas dalību Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 sadarbības partnerību (KA220-SCH) skolu projektā, projekta Nr. 2021-2-NL01-KA220-SCH-000051435, “Super Heroes – Local SDG Challenges under an international microscope” (Supervar
#
#
393. Par Grundzāles pamatskolas dalību Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos”, projekta Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-00077836, projektā “Full to fullfill!” (Uzpildies, lai piepildītu!)
#
#
394. Par Palsmanes pamatskolas dalību programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” līguma Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000078541 projektā
#
#
396. Par projekta “Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē” īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
#
#
397. Par projekta “Smiltenes novada pašvaldības amatu funkciju un pārvaldības procesu audits” īstenošanai nepieciešamo finansējumu
#
#
398. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Vaļņu iela 9, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
#
#
399. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 9, Ape, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
#
#
400. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Rīgas iela 11, Ape, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
#
#
401. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Raiņa iela 70, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
402. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma “Kreiļi”, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
403. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Klievu iela 10, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
#
#
404. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Lielā iela 3, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
405. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Mūrnieku iela 13, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
#
#
406. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Jāņa iela 9, Ape, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
407. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Lazdu iela 8, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
#
#
408. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Raiņa iela 17, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
409. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Vidzemes iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
#
#
410. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Cērtenes iela 3, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
411. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Stacijas iela 35, Ape, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
#
#
412. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Ozolu iela 9, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
413. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Tanīsa iela 6, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
#
#
414. Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Dārza iela 33, Smiltene, Smiltenes novads pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
#
#
415. Par finansējuma piešķiršanu Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas skursteņu (ventilācijas šahtu) remontam
#
#
416. Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas izmaksu apstiprināšanu Bērnu ģimenes atbalsta centrā (BĢAC)
#
#
417. Par Smiltenes pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu
#
#
418. Par Noteikumu Nr.13/22 “Metodika un kārtība suvenīru un citu tirdzniecībai paredzētu priekšmetu pārdošanas izcenojuma noteikšanai un apstiprināšanai Smiltenes novada pašvaldības institūcijām” projekta apstiprināšanu
#
#
419. Par Nolikuma Nr. 35/22 “Rudens pierobežas gadatirgus Apē” projekta apstiprināšanu
#
#
420. Nolikuma Nr.36/22 “Smiltenes novada Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvaldes nolikums” apstiprināšana
#
#
421. Nolikuma Nr.37/22 “Smiltenes novada Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvaldes nolikums” apstiprināšana
#
#
422. Par saistošo noteikumu Nr.25/22 “Par teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanu Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu
#
#
423. Par saistošo noteikumu Nr.26/22 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība, iekasētas nodevas par ielu tirdzniecību un piešķirts tirgus statuss Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu
#
#
424. Par Nolikuma Nr. 38/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 2.septembra nolikumā Nr.36/21 “Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Izglītības pārvalde” nolikums” apstiprināšanu
#
#
425. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 31.augusta noteikumu Nr.14/22 “Valsts budžeta mērķdotācijas vispārējās izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam aprēķināšanas un sadales kārtība Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēm’’
#
#
426. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr.21/22 “Par sabiedrisko kārtību Smiltenes novadā” precizēšanu
#
#
427. Par Smiltenes novada pašvaldības 2022. gada 27. jūlija saistošo noteikumu Nr.24/22 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Smiltenes novadā” precizēšanu
#
#
364. Par siltumapgādes sniegšanu Smiltenes pilsētā
#

25.07.2022

Domes sēde 27.07.2022. plkst.10.00 (precizēta)

Domes_s_DK_Nr14_27072022_precizeta Lejuplādēt Darba kārtība
Domes_s_Nr14_27072022_audio
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
316. Par Smiltenes mūzikas skolas direktora iecelšanu amatā
#
#
317. Par Smiltenes mākslas skolas direktora iecelšanu amatā
#
#
318. Par Palsmanes pamatskolas direktora iecelšanu amatā
#
#
319. Par Grundzāles pamatskolas direktora iecelšanu amatā
#
#
320. Par nekustamā īpašuma “Pamales”, Smiltenes pagastā, atsavināšanu
#
#
321. Par nekustamā īpašuma “Ķevēni”, Raunas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
322. Par nekustamā īpašuma “Ilgas 156”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
323. Par telpu nedzīvojamā ēkā Cēsu iela 9, Blomē, Blomes pagastā nodošanu nomā
#
#
324. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu ielā 15, Blomē, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
325. Par augošu koku atsavināšanu nekustamajā īpašumā “Tīrumnieki 2”, Trapenes pagastā, Smiltenes novadā
#
#
326. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Centrālās administrācijas amata vienību sarakstā
#
#
327. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada kultūras un tūrisma pārvalde” amatu vienību sarakstā
#
#
328. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” ieceres realizēšanai daudzdzīvokļu mājas Abulas ielā 6, Smiltenē, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai
#
#
329. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 3/1, Smiltenē, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi
#
#
330. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 3/2, Smiltenē, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei
#
#
331. Par apbūves tiesības līguma un ilgtermiņa zemes nomas līguma slēgšanu ar zemnieku saimniecību “Lāčplēši” par apbūves tiesību iegūšanu uz zemi īpašumā “Lejasspaļi”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā
#
#
332. Par apbūves tiesības līguma un ilgtermiņa zemes nomas līguma slēgšanu ar I. Z. par apbūves tiesību iegūšanu uz zemi īpašumā “Pīļukalns”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā
#
#
333. Par finansējuma pārdalīšanu Raunas pamatskolas videonovērošanas kameru iegādei
#
#
334. Par projekta “ChemClimCircle” īstenošanu Interreg Baltijas jūras reģiona programmā
#
#
335. Par projektu “Tranzītielas seguma atjaunošana, Smiltenē” finansējumu
#
#
336. Par Smiltenes vidusskolas dalību Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu sektorā Nr. 2022-1-LV01-KA210-SCH-000082297 projektā SCHOOLS ADAPTATE: Sharing good practices for sustainable development (Skolu ada
#
#
337. Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu 2022./2023. mācību gadā Smiltenes Mūzikas skolā
#
#
338. Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu 2022./2023. mācību gadā Smiltenes Mākslas skolā
#
#
339. Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu 2022./2023. mācību gadā Gaujienas Mūzikas un mākslas skolā
#
#
340. Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu 2022./2023. mācību gadā Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā
#
#
341. Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības programmu apguvei 2022./2023.mācību gadā Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā
#
#
342. Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Ingka Investments Latvia”
#
#
343. Par Nolikuma Nr.31/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 25.augustā nolikumā Nr.23.1./21 “Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums” apstiprināšanu
#
#
344. Par Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāva apstiprināšanu
#
#
345. Par Nolikuma Nr. 32/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 2.septembra nolikumā Nr.36/21 “Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Izglītības pārvalde” nolikums” apstiprināšanu
#
#
346. Par pilnvarojumu pašvaldības iestādei “Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola” iestāties biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienība”
#
#
347. Par pilnvarojumu pašvaldības iestādei “Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skola” iestāties biedrībā “Latvijas Basketbola savienība”
#
#
348. Par finansiālu atbalstu Smiltenes novada iedzīvotāju dalībai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu U-23 čempionātā vieglatlētikā.
#
#
349. Par Nolikuma Nr. 33/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra nolikumā Nr.45/21 Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sporta pārvalde” Nolikums projekta apstiprināšanu
#
#
350. Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā un grozījumiem Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā
#
#
351. Par Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas izveidošanu un ievēlēšanu
#
#
352. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 28.jūlija noteikumos Nr. 2/21 “Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu organizēšanas kārtība”
#
#
353. Noteikumu Nr. 10/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības atbalstu reliģiskajām organizācijām kultūras un tūrisma veicināšanai novadā” projekta apstiprināšana
#
#
354. Par Noteikumu Nr.8/22 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 4.februāra noteikumos Nr.1/22 “Smiltenes novada pašvaldības Ētikas kodekss”” projekta apstiprināšanu
#
#
355. Par Noteikumu Nr. 11/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.decembra noteikumos Nr.11/21 “Noteikumi par vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes novada pašvaldības budžeta iestādēs” projekta apstiprināšanu
#
#
356. Noteikumu Nr. 12/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija noteikumos Nr.1 “Darba samaksas noteikumi domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem un deputātiem” projekta apstiprināšana
#
#
357. Par saistošo noteikumu Nr. 23/22 “Par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā” projekta apstiprināšanu
#
#
358. Par saistošo noteikumu Nr.24/22 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu
#
#
359. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr. 18/22 “Par Raunas novada domes 2010.gada 24. marta saistošo noteikumu Nr. 16 “Par autoceļu uzturēšanas kl asēm Raunas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem ” precizē
#
#
360. Par grozījumiem konkursa “Dārzu pērles Smiltenes novadā 2022” nolikumā
#
#
361. Par konkursa „Dārza pērles Smiltenes novadā 2022” rezultātu apstiprināšanu
#

27.06.2022

Domes sēde 29.06.2022. plkst.10.00

Domes sēde nr. 13 precizēta darba kārtība 29.06.2022. Lejuplādēt Darba kārtība
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
268. Par SIA „Smiltenes NKUP” pamatkapitāla palielināšanu
#
#
269. Par iedzīvotāju iesnieguma izskatīšanu par lokālplānojumu vēja parkam “Augstkalni”, Smiltenes novadā
#
#
270. Par izmaiņām Gaujienas pamatskolas amata vienību sarakstā
#
#
271. Par izmaiņām Smiltenes novada Izglītības pārvaldes amatu vienību sarakstā
#
#
272. Par „Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” komisijas sastāva apstiprināšanu
#
#
273. Par noteikumu “Smiltenes novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kārtība” projekta apstiprināšanu
#
#
274. Par nekustamā īpašuma “Mežolīte”, Launkalnes pagastā pārņemšanu pašvaldības īpašumā
#
#
275. Par nekustamā īpašuma “Ķevēni”, Raunas pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4276 002 0105, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas uzsākšanu
#
#
276. Par nekustamā īpašuma “Ķevēni”, Raunas pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4276 002 0106, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atsavināšanas uzsākšanu
#
#
277. Par izsoles izsludināšanu augošiem kokiem nekustamajā īpašumā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā
#
#
278. Par nekustamā īpašuma Limbažu ielā 10-41, Smiltenē, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
279. Par nekustamā īpašuma Vaidavas ielā 6, Apē, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
280. Par nekustamā īpašuma “Pirtsmala” ar adresi Skolas ielā 2A, Drustos, Drustu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
281. Par kafijas automātu uzstādīšanas nomas maksas apstiprināšanu Smiltenes novada pašvaldības nekustamajos īpašumos
#
#
282. Par zvejas limita iedalīšanu un rūpnieciskas zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu
#
#
283. Par zvejas limita iedalīšanu un rūpnieciskas zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu
#
#
284. Par izmaiņām dzīvokļu statusu sarakstā
#
#
285. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienībās
#
#
286. Par nakšņošanas un ēdināšanas maksas apstiprināšanu un atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem
#
#
287. Par Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu un izcenojumu apstiprināšanu pirmsskolas izglītības grupai laikā no 01.07.2022. līdz12.08.2022.
#
#
288. Par bērnu un jauniešu nometņu ēdināšanas izcenojuma izmaksām
#
#
289. Par siltumapgādes tarifa apkures sezonā Raunas pagasta teritorijā apstiprināšanu
#
#
290. Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens sagatavošanas (uzsildīšanas) tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu
#
#
291. Par siltumapgādes tarifa apkures sezonā Bilskas pagasta teritorijā apstiprināšanu
#
#
292. Par siltumapgādes tarifa apkures sezonā apstiprināšanu SIA “EcoHeat Latvija” apsaimniekotajās katlu mājās
#
#
293. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
#
#
294. Par termiņa pagarināšanu projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgi vai izglītojošu aktivitāšu projekti” projektam
#
#
295. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” ieceres realizēšanai daudzdzīvokļu mājas Dakteru ielā 59, Smiltenē, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai
#
#
296. Par konkursa „Dārzu pērles Smiltenes novadā” nolikuma apstiprināšanu un komisijas izveidošanu
#
#
297. Par grozījumiem 2022. gada 31. marta deleģēšanas līgumā Nr. SND – S – DE/1-22
#
#
298. Par Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas stratēģijas 2023. – 2028. gadam izstrādi
#
#
299. Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības investīciju projekta “Ielu apgaismojuma izbūve Drustu pagastā” īstenošanai
#
#
300. Par Smiltenes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna aktualizāciju
#
#
301. Par uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” rezultātu apstiprināšanu
#
#
302. Noteikumu Nr. 7/22 “Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtība” projekta apstiprināšana
#
#
303. Par saistošo noteikumu Nr. 18/22 “Par Raunas novada domes 2010.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr. 16 “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Raunas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” projekta apstiprināšanu
#
#
304. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 28/21 “Par pašvaldības apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Smiltenes novada teritorijā” precizēšanu
#
#
305. Par saistošo noteikumu Nr.19/22 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.18/21 „Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” projekta apstiprināšanu
#
#
306. Par saistošo noteikumu Nr. 20/22 “Par licencēto makšķerēšanu Brutuļu dzirnavezerā” projekta apstiprināšanu
#
#
307. Par saistošo noteikumu Nr. 21/22 “Par sabiedrisko kārtību Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu
#
#
308. Par saistošo noteikumu Nr.22/22 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu
#
#
309. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr. 16/22 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” precizēšanu
#
#
310. Par Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
#
#
311. Par Noteikumu Nr.8/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 4.februāra noteikumos Nr.1/22 “Smiltenes novada pašvaldības Ētikas kodekss”” projekta apstiprināšanu
#
#
312. Par Nolikuma Nr. 29/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 4.februāra nolikumā Nr.6/22 “Ētikas komisijas nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
313. Par Nolikuma Nr. 30/22 “Smiltenes novada pašvaldības Deputātu ētikas komisijas nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
314. Par Smiltenes novada pašvaldības Deputātu ētikas komisijas apstiprināšanu
#
#
315. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
#

20.05.2022

Domes sēde 25.05.2022. plkst.10.00 (precizēts)

Domes_s_DK_Nr12_25052022 Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts I daļa
Audio ieraksts II daļa
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
224. Par galvojumu SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” aizņēmuma ņemšanai
#
#
225. Par pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”
#
#
226. Par pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Smiltenes NKUP”
#
#
227. Par pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Līvena aptieka”
#
#
228. Pašvaldības līdzdalības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ZAAO” novērtējums
#
#
229. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”
#
#
230. SIA Alūksnes slimnīca 2021.gada pārskata izskatīšana
#
#
231. Par Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada pārskata apstiprināšanu
#
#
232. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 4, Apē, Smiltenes novadā, atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās atkārtotās izsoles izsludināšanu
#
#
233. Par nekustamā īpašuma Kanāla iela 13-2, Smiltenē, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
234. Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – automašīnas Škoda Octavia, valsts reģistrācijas numuru zīme FL 1950, izlaiduma gads 2005, atsavināšanu
#
#
235. Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – automašīnas VW Transporter, valsts reģistrācijas numuru zīme GH 3130, izlaiduma gads 2001, atsavināšanu
#
#
236. Par nekustamā īpašuma “Pamales”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
237. Par nekustamā īpašuma “Ilgas 156”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
238. Par grozījumiem Apes novada domes 2009.gada 23.decembra lēmumā “PAR APES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠĀM ZEMĒM”
#
#
239. Par izmaiņām dzīvokļu statusu sarakstā
#
#
240. Par zvejas limita iedalīšanu un rūpnieciskas zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu
#
#
241. Par bērnu un jauniešu nometņu izmitināšanas un ēdināšanas izcenojuma izmaksām
#
#
242. Par pašvaldības iestādes “Gaujienas pamatskola” maksas pakalpojuma apstiprināšanu
#
#
243. Par bērnu un jauniešu nometņu izmitināšanas un ēdināšanas izcenojuma izmaksām
#
#
244. Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības investīciju projekta “Variņu pagasta pārvaldes telpu pārbūve” īstenošanai
#
#
245. Par 2022. gada Līdzdalības budžeta projektu konkursa Smiltenes novadā izsludināšanu
#
#
246. Par 2022. gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā rezultātu apstiprināšanu
#
#
247. Par projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projekti” rezultātu apstiprināšanu
#
#
248. Par atļaujas izsniegšanu un maršruta apstiprināšanu specializētajam tūrisma transportlīdzeklim Smiltenes pilsētā
#
#
249. Par līguma slēgšanu ar biedrību “Tautskola 99 Baltie zirgi”
#
#
250. Par biedrības Smiltenes sporta centrs iesnieguma izskatīšanu
#
#
251. Par Smiltenes novada Sporta padomes nolikuma apstiprināšanu
#
#
252. Par Smiltenes novada Sporta padomes sastāva apstiprināšanu
#
#
253. Par Nolikuma Nr. 25/22 “Festivāla “Rodam Raunā” tirgus nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
254. Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšanu
#
#
255. Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā un grozījumiem Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā
#
#
256. Par Nolikuma Nr. 26/22 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29.decembra nolikumā Nr. 69/21 “Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas nolikums”” projekta apstiprināšanu
#
#
257. Par Smiltenes novada pašvaldības domes noteikumu Nr. 5/22 “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Smiltenes novada pašvaldībā” projekta apstiprināšanu
#
#
258. Par Smiltenes novada Sociālās jomas politikas un attīstības stratēģijas 2023. – 2033. gadam izstrādes uzsākšanu
#
#
259. Par darba grupas izveidi Smiltenes novada Sociālās jomas politikas un attīstības stratēģijas 2023. – 2033. gadam izstrādei
#
#
260. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 12/22 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” precizēšanu
#
#
261. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” precizēšanu
#
#
262. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 29/21 “Smiltenes novada pašvaldības teritorijas kopšanas un namu un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” precizēšanu
#
#
263. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 29/21 “Smiltenes novada pašvaldības teritorijas kopšanas un namu un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” precizēšanu
#
#
264. Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada pašvaldības teritorijā
#
#
265. Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu “Brantu un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde”, “Launkalnes pagasta pārvalde” un “Blomes pagasta pārvalde” reorganizācijas uzsākšanu
#
#
266. Par saistošo noteikumu Nr. 17/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/22 „Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu
#
#
267. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei kultūras un sociālajos jautājumos Astrīdai Harju
#

16.05.2022

Ārkārtas domes sēde 16.05.2022. plkst. 14.00

Darba kārtība_Domes sēde nr. 2022-DS-11 darba kārtība 16.05.2022 Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi

22.04.2022

Domes sēde 27.04.2022. plkst. 10.00

Domes_sēde_nr10_DK_27.04.2022_preciz Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
172. SIA „ZAAO” 2021.gada pārskata izskatīšana
#
#
173. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā
#
#
174. AS „CATA” 2021.gada pārskata izskatīšana
#
#
175. SIA „Smiltenes NKUP” 2021.gada pārskata izskatīšana
#
#
176. Par nekustamā īpašuma Vaidavas ielā 6, Apē, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
177. Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 2 – 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
178. Par izsoles atzīšanu par nenotikušu augošiem kokiem nekustamajā īpašumā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā
#
#
179. Par nekustamā īpašuma “Jaunškobri”, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
180. Par nekustamā īpašuma “Brūkšu kalte”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
181. Par nekustamā īpašuma “Strēlnieki”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
182. Par nekustamā īpašuma “Ķevēni”, Raunas pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4276 002 0105 nomas tiesību izsoli
#
#
183. Par nekustamā īpašuma “Ķevēni”, Raunas pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4276 002 0106 nomas tiesību izsoli
#
#
184. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 94800060262 daļu pārņemšanu
#
#
185. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0038 un 9480 006 0257 maiņu
#
#
186. Par inženierkomunikāciju izbūvi Smiltenes novada Grotūža ciema attīstībai
#
#
187. Par zvejas limita iedalīšanu un rūpnieciskas zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu
#
#
188. Par Nolikuma Nr. 16/22 “Pavasara pierobežas gadatirgus Apē” projekta apstiprināšanu
#
#
189. Par pašvaldības iestādes “Gaujienas pamatskola” vienreizējo maksas pakalpojumu apstiprināšanu
#
#
190. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļai
#
#
191. Par maksas pakalpojumu grozījumiem
#
#
192. Par izmaiņām Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra amata vienību sarakstā
#
#
193. Par grozījumiem amata vienību sarakstos
#
#
194. Par grozījumiem Trapenes pagasta pārvaldes un Virešu pagasta pārvaldes amata vienību sarakstos
#
#
195. Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības investīciju projekta “Elektroapgādes tīklu pārbūve Palsmanes pamatskolā” īstenošanai
#
#
196. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības iestāžu amata vienību sarakstos
#
#
197. Par uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” nolikuma apstiprināšanu
#
#
198. Par uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” izsludināšanu
#
#
199. Par Smiltenes novada pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
#
#
200. Par autoceļa V243 nobrauktuves pārņemšanu pašvaldības īpašumā
#
#
201. Par Smiltenes novada Zemes komisijas darbības izbeigšanu
#
#
202. Par līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai pieteikumu izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu
#
#
203. Par Smiltenes novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidošanu un Nolikuma Nr.23/22 “Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
204. Par Smiltenes novada pašvaldības izglītības nozares attīstības stratēģijas 2023. – 2028. gadam izstrādi
#
#
205. Par darba grupas izveidi Smiltenes novada pašvaldības izglītības nozares attīstības stratēģija 2023. – 2028. gadam izstrādei
#
#
206. Par Smiltenes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna aktualizāciju
#
#
207. Par grozījumiem Smiltenes novada domes 2020.gada 27.maija lēmumā Nr.355 “Par Smiltenes novada kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības nozaru starpdisciplināras attīstības stratēģijas 2020. – 2025.gadam izstrādi”
#
#
208. Par Smiltenes novada Kultūras un Tūrisma pārvaldes struktūrvienības Smiltenes novada muzejs, Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”, Drustu novadpētniecības muzejs un Raunas muzejs nolikumu projektu apstiprināšanu
#
#
209. Saistošo noteikumu Nr.14/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.18/21 „Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” projekta apstiprināšana
#
#
210. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr. 8/22 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā” precizēšanu
#
#
211. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 28/21 “Par pašvaldības apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Smiltenes novada teritorijā” precizēšanu
#
#
212. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 29/21 “Smiltenes novada pašvaldības teritorijas kopšanas un namu un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” precizēšanu
#
#
213. Saistošo noteikumu Nr.15/22 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā” projekta apstiprināšana
#
#
214. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.5/22 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Smiltenes novadā” precizēšanu
#
#
215. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.4/22 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirm
#
#
216. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23. februāra nolikumā Nr.7/22 “Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās komisija
#
#
217. Par Noteikumu Nr.4/22 “Smiltenes novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas drošības noteikumi” projekta apstiprināšanu
#
#
218. Par Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja E.Avotiņa un Smiltenes novada pašvaldības domes deputāta A.Mežuļa komandējumu uz Vāciju
#

11.04.2022

Ārkārtas domes sēde 12.04.2022. plkst. 9.00

Domes_s_DK_Nr9_12042022_arkartas Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
170. Par nakšņošanas un ēdināšanas maksas apstiprināšanu un atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem
#
#
171. Par Nolikuma Nr. 15/22 “Pavasara tirgus Raunā nolikums” projekta apstiprināšana
#

25.03.2022

Domes sēde 30.03.2022. plkst. 10.00 (precizēts)

Darba_kart_DS_Nr8_30032022 (1) Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
113. Par lokālplānojuma, ar kuru groza Smiltenes novada teritorijas plānojumu un Raunas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, izstrādes uzsākšanu vēja parkam “Augstkalni” un darba uzdevuma apstiprināšanu
#
#
114. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2021.gada pārskata izskatīšana
#
#
115. SIA „Līvena aptieka” 2021.gada pārskata izskatīšana
#
#
116. Zosēnu kooperatīvās krājaizdevumu sabiedrības 2021.gada pārskata izskatīšana
#
#
117. Par piekrišanu SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” pamatkapitāla samazināšanai
#
#
118. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Smiltenes NKUP”
#
#
119. Par metu konkursa “Viedrades kvartāls Pils ielā 9, Smiltenē, Smiltenes nov.” žūrijas komisiju
#
#
120. Par detālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes nov., izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
#
#
121. Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības prioritārā investīciju projekta „Pilsētas stadiona labiekārtošana” īstenošanai
#
#
122. Par izsoles atzīšanu par nenotikušu un jaunu elektroniskās izsoles izsludināšanu augošiem kokiem nekustamajā īpašumā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā
#
#
123. Par nekustamā īpašumu “Lejas Apogi”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
124. Par nekustamā īpašuma “Grūbītes”, Apes pagastā, Smiltenes novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu
#
#
125. Par nekustamā īpašuma Kaikas iela 6, Smiltenē apbūves tiesību izsoles organizēšanu
#
#
126. Par ēku tehnisko stāvokli nekustamajā īpašumā “Kārkliņi”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads un to nojaukšanu
#
#
127. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā
#
#
128. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai „Lubūža” ezerā
#
#
129. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai „Lubūža” ezerā
#
#
130. Par grozījumiem 29.09.2020. nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.149/20. “Pagastnams”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4348
#
#
131. Par pieteikuma iesniegšanu valsts budžeta dotācijai vietējās nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidošanai Smiltenes novada pašvaldībā
#
#
132. Par maksas par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu noteikšanu
#
#
133. Par pabalsta piešķiršanu V. D
#
#
134. Par pašvaldības mantas nomas maksas samazinājumu ārkārtējās situācijas laikā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Salt and Pepper”
#
#
135. Par grāmatvedībā uzskaitītā ‘’Pazemes aktīvi’’ grants- smilts karjerā “Pāvuli” uzskaitītā apjoma korekciju un vērtības noteikšana koriģētam apjomam
#
#
136. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu nekustamā īpašumā Gaujienas muižas pils Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā
#
#
137. Par grāmatas “Raunas pils” cenas apstiprināšanu
#
#
138. Par finansiālu atbalstu Latvijas jaunatnes čempionāta posma pludmales volejbolā organizēšanā Smiltenē.
#
#
139. Par naudas līdzekļu pārdali no sporta dotācijām un Sporta pārvaldes budžetu
#
#
140. Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sporta pārvalde” amata vienību saraksta grozījumiem
#
#
141. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada kultūras un tūrisma pārvalde” amatu vienību sarakstā
#
#
142. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada kultūras un tūrisma pārvalde” Nolikumā
#
#
143. Par grozījumiem amata vienību sarakstos
#
#
144. Par izmaiņām Raunas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstā
#
#
145. Par grozījumiem Smiltenes novada bāriņtiesas amata vienību sarakstā
#
#
146. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. augusta nolikumā Nr. 23.3/21 “Smiltenes novada bāriņtiesas nolikums”
#
#
147. Par termiņa pagarināšanu projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgi vai izglītojošu aktivitāšu projekti” projektam
#
#
148. Par projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā nolikuma apstiprināšanu
#
#
149. Par 2022. gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā izsludināšanu
#
#
150. Par grozījumu veikšanu patapinājuma līgumā ar biedrību “Sabiedrība un attīstība”
#
#
151. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Sabiedrība un attīstība” par inventāra uzglabāšanu Smiltenes novada muzejā
#
#
152. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Smiltenes pagasta attīstībai” par inventāra uzglabāšanu Smiltenes Mākslas skolā
#
#
153. Par Smiltenes novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
#
#
154. Par dalību projektā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
#
#
155. Par atklāta projekta konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu
#
#
156. Par līdzfinansējuma maksu Ukrainas civiliedzīvotājiem Smiltenes novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs 2021./2022.mācību gadā
#
#
157. Par instrukcijas “Kārtība Valsts pārbaudes darbu organizēšanai, norisei un vienotai vērtēšanai pamatizglītības posmā Smiltenes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu
#
#
158. Par nolikuma “Smiltenes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
159. Par „Smiltenes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas” komisijas sastāva apstiprināšanu
#
#
160. Par nolikuma “Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu
#
#
161. Par Saistošo noteikumu Nr. 10/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” projekta apstiprināšanu
#
#
162. Par Saistošo noteikumu Nr. 11/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” projekta apstiprināšanu
#
#
163. Par Saistošo noteikumu Nr. 12/22 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu
#
#
164. Par Saistošo noteikumu Nr. 13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” projekta apstiprināšanu
#
#
165. Noteikumu Nr. 2/22 „Par Smiltenes novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” projekta apstiprināšana
#
#
166. Par Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu
#
#
167. Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā un grozījumiem Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā
#
#
168. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
#
#
169. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Sabiedrība un attīstība” par inventāra uzglabāšanu Smiltenes Mākslas skolā
#

15.03.2022

Ārkārtas domes sēde 15.03.2022. plkst. 15.00

Domes sēdes darba kārtība 15 Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
107. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas sastāvā
#
#
108. Par Smiltenes novada pašvaldības gatavību īstenot investīciju projektu 2022. gadā
#
#
109. Par Smiltenes novada pašvaldības gatavību īstenot investīciju projektu 2022. gadā
#
#
110. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23. februāra lēmumā Nr. 102 “Par finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam 2022. gadā”
#
#
111. Par atbalstu Ukrainai
#
#
112. Par nakšņošanas un ēdināšanas maksas apstiprināšanu un atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem
#

03.03.2022

Ārkārtas domes sēde 03.03.2022. plkst. 17.20

Domes_s_DK_Nr6_03032022_arkartas_prec Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
105. Par starptautiskās sadarbības pārtraukšanu ar Porhovas (Порхов) pašvaldību, Pleskavas apgabalā, Krievijā un Novopolockas (Новополоцк) pašvaldību, Vitebskas apgabalā, Baltkrievijā.
#
#
106. Par kārtību, kādā Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek sniegti primārie atbalsta pakalpojumi
#

25.02.2022

Ārkārtas domes sēde 25.02.2022. plkst. 11.15

Domes_s_DK_Nr5_25022022_arkartas Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
103. Par līguma izbeigšanu pirms termiņa ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ARČERS”
#
#
104. Par finansējuma piešķiršanu biedrībām sporta atbalstam 2022.gadā
#

18.02.2022

Domes sēde 23.02.2022. plkst. 10.00

Domes_s_DK_Nr4_23022022_precizeta Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts I daļa
Audio ieraksts II dala
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
52. Par paredzētās darbības īstenošanas iespējām izveidot vēja parku “Augstkalni” Smiltenes novadā
#
#
53. Par izsoļu atzīšanu par nenotikušām un jaunu elektronisko izsoļu izsludināšanu augošiem kokiem nekustamajā īpašumā “Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā
#
#
54. Par izsoļu atzīšanu par nenotikušām un jaunu elektronisko izsoļu izsludināšanu augošiem kokiem nekustamajā īpašumā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā
#
#
55. Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – automašīnas OPEL ASTRA atsavināšanas izsoles, atzīšanu par nenotikušu
#
#
56. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas Purenes”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles izsludināšanu
#
#
57. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 4, Apē, Smiltenes novadā, atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles izsludināšanu
#
#
58. Par grozījumiem Apes novada domes 2009.gada 23.decembra lēmumā “PAR APES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠĀM ZEMĒM”
#
#
59. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļš “V411-Bišusili” daļas sagatavošanu nodošanai bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā
#
#
60. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
#
#
61. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai „Lubūža” ezerā
#
#
62. Par zvejas limita iedalīšanu un rūpnieciskas zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu
#
#
63. Par feldšerpunktos sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu
#
#
64. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
#
#
65. Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens sagatavošanas (uzsildīšanas) tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu
#
#
66. Par Raunas pamatskolas ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu un brīvpusdienu apmaksu
#
#
67. Par izmaksām uz vienu izglītojamo
#
#
68. Par izmaksām uz vienu personu
#
#
69. Par izmaiņām Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas amatu vienību sarakstā
#
#
70. Par izmaiņām Gaujienas mūzikas un mākslas skolas amatu vienību sarakstā
#
#
71. Par pašvaldības mantas nomas maksas samazinājumu ārkārtējās situācijas laikā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Salt and Pepper”
#
#
72. Par projekta “Multi fitnesa stacijas un atpūtas sola iegāde Palsmanes pamatskolai brīvā laika aktivitāšu dažādošanai” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
#
#
73. Par projekta “Diska golfa parka “Palsa” paplašināšana” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
#
#
74. Par projekta iesnieguma „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2022.gadā” sagatavošanu Zivju fondam
#
#
75. Par projekta “Variņu teritorijas labiekārtošana” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
#
#
76. Par projekta “Teritorijas labiekārtošana īpašumā “Jeberlejas”” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
#
#
77. Par projekta “Līgo kalna skatu laukuma izveide” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
#
#
78. Par projekta “Laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana”
#
#
79. Par M. Svīķes daiļradei veltītas kultūras norises vietas saskaņošanu
#
#
80. Par parakstu vākšanas vietu likuma “Grozījumi Likumā par ostām” ierosināšanai noteikšanu Smiltenes novadā
#
#
81. Par Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu
#
#
82. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas komisijas sastāvā
#
#
83. Par līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”
#
#
84. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes centru
#
#
85. Par Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu
#
#
86. Par Nolikuma Nr.7/22 “Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās komisijas nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
87. Par nolikuma „Nolikums par izglītojamo atbrīvošanu no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas” atzīšanu par spēku zaudējušu
#
#
88. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.4/22 projekta apstiprināšanu
#
#
89. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.5/22 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu
#
#
90. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6/22“Par kārtību,kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā”projekta apstiprināšanu
#
#
91. Saistošo noteikumu “Par Smiltenes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” projekta apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana
#
#
92. Par Saistošo noteikumu Nr. 8/22 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu
#
#
93. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.25/21 “Par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novadā” precizēšanu
#
#
94. Saistošo noteikumu Nr. 9/22 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
95. Par Nolikuma Nr. /22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 15. jūlija nolikumā Nr. 4/21 “Smiltenes novada Apes pilsētas un pagasta pārvaldes nolikums” apstiprināšanu
#
#
96. Par Nolikuma Nr. 9/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra nolikumā Nr. 55/21 “Smiltenes novada Brantu un Smiltenes pagastu pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu
#
#
97. Par SIA „Smiltenes NKUP“ vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2024.gadam
#
#
98. Par SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca“ vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022. – 2024.gadam
#
#
99. Par SIA „Līvena aptieka” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2024.gadam
#
#
100. Par SIA „Smiltenes NKUP” pamatkapitāla palielināšanu
#
#
101. Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sporta pārvalde” vadītāja iecelšanu amatā
#
#
102. Par finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam 2022.gadā
#

03.02.2022

Ārkārtas domes sēde 04.02.2022. plkst. 10.00

Domes_s_DK_Nr3_04022022_arkartas Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
46. Par saistošo noteikumu Nr. 3/22„Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” projekta apstiprināšan
#
#
47. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu trijiem gadiem
#
#
48. Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu amatu vienību sarakstu apstiprināšanu
#
#
49. Smiltenes novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšana
#
#
50. Par Nolikuma Nr. 6/22 “Smiltenes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
51. Par Smiltenes novada pašvaldības Ētikas komisijas apstiprināšanu
#

21.01.2022

Domes sēde 26.01.2022. plkst. 10.00

Darba kārtība Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
8. Par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam un Smiltenes novada attīstības programmu 2022. – 2028. gadam gala redakcijas apstiprināšanu
#
#
9. Par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam un Smiltenes novada attīstības programmu 2022. – 2028. gadam gala redakcijas apstiprināšanu
#
#
10. Par dalību Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” projektu konkursā ar projektu “Krogus ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana”
#
#
11. Par nekustamā īpašuma “Škobru lauks”, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, nomas tiesību izsoli
#
#
12. Par nekustamā īpašuma “Gauja” daļas, Virešu pagastā, nomas tiesību izsoli
#
#
13. Par nekustamā īpašuma “Lejas Apogi”, Brantu pagasts, Smiltenes novads, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
14. Par telpu nedzīvojamā ēkā Valmieras ielā 1, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā, nodošanu nomā
#
#
15. Par nekustamā īpašuma “Grūbītes”, Apes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
16. Par nekustamā īpašuma “Strautiņi”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
17. Par finansiālu atbalstu Latvijas čempionāta skijoringa un ziemas motokrosa 1. posma sacensību organizēšanai Apē
#
#
18. Par finansiālu atbalstu dalībai starptautiskā konkursā “Concours de Saxophone Parisian 2022” Parīzē, Francijā, 2022. gada 13. – 14. februārī
#
#
19. Par sadarbību tūrisma maršruta Via Hanseatica uzturēšanā un attīstībā Smiltenes novada Raunas pagasta teritorijā
#
#
20. Par mērķdotācijas sadali pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI Smiltenes novadā
#
#
21. Par mērķdotāciju sadali pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un VSAOI Smiltenes novadā
#
#
22. Par mērķdotācijas sadali pašvaldības speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un spec. internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem
#
#
23. Par mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmām pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
#
#
24. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra lēmuma Nr. 246 “Par līdzfinansējuma maksu Smiltenes nov. profesionālās ievirzes un interešu izglīt. iestādēs valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā” atzīšanu par spēku zaudējušu
#
#
25. Par pienākumu vērtību, ja īpašuma tiesību nostiprināšanas pamatā ir uztura līgums, valsts nodevas aprēķināšanai
#
#
26-27. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
#
#
28. Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Gatartas pansionāts” nolikuma apstiprināšanu
#
#
29. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 25.augusta nolikumā Nr.23.2/21 “Smiltenes novada Sociālā dienesta nolikums”
#
#
30. Par Nolikuma Nr. 3/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 2.septembra nolikumā Nr.36/21 “Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Izglītības pārvalde” nolikums” apstiprināšanu
#
#
31. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Izglītības pārvalde” amata vienību sarakstā
#
#
32. Par izmaiņām Raunas pamatskolas amatu vienību sarakstā
#
#
33. Par Nolikuma Nr. 4/22 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta nolikumā Nr. 11/21 “Smiltenes novada pašvaldības Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijas nolikums” apstiprināšanu
#
#
34. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā
#
#
35. Par Nolikuma Nr. 5/22 “Smiltenes novada pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
36. Par Smiltenes novada pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas ievēlēšanu
#
#
37. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijassastāvā un komisijas sekretāra apstiprināšanu
#
#
38. Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde” amata vienību sarakstu apstiprināšanu
#
#
39. Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sporta pārvalde” amata vienību sarakstu apstiprināšanu
#
#
40. Par Smiltenes novada pašvaldības Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas darba grupas izveidošanu
#
#
41. Par SNP domes 2022.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.1/22 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā” projekta apstiprināš.
#
#
42. Par Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.19/21 “Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” precizēšanu
#
#
43. Saistošo noteikumu Nr. 2/22 „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
44. Par Smiltenes novada domes priekšsēdētāja komandējumu uz Lietuvu
#
#
45. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei kultūras un sociālajos jautājumos A. Harju
#

11.01.2022

Ārkārtas domes sēde 11.01.2022. plkst. 13.00

Darba kārtība Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
1. Par Gaujienas pagasta pārvaldes vadītājas I. Lukjanovičas atbrīvošanu no amata
#
#
2. Par Trapenes pagasta pārvaldes vadītājas I. Popovičas atbrīvošanu no amata
#
#
3. Par pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Gaujienas pagasta pārvalde” vadītājas iecelšanu amatā
#
#
4. Par pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Trapenes pagasta pārvalde” vadītāja iecelšanu amatā
#
#
5. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 18/21 “Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu
#
#
6. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 20/21 “Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam” pr
#
#
7. Par atļauju pašvaldības izpilddirektora vietniekam attīstības jautājumos savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
#