Domes sēdes

27.06.2022

Domes sēde 29.06.2022. plkst.10.00

Domes sēde nr. 13 precizēta darba kārtība 29.06.2022. Lejuplādēt Darba kārtība
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi

20.05.2022

Domes sēde 25.05.2022. plkst.10.00 (precizēts)

Domes_s_DK_Nr12_25052022 Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts I daļa
Audio ieraksts II daļa
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
224. Par galvojumu SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” aizņēmuma ņemšanai
#
#
225. Par pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”
#
#
226. Par pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Smiltenes NKUP”
#
#
227. Par pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Līvena aptieka”
#
#
228. Pašvaldības līdzdalības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ZAAO” novērtējums
#
#
229. Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”
#
#
230. SIA Alūksnes slimnīca 2021.gada pārskata izskatīšana
#
#
231. Par Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada pārskata apstiprināšanu
#
#
232. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 4, Apē, Smiltenes novadā, atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otrās atkārtotās izsoles izsludināšanu
#
#
233. Par nekustamā īpašuma Kanāla iela 13-2, Smiltenē, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
234. Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – automašīnas Škoda Octavia, valsts reģistrācijas numuru zīme FL 1950, izlaiduma gads 2005, atsavināšanu
#
#
235. Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – automašīnas VW Transporter, valsts reģistrācijas numuru zīme GH 3130, izlaiduma gads 2001, atsavināšanu
#
#
236. Par nekustamā īpašuma “Pamales”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
237. Par nekustamā īpašuma “Ilgas 156”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu
#
#
238. Par grozījumiem Apes novada domes 2009.gada 23.decembra lēmumā “PAR APES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠĀM ZEMĒM”
#
#
239. Par izmaiņām dzīvokļu statusu sarakstā
#
#
240. Par zvejas limita iedalīšanu un rūpnieciskas zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu
#
#
241. Par bērnu un jauniešu nometņu izmitināšanas un ēdināšanas izcenojuma izmaksām
#
#
242. Par pašvaldības iestādes “Gaujienas pamatskola” maksas pakalpojuma apstiprināšanu
#
#
243. Par bērnu un jauniešu nometņu izmitināšanas un ēdināšanas izcenojuma izmaksām
#
#
244. Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības investīciju projekta “Variņu pagasta pārvaldes telpu pārbūve” īstenošanai
#
#
245. Par 2022. gada Līdzdalības budžeta projektu konkursa Smiltenes novadā izsludināšanu
#
#
246. Par 2022. gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā rezultātu apstiprināšanu
#
#
247. Par projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projekti” rezultātu apstiprināšanu
#
#
248. Par atļaujas izsniegšanu un maršruta apstiprināšanu specializētajam tūrisma transportlīdzeklim Smiltenes pilsētā
#
#
249. Par līguma slēgšanu ar biedrību “Tautskola 99 Baltie zirgi”
#
#
250. Par biedrības Smiltenes sporta centrs iesnieguma izskatīšanu
#
#
251. Par Smiltenes novada Sporta padomes nolikuma apstiprināšanu
#
#
252. Par Smiltenes novada Sporta padomes sastāva apstiprināšanu
#
#
253. Par Nolikuma Nr. 25/22 “Festivāla “Rodam Raunā” tirgus nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
254. Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāva apstiprināšanu
#
#
255. Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā un grozījumiem Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā
#
#
256. Par Nolikuma Nr. 26/22 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29.decembra nolikumā Nr. 69/21 “Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisijas nolikums”” projekta apstiprināšanu
#
#
257. Par Smiltenes novada pašvaldības domes noteikumu Nr. 5/22 “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Smiltenes novada pašvaldībā” projekta apstiprināšanu
#
#
258. Par Smiltenes novada Sociālās jomas politikas un attīstības stratēģijas 2023. – 2033. gadam izstrādes uzsākšanu
#
#
259. Par darba grupas izveidi Smiltenes novada Sociālās jomas politikas un attīstības stratēģijas 2023. – 2033. gadam izstrādei
#
#
260. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 12/22 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” precizēšanu
#
#
261. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” precizēšanu
#
#
262. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 29/21 “Smiltenes novada pašvaldības teritorijas kopšanas un namu un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” precizēšanu
#
#
263. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 29/21 “Smiltenes novada pašvaldības teritorijas kopšanas un namu un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” precizēšanu
#
#
264. Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada pašvaldības teritorijā
#
#
265. Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu “Brantu un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde”, “Launkalnes pagasta pārvalde” un “Blomes pagasta pārvalde” reorganizācijas uzsākšanu
#
#
266. Par saistošo noteikumu Nr. 17/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/22 „Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu
#
#
267. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei kultūras un sociālajos jautājumos Astrīdai Harju
#

16.05.2022

Ārkārtas domes sēde 16.05.2022. plkst. 14.00

Darba kārtība_Domes sēde nr. 2022-DS-11 darba kārtība 16.05.2022 Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi

22.04.2022

Domes sēde 27.04.2022. plkst. 10.00

Domes_sēde_nr10_DK_27.04.2022_preciz Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
172. SIA „ZAAO” 2021.gada pārskata izskatīšana
#
#
173. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā
#
#
174. AS „CATA” 2021.gada pārskata izskatīšana
#
#
175. SIA „Smiltenes NKUP” 2021.gada pārskata izskatīšana
#
#
176. Par nekustamā īpašuma Vaidavas ielā 6, Apē, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
177. Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 2 – 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
178. Par izsoles atzīšanu par nenotikušu augošiem kokiem nekustamajā īpašumā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā
#
#
179. Par nekustamā īpašuma “Jaunškobri”, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
180. Par nekustamā īpašuma “Brūkšu kalte”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
181. Par nekustamā īpašuma “Strēlnieki”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
182. Par nekustamā īpašuma “Ķevēni”, Raunas pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4276 002 0105 nomas tiesību izsoli
#
#
183. Par nekustamā īpašuma “Ķevēni”, Raunas pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4276 002 0106 nomas tiesību izsoli
#
#
184. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 94800060262 daļu pārņemšanu
#
#
185. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0038 un 9480 006 0257 maiņu
#
#
186. Par inženierkomunikāciju izbūvi Smiltenes novada Grotūža ciema attīstībai
#
#
187. Par zvejas limita iedalīšanu un rūpnieciskas zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu
#
#
188. Par Nolikuma Nr. 16/22 “Pavasara pierobežas gadatirgus Apē” projekta apstiprināšanu
#
#
189. Par pašvaldības iestādes “Gaujienas pamatskola” vienreizējo maksas pakalpojumu apstiprināšanu
#
#
190. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļai
#
#
191. Par maksas pakalpojumu grozījumiem
#
#
192. Par izmaiņām Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra amata vienību sarakstā
#
#
193. Par grozījumiem amata vienību sarakstos
#
#
194. Par grozījumiem Trapenes pagasta pārvaldes un Virešu pagasta pārvaldes amata vienību sarakstos
#
#
195. Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības investīciju projekta “Elektroapgādes tīklu pārbūve Palsmanes pamatskolā” īstenošanai
#
#
196. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības iestāžu amata vienību sarakstos
#
#
197. Par uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” nolikuma apstiprināšanu
#
#
198. Par uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” izsludināšanu
#
#
199. Par Smiltenes novada pašvaldības Līdzdalības budžeta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
#
#
200. Par autoceļa V243 nobrauktuves pārņemšanu pašvaldības īpašumā
#
#
201. Par Smiltenes novada Zemes komisijas darbības izbeigšanu
#
#
202. Par līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai pieteikumu izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu
#
#
203. Par Smiltenes novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā izveidošanu un Nolikuma Nr.23/22 “Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
204. Par Smiltenes novada pašvaldības izglītības nozares attīstības stratēģijas 2023. – 2028. gadam izstrādi
#
#
205. Par darba grupas izveidi Smiltenes novada pašvaldības izglītības nozares attīstības stratēģija 2023. – 2028. gadam izstrādei
#
#
206. Par Smiltenes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna aktualizāciju
#
#
207. Par grozījumiem Smiltenes novada domes 2020.gada 27.maija lēmumā Nr.355 “Par Smiltenes novada kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības nozaru starpdisciplināras attīstības stratēģijas 2020. – 2025.gadam izstrādi”
#
#
208. Par Smiltenes novada Kultūras un Tūrisma pārvaldes struktūrvienības Smiltenes novada muzejs, Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”, Drustu novadpētniecības muzejs un Raunas muzejs nolikumu projektu apstiprināšanu
#
#
209. Saistošo noteikumu Nr.14/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.18/21 „Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” projekta apstiprināšana
#
#
210. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr. 8/22 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā” precizēšanu
#
#
211. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 28/21 “Par pašvaldības apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Smiltenes novada teritorijā” precizēšanu
#
#
212. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 29/21 “Smiltenes novada pašvaldības teritorijas kopšanas un namu un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” precizēšanu
#
#
213. Saistošo noteikumu Nr.15/22 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā” projekta apstiprināšana
#
#
214. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.5/22 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Smiltenes novadā” precizēšanu
#
#
215. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.4/22 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirm
#
#
216. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23. februāra nolikumā Nr.7/22 “Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās komisija
#
#
217. Par Noteikumu Nr.4/22 “Smiltenes novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas drošības noteikumi” projekta apstiprināšanu
#
#
218. Par Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja E.Avotiņa un Smiltenes novada pašvaldības domes deputāta A.Mežuļa komandējumu uz Vāciju
#

11.04.2022

Ārkārtas domes sēde 12.04.2022. plkst. 9.00

Domes_s_DK_Nr9_12042022_arkartas Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
170. Par nakšņošanas un ēdināšanas maksas apstiprināšanu un atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem
#
#
171. Par Nolikuma Nr. 15/22 “Pavasara tirgus Raunā nolikums” projekta apstiprināšana
#

25.03.2022

Domes sēde 30.03.2022. plkst. 10.00 (precizēts)

Darba_kart_DS_Nr8_30032022 (1) Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
113. Par lokālplānojuma, ar kuru groza Smiltenes novada teritorijas plānojumu un Raunas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, izstrādes uzsākšanu vēja parkam “Augstkalni” un darba uzdevuma apstiprināšanu
#
#
114. SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2021.gada pārskata izskatīšana
#
#
115. SIA „Līvena aptieka” 2021.gada pārskata izskatīšana
#
#
116. Zosēnu kooperatīvās krājaizdevumu sabiedrības 2021.gada pārskata izskatīšana
#
#
117. Par piekrišanu SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” pamatkapitāla samazināšanai
#
#
118. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Smiltenes NKUP”
#
#
119. Par metu konkursa “Viedrades kvartāls Pils ielā 9, Smiltenē, Smiltenes nov.” žūrijas komisiju
#
#
120. Par detālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes nov., izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
#
#
121. Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības prioritārā investīciju projekta „Pilsētas stadiona labiekārtošana” īstenošanai
#
#
122. Par izsoles atzīšanu par nenotikušu un jaunu elektroniskās izsoles izsludināšanu augošiem kokiem nekustamajā īpašumā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā
#
#
123. Par nekustamā īpašumu “Lejas Apogi”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
124. Par nekustamā īpašuma “Grūbītes”, Apes pagastā, Smiltenes novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu
#
#
125. Par nekustamā īpašuma Kaikas iela 6, Smiltenē apbūves tiesību izsoles organizēšanu
#
#
126. Par ēku tehnisko stāvokli nekustamajā īpašumā “Kārkliņi”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads un to nojaukšanu
#
#
127. Par grozījumiem bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā
#
#
128. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai „Lubūža” ezerā
#
#
129. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai „Lubūža” ezerā
#
#
130. Par grozījumiem 29.09.2020. nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.149/20. “Pagastnams”, Trapenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4348
#
#
131. Par pieteikuma iesniegšanu valsts budžeta dotācijai vietējās nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidošanai Smiltenes novada pašvaldībā
#
#
132. Par maksas par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu noteikšanu
#
#
133. Par pabalsta piešķiršanu V. D
#
#
134. Par pašvaldības mantas nomas maksas samazinājumu ārkārtējās situācijas laikā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Salt and Pepper”
#
#
135. Par grāmatvedībā uzskaitītā ‘’Pazemes aktīvi’’ grants- smilts karjerā “Pāvuli” uzskaitītā apjoma korekciju un vērtības noteikšana koriģētam apjomam
#
#
136. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu nekustamā īpašumā Gaujienas muižas pils Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā
#
#
137. Par grāmatas “Raunas pils” cenas apstiprināšanu
#
#
138. Par finansiālu atbalstu Latvijas jaunatnes čempionāta posma pludmales volejbolā organizēšanā Smiltenē.
#
#
139. Par naudas līdzekļu pārdali no sporta dotācijām un Sporta pārvaldes budžetu
#
#
140. Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sporta pārvalde” amata vienību saraksta grozījumiem
#
#
141. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada kultūras un tūrisma pārvalde” amatu vienību sarakstā
#
#
142. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada kultūras un tūrisma pārvalde” Nolikumā
#
#
143. Par grozījumiem amata vienību sarakstos
#
#
144. Par izmaiņām Raunas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstā
#
#
145. Par grozījumiem Smiltenes novada bāriņtiesas amata vienību sarakstā
#
#
146. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 25. augusta nolikumā Nr. 23.3/21 “Smiltenes novada bāriņtiesas nolikums”
#
#
147. Par termiņa pagarināšanu projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgi vai izglītojošu aktivitāšu projekti” projektam
#
#
148. Par projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā nolikuma apstiprināšanu
#
#
149. Par 2022. gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā izsludināšanu
#
#
150. Par grozījumu veikšanu patapinājuma līgumā ar biedrību “Sabiedrība un attīstība”
#
#
151. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Sabiedrība un attīstība” par inventāra uzglabāšanu Smiltenes novada muzejā
#
#
152. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Smiltenes pagasta attīstībai” par inventāra uzglabāšanu Smiltenes Mākslas skolā
#
#
153. Par Smiltenes novada bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
#
#
154. Par dalību projektā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”
#
#
155. Par atklāta projekta konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu
#
#
156. Par līdzfinansējuma maksu Ukrainas civiliedzīvotājiem Smiltenes novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs 2021./2022.mācību gadā
#
#
157. Par instrukcijas “Kārtība Valsts pārbaudes darbu organizēšanai, norisei un vienotai vērtēšanai pamatizglītības posmā Smiltenes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu
#
#
158. Par nolikuma “Smiltenes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
159. Par „Smiltenes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas” komisijas sastāva apstiprināšanu
#
#
160. Par nolikuma “Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu
#
#
161. Par Saistošo noteikumu Nr. 10/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” projekta apstiprināšanu
#
#
162. Par Saistošo noteikumu Nr. 11/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” projekta apstiprināšanu
#
#
163. Par Saistošo noteikumu Nr. 12/22 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu
#
#
164. Par Saistošo noteikumu Nr. 13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” projekta apstiprināšanu
#
#
165. Noteikumu Nr. 2/22 „Par Smiltenes novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību” projekta apstiprināšana
#
#
166. Par Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu
#
#
167. Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā un grozījumiem Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā
#
#
168. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam
#
#
169. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību “Sabiedrība un attīstība” par inventāra uzglabāšanu Smiltenes Mākslas skolā
#

15.03.2022

Ārkārtas domes sēde 15.03.2022. plkst. 15.00

Domes sēdes darba kārtība 15 Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
107. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas sastāvā
#
#
108. Par Smiltenes novada pašvaldības gatavību īstenot investīciju projektu 2022. gadā
#
#
109. Par Smiltenes novada pašvaldības gatavību īstenot investīciju projektu 2022. gadā
#
#
110. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23. februāra lēmumā Nr. 102 “Par finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam 2022. gadā”
#
#
111. Par atbalstu Ukrainai
#
#
112. Par nakšņošanas un ēdināšanas maksas apstiprināšanu un atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem
#

03.03.2022

Ārkārtas domes sēde 03.03.2022. plkst. 17.20

Domes_s_DK_Nr6_03032022_arkartas_prec Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
105. Par starptautiskās sadarbības pārtraukšanu ar Porhovas (Порхов) pašvaldību, Pleskavas apgabalā, Krievijā un Novopolockas (Новополоцк) pašvaldību, Vitebskas apgabalā, Baltkrievijā.
#
#
106. Par kārtību, kādā Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek sniegti primārie atbalsta pakalpojumi
#

25.02.2022

Ārkārtas domes sēde 25.02.2022. plkst. 11.15

Domes_s_DK_Nr5_25022022_arkartas Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
103. Par līguma izbeigšanu pirms termiņa ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ARČERS”
#
#
104. Par finansējuma piešķiršanu biedrībām sporta atbalstam 2022.gadā
#

18.02.2022

Domes sēde 23.02.2022. plkst. 10.00

Domes_s_DK_Nr4_23022022_precizeta Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts I daļa
Audio ieraksts II dala
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
52. Par paredzētās darbības īstenošanas iespējām izveidot vēja parku “Augstkalni” Smiltenes novadā
#
#
53. Par izsoļu atzīšanu par nenotikušām un jaunu elektronisko izsoļu izsludināšanu augošiem kokiem nekustamajā īpašumā “Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā
#
#
54. Par izsoļu atzīšanu par nenotikušām un jaunu elektronisko izsoļu izsludināšanu augošiem kokiem nekustamajā īpašumā “Ragu purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā
#
#
55. Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – automašīnas OPEL ASTRA atsavināšanas izsoles, atzīšanu par nenotikušu
#
#
56. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas Purenes”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles izsludināšanu
#
#
57. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 4, Apē, Smiltenes novadā, atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles izsludināšanu
#
#
58. Par grozījumiem Apes novada domes 2009.gada 23.decembra lēmumā “PAR APES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠĀM ZEMĒM”
#
#
59. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļš “V411-Bišusili” daļas sagatavošanu nodošanai bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības ministrijas personā
#
#
60. Par atļaujas izsniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
#
#
61. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limitu pašpatēriņa zvejai „Lubūža” ezerā
#
#
62. Par zvejas limita iedalīšanu un rūpnieciskas zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu
#
#
63. Par feldšerpunktos sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu
#
#
64. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
#
#
65. Par siltumapgādes tarifa un siltā ūdens sagatavošanas (uzsildīšanas) tarifa apkures sezonā Gaujienas pagasta teritorijā apstiprināšanu
#
#
66. Par Raunas pamatskolas ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu un brīvpusdienu apmaksu
#
#
67. Par izmaksām uz vienu izglītojamo
#
#
68. Par izmaksām uz vienu personu
#
#
69. Par izmaiņām Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas amatu vienību sarakstā
#
#
70. Par izmaiņām Gaujienas mūzikas un mākslas skolas amatu vienību sarakstā
#
#
71. Par pašvaldības mantas nomas maksas samazinājumu ārkārtējās situācijas laikā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Salt and Pepper”
#
#
72. Par projekta “Multi fitnesa stacijas un atpūtas sola iegāde Palsmanes pamatskolai brīvā laika aktivitāšu dažādošanai” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
#
#
73. Par projekta “Diska golfa parka “Palsa” paplašināšana” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
#
#
74. Par projekta iesnieguma „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2022.gadā” sagatavošanu Zivju fondam
#
#
75. Par projekta “Variņu teritorijas labiekārtošana” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
#
#
76. Par projekta “Teritorijas labiekārtošana īpašumā “Jeberlejas”” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
#
#
77. Par projekta “Līgo kalna skatu laukuma izveide” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
#
#
78. Par projekta “Laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana”
#
#
79. Par M. Svīķes daiļradei veltītas kultūras norises vietas saskaņošanu
#
#
80. Par parakstu vākšanas vietu likuma “Grozījumi Likumā par ostām” ierosināšanai noteikšanu Smiltenes novadā
#
#
81. Par Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu
#
#
82. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas komisijas sastāvā
#
#
83. Par līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO”
#
#
84. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes centru
#
#
85. Par Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās komisijas izveidošanu un komisijas sastāva apstiprināšanu
#
#
86. Par Nolikuma Nr.7/22 “Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās komisijas nolikums” projekta apstiprināšanu
#
#
87. Par nolikuma „Nolikums par izglītojamo atbrīvošanu no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas” atzīšanu par spēku zaudējušu
#
#
88. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.4/22 projekta apstiprināšanu
#
#
89. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.5/22 “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu
#
#
90. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6/22“Par kārtību,kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā”projekta apstiprināšanu
#
#
91. Saistošo noteikumu “Par Smiltenes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” projekta apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana
#
#
92. Par Saistošo noteikumu Nr. 8/22 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu
#
#
93. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.25/21 “Par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novadā” precizēšanu
#
#
94. Saistošo noteikumu Nr. 9/22 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
95. Par Nolikuma Nr. /22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 15. jūlija nolikumā Nr. 4/21 “Smiltenes novada Apes pilsētas un pagasta pārvaldes nolikums” apstiprināšanu
#
#
96. Par Nolikuma Nr. 9/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra nolikumā Nr. 55/21 “Smiltenes novada Brantu un Smiltenes pagastu pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu
#
#
97. Par SIA „Smiltenes NKUP“ vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2024.gadam
#
#
98. Par SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca“ vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022. – 2024.gadam
#
#
99. Par SIA „Līvena aptieka” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2024.gadam
#
#
100. Par SIA „Smiltenes NKUP” pamatkapitāla palielināšanu
#
#
101. Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sporta pārvalde” vadītāja iecelšanu amatā
#
#
102. Par finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam 2022.gadā
#

03.02.2022

Ārkārtas domes sēde 04.02.2022. plkst. 10.00

Domes_s_DK_Nr3_04022022_arkartas Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
46. Par saistošo noteikumu Nr. 3/22„Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” projekta apstiprināšan
#
#
47. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērķdotācijas vidējā termiņa izlietošanas programmu trijiem gadiem
#
#
48. Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu amatu vienību sarakstu apstiprināšanu
#
#
49. Smiltenes novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšana
#
#
50. Par Nolikuma Nr. 6/22 “Smiltenes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
51. Par Smiltenes novada pašvaldības Ētikas komisijas apstiprināšanu
#

21.01.2022

Domes sēde 26.01.2022. plkst. 10.00

Darba kārtība Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
8. Par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam un Smiltenes novada attīstības programmu 2022. – 2028. gadam gala redakcijas apstiprināšanu
#
#
9. Par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam un Smiltenes novada attīstības programmu 2022. – 2028. gadam gala redakcijas apstiprināšanu
#
#
10. Par dalību Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” projektu konkursā ar projektu “Krogus ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana”
#
#
11. Par nekustamā īpašuma “Škobru lauks”, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads, nomas tiesību izsoli
#
#
12. Par nekustamā īpašuma “Gauja” daļas, Virešu pagastā, nomas tiesību izsoli
#
#
13. Par nekustamā īpašuma “Lejas Apogi”, Brantu pagasts, Smiltenes novads, sagatavošanu atsavināšanai
#
#
14. Par telpu nedzīvojamā ēkā Valmieras ielā 1, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā, nodošanu nomā
#
#
15. Par nekustamā īpašuma “Grūbītes”, Apes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
16. Par nekustamā īpašuma “Strautiņi”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu
#
#
17. Par finansiālu atbalstu Latvijas čempionāta skijoringa un ziemas motokrosa 1. posma sacensību organizēšanai Apē
#
#
18. Par finansiālu atbalstu dalībai starptautiskā konkursā “Concours de Saxophone Parisian 2022” Parīzē, Francijā, 2022. gada 13. – 14. februārī
#
#
19. Par sadarbību tūrisma maršruta Via Hanseatica uzturēšanā un attīstībā Smiltenes novada Raunas pagasta teritorijā
#
#
20. Par mērķdotācijas sadali pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI Smiltenes novadā
#
#
21. Par mērķdotāciju sadali pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un VSAOI Smiltenes novadā
#
#
22. Par mērķdotācijas sadali pašvaldības speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un spec. internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem
#
#
23. Par mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmām pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
#
#
24. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra lēmuma Nr. 246 “Par līdzfinansējuma maksu Smiltenes nov. profesionālās ievirzes un interešu izglīt. iestādēs valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā” atzīšanu par spēku zaudējušu
#
#
25. Par pienākumu vērtību, ja īpašuma tiesību nostiprināšanas pamatā ir uztura līgums, valsts nodevas aprēķināšanai
#
#
26-27. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
#
#
28. Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Gatartas pansionāts” nolikuma apstiprināšanu
#
#
29. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 25.augusta nolikumā Nr.23.2/21 “Smiltenes novada Sociālā dienesta nolikums”
#
#
30. Par Nolikuma Nr. 3/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 2.septembra nolikumā Nr.36/21 “Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Izglītības pārvalde” nolikums” apstiprināšanu
#
#
31. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Izglītības pārvalde” amata vienību sarakstā
#
#
32. Par izmaiņām Raunas pamatskolas amatu vienību sarakstā
#
#
33. Par Nolikuma Nr. 4/22 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta nolikumā Nr. 11/21 “Smiltenes novada pašvaldības Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijas nolikums” apstiprināšanu
#
#
34. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā
#
#
35. Par Nolikuma Nr. 5/22 “Smiltenes novada pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
36. Par Smiltenes novada pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas ievēlēšanu
#
#
37. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijassastāvā un komisijas sekretāra apstiprināšanu
#
#
38. Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde” amata vienību sarakstu apstiprināšanu
#
#
39. Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sporta pārvalde” amata vienību sarakstu apstiprināšanu
#
#
40. Par Smiltenes novada pašvaldības Kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanas darba grupas izveidošanu
#
#
41. Par SNP domes 2022.gada 26.janvāra saistošo noteikumu Nr.1/22 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā” projekta apstiprināš.
#
#
42. Par Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.19/21 “Par kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” precizēšanu
#
#
43. Saistošo noteikumu Nr. 2/22 „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” projekta apstiprināšana
#
#
44. Par Smiltenes novada domes priekšsēdētāja komandējumu uz Lietuvu
#
#
45. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei kultūras un sociālajos jautājumos A. Harju
#

11.01.2022

Ārkārtas domes sēde 11.01.2022. plkst. 13.00

Darba kārtība Lejuplādēt Darba kārtība
Audio ieraksts
Nr. p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
Lēmumi
#
1. Par Gaujienas pagasta pārvaldes vadītājas I. Lukjanovičas atbrīvošanu no amata
#
#
2. Par Trapenes pagasta pārvaldes vadītājas I. Popovičas atbrīvošanu no amata
#
#
3. Par pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Gaujienas pagasta pārvalde” vadītājas iecelšanu amatā
#
#
4. Par pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Trapenes pagasta pārvalde” vadītāja iecelšanu amatā
#
#
5. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 18/21 “Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu
#
#
6. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 20/21 “Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam” pr
#
#
7. Par atļauju pašvaldības izpilddirektora vietniekam attīstības jautājumos savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
#