2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Trauksmes celšana

2019.gada 1.maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums ar mērķi Latvijā veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.

2020.gada 30.septembrī apstiprināti Smiltenes novada domes noteikumi Nr.6/20 “Noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Smiltenes novada domē un tās iestādēs”.  To mērķis ir nodrošināt Trauksmes celšanas likuma noteikumu izpildi un ievērošanu  Smiltenes novada domē un tās iestādēs.  Noteikumi nosaka kārtību, kādā personai jārīkojas, ja tā vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas kārtību un pasākumus, lai nodrošinātu trauksmes cēlēja anonimitāti un aizsardzību.

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Pašvaldības izpratnē trauksmes cēlējs ir jebkurš pašvaldības darbinieks (ieskaitot potenciālos un bijušos darbiniekus), praktikants un/vai pašvaldības ārpakalpojuma sniedzēja darbinieks.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kura informē par pārkāpumu anonīmi vai izmantojot pseidonīmu.

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par pašvaldības darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu, īpaši par šādiem pārkāpumiem:

 1. amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;
 2. korupciju;
 3. krāpšanu;
 4. pašvaldības finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 5. izvairīšanos no nodokļu nomaksas;
 6. sabiedrības veselības apdraudējumu;
 7. būvniecības drošības apdraudējumu;
 8. vides drošības apdraudējumu;
 9. darba drošības apdraudējumu;
 10. sabiedriskās kārtības apdraudējumu;
 11. cilvēktiesību apdraudējumu;
 12. pārkāpumu publisko iepirkumu jomā.

Kā var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu Smiltenes novada domē un tās iestādēs?   

Aizpildītu trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu var iesniegt:

 • elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi [email protected];
 • papīra dokumenta formā, nosūtot pa pastu vai klātienē (Dārza ielā 3, Smiltene, LV-4729);
 • mutvārdos klātienē (Dārza ielā 3, Smiltene, LV-4729).

Atbildīgā persona, saņemot personas iesniegumu, kurš noformēts kā Ziņojums, nekavējoties to reģistrē Iekšējās trauksmes cēlēju reģistrā.

Ar trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanas apstrādes un izskatīšanas kārtību var iepazīties ŠEIT.

Tālrunis saziņai: 64707873; 64707588;64774844.