2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Tiesību aktu projekti

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu (3), kas nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām, aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu, to sūtot uz e – pastu: [email protected].

(4) Šajā pantā noteikto kārtību nepiemēro saistošo noteikumu projektam par pašvaldības budžetu un šo noteikumu projektam teritorijas plānošanas jomā. Saistošo noteikumu projektus publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms domes kārtējās sēdes vai ne vēlāk kā trīs stundas pirms domes ārkārtas sēdes.


Aktuālās apspriešanas saistošo noteikumu projektiem


Par Smiltenes novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenei

Paskaidrojuma raksts

 • Publicēšanas datums: 05.04.2024.
 • Priekšlikuma iesniegšanas termiņš: 20.04.2024.
 • E-pasts priekšlikumu sūtīšanai: [email protected]

Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā

Paskaidrojuma raksts

 • Publicēšanas datums: 03.04.2024.
 • Priekšlikuma iesniegšanas termiņš: 17.04.2024.
 • E-pasts priekšlikumu sūtīšanai: [email protected]

Par teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un pašvaldības apstādījumu aizsardzību Smiltenes novadā

Paskaidrojuma raksts

 • Publicēšanas datums: 03.04.2024.
 • Priekšlikuma iesniegšanas termiņš: 17.04.2024.
 • E-pasts priekšlikumu sūtīšanai: [email protected]

Grozijumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2023.gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr.22/23 “Smiltenes novada pašvaldības iedzīvotāju padomes nolikums”

Paskaidrojuma raksts

 • Publicēšanas datums: 16.02.2024.
 • Priekšlikuma iesniegšanas termiņš: 29.02.2024.
 • E-pasts priekšlikumu sūtīšanai: [email protected]

Saistošo noteikumu projekts: 

Saistošo noteikumu Nr. __/24„Par Smiltenes novada pašvaldības budžetu 2024.gadam”projekts

Paskaidrojuma raksts

 • Publicēšanas datums: 16.02.2024.

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.40/22 “Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem un Smiltenes novada izglītības iestāžu pedagogiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu”

Paskaidrojuma raksts

 • Publicēšanas datums: 15.02.2024.
 • Priekšlikuma iesniegšanas termiņš: 29.02.2024.
 • E-pasts priekšlikumu sūtīšanai: [email protected]

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā”

Paskaidrojuma raksts

 • Publicēšanas datums: 06.02.2024.
 • Priekšlikuma iesniegšanas termiņš: 21.02.2024.
 • E-pasts priekšlikumu sūtīšanai: [email protected]

Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/23 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā””

Paskaidrojuma raksts

 • Publicēšanas datums: 06.02.2024.
 • Priekšlikuma iesniegšanas termiņš: 21.02.2024.
 • E-pasts priekšlikumu sūtīšanai: [email protected]

 


Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28/23 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

Paskaidrojuma raksts

 • Publicēšanas datums: 06.02.2024.
 • Priekšlikuma iesniegšanas termiņš: 21.02.2024.
 • E-pasts priekšlikumu sūtīšanai: [email protected]

Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/22 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”

Paskaidrojuma raksts

 • Publicēšanas datums: 05.02.2024.
 • Priekšlikuma iesniegšanas termiņš: 19.02.2024.
 • E-pasts priekšlikumu sūtīšanai: [email protected]

Par sociālajiem pakalpojumiem
Paskaidrojuma raksts

 • Publicēšanas datums: 16.10.2023.
 • Priekšlikuma iesniegšanas termiņš: 26.10.2023.
 • E-pasts priekšlikumu sūtīšanai: [email protected]