2024. gada 19. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Citi atbalsta instrumenti uzņēmējiem

Aicinām iepazīties ar apkopojumu, kurā atrodami pašlaik aktuālie atbalsta instrumenti uzņēmējiem. Ja pamanītas nepilnības vai ir informācija par vēl kādu atbalsta instrumentu uzņēmējiem – aicinām par to informēt, rakstot e-pastu: [email protected]. Ar pašvaldības grantu konkursiem var iepazīties sadaļā projektu konkursi.

INVESTĪCIJU OBJEKTU KARTE

Jebkurā laikā, iesūtot uz [email protected]

Iesniedz informāciju Investīciju objektu kartei par īpašumiem, kas pieejami uzņēmējdarbībai vai dzīvojamai apbūvei vai aplūko pieejamās telpas un īpašumus savas uzņēmējdarbības attīstībai.

Karte: ŠEIT.

ATBALSTS PROCESU DIGITALIZĀCIJAI KOMERCDARBĪBĀ

Pieteikšanās: līdz ir pieejams finansējums.

Programmas mērķis ir veicināt komercdarbībā izmantoto procesu digitalizāciju un produktivitātes paaugstināšanu, lai veicinātu Latvijas komersantu konkurētspēju.

Finansējums:

 • Mazais grants: līdz 5000 EUR (atbalsts 100%).
 • Lielais grants: līdz 100 000 EUR (atbalsts 30-60%).

Pieteikšanās:

Plašāk ŠEIT.

UZSĀKSIES LIAA INKUBĀCIJAS UN PIRMSINKUBĀCIJAS PROGRAMMAS

Aprīlī un septembrī plānots izsludināt uzņemšanu Inkubācijas programmā, maijā Pirmsinkubācijas programmā.

Pirms programmas izsludināšanas ieskats programmu jaunajos atbalsta nosacījumos prezentācijā no Latvijas Investīciju un attīstīstības aģentūras (LIAA) Info stundas Smiltenē ŠEIT

Plašāka informācija sekos. 

ATBALSTS KIBERDROŠĪBAS UZLABOŠANAI MAZAJIEM UN VIDĒJIEM UZŅĒMĒJIEM

Pieteikšanās līdz 14. maijam.

Pieejamais granta apmērs uzņēmumam – no 20 000 līdz 60 000 eiro, finansējot pusi no attiecināmajām projekta izmaksām, kas saistītas, piemēram, ar inovatīvu kiberdrošības pētījumu izstrādi, tehnoloģisko risinājumu pilotprojektu veikšanu, kiberdrošības tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu, kapacitātes stiprināšanas aktivitātēm.

Projektu iesniegumus CFLA pieņems līdz 2024. gada 14. maijam; projektu atlases dokumentācija publicēta cfla.gov.lv. Projektu īstenošanu varēs veikt līdz 2025. gada 30. aprīlim.

Vairāk informācijas: https://www.esfondi.lv

REĢIONĀLĀS MOBILITĀTES ATBALSTS DARBA DEVĒJIEM (NVA) (n

Pieteikšanās: 10 darbdienu laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas ar nodarbināto.

Transporta vai īres izdevumu kompensācija jaunajiem darbiniekiem. 

Atlīdzība tiek izmaksāta darba tiesisko attiecību pirmo četru mēnešu laikā: transportam 10 EUR/dienā vai izmitināšanai 200 EUR/mēnesī.

Darba attiecībām jābūt nodibinātām ar darbinieku, kuram iepriekš bija piešķirts bezdarbnieka statuss.

Plašāk ŠEIT.

ATBALSTS SKOLĒNU NODARBINĀTĪBAI VASARAS BRĪVLAIKĀ (NVA)

Pieteikšanās no 25. marta līdz 19. aprīlim.

Darba devējs, kurš ar NVA atbalstu vasarā nodarbinās skolēnu, saņems dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Ja darba devējs nodarbinās skolēnu ar invaliditāti, NVA dotācija būs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. NVA apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā. NVA piešķirs arī dotāciju skolēna darba vadītāja atalgojumam. Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzfinansējums skolēna darba algai, nodokļu nomaksa un kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 700 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu NVA sadarbībā ar darba devējiem īstenos no 1. jūnija līdz 31. augustam. Valsts līdzfinansētajās darba vietās strādāt varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Darba iespējas vasaras brīvlaikā jau trešo gadu pēc kārtas varēs izmatot arī Ukrainas civiliedzīvotāju bērni.

Plašāk ŠEIT.

APMĀCĪBAS PĒC DARBA DEVĒJA PIEPRASĪJUMA (NVA) (n

Bez termiņa, sazinoties ar tuvāko Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāli.

NVA veic bezdarbnieku apmācību atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.

Darba devēja ieguvumi:

 • Darba devējs piedalās bezdarbnieku atlasē un iesaistei apmācībā izvēlas savām prasībām atbilstošus pretendentus.
 • Darba devējs sadarbībā ar NVA patstāvīgi vai no NVA piedāvājuma izvēlas izglītības iestādi, kas veiks apmācību.
 • Darba devējam ir iespēja sadarbībā ar izglītības iestādi izstrādāt jaunu, uzņēmuma specifikai atbilstošu izglītības programmu.
 • Profesionālās tālākizglītības programmu apguves laikā darba devējs var nodrošināt bezdarbniekiem programmā noteikto kvalifikācijas praksi, nepieciešamo iemaņu iegūšanai konkrētajā darba vietā.
 • NVA sedz visas ar apmācību saistītās izmaksas.
 • Darba devējs iegūst uzņēmuma specifikai sagatavotus kvalificētus darbiniekus.

Plašāk ŠEIT.

ATBALSTS DZĪVNIEKU, SĒJUMU UN STĀDĪJUMU PLATĪBU APDROŠINĀŠANAI

Pieteikšanās no 15. marta līdz 1. jūlijam.  

Mērķis ir veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā.

Atbalstu piešķir par 2024. gadā spēkā esošām un pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm. Turklāt platībai, ko apdrošina, ir jābūt pieteiktai Ilgtspēju sekmējošo ienākumu pamatatbalstam (ISIP). Savukārt dzīvniekiem – reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā (LDC).”

Atbalsta intensitāte ir paredzēta 50% apmērā no apdrošināšanas polises attiecināmajiem iegādes izdevumiem.

Lai saņemtu atbalstu, pretendentiem LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā ir jāiesniedz pieteikums, apdrošināšanas līgums (polise), kā arī citi dokumenti un informācija par saņemtajiem atbalstiem. Tālrunis uzziņām: +371 67095000 (darba dienās no 8.00 – 20.00).

Plašāk ŠEIT.

ATBALSTS SOSNOVSKA LATVĀŅA IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMIEM

Pieteikumu iesniegšana līdz katra gada 30. aprīlim.

Atbalstam var pieteikties:

 • fiziskas vai juridiskas personas, kuru zemes īpašumi atrodas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, un uz kuru zemes īpašuma ir fiksēta latvāņa izplatība vismaz 0,1 ha platībā;
 • īpašnieks, kuram nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par tā īpašumā esošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Smiltenes novadā vai citu neizpildītu finanšu saistību pret pašvaldību;
 • īpašnieka zemes vienība ir reģistrēta Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē. Iesniegums reģistrācijai šeit, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Finansējuma apjoma apmērs:

 • ne vairāk kā 100 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāni pirmajā gadā;
 • ne vairāk kā 90 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāni otrajā gadā;
 • ne vairāk kā 80 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāni trešajā gadā;
 • ne vairāk kā 70 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāni ceturtajā gadā;
 • ne vairāk kā 60 EUR uz 1 ha zemes platības, kas ir invadēta ar latvāni piektajā gadā.

Atbalsta pieteikumu būs jāiesniedz, aizpildot pieteikuma veidlapu un karti Valsts augu aizsardzības dienesta datu bāzē (https://karte.vaad.gov.lv/) esošo informāciju par uzmērīto ar latvāni invadēto teritoriju, kur norādīta īpašuma piederība un invadētās teritorijas lielums hektāros, kurā ir iezīmēta invadētā teritorija.

Plašāk ŠEIT.

ATBALSTS PERSONU AR INVALIDITĀTI NODARBINĀŠANAI

Nepārtraukta pieteikšanās.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)  piedāvā ergoterapeita pakalpojumu un vienreizējo dotāciju līdz 1000 eiro darbinieka ar invaliditāti darba vietas pielāgošanai nepieciešamo iekārtu, aprīkojuma un tehnisko palīglīdzekļu iegādei, piegādei un uzstādīšanai. Pieteikties darba vietas pielāgošanas pakalpojumam ir ļoti vienkārši: jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Darba vietas pielāgošana”, aizpildīts pieteikums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz NVA oficiālo E-adresi. Vairāk par darba vietas pielāgošanu šeit.

2024. gada martā un aprīlī NVA piedavā bezmaksas konsultācijas darba devējiem, kuri nodarbina vai plāno nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti. Pieteikšanās konsultācijām – tuvākajā NVA filiālē. Vairāk par bezmaksas konsultācijām šeit

Par NVA atbalstu personu ar invaliditāti nodarbināšanai vairāk lasiet: šeit

Viarāk par subsidētu darbavietu izveidei (atbalsts bezdarbnieka nodarbināšanai) lasiet šeit

Infolapa. Pakalpojumu apraksta pieejams zem infolapas.

LEADER 1. KĀRTA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM GRUNDZĀLES, VIREŠU, GAUJIENAS PAGASTOS

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 2024. gada 15. aprīlis – 2024. gada 15. maijs

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:

Mērķis 1 Vietējās ekonomikas attīstība

Rīcība 1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un realizācija tirgū – paredzētais finansējums – 200 000 EUR

Rīcība 1.2. Tūrisma nozares pakalpojumu attīstība – paredzētais finansējums – 100 000 EUR.

Kopējais pieejamais atbalsta apmērs – 300 000 EUR.

Ar SVVA stratēģiju var iepazīties arī biedrības mājas lapā www.zgauja.lv (www.zgauja.lv/?q=lv/content/sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategija-2023-2027-gadam), kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv (https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027)

Projekta iesniegumus var iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktinformācija:
Administratīvā vadītāja Linda Krūmiņa, t. 29163859
Administratīvās vadītājas asistente Dagnija Ūdre, t. 29219477, [email protected]

Plašāk ŠEIT. 

ERASMUS JAUNAJIEM UZŅĒMĒJIEM

Nepārtraukta pieteikšanās ŠEIT.

EYE ir programma cilvēkiem, kur tikko sākuši vai nākotnē plāno uzsākt savu biznesu un grib uzlabot savas biznesa vadības prasmes, dodoties pieredzes apmaiņā pie kāda pieredzējuša uzņēmēja šajā (vai līdzīgā) nozarē. Dalībnieki (jaunie uzņēmēji) var izvēlēties pieredzējušus uzņēmējus no visas Eiropas, kā arī Kanādas, ASV, Dienvidkorejas, Izraēlas, Singapūras un Taivānas.

Kas nepieciešams, lai pieteiktos?

 • Aizpildīt pieteikuma anketu
 • Iesniegt CV ar aktuālo informāciju
 • Sagatavot īsu biznesa plānu savam esošajam vai plānotajam uzņēmumam (plāna izveidē pieejama palīdzība; plānam nav jābūt ļoti sarežģītam, taču tam jābūt pēc iespējas reālistiskam).
 • Neskaitot došanos apmaiņā, programmā nav citu saistību – biznesa plānā aprakstītais bizness nav obligāti jāuzsāk.

Plašāk ŠEIT.

AIZDEVUMI ZEMAS ĪRES MĀJOKĻU BŪVNIECĪBAI

Pieteikties atbalstam var jebkurā laikā (gala termiņš nav noteikts).

Aizdevums dzīvojamo īres māju būvniecībai reģionos ar mērķi veicināt mājokļu pieejamību mājsaimniecībām, kas nevar atļauties mājokli uz tirgus nosacījumiem.

Nosacījumi īrei: 

 • Īres maksas griesti 5,87 EUR/m2 mēnesī **
 • dzīvokļi tiek izīrēti mājsaimniecībām, kuru kopējie mēneša bruto vidējie ienākumi – ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi – atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta vai līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņai iepriekšējā taksācijas gadā dzīvojamās telpas piešķiršanas brīdī izīrēšanai ir šādi:
  • nepārsniedz 1 299 EUR 1-istabas dzīvoklim
  • nepārsniedz 2 238 EUR 2-istabu dzīvoklim
  • nepārsniedz 3 426 EUR 3 un vairāk istabu dzīvoklim
 • 3 un vairāk istabu dzīvokļi ir pieejami tādām mājsaimniecībām, kuras veido vismaz divas personas

Par aizdevumu:

 • Aizdevums vai paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi
 • Kapitāla atlaide līdz 30% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām
 • Maksimālā aizdevuma summa nav ierobežota
 • Altum aizdevuma termiņš līdz 30 gadiem
 • Maksimālās attiecināmās izmaksas vidēji par vienu dzīvojamās īres mājas dzīvokli 93 562 EUR (no kuriem maksimālais Altum finansējums 89 107 EUR)
 • Pašu līdzdalība vismaz 5% apmērā no Altum finansētajām attiecināmajām projekta izmaksām.
 • Procentu likme – no 0.69% / gadā

Plašāk ŠEIT.

ATBALSTS LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU VIETĒJO APDRAUDĒTO ŠĶIRŅU SAGLABĀŠANAI

Pieteikšanās: no 2024. gada 15. marta līdz 2024. gada 15. aprīlim.

Mērķis: saglabāt lauksaimniecības dzīvnieku vietējās apdraudētās šķirnes atbilstoši Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumam.

Uz atbalstu var pretendēt: juridiska persona, pivātpersona, zemnieku saimniecība

Pieteikties atbalstam var dzīvnieku audzētājs:

 • kura ganāmpulks un lauksaimniecības dzīvnieki ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • kurš par katru atbalstam pieteikto dzīvnieku uzņemas saistības uz vienu gadu un apņemas šajā periodā minēto dzīvnieku nepārdot, nedāvināt un nelikvidēt.

Atbalsts par  vietējas apdraudētās šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku saglabāšanu Latvijas teritorijā paredzēts šādā apmērā:

 • par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku, kas vecāks par diviem gadiem – 180 euro;
 • par Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku, kas ir vecumā no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem – 170 euro;
 • par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku, kas vecāks par diviem gadiem – 205 euro;
 • par Latvijas zilās govju šķirnes dzīvnieku, kas ir vecumā no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem – 200 euro;
 • par Latvijas baltās cūku šķirnes sivēnmāti, kuras dzīvmasa ir lielāka par 50 kilogramiem, un kuili – 250 euro;
 • par Latvijas tumšgalves aitu šķirnes dzīvnieku – 80 euro;
 • par Latvijas vietējās kazu šķirnes vecā tipa dzīvnieku – 80 euro;
 • par Latvijas siltasiņu zirgu šķirnes braucamā tipa dzīvnieku, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem – 260 euro;
 • par Latvijas ardeņa zirgu šķirnes dzīvnieku, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem – 250 euro;
 • par Latgales rikšotāju zirgu šķirnes dzīvnieku, kas ir vecāks par sešiem mēnešiem – 250 euro.

Plašāk ŠEIT.

PIEEJAMS PAŠPĀRBAUDES KALKULATORS MAZO UN VIDĒJO UZŅĒMUMU PROGRAMMAS ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAI

Mērķis: potenciālajiem Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas atbalsta pretendentiem ātrā un vienkāršotā veidā sniegt iespēju izvērtēt savu atbilstību eksporta programmas kvalitātes kritērijiem un pretendēt uz pieejamo atbalstu.

Lai uzzinātu savas iespējas pretendēt uz atbalstu, kalkulatorā ir jāievada:

 • Uzņēmuma apgrozījums atbalsta saņemšanas nozarē pēdējā noslēgtā finanšu gadā (EUR)
 • Uzņēmuma nozares klasifikācija pēc tehnoloģiju/zināšanu intensitātes, izmantojot Eurostat klasifikāciju;
 • Darbinieku skaits
 • Valsts budžetā iemaksātie nodokļi pēdējā noslēgtā finanšu gadā (EUR)
 • Ieguldījumi vai atbalsts pētniecībā atbalsta saņemšanas nozarē pēdējā noslēgtā finanšu gadā

Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmā pieejams atbalsts šādās apakšprogrammās:

 • Eksporta atbalsta darbību plāns;
 • Dalība nacionālajos stendos ārvalstīs;
 • Dalība augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs;
 • Dalība tirdzniecības misijās ārvalstīs.

Plašāk ŠEIT.