2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Atgādinājums par pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Vēl līdz 2023. gada 2. jūnijam var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

Ar līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem, līdzfinansējuma apmēru, saņemšanas noteikumiem un pieteikumu izvērtēšanas kārtību, ūdensapgādes un kanalizācijas izvada sistēmas izbūves nosacījumiem un līdzfinansējuma izmaksas kārtību iepazīties Smiltenes novada pašvaldības 2022. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” – https://m.likumi.lv/ta/id/332935-par-smiltenes-novada-pasvaldibas-lidzfinansejumu-nekustama-ipasuma-pieslegsanai-centralizetajai-udensapgades-un-kanalizacijas-sistemai.

Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, nepieciešams aizpildīt pieteikumu, saskaņā ar saistošo noteikumu pielikumu un uzrādot nekustamā īpašuma piederību apliecinošus dokumentu. Pieteikumu jāiesniedz novada Klientu apkalpošanas centros vai pa pastu, vai elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pastu: [email protected].

Atgādinājums iedzīvotājiem, kuriem 2022. gadā tika piešķirts līdzfinansējums pieslēguma izbūvei, bet izbūve netika veikta, pieslēgumu izbūvi jāpabeidz līdz 2023. gada 31. jūlijam.

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – Noteikumi) 18. punktu, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk – DKS) īpašnieks vai valdītājs nav nodrošinājis  DKS ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības un apsaimniekošanas prasībām, ko nosaka Noteikumi, un attiecīgajam nekustamajam īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, DKS īpašnieka pienākums ir ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai līdz 2023. gada 31. decembrim.

Sabiedrībai ir tiesības dzīvot tīrā vidē un lietot tīru ūdeni. Tīru ūdeni varam nodrošināt gan pašu spēkiem, gan sadarbojoties, lai notekūdeņi nepiesārņotu gruntsūdeņus un virszemes ūdeņus, t.sk., kaimiņu ūdens ņemšanas vietas un ūdenstilpes, kurās paši peldamies, makšķerējam un atpūšamies.

Sallija Lakina

Vides pārvaldības speciāliste

64107342

[email protected]